Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с., 2005 - перейти до змісту підручника

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК


Адміністративно-господарські санкції - заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.
Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.
Акціонерне товариство - товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості.
Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому та право на участь в управлінні товариством, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна під час ліквідації акціонерного товариства.
Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації та кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових і матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціа-ції.
Банк - юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних й юридичних осіб і розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття й ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
Банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату відсотків та інших зборів з такої суми.
Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.
Безспірні вимоги кредиторів - вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.
Боржник - суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, зокрема й зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), упродовж трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.
Виділ - перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.
Господарська діяльність - діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
Господарське товариство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
Господарські санкції - заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, у результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки.
Демпінг - ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою за порівняну ціну на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоди національному товаровиробнику подібного товару.
Державний банк - це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі.
Економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб'єк-
тами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, унаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кіль-
кома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
Експорт (експорт товарів) - продаж товарів українськими суб'єк-
тами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (зокрема з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.
Завдаток - грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання й забезпечення його виконання.
Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
Інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.
Індикативні ціни - ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися чи складаються на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов поставки та умов проведення розрахунків, визначених згідно із законодавством України.
Іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвес-
торами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
Інформація - відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (зокрема й листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб і будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості.
Квота експортна (імпортна) - граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) упродовж установленого строку та який визна-чається у натуральних чи вартісних одиницях.
Квоти (контингенти) глобальні - квоти, що встановлюються з товару (товарів) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується.
Квоти (контингенти) групові - квоти, що встановлюються з товару (товарів) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується.
Квоти (контингенти) індивідуальні - квоти, що встановлюються з товару (товарів) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватися.
Квоти антидемпінгові - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів, який дозволено імпортувати в Україну упродовж установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру.
Квоти компенсаційні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів, який дозволено імпортувати в Україну впродовж установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру.
Квоти спеціальні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну впродовж установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру.
Командитне товариство - товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'я-
заннями товариства всім своїм майном (повними учасниками), є один або кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів і не беруть участі в діяльності товариства.
Комерційна таємниця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона загалом або в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комер-ційну цінність і була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника.
Консорціум - тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел у порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети створення консорціум припиняє свою діяльність.
Концерн - статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання з централізацією функцій науково-технічного й виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.
Корпорація - договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.
Лізинг - це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних або залучених фінансових коштів, яка полягає в надан-
ні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначе-
ний строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним
у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових пла-тежів.
Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності впродовж визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Ліцензія антидемпінгова - належним чином оформлене право на імпорт в Україну впродовж установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів.
Ліцензія відкрита (індивідуальна) - дозвіл на експорт (імпорт) товару впродовж певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу.
Ліцензія генеральна - відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції з певного товару (товарів) та/або з певною країною (групою країн) упродовж періоду дії режиму ліцензування з цього товару (товарів).
Ліцензія експортна (імпортна) - належним чином оформлене право на експорт (імпорт) упродовж установленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування.
Ліцензія компенсаційна - належним чином оформлене право на імпорт в Україну впродовж установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів.
Ліцензія разова (індивідуальна) - разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що необхідний для здійснення експортної (імпортної) операції.
Ліцензія спеціальна - належним чином оформлене право на імпорт в Україну впродовж установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних за-ходів.
Ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
Меморандум - одноособова заява, яка є установчим документом командитного товариства.
Монополізація - досягнення суб'єктом господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища.
Недобросовісна конкуренція - будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.
Неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, зокрема й із заробітної плати, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'яз-
кових платежів) не інакше, як через відновлення платоспроможності.
Неустойка (штраф, пеня) - грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
Об'єднання підприємств - господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних і соціальних завдань.
Оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку.
Організаційно-правова форма господарювання - форма здійснювання господарської (зокрема підприємницької) діяльності з відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності із зобов'язань підприємства (організації), порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо.
Пеня - неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Перетворення юридичної особи - зміна її організаційно-правової форми.
Підприємництво - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами гос-подарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Платіжні інструменти - засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунка платника.
Повне товариство - товариство, учасники якого відповідно до ук-ладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства й солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями всім май-ном, що їм належить.
Поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.
Правова інформація - це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення й боротьбу з ними та їх профілактику тощо.
Правовстановлюючий документ - документ, який підтверджує права певного суб'єкта на нерухоме майно та складений у порядку, передбаченому законодавством.
Промислово-фінансова група - об'єднання, до якого можуть входити промислові й сільськогосподарські підприємства, банки, наукові й проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, та яке створюється за рішенням уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва й структурної перебудови економіки України, зокрема й програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції.
Санація - система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.
Спеціальна (вільна) економічна зона - частина території України, на якій встановлюються й діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування та дії законодавства України.
Суб'єкт банкрутства (банкрут) - боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена арбітражним судом. Суб'єктами банкрутства не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо).
Товариство - організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створене однією особою, якщо інше не встановлене законом.
Товариство з додатковою відповідальністю - товариство, засноване однією або кількома особами, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких визначено статутом.
Товариство з обмеженою відповідальністю - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлено статутом.
Товарна біржа - організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу й комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.
Установа - організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.
Установчі документи суб'єкта господарювання - рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання.
Фінансовий лізинг - це вид цивільно-правових відносин, що виникають з договору фінансового лізин-гу.
Фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.
Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають зазвичай виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.
Штраф - неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
Юридична особа - організація, створена й зареєстрована у встановленому законом порядку.
ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ ПІД ЧАС
ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО
Й ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Принципи й види контролю знань студентів
Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в КНЕУ та є організацією зворотного зв'язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів є основою для судження про результати навчання та вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальною програмою, переведення на наступний курс, призначення стипендії, випуск з вузу й видача диплому. Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється робота окре-
мо взятого студента, академічної групи, курсу, факультету загалом, а також робота викладацького складу.
За умови правильної організації контроль знань слугує й навчальним, виховним, організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям.
Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах:
перевірка й оцінювання знань студентів мають відображати рівень засвоєння знань і стимулювати студентів до досягнення нових успіхів;
перевірка й оцінювання знань мають проводитися система-тично, планово, у нерозривному зв'язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту й методики;
перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей та особистих успіхів кожного окре-
мого студента;
диференціація оцінювання повинна здійснюватися за об'єк-
тивними, заздалегідь визначеними критеріями;
оцінювання знань студента має відповідати істинній якості та кількості засвоєних знань, умінь і навичок.
Контроль знань з дисциплін, що викладаються на кафедрі правового регулювання економіки та закінчуються іспитом, складається з двох блоків планових заходів:
підсумковий контроль знань студентів;
поточний контроль знань студентів.
ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
за результатами вивчення дисципліни
Для денної та вечірньої форм навчання № п/п Об'єкти контролю Кількість балів Результат 1 Оцінювання поточної ро-боти
в семестрі, зокрема: 0-40 балів
зок-рема: Набрані ба-ли зарахо-вуються до підсумкової оцінки 1.1 Систематичність та активність роботи на семінарських
занят-тях до 15 балів 1.2 Виконання завдань для
самостійного опрацювання до 10 балів 1.3 Виконання модульних зав-дань до 15 балів 2 Оцінювання письмової
екзаменаційної роботи від 0 до 60 балів Проход-ження підсумкового контролю знань з дисципліни й одержан-ня підсумкової оцінки ? ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (у балах) =
= результати поточної роботи + результати письмового іспиту
1 (1.1 + 1.2 + 1.3) + 2 (не менше 30 балів).
У блоці першому - оцінювання поточної роботи в семестрі (1) - максимальна кількість балів - 40.
У блоці другому - оцінювання письмової екзаменаційної роботи (2) - максимальна кількість балів - 60 (менше 30 балів не зараховуються).
Для заочної форми навчання
Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання виконання модульних завдань, результати якого входять до підсумкової оцінки разом з результатами письмового іспиту.
ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
«Господарське право»
Поняття господарського права.
Суб'єкти господарювання: поняття й види.
Господарські правовідносини: поняття й види.
Методи правового регулювання господарських правовідносин.
Господарсько-правові норми.
Поняття, ознаки та особливості господарського законо-давства.
Нормативні акти господарського законодавства: поняття й види.
Система господарського законодавства.
Колізії в господарському законодавстві.
Господарське законодавство й господарське право, їх співвідношення.
Проблеми вдосконалення господарського законодавства.
Поняття та ознаки підприємницької діяльності.
Характеристика некомерційного господарювання.
Обмеження в підприємницькій діяльності.
Принципи підприємницької діяльності.
Умови здійснення підприємницької діяльності.
Державна реєстрація підприємництва.
Гарантії прав суб'єктів підприємницької діяльності.
Роль держави в діяльності суб'єктів підприємництва.
Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.
Загальна правова характеристика підприємств.
Загальна правова характеристика підприємницьких това-риств.
Види та групи підприємств.
Загальна характеристика унітарних підприємств.
Загальна характеристика корпоративних підприємств.
Правове положення приватних підприємств.
Правове положення державних підприємств.
Правове положення комунальних підприємств.
Правове положення колективних підприємств.
Правове положення орендних підприємств.
Правове положення іноземних підприємств і підприємств з іноземними інвестиціями.
Правове положення казенних підприємств.
Особливості діяльності малих і великих підприємств.
Особливості правового положення філій, представництв та інших структурних підрозділів підприємств.
Правове положення об'єднань підприємств.
Особливості правового становища промислово-фінансових груп.
Припинення підприємства.
Загальна характеристика господарських товариств.
Акціонерне товариство: поняття й види.
Характеристика акцій.
Правова характеристика дивідендів.
Порядок створення акціонерного товариства.
Органи управління акціонерним товариством.
Правове положення товариства з обмеженою відповідальністю.
Правове положення товариства з додатковою відповідальністю.
Правове положення повного товариства.
Правове положення командитного товариства.
Речові права суб'єктів господарювання.
Форми власності в Україні.
Поняття права власності.
Способи виникнення й припинення права власності.
Право приватної власності.
Право комунальної власності.
Право державної власності.
Правовстановлюючі документи.
Правовий режим майна підприємств.
Право інтелектуальної власності.
Винахід (корисна модель) як результат творчої діяльності.
Охорона прав на промислові зразки.
Охорона прав на знаки для товарів.
Авторські та суміжні права та їх правовий захист.
Поняття господарських зобов'язань.
Характеристика основних видів господарських зобов'язань.
Виникнення господарських зобов'язань.
Забезпечення виконання господарських зобов'язань.
Зміна та припинення господарських зобов'язань.
Поняття та особливості господарського договору.
Функції та значення господарського договору.
Класифікація господарських договорів.
Загальна характеристика концесійного договору.
Форма господарського договору.
Зміст господарського договору.
Порядок укладення господарського договору.
Порядок виконання господарського договору.
Порядок зміни та розірвання господарського договору.
Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності.
Функції господарсько-правової відповідальності.
Класифікація господарсько-правової відповідальності.
Види господарсько-правових санкцій.
Поняття оренди.
Об'єкт оренди.
Поняття договору оренди.
Сторони в договорі оренди.
Істотні умови договору оренди.
Порядок укладення, зміни та припинення договору оренди.
Поняття договору лізингу.
Характеристика фінансового лізингу.
Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в Україні.
Поняття приватизації, її основні цілі.
Об'єкти приватизації.
Суб'єкти приватизації.
Інфраструктура приватизації.
Процес приватизації.
Способи приватизації.
Порядок оформлення відносин приватизації.
Правове регулювання відносин, пов'язаних з банкрутством.
Поняття банкрутства та підстави застосування процедури банкрутства.
Суб'єкти банкрутства.
Учасники провадження у справі про банкрутство.
Заходи щодо запобігання банкрутству боржника.
Позасудові процедури.
Підстава порушення справи про банкрутство.
Провадження у справах про банкрутство.
Санація.
Особливості визнання банкрутом окремих видів суб'єктів господарювання.
Процедура ліквідації.
Наслідки визнання боржника банкрутом.
Черговість задоволення претензій кредиторів.
Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Форми іноземного інвестування.
Правовий режим іноземних інвестицій.
Правовий режим вільних економічних зон.
Поняття та ознаки кредиту.
Види кредиту.
Форми кредиту.
Кредитний договір.
Види рахунків.
Порядок відкриття рахунків в установах банків.
Порядок розрахунків у господарському обороті.
Платіжні інструменти у господарському обороті.
Поняття та ознаки біржі.
Функції біржі.
Види бірж.
Правила біржової торгівлі.
Правовий статус товарної біржі.
Правовий статус фондової біржі.
Види біржових угод.
Поняття захисту прав та законних інтересів.
Форми та способи захисту прав та законних інтересів суб'єк-
тів господарювання.
Правове становище господарських судів.
Підвідомчість та підсудність справ господарським судам.
Досудове врегулювання господарських спорів.
Вирішення спорів господарським судом.
Поняття монопольного становища на ринку.
Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання.
Зловживання монопольним становищем: поняття та види.
Правове становище Антимонопольного комітету України.
Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Поточний контроль знань студента є невід'ємною частиною всього навчального процесу й засобом виявлення ступеня засвоєння студентом програмного матеріалу. Поточний контроль роботи студента впродовж семестру повинен:
допомагати студентові в організації його роботи;
привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу й підготовки до сприйняття тем з програми дисципліни;
виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;
стимулювати активність та інтерес студента до вивчення дисципліни;
виявити обсяг, глибину та якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;
визначити недоліки й прогалини у знаннях і шляхи їх усунення;
виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.
Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за трьома основними напрямами (об'єктами контролю):
систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;
виконання завдань для самостійного опрацювання;
виконання модульних завдань.
Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 40 балів.
Для студентів заочної форми навчання об'єктом поточного контролю є виконання модульних завдань.
ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ
Максимальна кількість балів, які може набрати студент
за результатами поточної роботи - 40
Для денної та вечірньої форм навчання:
Об'єкти контролю:
систематичність та активність роботи на семінарських заняттях - 0, 5, 10 або 15 балів;
передбачає:
систематичність підготовки до семінарських занять та участь у їх проведенні - 0 або 5 балів;
активність у проведенні семінарських занять - 0 або 5 ба-лів;
результативність роботи на семінарських заняттях - 0 або 5 балів;
виконання завдань для самостійного опрацювання - 0, 5 або 10 балів;
передбачає:
виконання індивідуальних завдань (рефератів тощо) - 0 або 5 балів;
підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення - 0 або 5 балів;
виконання модульних завдань - 0, 5, 10 або 15 балів
передбачає 2 модулі.
Для заочної форми навчання:
Об'єкти контролю:
1) виконання модульних завдань (1 блок по 8 завдань).
За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються під час підбивання підсумків з дисципліни (додаються до результатів іспиту).
Порядок та критерії оцінювання
поточної роботи на семестрі
Порядок і критерії оцінювання знань студентів
під час проведення модульного контролю
Матеріали для модульного контролю знань передбаають два модулі (блоки).
Для студентів денної та вечірньої форми навчання:
кожне модульне завдання може включати одне або кілька (не більше 3) програмних питань, або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 20);
кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв; на перший модульний контроль виноситься одне модульне завдання, на другий - два.
Для студентів заочної форми навчання:
кожне модульне завдання може включати одне програмне питання або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 5);
модуль включає вісім завдань, які оцінюються за загальними правилами (максимальна оцінка за модуль для студентів заочної форми навчання - 40 балів). Вид зав-дання Кількість балів Критерії оцінки відповіді Теоретичні питання 5 балів (зарахо-вано) Студент виявив вільну орієнтацію в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою норма-тивно-правових актів, знання та правильне розуміння змісту пра-
вових норм, їх характерних рис та особ-
ливостей, знання основних понять і категорій, спроможність давати правильні їх тлумачення, логічно й правильно викладати думки 0 балів (не за-раховано) Студент не відповів на поставлені запитання або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помил-ки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність і поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни Практичні зав-дання 5 балів (зарахо-вано) Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного зако-нодавства, правильно обґрунтував рішення з посилан-ням на конкретні норми законо-давчих актів, логічно й послідовно аргу-
ментує й викладає свою думку 0 балів (не за-раховано) Студент не вирішив ситуації або вирішив її неправильно, або ж не-правильно обґрунтовує своє рішення чи неспроможний його аргументувати Тестові
завдання 5 балів (зарахо-вано) Студент вирішив більшість тестових завдань цілком пра-вильно й повно 0 балів (не за-раховано) Студент не вирішив понад поло-вину тестових завдань або вирішив неправильно, або відповідь на них є неповною Матеріали до модульного
контролю знань студентів
БЛОК (модуль) 1
ТЕМИ
Тема 1. Загальна характеристика господарського права й гос-подарського законодавства.
Тема 2. Підприємництво як різновид господарської діяльності.
Тема 3. Правова характеристика господарських організацій.
Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності.
Тема 5. Господарські зобов'язання.
Тема 6. Господарський договір.
Тема 7. Господарсько-правова відповідальність.
Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей студен-
тів на запитання та самостійного виконання практичних завдань
Питання для контролю знань
Об'єктивні основи державного управління економікою в Україні.
Суб'єкти господарського права України та зарубіжних країн.
Господарські правовідносини: поняття та види.
Методи правового регулювання господарських правовідносин.
Господарсько-правові норми.
Особливості господарського законодавства
Господарське законодавство і господарське право, їх співвідношення.
Колізії в господарському законодавстві.
Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб.
Проблеми вдосконалення господарського законодавства.
Значення арбітражної практики в удосконаленні господарського законодавства.
Співвідношення господарської і підприємницької діяльності.
Обмеження у підприємницькій діяльності.
Торгова діяльність.
Державне регулювання діяльності суб'єктів підприємницт-
ва України та зарубіжних країн.
Порядок припинення підприємницької діяльності.
Правове положення орендних підприємств.
Правове положення комунальних підприємств.
Правове положення малих підприємств.
Правове становище холдінгових компаній.
Особливості правового становища промислово-фінансових груп.
Загальна характеристика господарських товариств.
Характеристика акцій.
Дивіденди.
Роль Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку у створенні та діяльності акціонерного товариства.
Правове положення акціонерів: законодавство України та зарубіжних країн.
Порівняльна характеристика товариства з обмеженою від-повідальністю і товариства з додатковою відповідальністю.
Правове положення повного товариства.
Правовий статус командитного товариства.
Правове становище неприбуткових установ та організацій.
Правове положення філії.
Правове положення представництва.
Порядок створення відокремлених підрозділів.
Порядок ліцензування страхової діяльності.
Порядок ліцензування медичної практики.
Порядок ліцензування банківської діяльності.
Характеристика установчих документів підприємства.
Правове положення учасників господарських товариств.
Правовий статус дочірнього підприємства.
Вимоги до найменування підприємства.
Види господарських договорів.
Характеристика істотних умов договору лізингу.
Характеристика істотних умов договору оренди.
Підстави визнання договорів недійсними.
Порядок визнання договорів недійсними.
Наслідки визнання договору недійсним.
Підстави визнання договорів неукладеними.
Порядок визнання договорів неукладеними.
Наслідки визнання договору неукладеним.
Поняття та підстави господарсько-правової відповідаль-
ності.
Класифікація господарсько-правової відповідальності.
Види господарсько-правових санкцій.
Значення юридичної відповідальності у господарському праві.
Практичні завдання
1. Відповіді на тестові запитання. Приклад тестового завдання:
Предметом господарського права є сукупність ... ... у сфері ... України.
Чи є підприємницькою діяльністю володіння корпоративними правами? Так/ні? ...
2. Підготуйте проекти документів:
а) рішення про обрання спостережної ради акціонерного товариства;
б) рішення про затвердження річного звіту.
3. Підготуйте проекти документів:
а) рішення про виключення учасника зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю;
б) протокол учасників товариства з додатковою відповідальні-стю про призначення виконавчого органу товариства;
в) протокол учасників про ведення справ повного товариства.
4. Підготуйте проект установчих документів командитного товариства.
5. Підготуйте проект договору:
а) купівлі-продажу;
б) міни (бартеру);
в) поставки;
г) застави;
д) поруки.
6. Розрахуйте штрафні санкції за невиконання/неналежне виконання зобов'язань (дані для розрахунку надаються в кожному випадку викладачем).
7. Заповніть таблицю та зробіть аналіз нормативної бази. Наведіть приклад до питання про державну реєстрацію юридичних осіб.
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ,
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЛІКВІДАЦІЯ Попередні дії учасників щодо
створюваної юридичної особи Орган, до яко-го звертається
і хто Перелік
документів, які подаються Тривалість стадії Сутність рішення, дії тощо Отримуванй результат Особливості 1 2 3 4 5 6 7 1. Створення нової юридичної особи 2. Внесення змін до установчих документів юридичної особи 3. Реорганізація юридичної особи 4. Ліквідація юридичної особи 8. Заповнення таблиці та аналіз нормативно-правової бази.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ Організаційно-правова форма Визначення та ознаки Учасники Порядок організації Установчі документи (вид, форма, зміст) Органи управління Особливості 1 2 3 4 5 6 7 приватне підприємство комунальне під-приємство державне підприємство казенне підприємство підприємство з іноземною інвестицією іноземне підприємство орендне підприємство промислово-фінансова група Закінчення табл. Організаційно-правова форма Визначення та ознаки Учасники Порядок організації Установчі документи (вид, форма, зміст) Органи управління Особливості виробничий кооператив філія представництво акціонерне товариство корпорація асоціація концерн консорціум 9. Заповнення таблиць та аналіз нормативної бази. Приклад:
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ Вид Визна-чення Статутний капітал Межі
відповідальності учасників Стадії
створення й порядок
організа-ції Засновники та учасники Майно та
майнові права
учас-ників Управління товариством (органи;
об-меження) Особли-вості 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Акціонерне товари-ство Відкрите Закрите Товариство з обмеже-ною відповідальністю Товариство з додатко-вою відповідальністю Повне товариство Командитне товарист-во 10. Тренінг з порядку укладення господарських договорів.
БЛОК (модуль) 2
ТЕМИ
Тема 8. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства.
Тема 9. Правове регулювання кредитно-розрахункових відно-син.
Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 11. Правове регулювання відносин оренди й лізингу.
Тема 12. Ціни та ціноутворення в сфері господарювання.
Тема 13. Біржова діяльність в Україні.
Тема 14. Захист прав і законних інтересів суб'єктів господа-рювання.
Тема 15. Правові засади обмеження монополізму й захисту економічної конкуренції в Україні.
Тема 16. Господарські організації у праві інших держав.
Контроль знань здійснюється у формі виконання самостійних письмових робіт, розв'язання ситуацій (або вирішення завдань)
Завдання для виконання самостійних письмових робіт (ессе)
Експорт товарів як один з основних видів зовнішньоекономічної діяльності.
Удосконалення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Правові засади іноземного інвестування шляхом часткової участі в юридичній особі.
Характеристика правового режиму іноземних інвестицій.
Вільні економічні зони: актуальні питання оподаткування.
Правовий статус Національного банку України.
Характеристика діяльності державного банку.
Кооперативний банк: порядок створення та реєстрації.
Правовий статус банківського об'єднання.
Банківська корпорація: правові аспекти функціонування.
Державна реєстрація банків.
Банківські операції: правові засади здійснення.
Поняття, ознаки та функції біржі.
Товарна біржа: порядок створення та припинення.
Фондова біржа: характеристика органів управління.
Види біржових угод.
Порядок укладення угод на біржах.
Порядок відкриття поточних рахунків банками у національній валюті України фізичним особам-підприємцям.
Порядок відкриття депозитних рахунків банками у національній валюті України юридичним особам.
Порядок створення фондової біржі.
Правовий статус засновника та члена біржі.
Правовий режим майна біржі.
Режим доступу до біржової інформації.
Біржовий брокер: характеристика прав та обов'язків.
Правила біржової торгівлі: порядок їх затвердження та зміст.
Правова характеристика статуту біржі.
Правові засади здійснення установами банків валютного контролю.
Характеристика складових кредитної системи України.
Характеристика форм кредитів.
Характеристика видів кредитів за строками, на який вони надаються.
Характеристика видів кредитів за видом забезпечення.
Характеристика видів кредитів за строками погашення.
Характеристика видів кредитів за методом надання.
Кредитний договір: правова характеристика.
Забезпечення виконання кредитного договору.
Належне виконання кредитного договору.
Підстави та порядок визнання кредитного договору недійсним.
Наслідки невиконання чи неналежного виконання кредитного договору.
Сутність та ознаки кредитних операцій.
Характеристика валютного застереження у кредитному договорі.
Істотні умови кредитного договору: правова характеристика.
Правовий статус деривативів.
Характеристика зовнішньоекономічного договору.
Мораторій в процедурі відновлення платоспроможності боржника.
Санація як захід запобігання банкрутству боржника.
Ліквідаційний процес: правова характеристика.
Наслідки визнання боржника банкрутом. Черговість задоволення претензій кредиторів.
Характеристика процедури визнання банкрутом фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності.
Питання вдосконалення законодавства про банкрутство.
Захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання.
Досудове врегулювання спорів.
Позов: поняття, зміст, правила оформлення.
Підвідомчість справ господарським судам.
Підсудність справ господарським судам.
Правове становище господарських судів.
Правове положення Міжнародного комерційного арбітражного суду.
Підвідомчість справ Міжнародному комерційному арбіт-ражному суду.
Правове положення третейського суду.
Порядок вирішення спорів третейським судом.
Зловживання монопольним становищем на ринку.
Організаційно-правові засоби обмеження монополізму в Україні.
Порядок розгляду справи про порушення законодавства про конкуренцію.
Ситуації:
№ 1. У 2002 році АТ «Зграя» створило дочірнє підприємство «Атол». Згідно з установчими документами вищим органом управління ДП «Атол» був власник, тобто акціонерне товариство. У 2004 році АТ «Зграя» було визнано банкрутом в установленому законом порядку. Під час ліквідаційної процедури постало питання про звернення стягнення на частину майна ДП, пропорційну частці АТ у статутному капіталі ДП.
Питання:
Які наслідки настають для дочірньої компанії у разі визнання материнської компанії банкрутом?
Як здійснюватиметься управління ДП у разі визнання АТ банкрутом?
Які нормативно-правові акти передбачають звернення стягнення на частину майна юридичної особи за боргами учасника?
У яких випадках і в якому порядку може бути звернено стягнення на частину майна юридичної особи за боргами учасника?
№ 2. Командитне товариство «Степченко та Васильєв» уклало договір купівлі-продажу комп'ютерної техніки з ТОВ «Соло», згід-
но з яким передало у власність покупця зазначену техніку. Покупець, згідно з вимогами договору, зобов'язався перерахувати на банківський рахунок продавця 15 000 грн (у тому числі ПДВ) упродовж трьох місяців з моменту передачі комп'ютерної тех-ніки.
Своїх договірних зобов'язань покупець не виконав, у зв'язку з чим Продавець звернувся до господарського суду з позовом про стягнення суми заборгованості за договором купівлі-продажу. Під час судового розгляду було з'ясовано, що ТОВ «Соло» не знаходиться за своїм місцезнаходженням. За результатами розгляду справи господарським судом було винесено рішення на користь командитного товариства «Степченко та Васильєв» про стягнення на їх користь 15 000 грн.
Командитне товариство «Степченко та Васильєв» подало до господарського суду заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ «Соло».
Питання:
До якого господарського суду слід подати командитному товариству «Степченко та Васильєв» заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ «Соло»?
Які підстави порушення справи про банкрутство?
Яке рішення має прийняти господарський суд?
№ 3. У січні 2004 року державне підприємство «Держбудова» на підставі договору виконало роботи для АТ «Мур», про що було складено акт виконаних робіт. Вартість робіт становила 74 000,00 грн. Роботи мали бути оплачені замовником у строк до 1 грудня 2004 року.
10 січня 2005 року державне підприємство «Держбудова» звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з АТ «Мур» 74 000 грн. У процесі судового розгляду з'ясувалося, що 5 червня 2004 року господарським судом було порушено провадження у справі про банкрутство, про що було 10 вересня 2004 року розміщено оголошення в друкованих ЗМІ.
Питання:
Які правові наслідки порушення господарським судом провад-
ження у справі про банкрутство?
Як задовольняються вимоги кредиторів під час процедури бан-
крутства?
До яких кредиторів (конкурсних або поточних) належить дер-
жавне підприємство «Держбудова»?
Які дії мало вчинити державне підприємство «Держбудова»?
№ 4. Суб'єкт підприємницької діяльності Лопатін В. С. уклав договір купівлі-продажу деревини іноземним контрагентом - фірмою «Вудз Корпорейшн». Договір було складено англійською мовою, у ньому містилися преамбула із зазначенням повних назв і місцезнаходження контрагентів, предмет договору, кількість та якість товару (деревини), ціна товару в доларах США та порядок оплати товару. При цьому останнє застереження договору передбачало, що товар оплачується в євро.
Питання:
Які нормативно-правові акти та договори регламентують порядок укладення договорів купівлі-продажу з іноземними контрагентами?
Чи всі істотні умови містить описаний вище договір купівлі-продажу?
Які наслідки тягне за собою невідповідність змісту договору вимогам закону?
Чи може в зовнішньоекономічному договорі відрізнятися ва-люта ціни та валюта платежу (розрахунку)?
№ 5. Товариство з додатковою відповідальністю «Свірта» придбало за імпортним договором транспортний засіб вартістю 30 000 доларів США. При цьому ТДВ «Свірта» сплатило за договором страхування цього транспортного засобу 1000 доларів США, а також понесло витрати на його транспортування у розмірі 800 доларів США. З метою прискорення процедури митного оформлення покупець завчасно обчислив розмір мита й ПДВ, ви-ходячи з вартості транспортного засобу.
Питання:
Які нормативно-правові акти передбачають сплату обов'яз-
кових платежів під час ввезення на митну територію України транспортних засобів?
Що є базою для обчислення розміру мита?
Що є базою для обчислення розміру податку на додану вартість?
Які обов'язкові платежі, крім мита й ПДВ, слід сплатити імпортеру?
№ 6. За договором купівлі-продажу українська фірма «Сула» продала іноземному контрагенту 1000 тонн пшениці загальною вартістю 130 000 доларів США. Товар було відвантажено покупцеві, про що свідчить вантажна митна декларація від 10 березня. Оплата товару мала бути проведена 10 травня. Проте станом на 10 червня на банківський рахунок продавця зазначені кошти не надійшли.
Питання:
В який строк, згідно з чинним законодавством України, мають проводитися розрахунки за зовнішньоекономічними договорами?
Які санкції передбачає чинне законодавство за порушення встановлених строків розрахунків?
Яких заходів має вжити українська фірма «Сула» в зазначеній ситуації?
№ 7. Громадянини Панін О. О. - власник 3-кімнатної квар-тири - одержав пропозицію від акціонерного банку «Світ-банк» укласти договір оренди строком на п'ять років.
Перш ніж прийняти пропозицію банку О. Панін вирішив про-консультуватися в юридичній консультації. Зокрема він поставив такі запитання:
Які нормативно-правові акти регламентують відносини орен-
ди житлових приміщень?
Чи має право фізична особа здавати квартиру в оренду та одержувати орендну плату?
Чи необхідно орендодавцю бути суб'єктом підприємницької діяльності?
№ 8. Між лізингодавцем і лізингоодержувачем було укладено договір фінансового лізингу. Згідно з цим договором лізингоодержувачу 4 березня було передано об'єкт лізингу. 25 грудня лізингоодержувач звернувся до лізингодавця з пропозицією викупити об'єкт лізингу. Лізингодавець відмовив лізингоодержувачу.
Питання:
Які нормативно-правові акти регламентують відносини фінансового лізингу?
На який строк укладається договір фінансового лізингу?
Чи має право лізингоодержувач на викуп об'єкта лізингу?
№ 9. 21 травня між орендодавцем та орендарем було укладено договір оренди житлового приміщення. Згідно з договором роз-мір орендної плати становить 300 грн на місяць. Об'єкт оренди було передано орендареві 15 липня. 16 серпня орендар перерахував на банківський рахунок орендодавця 300 грн. А 20 серпня орендар отримав листа від орендодавця з вимогою сплатити оренду плату за період з 21 травня по 15 липня.
Питання:
Які нормативно-правові акти регламентують відносини оренди?
Чи правомірні вимоги орендодавця?
З якого моменту у орендаря виникає обов'язок зі сплати орен-д-
ної плати?
№ 10. Державною інспекцією з контролю за цінами було прове-
дено перевірку додержання державної дисципліни цін ТОВ «Ок-
самит». Під час перевірки було з'ясовано, що ТОВ «Оксамит» упродовж другого кварталу поточного року реалізовувало книжкову продукцію. При цьому було встановлено, що одна й та сама книжкова продукція відпускалася покупцям за різною ціною (покупцю «А» - за ціною 10,00 грн за одиницю, покупцю «Б» - за ціною 15,00 грн за одиницю, покупцю «П» - за ціною 21,00 грн за одиницю). На ТОВ «Оксамит» було накладено штраф.
Питання:
Які нормативно-правові акти визначають порядок установлення цін?
Чи правомірні дії Державної інспекції з контролю за цінами?
Які дії для захисту своїх прав може вжити ТОВ «Оксамит»?
№ 11. У травні фермерське господарство «Млин» уклало зовнішньоекономічний договір, згідно з яким взяло на себе зобов'язання поставити італійській фірмі «Неаполіс» 1500 тонн соняшника за ціною 300 доларів США за 1 тонну. Регіональна мит-
ниця відмовила фермерському господарству «Млин» у митному оформленні вантажу, посилаючись на те, що експортер не врахував індикативні ціни.
Питання:
Як формується ціна одиниці товару/продукції в зовнішньоекономічній сфері?
Які нормативно-правові акти передбачають застосування індикативних цін?
Чи є дії Регіональної митниці правомірними?
№ 12. Фондова біржа «Юніверс» поряд з діяльністю з організації торгівлі цінними паперами здійснювала діяльність з надання платних послуг. Органами Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку було проведено перевірку діяльності біржі. За результатами перевірки діяльність біржі було зупинено. Рішення було обґрунтовано тим, що фондова біржа займається підприємницькою діяльністю, про що свідчать укладені договори про надання платних послуг.
Питання:
Яку діяльність має право здійснювати фондова біржа?
Чи є надання платних послуг підприємницькою діяльністю?
Чи є правомірними дії органів Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку?
№ 13. 10 квітня 2004 року фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності - на товарній біржі було придбано житлове приміщення. Договір купівлі-продажу було зареєстровано товарною біржею. Громадянин звернувся до нотаріуса з проханням посвідчити цей договір у нотаріальному порядку. Нотаріус у вчиненні нотаріальної дії відмовив.
Питання:
У якій формі мають укладатися договори купівлі-продажу житлових приміщень?
З якого моменту набирає чинності договір, укладений на біржі?
Чи правомірні дії нотаріуса?
№ 14. 27 лютого ТОВ «Сварог» отримало претензію від свого контрагента - АТ «Плюс» про погашення боргу в сумі 40 000 грн. За результатами розгляду претензії було з'ясовано, що вимоги АТ «Плюс» правомірні. 25 березня ТОВ «Сварог» направило до АТ «Плюс» відповідь на претензію, в якій визнавало заборгованість перед АТ «Плюс» в сумі 40 000 грн і просило відстрочити погашення боргу. 1 квітня АТ «Плюс» направило визнану претензію до виконавчої служби для примусового її виконання.
Питання:
Чи є дії АТ «Плюс» правомірними?
Які нормативно-правові акти регламентують порядок досудового врегулювання спору?
Чи є претензія підставою для порушення виконавчого провад-
ження?
№ 15. Згідно з укладеним договором про надання послуг Виконавець надав Замовнику послуги якісно та вчасно, про що свід-
чить акт виконаних робіт. Проте Замовник не виконав свої договірні зобов'язання та не оплатив послуги в передбачений в договорі строк - до 10 січня 2002 року 1 березня 2005 року. Виконавець звернувся до господарського суду з позовною заявою до Замовника про погашення заборгованості.
Питання:
Які нормативно-правові акти регламентують порядок оформ-
лення позовної заяви?
Які відомості мав зазначити Виконавець у позовній заяві?
Яке рішення має ухвалити господарський суд?
№ 16. 26 січня між Продавцем та Покупцем було укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу, ціна якого становила 70 000 грн на умовах 100 % попередньої оплати. Договір містив застереження про те, що спір передається на розгляд до третейського суду. 10 лютого Покупець перерахував на банківський рахунок Про-
давця обумовлену суму коштів. Відповідно до умов договору Продавець мав передати транспортний засіб Покупцеві впродовж семи днів із моменту зарахування коштів на банківський рахунок Продавця. 1 березня Покупець звернувся до господарського суду з позовною заявою про примушення до виконання обов'язку в натурі.
Питання:
Яке рішення має прийняти господарський суд?
Яких заходів для захисту своїх прав мав ужити Покупець?
№ 17. ТОВ «Альфа» уклало з товариством з обмеженою від-повідальністю «Нова» договір купівлі-продажу нежитлової будів-
лі. Договір було оформлено в простій письмовій формі. ТОВ «Но-
ва» передало зазначену будівлю у власність покупця, а покупець сплатив продавцеві обумовлену в договорі ціну - 250 000 грн. За півроку кон'юнктура на ринку змінилася й нерухомість подорожчала вдвічі. ТОВ «Нова» подало до господарського суду позов про визнання договору купівлі-продажу недійсним через неналежне його оформлення.
Питання:
Яку форму встановлено для договорів купівлі-продажу нерухомості?
Чи вважається договір купівлі-продажу нежитлової будівлі між ТОВ «Альфа» і ТОВ «Нова» укладеним?
Яке рішення має ухвалити суд?
№ 18. У 2002 року Державна інспекція з контролю за цінами в м. Києві було проведено перевірку корпорації «Союз» та прийнято рішення про накладення на неї фінансових санкцій. Рішення було обґрунтовано тим, що корпорація, використовуючи монопольне становище під час укладання договорів зі споживачами безпідставно завищувало тарифи на послуги міського та міжміського зв'язку. На думку корпорації, вона не порушувала вимоги закону, тому звернулася до суду за захистом своїх прав і законних інте-ресів.
Питання:
Який орган встановлює тарифи на міський та міжміський зв'язок?
Яким чином оформлюються відносини між постачальником послуг зв'язку та споживачем?
Яке рішення має ухвалити суд?
№ 19. 1 жовтня 2004 року між АТ «Травс» (постачальником, м. Тернопіль) і державним підприємством «Укрсвіт» (замовни-ком, м. Київ) було укладено договір поставки деревини. Згідно з договором, ціна 1 куб. м деревини становила 400 доларів США. Загальна вартість сировини, згідно з цим договором становила 40 000 доларів США. Розрахунки, згідно з умовами договору, та-кож мали проводитися в доларах США.
Питання:
В якій валюті може визначатися ціна та вартість продук-ції/товару?
Чи буде умова про ціну та вартість товару визнана недійсною?
Як мають бути виконані зобов'язання за наведеним договором?
№ 20. 20 березня товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до видавництва з листом-пропозицією продати йому до кінця квітня 1000 картриджів. 15 квітня на банківський рахунок товариства з обмеженою відповідальністю надійшли кошти в опла-
ту картриджів. Проте товариство з обмеженою відповідальністю не передало видавництву 1000 картриджів. Останнє звернулося до товариства з претензією. Проте товариство з обмеженою відпові-дальністю вимоги видавництва не визнало, посилаючись на те, що договір купівлі-продажу між ними не укладався, а лист, з яким товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до видавництва, був лише пропозицією укласти договір. Видавництво звернулося за захистом своїх прав до господарського суду.
Питання:
Який порядок укладання господарських договорів передбачає чинне законодавство України?
Чи є лист-пропозиція офертою?
Яке рішення має прийняти господарський суд?
№ 21. Між підприємством «Хвоя» та акціонерним товариством «Ранок» було укладено договір поставки партії комплектуючих. У договорі містились умови про асортимент комплектуючих, їх кількість і ціну. Пізніше підприємство «Хвоя» запропону-
вало збільшити ціну на комплектуючі та внести відповідні зміни до договору. Замовник відмовився вносити відповідні зміни до договору поставки. У результаті цього підприємство-постачаль-
ник припинило відвантаження комплектуючих. АТ «Ранок» було змушене звернутися до господарського суду з позовом про відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням постачальником договору.
Питання:
Який порядок зміни ціни в договорі передбачає чинне законодавство України?
Чи можуть зміни до договору вноситися в судовому порядку? Якщо можуть, то яким чином?
Яке рішення має ухвалити господарський суд?
№ 22. Орендодавець та орендар 5 березня уклали договір орен-
ди нежитлового приміщення. Зазначене приміщення 10 березня за актом здачі-приймання було передано орендареві. Під час користування орендарем об'єктом оренди останній було пошкоджено внаслідок пожежі.
Питання:
Хто несе ризик випадкової загибелі об'єкта оренди?
Чи має орендодавець право на відшкодування збитків? Що означає термін «збитки» за чинним законодавством України?
№ 23. Товариство з обмеженою відповідальністю «Маяк» у травні уклало з громадянином договір оренди його приватної квартири з метою розміщення в ній офісу. Проте під час подання пакета установчих документів для державної реєстрації ТОВ «Маяк» державний реєстратор відмовив у проведенні державної реєстрації, посилаючись на те, що ТОВ не підтвердило належним чином своє місцезнаходження.
Питання:
Які нормативно-правові акти регламентують передачу в орен-
ду квартир, що належать на праві власності фізичним особам?
В якій формі мають укладатися договори оренди приватних квартир?
З якого моменту договір оренди набирає чинності?
Чи правомірні дії державного реєстратора?
№ 24. Складіть розрахунки штрафних санкцій за договорами: нарахування пені, 3 % річних та суми інфляції за наданими ви-кладачем даними.
№ 25. Назвіть похибки у визначенні:
Лізинг - це підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних або залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізи-н-
гоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.
№ 26. Назвіть і наведіть приклади об'єктів лізингу.
№ 27. Назвіть учасників лізингових правовідносин.
№ 28. Охарактеризуйте види лізингу.
№ 29. Охарактеризуйте форми лізингу.
№ 30. Назвіть істотні умови договору фінансового лізингу.
№ 31. Перехід права власності та господарсько-правових ризиків за договором лізингу.
№ 32. Статус лізингодавця.
№ 33. Статус лізингоодержувача.
№ 34. Поняття лізингових платежів та їх складові.
№ 35. Підготуйте проект договору лізингу.
№ 36. Заповніть таблицю та проаналізуйте нормативну базу. Приклад:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА Стадії банкрутства № п/п Назва стадії Суб'єкти та особи, які беруть участь Доку-менти Дії органів та/або поса-дових осіб Термін, упродовж якого при-
ймається
рішення або вчиняється дія Резуль-тат Особливості 1 2 3 4 5 6 7 8 № 37. Оберіть правильний варіант:
Зовнішньоекономічна діяльність має такі ознаки:
підприємництво суб'єктів господарської діяльності України;
підприємництво іноземних суб'єктів господарської діяльності;
побудована на взаємовідносинах між ними;
побудована на взаємовідносинах між ними та іншими фізич-
ними та юридичними особами;
що має місце як на території України, так і за її межами;
що має місце на території України;
що має місце за межами території України.
№ 38. Назвіть види суб'єктів комерційної діяльності.
№ 39. Назвіть види зовнішньоекономічних операцій.
№ 40. Назвіть умови, за яких фізична особа має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю.
№ 41. Назвіть умови, за яких юридична особа має право зай-
матися зовнішньоекономічною діяльністю.
№ 42. Найдіть похибки у визначенні.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.
№ 43. У якій формі укладається зовнішньоекономічний договір (контракт)?
№ 44. Які особи мають право укладати зовнішньоекономічні договори? Чим підтверджуються повноваження осіб щодо укладання вказаних договорів.
№ 45. Чим регулюється укладання зовнішньоекономічних до-говорів?
№ 46. Чи потрібен дозвіл органу держави на укладання зовнішньоекономічного договору?
№ 47. Чи можна визнати недійсним зовнішньоекономічний договір? В якому порядку?
№ 48. Яким правом визначаються права та обов'язки сторін?
№ 49. Право якої країни застосовуватиметься до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), якщо сторони не погодили між собою право, яке має застосовуватися?
№ 50. До яких зовнішньоекономічних договорів (контрактів) застосовується право країни, де здійснюється така діяльність або де створюються передбачені договором (контрактом) результати, якщо сторони не погодили інше.
№ 51. До якого зовнішньоекономічного договору (контракту) застосовується право країни, на території якої спільне підприємство створюється й офіційно реєструється?
№ 52. До прав та обов'язків сторін яких зовнішньоекономічних договорів (контрактів) застосовується право країни, де зас-
нована чи має місце проживання або основне місце діяльності сторона, яка здійснює виконання такого договору (контракту), що має вирішальне значення для його змісту?
№ 53. Складіть проект зовнішньоекономічного договору з ура-
хування вимог Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
№ 54. Кредит - позичковий капітал банку у ___ формі, що передається у ___ на умовах ___ ___
№ 55. Знайдіть помилки у визначенні:
Товарна біржа є юридичною особою, що об'єднує суб'єктів господарських відносин, які здійснюють виробничу й комерційну діяльність, та має на меті надання послуг в укладанні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту й пропозицій на товари, вивчення, упорядкування та полегшення товарообігу й пов'яза-
них з ним торговельних операцій шляхом комерційного посередництва для одержання прибутку.
№ 56. Оберіть правильний варіант.
Товарна біржа діє на основі:
державного регулювання біржових відносин;
самоврядування;
планування та контролю з боку органів держави;
господарської самостійності;
статусу юридичною особою;
Товарна біржа має:
статус громадської організації, що була створена для захисту прав суб'єктів комерційної діяльності;
відокремлене майно;
самостійний баланс;
власні розрахункові, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках;
печатку зі своїм найменуванням;
печатку з назвою органу державного управління, що здійснює планування діяльності біржі.
№ 57. Хто з наведених осіб може бути одним із засновників товарної біржі?
народний депутат;
податкова інспекція;
контрольно-ревізійне управління;
ощадний банк України;
державна митниця України;
президент України;
казенне підприємство;
громадянин Російської Федерації;
господарське товариство, контрольний пакет акцій якого належить державі.
№ 58. Заповніть таблицю.
№ п/п Характеристика Назва документу,
органу тощо 1 Вищий орган управління товарної біржі 2 У період між загальними зборами членів то-вар-
ної біржі управління нею здійснює 3 Контролюючий орган товарної біржі 4 Біржовий комітет (рада біржі) й контрольна (ревізійна) комісія обираються 5 Компетенція біржового комітету (рада біржі)
і контрольної (ревізійна) комісії визна-чається 6 Підрозділи біржі діють на основі 7 Який статус мають наступні органи:
- розрахункова палата;
- біржовий арбітраж;
- котирувальна комісія Підсумковий контроль
знань студентів
Підсумковий контроль знань студентів включає результати оці-
нювання поточної роботи та семестрські, курсові й державні іспити та заліки. Метою підсумкового контролю знань є визначення дійсного рівня та змісту знань студентів з конкретної дисципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня.
Підсумковий контроль знань з цієї дисципліни проводиться у формі письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких передбачає шість питань. Питання, що входять до екзаменаційних білетів, є вузловими, узагальненими, комплексними, потребують творчого підходу під час побудови відповіді та вміння синтезувати отриманні знання.
Питання до екзаменаційних білетів відбираються в межах прог-
рамних питань, що становлять зміст навчальної дисципліни. Прог-
рамні питання доводяться до студентів на початку навчального семестру.
Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 балів) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у традиційну систему й систему ECTS для фіксації оцінки в нормативних до-кументах за такою схемою:
85-100 балів «Відмінно» А 80 балів «Добре» B 65-75 балів «Добре» C 60 балів «Задовільно» D 50-55 балів «Задовільно» E 30-45 балів «Незадовільно» Fx 0-25 балів «Незадовільно» F ЗРАЗОК ПОБУДОВИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІ-ВЕРСИТЕТ
Спеціальність: Правознавство
Дисципліна: Господарське право
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № А
Господарське право: поняття та предмет регулювання.
Порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.
Правове положення командитного товариства.
Наслідки визнання боржника банкрутом.
Строки у господарських правовідносинах.
Підсудність господарських спорів.
Затверджено на засіданні кафедри правового регулювання економіки
Протокол №___ від «___» ___ 200__ р.
Екзаменатор О. О. Мельник
Зав. кафедрою В. Ф. Опришко
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
НА ПИСЬМОВОМУ ІСПИТІ
До складу кожного білета входить шість завдань, які мають узагальнений комплексний характер. Відповідь на кожне з шести питань білета оцінюється окремо з диференціацією в 10, 5, 0 балів.
Відповідь на кожне з шести питань оцінюється в:
10 балів - якщо:
відповідь студента містить повне, розгорнуте, правильне та об-
ґрунтоване викладення матеріалу;
- студент виявляє високі знання студентом усієї програми навчальної дисципліни, вміння користуватися різноманітними ме-
тодами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характерні риси та особливості;
- відповідь студента відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв'язку та взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень;
- свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів (для найважливіших - необхідно знати рік їх прийняття);
- містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на дану проблему, самостійні висновки студента, фор-мулювання та аргументацію його точки зору;
- містить, поряд з теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, результати судової практики тощо), їх оцінку та порівняння;
- логічно й граматично правильно викладена;
5 балів - якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона має хоча б один з таких недоліків:
- є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про пред-
мет запитання,
- є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв і змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ;
- не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних наукових теорій, концепцій і т. ін.; недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал;
- свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;
- викладена з порушенням логіки подання матеріалу,
- містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок і виправлень;
0 балів - якщо студент не відповів на поставлене запитання або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, не-вміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.
Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі шість питань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК"
 1. VII. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  Адміністративна реформа - це вид політико-правової реформи, яка здійснюється у сфері виконавчої влади і торкається як її організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, так і взаємовідносин з місцевим самоврядуванням. 233 Принципи адміністративної реформи - це головні засади її проведення, які засновані на відповідній ідеології і політиці адміністративної реформи. У принципах
 2. ЗМІСТ
  словник 154 Порядок і критерії оцінювання знань студентів з дисципліни під час поточного та підсумкового контролю 166 Список рекомендованої
 3. Список літератури
  словник термінів та визначень з курсу теорії держави і права» «Київ» 1996 - Анрейцев В.І. «Проблеми екологічної освіти.» - Костицький В. «Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації» Право України - В.І. Андрейцев Екологічне право « Вентурі» Київ 1996 - Костицький В.«Екологічне право України» деякі проблеми теорії та кодифікації» Право України - Черкашина О.Т. « Розвиток
 4. Література
  словник-довідник (основні терміни і поняття). - К., 1998. - С. 151-160. 6. Основи соціоекології / За ред. Г.О. Бачинського. - К., 1995. - С. 186-187. 7. Салтовський О.І. Основи соціальної екології: Курс лекцій. - К., 1997. - С. 150-159. 8. Соколовський О., Кардубан В., Бойчук О. Методичні рекомендації по застосуванню нормативних актів з питань охорони навколишнього середовища. -
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
 6. 33. Види міжнародних договорів
  Поняття «договір» у Віденських конвенціях вживається як родове поняття, що охоплює усі види міжнародних договорів. Міжнародні договори класифікуються на різних підставах: І. За кількістю учасників: 1) односторонній міжнародний юридичний акт. Його виділення в якості самостійного виду міжнародного договору деякі автори пояснюють наявністю процесу одностороннього волевиявлення суб'єкта
 7. 35. Стадії висновку міжнародних договорів
  словнику дається наступне визначення поняття «воля»: «Свідома цілеспрямованість людини на виконання тих або інших дій». Стосовно до міжнародного права державна воля - це свідома цілеспрямованість держави на виконання певних дій. У цьому зв'язку виникає питання, а чи можна погоджувати свідому цілеспрямованість держав або інших суб'єктів міжнародного права? Ні, не можна, тому що в силу своїх
 8. 4. Провадження і стадії цивільного процесу.
  Цивільне судочинство (цивільний процес) - це врегульований нормами цивільного процесуального права порядок провадження в цивільних справах, що визначається системою взаємопов'язаних цивільних процесуальних прав та обов'язків, а також цивільних процесуальних дій, за допомогою яких вони реалізуються їх суб 'ектами - судом і учасниками процесу. Відповідно до сг. 1 ЦПК завданнями цивільної о
 9. 13. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин
  Цивільні процесуальні правовідносини можуть виникнути тільки між носіями цивільних процесуальних прав і обов'язків у процесі здійснення правосуддя в цивільних справах, в цивільному судочинстві. Тому без суду, наділеного такими функціями, неможливі самі процесуальні правовідносини, тому суд і є обов'язковим суб'єктом усіх цивільних процесуальних правовідносин. Другим суб'єктом цивільних
 10. 14. Елементи цивільних процесуальних правовідносин (суб'єкти, об'єкти, зміст)
  Суб'єкти: Цивільні процесуальні правовідносини можуть виникнути тільки між носіями цивільних процесуальних прав і обов'язків у процесі здійснення правосуддя в цивільних справах, в цивільному судочинстві. Тому без суду, наділеного такими функціями, неможливі самі процесуальні правовідносини, тому суд і є обов'язковим суб'єктом усіх цивільних процесуальних правовідносин. Другим суб'єктом цивільних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua