Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія в освіті → 
« Попередня Наступна »
С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002 - перейти до змісту підручника

3.3. Комунікативно-поведінкові установки вчителя як показник професійно-особистісної готовності до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі

Ефективність гуманістично-орієнтованого полісуб' - єктного взаємодії у соціально-освітньому середовищі визначається насамперед рівнем комунікативного потенціалу вчителя, що відображає його психологічні можливості у сфері спілкування. Сучасне простір соціально-педагогічної взаємодії - це не сума слухачів, це спільність суб'єктів, де кожен володіє певним рівнем освіченості (визначальною індивідуальні та особистісні переваги); інформованості (тобто обізнаності про поточний момент); персоніфікованості (що виражається в прагненні проявити своє приватне думку, позицію або погляди). Від того, як вчитель ставиться до оточуючих людей в цілому, який характер його емоційної включеності в процес міжособистісної взаємодії в різних ситуаціях, наскільки задоволена потреба у творчій діяльності, в кінцевому підсумку залежить індивідуальний стиль педагогічного спілкування і в процесі навчання.

Відомо, що комунікативний потенціал особистості - це єдність трьох його складових: -

комунікативні властивості особистості, що характеризують розвиток потреби у спілкуванні, ставлення до способу міжособистісної взаємодії; -

комунікативні здібності, тобто здатності володіти ініціативою в спілкуванні; проявити активність; емоційно відгукуватися на стан партнерів по взаємодії; сформувати і реалізувати власну індивідуальну програму взаємодії, здатності до самостімуляциі і до взаємної стимуляції у спілкуванні; -

комунікативна компетентність, т. е. знання норм і правил міжособистісної взаємодії, а також здатності давати соціально-психологічний прогноз комунікативної ситуації, в якій належить спілкуватися; соціально-психологічно програмувати процес спілкування, спираючись на своєрідність комунікативної ситуації; "вживатися" в соціально-психологічну атмосферу комунікативної ситуації; здійснювати соціально- психологічне управління процесами спілкування в комунікативній ситуації.

Використання даного підходу до характеристики комунікативного потенціалу особистості вчителя як організатора гуманістично-орієнтованої педагогічної діяльності дозволяє розглядати процес його взаємодії з іншими суб'єктами соціально-освітнього середовища як системний-інтегруючий наступні складові:

(а) комунікативно-діагностичну (діагностика социопсихологической ситуації та умов комунікативної діяльності; виявлення можливих соціальних, соціально-психологічних та інших суперечностей, з якими, можливо, доведеться зіткнутися в процесі спілкуванні);

(б) комунікативно-прогностичну (оцінка позитивних і негативних сторін ситуації майбутнього взаємодії);

(в) комунікативно-программирующую (підготовка програми взаємодії, вибір стилю, позиції і дистанції взаємодії);

(г) комунікативно-організаційну (організація уваги партнерів по спілкуванню, стимулювання їх комунікативної активності, управління процесом взаємодії і т.д.);

(д) комунікативно-виконавську (діагноз комунікативної ситуації, в якій розгортається взаємодія особистості; прогноз розвитку цієї ситуації, здійснюваний за заздалегідь осмисленої індивідуальною програмою спілкування).

Кожна з цих складових потребує спеціального аналізу. У даному випадку ми зупинимося тільки на комунікативно-прогностичної частини, що є одним з важливих факторів комунікативно-виконавської майстерності вчителя. Гуманістично-орієнтоване спілкування з іншими учасниками освітнього процесу можливе насамперед за умови позитивного соціально-психологічного прогнозу вчителем ситуації взаємодії, в яку він вступає. Такий прогноз формується на рівні комунікативно-поведінкових установок по відношенню до різних сфер міжособистісного спілкування (рівень человекооріентірованності), а також психологічних властивостей, що детермінують загальний емоційний настрій на контакт з оточуючими людьми, - див модель 7. Це спільна позиція, яка управляє поведінкою людини будь-якої професії в соціумі, тим більше вона значуща для вчителя.

3.3.1. Комунікативно-поведінкові установки вчителя в

сфері міжособистісної взаємодії з оточуючими

Дослідження загальної спрямованості вчителів по відношенню до оточуючих людей в соціумі виявило в цілому її позитивний характер - див. діаграму 3А. Як видно з діаграми, ступінь вираженості негативних компонентів комунікативної установки у вчителів, незважаючи на досить обширний негативний досвід спілкування, невисока. Завуальована і відкрита жорстокість, бурчання, обгрунтований негативізм по відношенню до оточуючих більшою мірою характерні для студентів-випускників педвузу, які не мають досвіду практичної діяльності в школі, ніж для

Модель 7

Коммуникативно-особистісна готовність вчителя до

гуманістично - орієнтованому поли суб'єктним взаємодії в социокультур-н о м: КОДОДЩ1ІТЩЙЙ - 1 LH4НЯСПШ COIuHHutJ ь вчителя J; ГїШШЙГШЧЄСЕ11-орнентірогамниплну ітоаінсу5і »ЄКПЮЧУ неялкодкйетеію п

оСршяішгельіой tptJi; ч 1 і

КУ 2

КГ 3 А 5

СДР 6

7 Січень

уптд сп усрк J? Іщнвшгуельний стиль щдагогічесваго іаіікгейсшш

3 [[родессе обучеЯя і освітньому просторі Умовні позначення: 1

- комунікативна установка по відношенню до оточуючих; 2

- комунікативна толерантність; 3

- стратегія психологічного захисту в соціальних ситуаціях напруги; 4

- установка на способи вирішення конфліктів; 5

- схильність до агресивних реакцій; 6

- емпатія, структура емпатичних здібностей; 7

- задоволеність потреби у творчій діяльності.

Діаграма 3

Б. Показники зниженою толерантності

А. Рівень негативних компонентів комунікативної установки у вчителів

1? Я456РЬЕ

Пі? К "MP Г * Л І зниженою TQ Jt ^ p ЇЗ НТ HD шануй

Умовні позначення:

1-неприйняття індивідуальності іншої людини; 2-використання себе в якості еталон при оцінці; 3-категоричність або консерватизм в оцінках особистості; 4 - невміння приховувати неприємні почуття при зіткненні; 5-прагнення переробити партнера; 6-прагнення підігнати партнера під себе; 7-невміння прощати іншому помилки; 8-нетерпимість до дискомфорту партнера; 9-невміння пристосовуватися до партнерів.

більш досвідчених вчителів. Такий характер комунікативних установок особистості вчителя визначається насамперед рівнем розвитку його емпатії. Як видно з діаграми 4А, даний показник знаходиться в межах середньостатистичної норми у всіх учителів , хоча і з деяким нерівномірним розвитком окремих складових компонентів: більш вираженою є емпатія з батьками, людьми похилого віку і незнайомими людьми.

Найбільш високий рівень емпатії за всіма параметрами має група вчителів, що мають кваліфікацію "практичний психолог", а також досвід практичної діяльності в школі більше п'яти років; на другому місці - студенти, які проходять професійну перепідготовку за спеціальністю "практична психологія"; третє місце займає група вчителів-предметників лінгвістичної гімназії, орієнтованої на мовленнєвий розвиток учнів; найбільш низький рівень емпатії мають студенти- випускники педвузу.

У структурі емпатичних здібностей вчителя (див. діаграму 4Б) найбільш розвиненими є підструктури ідентифікації та проникаючої здатності, що виявляється в схильності до інформаційно-енергетичного обміну та дозволяє створювати атмосферу відкритості, довірливості, задушевності. У меншій мірі у вчителів виражені комунікативна установка, яка орієнтує їх на особисті контакти з оточуючими, прояв інтересу і допитливості по відношенню до особистості іншого суб'єкта, а також раціональний канал емпатії, що характеризує свідому спрямованість уваги, сприйняття і мислення вчителя на буттєвих сутність іншої людини - на його стан, проблеми, поведінка. Особливо низьким в структурі емпатичних здібностей вчителя є рівень розвитку інтуїтивного каналу емпатії. Це узгоджується з рівнем розвитку комунікативної толерантності вчителів. Відомо, що чим вище емоційна схильність людини до оточуючих, тим рідше він засуджує індивідуальність іншої або дратується з приводу його відмінних рис. За результатами дослідження (див. діаграму 3Б), вчителя більшою мірою, ніж студенти, схильні до категоричності і консерватизму в оцінках особистості,

1CJD ЮІ? С.П

lf> Ofl

Ш

- вчителі - «практичні психологи»

_ | - вчителі-предметники

53 - студенти-випускники педвузу, які здобувають другу освіту за спеціальністю

-

студенти-випускники педвузу -

вчителя бі-школи

Умовні позначення: 1

- раціональний канал

емпатії; 2

- емоційний канал

емпатії; 3

- інтуїтивний канал

емпатії; 4

- комунікативна установ

II

ка на спілкування; 5

- проникаюча

здатність; 6

- ідентифікація. використанню себе як еталон при оцінкою іншого, не вміють приховувати неприємні почуття при зіткненні, прагнуть підігнати партнера під себе, не вміють прощати іншому помилки, пристосовуватися до партнерів та ін Отримані дані свідчить не тільки про обмежену здібності особистості вчителя діяти в умовах дефіциту вихідної інформації про інших, спираючись на досвід, що зберігається в підсвідомості, а й про наявність певних труднощів у встановленні контактів з оточуючими, а також про неадекватні дії по відношенню до них у ситуаціях спілкування.

Більш глибоке дослідження комунікативно-поведінкових установок вчителя у сфері міжособистісного спілкування (див. діаграму 5А) показало, що ефективному полісуб'єктний взаємодії вчителя з оточуючими перешкоджає ряд емоційних "перешкод": недостатня гнучкість і виразність емоційної сфери у спілкуванні; неадекватне прояв емоцій по відношенню до партнера; невміння керувати емоціями, дозувати їх. Найбільш типовими поведінковими реакціями в ситуаціях конфліктного спілкування (див. діаграму 5Б) є почуття провини, що виражає можливе переконання вчителя в тому, що він не завжди надходить гуманно, а також відчуваються їм докори сумління; підозрілість в діапазоні від недовіри і обережності по відношенню до оточуючих людей до переконання в тому, що інші планують і приносять шкоду; вербальна агресія. Студенти-майбутні вчителі більшою мірою схильні до образи; непрямої або фізичної агресії; роздратуванню, що виражається в психологічній готовності до прояву негативних почуттів. Звідси діапазон установок вчителів на регулювання конфліктних ситуацій у сфері спілкування (див. діаграми 5В і 5Г). Так, хоча домінуючою стратегією психологічного захисту в ситуаціях напруги у всіх учителів є уникнення, досвідчені вчителі мають великим різноманіттям в способах їх дозволу (компроміс - 25,7%; уникнення - 21,8% ; співробітництво - 21,2%; пристосування - 20,5%), порівняно зі студентами, орієнтованими в

Діаграма 5 А. Діагностика емоційних перешкод у вчителів 111 і -

студенти - випускники педвузу -

вчителя

П; 3 січня?,,

Умовні позначення: 1.

- невміння керувати емоціями; 2.

- неадекватне прояв емоцій; 3.

- негнучкість, нерозвиненість, неви

разюче емоцій; 4.

- домінування негативних емоцій. Б. Показники і форми агресії вчителів

,, Умовні позначення:

1 - фізична агресія; 5 - підозрілість; 2 - вербальна агресія; 3

- непряма агресія; -

студенти - випускники педвузу -

вчителя 4

- негативізм;

^ iJi і і

'7 1 червня

- роздратування; 7

- образа; 8

- почуття провини; В. Установка вчителів на способи регулювання конфліктів Умовні позначення: 1

 - Суперництво; 4 - уникнення; 2

 - Співпраця; 5 - пристосування. 

 ее 

 11 3

 - Компроміс; -

 студенти - випускники педвузу -

 вчителя Г. Стратегії психологічного захисту вчителів у спілкуванні я. L: 

 Умовні позначення: 1 - уникнення; 2 - агресія; 3 - миролюбність. 

 студенти - випускники педвузу - вчителі більшою мірою на компроміс і співробітництво. 

 Таким чином, результати дослідження свідчать про високу емоційної включеності вчителя в процес міжособистісної взаємодії: суб'єктне поведінка вчителя в значній мірі визначається характером емоційного самопочуття, пережитого їм у даний момент. З чим це пов'язано? 

 3.3.2. Характеристика індивідуально-психологічного профілю особистості вчителя як суб'єкта міжособистісної взаємодії у соціально-освітньому середовищі 

 У сучасній психологічній науці розглядається питання про дві моделі особистості - особистісно-статичної та динамічної (Б. Д. Паригін). Під статичної структурою розуміють гранично абстрактну від реально функціонуючої особистості абстрактну модель, що характеризує основні аспекти, пласти або компоненти психіки людини: 1) загальнолюдський, біосоціальний (психічні процеси, біосоціальну детермінованість поведінки, соціальність психіки людини), 2) соціально-специфічний (соціальні ролі, соціальні норми, ціннісні орієнтації, символи), 3) індивідуально-неповторний (позицію особистості, самосвідомість, самооцінку та ін.) 

 Модель динамічної структури фіксує основні компоненти в психіці індивіда вже не в їх абстрактності від щоденного існування людини, а, навпаки, лише в безпосередньому контексті людської діяльності.

 Під динамічною структурою особистості мається на увазі та модель психічного стану та поведінки людини, яка дозволяє зрозуміти механізми взаємозв'язку і взаємодії між собою всіх компонентів і структурних пластів в психіці індивіда. Динамічна структура особистості представлена двома основними моделями: психічного стану і поведінки. В якості еквівалентів різних моделей динамічної структури особистості виступають психічний настрій особистості і стереотип соціальної поведінки. 

 Психічний настрій або настрій особистості розглядається як інтегральне структурне утворення, яке характеризує тональність і ступінь предметної спрямованості психічного стану людини в даний відрізок часу. Значимість психічного настрою особистості визначається насамперед різноманіттям його функцій: 1) як акумулятор всієї поточної інформації, яка сприймається і переробляється індивідом в одиницю часу; 2) як регулятора і тонізатор активності людини; 3) як установки сприйняття інформації та діяльності; 4) в якості фактора ціннісної орієнтації особистості. У світлі сказаного очевидно, що психічний настрій може розглядатися як еквівалент тієї моделі динамічної структури особистості, яка пов'язана з психічним станом людини в кожен конкретний момент його діяльності. 

 Стосовно до зовнішнього поведінки людини, розрізняють на вербальне і невербальне, є підстави в якості еквівалентів розглядати відповідно вербальний стереотип і шаблон невербальної поведінки, які в сукупності утворюють стереотипи соціальної поведінки особистості. Останні характеризують шаблон поведінки або таку сукупність його елементів, які носять відносно стійкий характер в тій чи іншій ситуації, будучи найбільш прийнятною і звичної для індивіда формою і нормою його ситуативної активності. 

 Комунікативно - поведінкові реакції вчителя, як і всі інші поведінкові властивості особистості, формуються під впливом двох факторів: з одного боку, процес їх розвитку обумовлений особливостями соціально-біологічної природи особистості, детермінує специфіку її індивідуальної поведінки в конкретних ситуаціях міжособистісної взаємодії, з іншого боку, ставлення до оточуючих і способи його прояви залежать від соціального середовища спілкування. 

 Монографічне дослідження індивідуально-психологічного ких особливостей вчителів, найбільшою мірою орієнтованих на гуманістичний взаємодія в соціально-освітньому середовищі (вчителі, які мають додаткову професійну кваліфікацію "практичний психолог" і досвід педагогічної діяльності в школі більше п'яти років), дозволило виявити не тільки особистісний профіль сучасного педагога, але і його прояви в ситуаціях міжособистісної взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 

 За результатами тестування, в особистісному профілі вчителів (див. графік 2) особливо великий факторний вагу за шкалами невротизма, товариськості і сензитивности. Більшість вчителів (63,6%) мають високу тривожність, підвищену сензитивность (76,3%) та невпевненість у собі, тому для більшості з них найбільш типовим способом компенсації є стереотипний спосіб життя. Виражена у більшості вчителів (73,3%) товариськість, що є необхідною умовою для успішного виконання професійних обов'язків, поєднується з високими значеннями показників за шкалою депресії (3) і совісності (4). Більшість вчителів (90%) має виражену схильність до підвищеної ідентифікації з соціальними нормами, що у своїй крайній формі може набувати рис конформності, соціальної залежності від думки референтної групи, високої чутливості до груповому тиску. У багатьох вчителів (66,7%) емоційний фон настрою значно частіше буває негативним. Досить чітко в особистісному профілі вчителя виявляються і такі властивості особистості, як боязкість, психічна неврівноваженість, що свідчить не тільки про сором'язливості і невпевненості в собі, а й про стан соціально-психологічної дезадаптації, напруженості і відгородженості. 

 Виявлений індивідуально-особистісний профіль вчителя двояко проявляється в процесі міжособистісної взаємодії - див. діаграму 6. Так, у більшої частини вчителів (70%) спілкування з оточуючими має активний, екстравертований характер, 

 Графік 2 

 Індивідуально-особистісний профіль вчителя 

 О-j-rt 1; 1 і - і -: - і-.. 

 до hf 

В

 1 2 3 4 5 6 7 в 9 1D 11 12 13 14 

 Номери факторів Умовні позначення: 

 1 - невротизм; 2 - психотизм; 3 - депресія; 4 - совісність; 

 5 - розгальмування; 6 - загальна активність; 7 - боязкість; 

 8 - товариськість; 9 - естетична вразливість; 

 10 - жіночність; 11 - психічна неврівноваженість; 

 12 - асоціальність; 13 - інтроверсія; 14 - сензитивность. 

 що виявляється у відкритості, товариськості, прагненні співпрацювати. У ньому мають місце реакції типу раціоналізму: схильність до роздумів, обмірковування вчинків, тверезе та об'єктивне ставлення до життя, рефлексивність, розсудливість - 60%. Разом з тим багато вчителів (50%) характеризуються високою емоційною лабільністю поведінки, виявляють схильність до домінування - прагнення командувати, владність, авторитарність, агресивність (63,3%). 

 Результати експериментального дослідження дозволяють зробити висновки про те, що багато особистісні якості вчителя можна розглядати як необхідні для виконання професійної функції вчителя в сучасній соціально-освітньому середовищі. До їх числа відносяться підвищена стриманість; 

 Діаграма 6 

 Факторний вагу двополюсних характеристик особистості вчителя у сфері міжособистісної взаємодії 

 Умовні позначення: 

 А - активність, П - пасивність; 

 С - стабільність, Л - лабільність; 

 Д - домінування, Під. - Підпорядкування; 3

 - Екстравертірованность, І - интровертированность; 

 Р-раціоналізм 

 (Розсудливе поведінка), 4

 - Чуттєвість (емоційність). значна соціалізованість (схильність до прийняття існуючих соціальних норм); відносно висока совісність (тобто внутрішня установка на беззастережне дотримання існуючих моральних норм); високий рівень товариськості і сензитивности. Ці якості - показник особистісної зрілості педагога, яка передбачає тверезу і реалістичну стратегію поведінки в процесі міжособистісної взаємодії у соціально-освітньому середовищі. Водночас вчителі не мають достатнього оптимізму, душевної рівноваги, а це може негативно позначитися на їх поведінкових реакціях у процесі педагогічного спілкування. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.3. Комунікативно-поведінкові установки вчителя як показник професійно-особистісної готовності до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі"
 1. 3.1. Поняття професійно-особистісної готовності вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі
    комунікативна компетентність вчителя у сфері міжособистісної взаємодії з оточуючими; - педагогічні здібності вчителя до проектувально-гностичної і рефлексивно-перцептивної діяльності; - орієнтація вчителя на способи спілкування з авторами освітніх текстів (проблемно-методологічний підхід до аналізу тексту, на діалогові форми спілкування) - см . модель 5.
 2. ДОДАТОК № 6
    комунікативної взаємодії з ними. Психологічний аналіз цієї взаємодії дозволив виявити ряд етапів, що характеризують його як полісуб'єктний по своїй суті: 1) формування у вчителя потреби у прийнятті деякого практичного рішення щодо своєї власної діяльності або діяльності інших учасників освітнього процесу; 2) становлення у вчителя
 3. Соціально-психологічні проблеми.
    комунікативної компетентності тимчасової зайнятості). І, нарешті, останній компонент системи - навчання. Успіх пошуку нової роботи, нового робочого місця по суті залежить від розвиненості здатності вчитися. Це реалізується через научіння системної стратегії пошуку роботи; у відпрацюванні на практиці основних умінь і навичок ефективної поведінки на ринку праці; в перенавчанні та перепідготовці
 4. 2.3. Духовно-психологічний потенціал особистості вчителя, орієнтованого на діалог з іншими учасниками освітнього процесу
    комунікативної компетенції, розглянутої як інтегративну явище, що складається з певної системи гуманітарних знань і соціальних умінь, що задаються комунікативної установкою (Н.П. Анікеєва, Н.В. Гришина, А.Б. Добрович, Ю.М. Ємельянов, Є. Я. Мелібруда, Л.А. Петровська, Є.В. Руденський). Володіючи потужним інформаційно-енергетичним зарядом, пронизливим кожен її компонент (знання про
 5. Короткий зміст глави
    комунікативна компетентність вчителя у сфері міжособистісної взаємодії з оточуючими; педагогічні здібності вчителя до проектувально-гностічес-кою і рефлексивно-перцептивної діяльності; орієнтація вчителя на способи спілкування з авторами освітніх текстів (проблемно-методологічний підхід до аналізу тексту), на діалогові форми спілкування. 2. Як показали результати
 6. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    комунікативної компетентності вчителя на індивідуальний стиль педагогічної взаємодії в процесі навчання. Тема 2. Рефлексивно-перцептивні здібності вчителя до проектування ситуацій міжособистісної взаємодії, що сприяють гуманізації соціально-освітнього середовища. 1. Поняття рефлексивно-перцептивних здібностей. 2. Прояви рефлексивно-перцептивних
 7. ГЛОСАРІЙ
    комунікативні зв'язки між різними підрозділами одного рівня або людьми в організації, що займають непідлеглими ставлення один до одного. Горизонтальне заміщення - виконання певної професійної функції представниками різних спеціальностей, що мають один і той же рівень освіти Державне управління - стандартна управлінська діяльність (прийняття рішень,
 8. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
    комунікативних технологій і технологій навчального взаемодії - істотне розширення видів спільної роботи учнів, розширення комунікативного досвіду учнів, насамперед у руслі спільної предметної діяльності. Пошукова активність розвивається в початковій школі в основному в рамках різних форм навчальної взаємодії, тому надзвичайно важливо створювати сообразную середу в
 9. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
    комунікативні вміння та особистісний розвиток дитини. Методика роботи з картою наступна: - на початку вивчення кожної теми спільно з учнями визначити, що вони повинні засвоїти і вміти в результаті роботи над темою; - при перевірці виконаних завдань промовляти, на розвиток яких умінь вони спрямовані; - на уроці виділяти час для взаимопроверки різних видів і типів завдань,
 10. Внутрішньофірмової підготовки ВЧИТЕЛІВ
    комунікативних умінь, а також планувати і застосовувати відповідні стратегії контролю поведінки, які сприяють встановленню і збереженню підтримуючої освітнього середовища; - розуміння необхідності спільної роботи з іншими вчителями школи та представниками локального співтовариства для встановлення продуктивного партнерства та досягнення освітніх цілей. Виникнення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua