Головна
ГоловнаCоціологіяМетоди збору та аналізу соціологічних даних → 
« Попередня Наступна »
Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Короткий нагадування первинної ідеї Лазарсфельда. Чи потрібна аксіома локальної незалежності?

Нагадаємо, що суть початкової моделі, запропонованої Лазарсфельдом (і розглянутої в п. 7.6 основної частини книги), зводиться до наступного. Ми вважаємо, що існує деяка латентна глибинна змінна, яка пояснює зовнішню поведінку респондентів. Іонеденіе ж це виражається у вигляді відповідей кожної людини на певні дихотомічні питання анкети. Якщо латентна змінна номинальна (а вона може бути і числовий, безперервної), то число її значень заздалегідь відомо досліднику. Що пояснює здатність латентної змінної обумовлюється тим, що саме вона служить причиною наявності зв'язку між що спостерігаються змінними. Фундаментальною для ЛСА з'явилася аксіома локальної незалежності: при фіксації значення латентної змінної зв'язку між що спостерігаються змінними зникають (повторимо, що ця аксіома лежить в основі дуже багатьох методів шкалювання, активно використовуються в соціологічних дослідженнях; Лазарсфельд першим сформулював її в явному вигляді).

Важливо підкреслити, що далеко не всі дослідники беззастережно приймають необхідність виконання аксіоми локальної незалежності (див., наприклад, [Uebersax, 20001). І з її відкиданням в ряді ситуацій можна погодитися. Подібні ситуації виникають, наприклад, у тих випадках, коли перед дослідником стоїть завдання вивчення складної каузальною структури, і він намагається для її вирішення використовувати ЛСА. Це потрібно, наприклад, при обговоренні процедури операціоналізації понять (успішна операционализация часто вимагає аналізу дуже складних причинно-наслідкових відносин).

Використання ЛСА в Росії

У п. 7.6.1 ми вже називали російськомовні роботи, за якими можна познайомитися з ЛСА. Там же зазначені деякі відомі на момент написання кожної роботи напрямки розвитку первинних лазарсфсльдовскіх ідей.

Можна назвати й такі роботи радянських вчених, в яких ЛСА був використаний для вирішення конкретних соціологічних завдань. Наприклад, в роботі [Мамедов, 1984] за допомогою ЛСА були виміряні такі синтетичні латентні змінні, як «забезпеченість матеріальним майном», «задоволеність життям», «схильність до громадської діяльності», «задоволеність робочою обстановкою». У статті [Барабаш, 1975J були виявлені латентні фактори, що визначають ставлення респондентів до окремих ха характеристикам міського середовища. В роботі [Дегтярьов, 1981] побудована типологія суспільно-політичної активності молодих робітників (використовувався гудмановскій варіант ЛСЛ, про яке буде сказано нижче). Ще один приклад практичного використання ЛСА наведено в публікації [Комаровський, 1970].

На зв'язок ідеї ЛСА із завданням пошуку однорідних сукупностей об'єктів зазначено в роботі [Миркин, 1985, с. 137]. Автор показує, що при розумному розумінні однорідності однорідними має сенс вважати такі групи об'єктів, які потрапляють в один клас при використанні ЛСА, тобто такі групи, в яких спостережувані змінні незалежні (автор приймає аксіому локальної незалежності). Іншими словами, соціальна група вважається однорідної при слабкій статистичного зв'язку основних показників її життєдіяльності.

«Дійсно, сильний зв'язок між показниками означала б, що люди, що відрізняються, наприклад, за освітою, відрізняються і за іншими характеристиками: по-різному ведуть трудову діяльність ... використовують свій час і т. п. У цьому випадку рівень освіти буде істотно диференціювати людей за характером життєдіяльності. Навпаки, при відсутності зв'язку між ознаками виділення осіб з тим чи іншим рівнем освіти ніяк не диференціює людей за іншими характеристиками їх життєдіяльності: групи різного рівня освіти мають однакову структуру трудової діяльності, дозвілля, побуту і т. п. ». Автор говорить про те, що уявлення, уточнюючі цей підхід до розуміння однорідності, сформульовані в роботі [Гаврілсц, 1974].

На жаль, в останні роки інтерес російських дослідників до розглянутого підходу практично не проявлявся. Майже ніякі здійснені на Заході зміни і удосконалення початкової лазарсфельдовской моделі, наскільки нам відомо, не використовувалися у вітчизняній соціологічній практиці (виняток становить одна з моделей, запропонованих. Гудманом в 1970-х роках, про що піде мова нижче).

І це - незважаючи на те що, як ми вже зазначили, на Заході відповідні ідеї в останні десятиліття активно розвивалися. Опишемо деякі напрямки цього розвитку. При цьому не будемо претендувати на повноту наведених відомостей, Зупинимося лише на деяких моментах, що представляються нам найбільш істотними.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Короткий нагадування первинної ідеї Лазарсфельда. Чи потрібна аксіома локальної незалежності? "
 1. Математичні аксіоми
  аксіома повної індукції). Список наведених аксіом не суперечить, якщо з нього не виведена формула вигляду (А &-іл), де змінна А може позначати будь-яке, в тому числі і арифметичне, висловлювання. Припустимо, формула (A А) випливає з даних аксіом. Яка властивість набувають в цьому випадку аксіоми? Відповідь дає наступне міркування, в якому до аксіом приєднується як допущення
 2. Аксіома заміщення
  потрібна для встановлення фундаментальних результатів теорії множин, наприклад, для доведення твердження Кантора, що « кожне множе-ство може бути поставлено в одно-однозначна відповідність з деяким ордіналов ». Крім того, за допомогою цієї аксіоми Нейман довів фундаментальний принцип трансфинитное рекурсією. Відносно недавно Мартін довів теорему, яка демонструє центральну
 3. Аксіома безлічі-ступеня
  аксіома «вибивається» з ряду попередніх аксіом, які призначені обмежити розмір одержуваних множин, щоб уникнути парадоксів . Саме це міркування, з нашої точки зору, було покладено в основу класифікації аксіом Френкелем і Бар-Хиллел на «конструктивні аксіоми загальної теорії множин», куди входить аксіома ступеня-множини, і «обмеження», куди входять аксіома нескінченності, аксіома
 4. Аксіома безлічі-суми (аксіома об'єднання)
  аксіомі нас можуть підстерігати небезпеки. Справа в тому, що об'єднання безлічі а може мати більше членів, ніж саме а, що може призвести до створення дуже великих множин. Але більша частина математиків вважає, що ця аксіома не виведе безлічі за розумні межі. Висловлені побоювання не є дуже вже актуальними з тієї причини, що обидві аксіоми - пари та об'єднання - виражають
 5. Латентно-структурний аналіз (ЛСА) Лазарсфельда
  аксіомою локальної незалежності. Вихідною інформацією для ЛСА служать частотні таблиці довільної розмірності (розмірність таких таблиць залежить ог заданого числа значень латентної змінної). Позначимо через рг ймовірність позитивної відповіді наших респондентів на і-й геть-ріс (частку респондентів, які дали такий відспівати); через р.: - ймовірність позитивних відповідей одночасно і на
 6. ПРЕЛЮДІЯ До ЧОЛІ 3
  ідеї могли бути зустрінуті в 1930 році з презирством, так що цей філософський погляд не був згаданий явно в його викладі теорем про неповноту. Тут, як і у всіх аспектах свого життя, Гедель був параноїдально обережний. Папери, які він залишив після своєї смерті, розкривають перед нами світ гострих і глибоких думок про математику і філософії (записаних у незвичайній формі німецької скоропису), ні
 7. Аксіома нескінченності
  ідеї Кантора про нескінченні совокупностях, ідеї, яка була і залишається настільки ж незвичайною, скільки і корисною. Вдаючись до термінології Медді, неясно, до яких міркувань віднести цю аксіому в нинішній час - до внутрішнім або зовнішнім. Її очевидна корисність, продекламував у всю міць Гильбертом, відноситься до зовнішніх міркувань. Однак коли незабаром ідеї Кантора стали неодмінною частиною
 8. 2. «Прості» аксіоми
  аксіоми Цермело були доповнені і модифіковані А. Френкелем, і результуюча система аксіом, названа системою Цермело - Френкеля, стала стандартною. Вона настільки стандартна, що у ряду дослідників викликає протест, крайні форми якого можна бачити з заголовка глави Чудовисько Френкельштейна (каламбур, заснований на грі слів - Fraenkel і Frankenstein) недавньої книги Я. Хінтіккі Принципи
 9. Аксіома вибору
  аксіом статус. Вона є найбільш спірною аксіомою теорії множин, і при доказі теорем теорії множин вказується, чи отримано цей результат за допомогою цієї аксіоми чи ні. Не дуже ясний і статус аксіоми; сам Цермело вважав її логічним принципом, і цієї точки зору дотримуються і багато сучасних дослідників (наприклад Я. Хінтікка) 106. Часткове виправдання цієї точки зору
 10. Аксіома екстенсіональності
  аксіома - аксіома екстенсіональності. Якщо дві множини мають одні і ті ж елементи, вони тотожні. VJC У у VZ [(Z Є х О z є 7) => х = у]. Ця аксіома начебто не потребує коментарів чинності очевидності. Для початку зауважимо, що ця аксіома відокремлює безлічі від інших інтенсіональних сутностей типу властивостей; це означає, що спосіб компоновки елементів у сукупність, тобто спосіб
 11. Аксіома виділення
  аксіомою є аксіома виділення (або аксіома підмножин - англійські терміни Axiom of Subsets, Axiom of Separation, і німецький термін Aussonderungsaxiom). Якщо a є безліч, і F (x) є деяке правильно побудоване вираження в мові Цермело - Френкеля з єдиною вільною змінною, тоді існує безліч Ь, чиї елементи є елементами а, для яких F (a) істинно
 12. Що слід розуміти під локальним регулюванням умов праці?
  Локальних нормативних актів істотно, зростає. Їх значення полягає в тому, що вони відображають специфіку даного підприємства. Особливість локальних норм полягає в тому, що загальна норма ще не регулює конкретне відношення, вона лише дає можливість відповідним суб'єктам укласти угоду. Наприклад, згідно зі ст. 66 КЗпП України, перерва для відпочинку і харчування надається
 13. 2. Зміна завдання
  аксіоматичної теорії множин. Ми будемо виходити тут з того принципово важливого факту, що значна частина змісту математики зводиться до логіки і що незвідні затвердження являють собою абстрактні твердження, що відносяться до класу аподиктичні очевидних істин. Констатація цього факту відкриває можливість обгрунтування несуперечності аксіоматичних систем, які в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua