Головна
ГоловнаCоціологіяЕкономічна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Костюк Володимир Миколайович. Теорія еволюції і соціоекономічні процеси. - М.: Едіторіал УРСС. - 176 с., 2001 - перейти до змістом підручника

Інформаційні аспекти еволюційних змін

Визначаючи інформацію як негативну ентропію і виходячи із закону збереження загальної кількості інформації та ентропії в віде6 '
S +1 = const, (1)
де Я - ентропія по Больцману, а 1 - інформація, що розуміється як негентропії (це звичайна практика), ми отримуємо можливість
^ Це твердження вельми поширене. Так, згідно Е. А. Седову, «можна припустити, що ... знецінення енергії (зростання ентропії) ... компенсується накопиченням інформації» (Сєдов, 1976, с. 35).
записати співвідношення (4) - (6) п. 1.1 у вигляді

л
- = 0, м

(2)

lt; і

(3)

- lt; 0, lt; ї

Й1
- gt; 0. м

(4)


Ці співвідношення створюють основу для інформаційного підходу до вивчення еволюції. У процесі еволюції змінюються інформаційні (а тим самим і структурні) характеристики об'єктів, тому виконання рівності (2) свідчить про відсутність еволюції. Воно характерне для рівноважних рухів або рухів, що відбуваються поблизу рівноваги, які не змінюють структури об'єкта.
Заперечення рівності (2) веде до неравенствам (3) і (4), кожне з яких виражає певний тип еволюційних процесів. Нерівність (3) відповідає еволюції в стан термодинамічної рівноваги, що характеризується максимумом ентропії, або мінімумом інформації, яке можна вважати «кінцевою метою» цього еволюційного процесу. Його майбутнє є повністю визначеним.
Нерівність (4) відповідає еволюційним процесам, що з ростом інформації і не мають кінцевої мети. Ці процеси дуже різноманітні, їх майбутнє не є певним, створювані ними руху відповідають змінам складних (в сенсі пп. 1.1 і 1.2) об'єктів.
Із закону збереження у формі (1) випливає, що еволюційні процеси у Всесвіті, що йдуть із зростанням позитивної ентропії, врівноважуються еволюційними процесами, що збільшують негативну ентропію, або інформацію. Зокрема, той факт, що певні еволюційні процеси йдуть із збільшенням обсягів використовуваної інформації, можна вважати наслідком існування процесів, що йдуть з зростанням ентропії і збільшують хаос. Таким чином, якщо прийняти закон збереження (1), то виникнення живої природи і людського суспільства стає наслідком другого початку термодинаміки.
Соціальна еволюція відноситься до еволюційних процесів, що задовольняє нерівності (4). У всіх таких процесах зростання кількості використовуваної інформації означає створення структур, здатних ефективно переробити і застосовувати ці кількості. Відповідно можна говорити про збільшення інформаційної складності еволюціонує об'єкта. Коли в системі «задіяно» достатню (критичне) кількість інформації, то відносно більш просте її стан стає нестійким, створюючи цим можливість для реалізації більш складного стану.
Так, в біологічної еволюції зростання інформаційної складності організмів дозволяє їм засвоювати більш цінну інформацію, причому в зростаючих обсягах. Прикладом еволюційної значущості такого зростання служить виникнення нової кори головного мозку у людини та інших приматів, на частку якої припадає приблизно 70% всіх нейронів центральної нервової системи.
Іншим важливим прикладом еволюційних процесів, що йдуть із зростанням негативної ентропії і призводять до виникнення значної інформаційної складності, є виникнення і функціонування свідомості людини. Інформація розуміється тут як повідомлення, що має сенс, т-е . здатне відділяти «істотне» від «несуттєвого», а також як комунікація. Смислова інформація виникає, якщо приймається до уваги відгук того, хто прийняв інформаційний сигнал.
Модельно свідомість можна представити у вигляді дворівневої системи, в якій один рівень задається потенційної складової, яка продукує підсвідомість і сферу інтуїтивного знання, а інший - акуталізована структурою, результат дії якої утворює явне знання, що допускає логічну реконструкцію. В акуталізована структурі є величезна кількість позитивних і негативних зворотних зв'язків. Дія позитивних зворотних зв'язків сприяє взаємодії обох рівнів і тим самим народженню думки. Дія негативних зворотних зв'язків сприяє закріпленню думки в складі явного знання.
Акт народження думки, таким чином, є результат взаємодії обох рівнів і генерується частково спонтанно, частково потоком зовнішньої інформації , що надходить у мозок. Завдяки потенційної складової свідомість не може бути повністю локалізовано в просторі-часі мозку як фізичного об'екта7 '.
На користь наявності у свідомості потенційної складової говорять добре відомі науці факти. Наприклад, характеристика поведінки суб'єкта, що володіє свідомістю, вимагає наявності певного рівня складності, мінімум якого збігається з наявністю фрактального аттрактора. У цьому випадку поведінка суб'єкта не є
7gt; Проте продукти свідомості (затвердження, повідомлення і т. л.) локалізуемое в просторі-часі. Їх інформаційна характеристика может г бути дана по А. Хар-кевич: інформація, укладена в якому-небудь затвердження, може бути виміряна змінами в системі знання, що виникли в результаті приєднання до неї цього твердження (див. Харкевич, 1960). Якщо твердження ніяк не вплинуло на систему знання, то у ньому інформація дорівнює нулю (щодо розглянутої системи знання).
ні наперед визначеним, ні абсолютно випадковим (повністю не мотивованим).
Відомо, наприклад, що в стадії глибокого сну в активності головного мозку виявляється динамічний хаос з фрактальним аттрактором в пятимерном просторі. Проте в станах неспання конечномерного аттрактор ні виявлено. При епілепсії з'являється фрактальний аттрактор розмірності 2. Таким чином, можна зробити висновок про те, що інтенсифікація активності головного мозку супроводжується зростанням динамічного (не "істинного») хаосу і що принаймні деякі психічні відхилення від норми пов'язані з надмірною «раціоналізацією» психічної діяльності.
Відзначимо , що проблема свідомості виникає і при розгляді колапсу хвильової функції в квантовій механіці, що дозволяє перейти від неспостережуваних амплітуд ймовірностей до вимірним ймовірностям подій. Це пов'язано з тим, що і квантовомеханічної вимір, і свідомість людини ставляться до рівня взаємодій між акуталізована і потенційної реальностями, їх неможливо вірно пояснити без заліку цієї взаємодії. По відношенню до свідомості це означає, зокрема, що свідомість невірно розглядати ні як щось «первинне», ні як щось «вторинне». Тому «основне питання філософії» онтологічно надлишковий, він може мати тільки гносеологічна підстава.
Істотно також, що свідомість людини не є чисто біологічним феноменом, воно має і соціальну основу, значимість якої безперервно зростає в ході еволюції. При цьому свідомість людини активно впливає на події, в яких він бере участь. У результаті «майбутнє, коли воно настане, вже буде перебувати під впливом попередніх йому здогадок» (Сорос, 1998, с. 55), а соціальна реальність не може вважатися ні чисто матеріальної, ні чисто ідеальною конструкцією.
Роль інформації у соціальних процесах поступово зростає відповідно до нерівністю (4). Це викликано наступними конкретними причинами.
По-перше, в результаті ускладнення суспільної поведінки питома вага інформаційної компоненти стає основоположним. Інформація у формі очікувань, припущень і знань перетворюється на масовий, але не обов'язково в однорідний продме; споживаний мільйонами людей.
По-друге, в результаті розвитку різного роду обмінів, неминучих в ході соціальної еволюції , інформація стає не просто повідомленням, що мають конкретний зміст, вона тісно пов'язана з ціннісними орієнтирами поведінки і з новою, або інноваційної, вартістю (див. п. 5.1). Потенційна прибуток від вірного використання інформації і потенційний збиток від невірного її використання можуть виявитися величезними .
Монополія на інформацію (на переважний доступ до інформації) веде до посилення соціальної нерівності. Спостережуване в суспільстві нерівномірний розподіл інформації, її неоднакова доступність для різних індивідуумів, наявність нецінових інформаційних сигналів призводить до того, що одні індивідууми отримують інформаційну перевагу перед іншими, поступово трансформоване в економічне, соціальне чи політичне перевагу. Таким чином, по-третє, інформаційне перевага стає важливою соціальною силою, що сприяє перерозподілу економічних, соціальних і політичних (владних) ресурсів. Інакше кажучи, інформаційна нерівність веде до соціальній нерівності точно так само, як і наявність соціальної нерівності веде до інформаційного нерівності.
По-четверте, різко зросли технологічні можливості отримання, передачі, зберігання і використання інформації у все зростаючих обсягах. Технологічне лідерство захопили інформаційні технології та інформаційні мережі, здатні об'єднувати розрізнені знання людей в єдине знання більш високої якості.
По-п'яте, еволюція суспільства поступово стає менш передбачуваною, ніж у минулому. Частково це є наслідком посилення впливу людини на природу (Моісеєв, 1995), який змінює природу і тим самим ведучим до зміни середовища її проживання; частково це пов'язано з прискоренням темпів еволюції, що спонукає суспільство швидше реагувати на зміни,. І те й інше передбачає значний зсув використовуваних людиною ресурсів від речових та енергетичних до інформаційним. На певному етапі соціальної еволюції інформація (куплені людиною знання) стає її основним ресурсом.
Оскільки в ході як біологічної, так і соціальної еволюції зростає роль кількості використовуваної інформації і виникають все більш складно організовані структури, здатні ефективно використовувати ці кількості, то неминучий питання: чи можна вважати виникнення таких структур «метою» біологічної або соціальної еволюції?
Відповідь на це питання негативна. Справа в тому, що в ході біологічної та соціальної еволюції для її об'єктів неминуче виникає дилема «або найкращим чином пристосуватися до поточних умов, посилюючи цим небезпека зникнення при раптовій зміні цих умов, або пожертвувати оптимальністю пристосування до даних умов заради збереження пластичності, що дозволяє пристосуватися до невідомим майбутнім умов». Вирішення цієї дилеми тим складніше, чим сильніше майбутнє відрізняється від минулого. Ціна невірного рішення - зникнення в ході еволюції. Крім того, на практиці рішення про характер пристосування зазвичай передбачає біфуркацію, виникнення різних шляхів еволюції. Для окремих еволюціонують об'єктів у майбутньому може виконуватися будь-яке з співвідношень (2) - (4).
Еволюційний процес стає особливо інтенсивним, якщо збільшення кількості використовуваної інформації йде з прискоренням.
У цьому випадку виконується не тільки інформаційне нерівність (4), але також інформаційне нерівність
lt; 121
г gt; ° - lt; 5)
що грає ключову роль в багатьох соціоекономічних процесах, в Зокрема, у процесах переходу до інформаційного суспільства (див. п. 4.2). Ми побачимо далі, що інформаційні нерівності (4) і '(5) допускають різні (взагалі кажучи, неізоморфних) економічні, соціальні, політичні та інші інтерпретації.
1.4
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Інформаційні аспекти еволюційних змін"
 1. Пол - інформаційний ресурс.
  Інформаційного обміну з середовищем, спеціалізація за консервативним і оперативним аспектам еволюції. Еволюція включає збереження і зміна. Середа диктує еволюцію системи. Так як від середовища йде деградуюча інформація (мороз, спека, хижаки, паразити), то система, щоб зберегтися, повинна бути "подальше" (в інформаційному сенсі) від середовища, тобто стійкою, стабільною. Але від середовища ж йде
 2. 2.1 Лекційний курс.
  Аспекти двостатеві людини. 2 лютого Кр 5. Вплив людини на природу. 2 лютого Кр 6. Глобальні проблеми людства. 4 квітня Кр 7. Актуальні питання екології людини. Інноваційний підхід. 2 лютого Кр Разом: 16 16 2.2.Практіческіе (семінарські) заняття. Номер теми Теми семінарських
 3. Костюк Володимир Миколайович. Теорія еволюції і соціоекономічні процеси. - М.: Едіторіал УРСС. - 176 с., 2001

