Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К. . Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 4. Позов про визнання права власностіПоняття позову про визнання права власності. Крім віндикаційного та негаторного позовів право власності може захищатися за допомогою ще одного речове-правового засобу - позову про визнання права власності. Слід зазначити, що позови під таким найменуванням дуже часті в судово-арбітражній практиці, але більшість з них носить зобов'язально-правовий характер, бо випливає з відносних правовідносин сторін. Подібні спори вирішуються на основі відповідних норм договірного права, норм про спадкування, спільному майні подружжя тощо Зустрічаються, однак, і такі вимоги про визнання права власності, які звернені до третіх осіб, ніяк не пов'язаним з позивачем будь-якими відносними правовими узами. Як приклад можна послатися на вимогу власника будови про визнання за ним права власності, звернене до органу місцевої адміністрації, який відмовляється видати правовстановлюючі документи з огляду на те, що вони не збереглися або не були вчасно оформлені.
Юридична природа цього і подібних йому позовів оцінюється в літературі по-різному. Більшість авторів вважає, що російське цивільне право ніякого самостійного позову про визнання права власності не знає; вимога ж про визнання права власності, на їх думку, входить в якості одного з домагань до складу віндикаційного або негаторного позовів. Інші автори цілком обгрунтовано розглядають позов про визнання права власності в якості самостійного речове-правової вимоги. Дійсно, не визнаючи самостійності подібного позову, відмінного від віндикаційного і негаторного вимог, неможливо юридично кваліфікувати домагання власників у цілому ряді конкретних випадків. Наприклад, власник в порядку надання матеріальної допомоги передає тимчасово і безоплатно свою річ іншій особі для застави в ломбард. Громадяни між собою домовляються, що після погашення позики річ буде повернена власникові. Така угода, хоча і не підпадає ні під один з відомих типів договорів, але, безсумнівно, в силу ст. 8 ГК породжує зобов'язання. Припустимо, що громадянин, який отримав річ від власника, вмирає до погашення позички. Яким чином власник може захистити своє право на річ? Звернення в даному випадку до віндикаційним позовом буде неправильним, тому що володіння ломбарду в даному випадку не можна визнати незаконним, бо заставодавець діяв з відома власника. Не можна вдатися і до допомоги негаторного позову, оскільки власник позбавлений володіння. Залишається лише визнати, що власникові в цій ситуації належить право на самостійний позов про визнання права власності на закладену річ з метою запобігання відчуження її ломбардом '. У судовій практиці зустрічаються справи, коли власники, вимагаючи звільнити майно від арешту, доводять своє право власності на майно, але не домагаються його повернення, так як майно знаходиться у володінні контрагента на законній підставі. Зазначені вимоги з точки зору їх юридичної природи можна кваліфікувати лише як позови про визнання права власності.
Таким чином, позов про визнання права власності-це поза-договірне вимога власника майна про констатацію перед третіми особами факту приналежності позивачеві права власності на спірне майно, що не поєднане з конкретними вимогами про повернення майна або усунення інших перешкод, не пов'язаних з позбавленням володіння.
Позивач і відповідач за позовом про визнання права власності. Зазначений позов може бути заявлений власником індивідуально-визначеної речі, як володіє, так і не володіє нею (якщо при цьому не ставиться питання про її повернення), права якого оспорюються, заперечуються або не визнаються третьою особою, що не перебувають з власником у зобов'язальних чи інших відносних відносинах з приводу спірної речі. Правом на подібний позов володіє і титульний власник майна, зокрема суб'єкт права господарського відання або права оперативного управління. В якості відповідача виступає третя особа, як заявляє про свої права на річ, так і не пред'являє таких прав, але не визнає за позивачем речового права на майно.
Предмет і підстава позову про визнання права власності. Предметом позову про визнання права власності є лише констатація факту приналежності позивачеві права власності, іншого речового права на майно, але не виконання відповідачем будь-яких конкретних обов'язків. Рішення за позовом про визнання права власності усуває сумнів у праві, забезпечує необхідну впевненість у наявності права, надає визначеність взаєминам сторін і служить основою для здійснення конкретних правомочностей щодо володіння, користування і розпорядження майном.
Підставою позову є обставини, що підтверджують наявність у позивача права власності чи іншого права на майно. Правовою основою даного позову є ст. 12 ЦК, яка передбачає такий спосіб захисту цивільних прав, як їх визнання.
Умови задоволення позову про визнання права власності. Необхідною умовою захисту права власності шляхом його визнання служить підтвердження позивачем своїх прав на майно. Це може випливати з поданих ним правовстановлюючих документів, свідчень свідків, а також будь-яких інших доказів, що підтверджують приналежність позивачеві спірного майна. Якщо майно перебуває у володінні позивача, його права на майно захищає презумпція правомірності фактичного володіння. Дана презумпція не відображена в самому законі, але діє як фактична. Іншими словами, суд не зобов'язаний, але може в конкретних випадках, коли немає можливості вирішити справу на підставі зібраних по справі доказів, замкнути ланцюг доказів за допомогою презумпції законності фактичного володіння. Оскільки дана презумпція відображає той незаперечний факт, що в переважній більшості випадків фактичний власник майна має необхідний правомочием, доцільність її застосування як фактичної презумпції в судово-арбітражній практиці сумнівів не викликає.
Оскільки позови про визнання права власності, з одного боку, не пов'язані з конкретними порушеннями правомочностей власника і, з іншого боку, диктуються триваючим незаконним поведінкою третьої особи, на них, як і на негаторний позови, що не поширюється дія позовної давності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Позов про визнання права власності "
 1. Види позовів
  позовів побудована за змістом позову, тобто по виду необхідної позивачем судового захисту. За процесуально-правовим критерієм позови класифікуються на позови про визнання, про присудження, перетворюючі позови. Позов про визнання має на меті захистити інтереси позивача, який вважає, що у нього є певне суб'єктивне право, але воно оскаржується іншою особою, наприклад позов про визнання права власності
 2. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  позову. Відповідно до ст. 4 АПК зацікавлена особа має право звернутися до арбітражного суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів у порядку, встановленому АПК. Арбітражне судочинство НЕ підрозділяється на види, але проте в ньому в якості основного регламенту можна виділити правила позовного провадження, що є основою для розгляду більшості
 3. 96. Значення і способи захисту права власності.
  Позов власника про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов), позов власника про усунення перешкод, що заважають нормальному здійсненню права власності (негаторний позов), позов про визнання права власності. (Деякі автори відносять позови про визнання до негаторний або віндикаційний, але більшість вважає, що це самостійні речове-правові позови -
 4. 97. Речове-правові способи захисту права власності.
  позов власника про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов), позов власника про усунення перешкод, що заважають нормальному здійсненню права власності (негаторний позов), позов про визнання права власності. (Деякі автори відносять позови про визнання до негаторний або віндикаційний, але більшість вважає, що це самостійні речове-правові позови -
 5. § 1. Система цивільно-правових засобів захисту права власності та інших речових прав
  позовами відносяться позов про витребування майна з чужого незаконного володіння, позов про усунення порушень, не поєднаних з позбавленням володіння, і, нарешті, позов про визнання права власності. В точному сенсі слова право власності як конкретне суб'єктивне право захищається лише за допомогою позовів названої групи. Другу групу цивільно-правових засобів захисту права власності утворюють
 6. § 2. Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння (віідікаціонний позов)
  позову. Серед цивільно-правових засобів захисту права власності особливе місце займають позови про витребування майна з чужого незаконного володіння - віндикаційний позови. Хоча в судово-арбітражній практиці вони зустрічаються не настільки часто, як зобов'язальне-правові вимоги, їх попереджувально-виховну роль у забезпеченні недоторканності приватної, державної і муніципальної
 7. Види і стадії адміністративного права
  іскаціі предмета. 6 ... про позбавлення спеціального права. 7 ... про виправні роботи. 8 ... про адміністративний арешт. 9 ... про адміністративне видворення за межі РФ. 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-Скан є заключною стадією адміністративного права. Воно складається з етапів: 1) звернення постанови до виконання На даному етапі юридичний орган повинен
 8. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення та менталітету
  споконвічної селянської завдання. Оскільки в центрі аграрної організації стоїть проблема виживання, страх опинитися за нижньою межею споживання, то селяни віддадуть перевагу дотримуватися традиційної системи землеробства, якщо вона зводить до мінімуму такий ризик. Але там , де вони бачать гарантії від ризику, - охоче йдуть на інновації. У тому випадку, коли урожай виявляється нижче потреб, селяни
 9. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  спотворена і в історичній науці, і в шкільних підручниках, і в громадській думці. Це відбувалося від того, що революційний рух, революційна боротьба показувалися, по-перше, єдино вірним напрямком суспільно-політичного життя, а, у-других, превалюючим над іншими напрямками, навіть якщо вони за своїм змістом були соціалістичними. Тим часом, ні за кількістю учасників,
 10. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  ісколько не здивуюся, якщо народ, розумний, спокійний, розуміючий, почне також спокійно і величаво вішати і грабувати інтелігентів - для проштовхування порядку ». Тобто безсилля влади погіршилося її політичним і моральним зносом, про це яскраво свідчать не тільки листівки, які виходять від лівих партій, але й матеріали газет осені 1917 року. 3. До цього необхідно додати небувалу по глибині
© 2014-2022  ibib.ltd.ua