 4. ГЛАВА II. Еволюційні ресурси
  ГЛАВА II. Еволюційні
 5. Зразкові питання для підготовки до іспиту.
  Аспекти.
 6. ПЕРЕДМОВА.
  Аспектів. Авторами збірника зроблена спроба намітити деякі нетрадиційні для філософії науки ракурси розгляду процесів розвитку наукового знання, показати багатоаспектний і багаторівневий, нелінійний характер наукового прогресу, розкрити конкретні механізми взаємодії теоретичної науки на різних етапах її розвитку з іншими світоглядними структурами, в тому числі і
 7. РЕЗЮМЕ
    інформаційного забезпечення пред'являється ряд вимог. Це аналітичність інформації, її об'єктивність, єдність, оперативність, раціональність та ін КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ Що являє собою управлінська інформація? У чому сутність інформаційного забезпечення управління? Які джерела інформації відносяться до позаоблікового? Які етапи включає створення комплексної автоматизованої
 8. Збереження інвестицій.
    інформаційної системи, якщо ці витрати будуть мінімальними. На це впливає, по-перше, вибір системи управління базами даних. Тут мова йде не тільки про технічні аспекти. Необхідно враховувати позиції розробника на ринку, його технічну політику щодо інновацій. Має значення і вартість самої бази даних. Другий аспект - технічна реалізація в розробці переваг,
 9. Загидулин Р. А.. Правові основи функціонування силових структур у громадянському суспільстві Росії. - Хабаровськ: Вид-во Хабар. держ. техн. ун-ту, 2001. - 144 с., 2001
    еволюційного зміни надалі тотожне змінам суспільства і держави. Розглянуто основи інтегрування силових структур в сформоване в Росії громадянське суспільство. Розроблена єдина структура органів Міністерства оборони Російської Федерації комплексно досліджує, узагальнююча, плануюча і керуюча процесом реформування Збройних Сил Російської Федерації, в тому числі і
 10. 2. Функції виконавчої влади:
    інформаційно-аналітична робота. 11. Методичне керівництво. 12. Кадрове, МТО, фінансування і
 11. 4.3.1. Інформаційні ланцюга з пам'яттю
    інформаційної ланцюга, за допомогою якої локалізуються збійні виробничі дільниці. Виявляється, інформаційні ланцюга дозволяють вирішувати й інші завдання, наприклад, визначати передавальну функцію. Розглянемо інформаційну ланцюг з пам'яттю, яка має здатність запам'ятовувати і зберігати інформацію. Таку здатність, наприклад, володіють суб'єкти, персональні комп'ютери,
 12. Передмова
    інформаційне) суспільство - всього лише одна їх таких альтернатив, не більше
 13. 4.3.2. Ригідні інформаційні ланцюга
    інформаційне опір комплексу управління. Якщо ж ця процедура механізована і зводиться до набору коду відповідної програми протягом 10 с, то ригідність комплексу становить L ~ 10 т с. Слід підкреслити, що час перебудови системи на новий алгоритм роботи не включає в себе час навчання суб'єкта, яке пов'язане із заповненням пам'яті персоналу управління нової
 14. Конвергентних ФІЛОСОФІЯ СИНЕРГЕТИКИ І ІНФОРМАЦІЙНОГО детермінізму. ТЕЗИ про марксизм
    інформаційних систем. Пошук середній лінії як результату зближення і з'єднання протилежностей складає предмет конвергентної філософії. Джерелом розвитку і основним детерминирующим фактором більшою мірою визнається єдність протилежностей, ніж їх боротьба. У цьому полягає одна з принципових відмінностей конвергентної філософії від неконвергентной. У статті розкривається як роль цієї
 15. Федяінова Н.В.. Використання інформаційних технологій в учебномпроцессе початкової школи: Навчальний метод, посібник. - Омськ: Омськ, держ. ун-т, 2004. - 71 с., 2004
    інформаційних технологій у сфері освіти в цілому і в навчальному процесі початкової школи зокрема. У роботі наведені приклади використання програмного пакета MS Office для розробки ме-методичних та дидактичних матеріалів, представлені етапи створення навчальних програм з елементами самоконтролю в PowerPoint. Посібник призначений для вчителів початкової школи і може бути використано при
 16. Література
    інформаційних технологій / / Інформаційні технології. - 1996. - № 2. - С. 10-13. Інформатика: Учеб. посібник для студ. пед. вузів / А.В. Могильов, Н.І. Пак, Є.К. Хеннер / Под ред. Є.К. Хеннер. - М.: Академія, 1999. - 816 с. ЛапчікМ.П. Інформатика та інформаційні технології в системі загальної та професійної освіти: Монографія. - Омськ: Изд-во ОмГПУ, 1999. - 294 с. Машбиц Є.І.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua