Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
А.В. Маринченко. ГЕОПОЛИТИКА. Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

1.1. ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ ГЕОПОЛІТИКИ

Термін «геополітика» існує вже більше сотні років. По суті справи, геополітика - це політологічна концепція, згідно з якою політика держави (в основному зовнішня) зумовлюється географічними факторами. У зв'язку з цим визначенням можна говорити про об'єкт і предмет геополітики. Об'єктом геополітики як науки є планетарне простір, геополітичні процеси і явища в світовому співтоваристві як системі.

Предмет геополітики - це взаємини між геополітичними суб'єктами при вирішенні світових і регіональних проблем.

Звичайно, предмет пізнання не тотожний об'єкту, це якийсь елемент об'єкта, що цікавить нас. Тому предметом геополітики в самому першому наближенні є контроль над планетарним простором.

В останні десятиліття геополітика стала комплексною і багаторівневої дисципліною, як став багатополярним і багатовимірним світ, як стала багаторівневою глобальна світова політика. Сучасна геополітика аналізує розвиток подій на глобальному, регіональному, субрегіональному та внутрішньодержавному рівнях, що відображають інтереси окремих держав і їх коаліцій. Під впливом нових обставин світ постійно змінюється, і нові елементи не відміняють географічні чинники, а додаються до них і формують геополітичну модель сучасного світу.

Таким чином, роль тих чи інших факторів у геополітиці історично змінювалася. Наприклад, ще дві сотні років тому на першому місці стояли географічні, природно-кліматичні, просторові та економічні фактори, рівень розвитку продуктивних сил з відповідною виробничо-матеріальною базою. На початку XXI в. ми є свідками перехідного періоду від однієї моделі світового порядку до іншої - глобаліст-ської. Геополітична ситуація в світі стала менш стійкою,

5

так як в ній діє значно більше факторів, ніж їх було, скажімо, 150-200 років тому. Залишаються незмінними географічні чинники - середа, простір, клімат, ландшафт і т.д. При цьому геополітика спирається на такі дисципліни, як географія, історія, економіка, демографія, етнографія, релігієзнавство, екологія, військова справа і стратегія, ідеологія, соціологія, політологія тощо

Але в XXI в. на перший план вийшли інформаційні фактори, що зачіпають військові, технологічні, фінансові, культурні та інші проблеми. Це означає високу ступінь залежності систем державного, військового, економічного управління від інформаційних і комп'ютерних технологій, що використовуються в глобальних комп'ютерних системах.

Як предмет геополітики все більш активно виступають інформаційні війни, націлені насамперед на психологічна поразка противника, формування громадської думки. Таким чином, предмет геополітики постійно змінюється, в той час як об'єкт залишається більш-менш стабільним.

З середини XX в. в результаті науково-технічної революції до нових елементів предмета геополітики додалися техніко-економічні фактори, вплив яких на політичну ситуацію у світі в кінці століття різко зросла. Суспільний поділ праці, пов'язане багато в чому з НТР, видобутком природних копалин, їх переробкою, утилізацією відходів та ін, призвело до реальної глобалізації економічних процесів. Це виразилося не тільки в техніко-технологічному та організаційному плані. Глобалізація торкнулася міжнародну торгівлю, міждержавне рух капіталів та інвестицій, переміщення робочої сили і валюти, активізацію та розподіл інформаційних потоків і т.д. Ці та інші процеси роблять все більший вплив на всі сфери міжнародного життя.

Економічні фактори в XXI в. будуть чинити ще більший вплив, і економічні конфлікти лише закріпляться на першому місці серед всіх видів міждержавних, міжнаціональних конфліктів. Для їх вирішення буде частіше використовуватися сила - військова та військово-політична, яка, в свою чергу, залежить від стану економіки. Тому сьогодні будь-який аналіз геополітичної ситуації без аналізу економічних факторів не дозволить зробити всеосяжні і науково обгрунтовані висновки, а також дати відповідні рекомендації політичним лідерам.

6

Економічні процеси, науково-технічна революція все більше впливають на навколишнє географічне середовище, екологічну обстановку, на саму людину і суспільство. Економічні інтереси виступають на перший план при встановленні всіх форм міжнародних відносин. При цьому глобальні економічні процеси відрізняються високою динамічністю, зумовлюючи нестабільність сучасної геополітичної ситуації.

Існують ще й інші фактори, що великий вплив на геополітику і службовці предметом її дослідження.

1. У результаті науково-технічної революції з'явилися новітні військово-технічні засоби: зброя масового ураження і засобів її доставки, а також засоби виявлення і поразки зброї противника, управління військами та їх маневрами і т.д. Сучасний стан справ у військовій сфері таке, що ставить під сумнів основну тезу батьків геополітики про невразливості країн Північної Атлантики - «зовнішнього півмісяця», або «Хартленда».

2. Науково-технічна революція внесла істотний внесок у розвиток електронних засобів зв'язку, які сформували «комунікативне» світова спільнота, зокрема мережу Інтернет. Від стану електронного зв'язку насамперед залежить військова та економічна сфери.

3. Важливе значення придбали темпи розвитку наук, причому не тільки фундаментальних, але й суспільно-політичних, відповідальних за стратегію і тактику геополітичного вектора в міжнародних відносинах.

4. Від рівня освіти і культури населення в чималому ступені залежать застосування на практиці тонких технологій, розвиток економічної сфери та науки, військової справи і т.

д.

5. Рівень культури впливає на стан світових релігій, які з останнього десятиліття ХХ в. роблять все більший вплив на геополітичний баланс сил (особливо іслам).

6. Важливе значення має і політичний фактор: ефективність діяльності політичного режиму держави, рівень мислення та компетентності правлячої еліти, повагу населення країни, суспільства до законам і указам.

Результатом науково-технічного прогресу стало зниження ролі окремих географічних елементів: великих просторів, океанів, морів, гір, річок, лісів, степів. Разом з тим знизився і ранг багатьох видів комунікацій: залізниць, водних шляхів

7

повідомлення. Але одночасно зросла роль трубопроводів, автотранспорту та повітряних перевезень; збільшилося значення країн, відносно малих за розмірами, але володіють науковим потенціалом, технологіями й фінансами.

При вирішенні геополітичних і регіональних проблем зараз все частіше застосовується військова сила. Небагато регіони уникли так званих локальних воєн, і назви країн або районів, які пережили або переживають це лихо, - Ірак, Югославія, Ліван, Чечня, Карабах, Абхазія, Придністров'я, Південна Осетія. У майбутньому частота застосування сили зросте, оскільки загостряться головні протиріччя планети: переділ світу і джерел сировини, економічне протистояння, боротьба за ринки збуту і пр. Отже, зростатимуть і вимоги до якості збройних сил, тобто до їх навченості та оснащеності, управління ними, ефективності постачання і т.д.

Предметом все більшої стурбованості для людства стає розширення числа ядерних держав, а Росію, крім того, турбує розширення НАТО.

Великий вплив на геополітичний баланс сил чинить демографічна ситуація в країнах Південно-Східної Азії, півдня Азіатського континенту. У зв'язку з цим посилюється комплекс проблем: економічних, соціальних, військових, екологічних та ін Проблеми демографії укупі з міграційними проблемами турбують і європейські країни, і підтвердження цьому - заворушення, підпали і напади, що охопили в останні роки такі країни, як Франція і Австрія . І викликані вони впливом соціальних, релігійних, етнічних і культурних чинників.

Отже, геополітика - це сфера діяльності та наука, що вивчає закономірності і рушійні сили розвитку політичних відносин країн і регіонів з урахуванням положення країн, впливу на цю діяльність морських, повітряно-космічних, демографічних, інформаційних, оборонних , соціально-економічних, комунікаційних, духовно-моральних, релігійних, етнічних та інших факторів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1. ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ ГЕОПОЛІТИКИ "
 1. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  об'єкт і предмет геополітики? 2. Яке місце займає геополітика в системі інших наук? 3. Розкрийте сутність поняття «геополітична епоха». Які основні віхи характеризують геополітичні епохи з початку XIX в. і до наших днів? 4. Які основні закони геополітики? 5. Назвіть основні категорії геополітики. 6. Перерахуйте методи геополітичної науки. 7. У чому суть основних
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  об'єктивне поява ранньокласових структур - цих неминучих супутників розшарування суспільства на результаті неолітичної революції - все це було характерним і для слов'янського етносу на найперших етапах його історії. Вже в VII-IX ст. н.е. в основних ареалах розселення слов'янських племен виникають численні міста-держави, що виконують ті ж загальносоціальні функції, які міста-держави
 3. Введення Про ПОНЯТТІ «ГЕОПОЛИТИКА *
  об'єктивно підійти і розібратися в такому неоднозначно понимаемом яв Розділ 1. Геополітика леніі, як геополітика. Це тим більше необхідно, тому що як термін це слово широко вживається в популярному контексті, зокрема в засобах масової інформації, де він нерідко використовується довільно і неадекватно сутності цього поняття. При цьому необхідно розуміти, що предмет дослідження
 4. Геополітичні погляди Галлуа.
  Об'єктами традиційної геополітики були держави-нації, то в даний час необхідно мислити в термінах колективного, спільного, спільної дії - в термінах людства. 124 /. Історіографія зарубіжної геополітичної думки П. Галлуа виділив три історичні фази в еволюції геополітики: - Від ранніх етапів людського розвитку аж до першої промислової революції -
 5. 1.3. «Нова» політична географія: витоки, проблематика, теорія
  об'єктивно сильно виріс «соціальне замовлення» на територіально-політичні дослідження. Змінюється і сама політична географія, яка стає більш різноманітною, міждисциплінарної і еклектичною. Прорив політичної географії на новий рівень, перед-(прийнятий наприкінці 1970-х групою переважно англійських і американських географів, в цілому вдався. Про це, зокрема, говорять
 6. 2.7. Майбутнє світової системи політичних кордонів
  об'єктивні обшне інтереси, пов'язані з сусідством, поряд із збереженням вантажу минулого ^ Збереження підвищеної мілітаризованість і особливого режиму, часткова і асиметрична проникність кордону, регульована системою обмежень Практична відсутність будь-яких обмінів, застій у господарстві та його пів-Чинен не військовим цілям, відтік корінного населення Обмежені взаємодії
 7. Адміністративні стягнення
  об'єктом адміністративного правопорушення. 4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або-посереднім об'єктом адміністративного правопорушення 5) позбавлення спеціального права, наданого даному грома-данина 6) виправні роботи 7) адміністративний арешт 8) адміністративне видворення за межі РФ іноземного гра-жданіна або особи без громадянства. Попередження, ст.
 8. Види і стадії адміністративного права
  об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистому дос-Мотря або огляді речей вилучаються посадовими чи відповідаю-ські органами. Вилучені речі і документи зберігаються надалі до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, визначених органами д.л., яким надано право проводити вилучення речей і докумен-тів, а після розгляду справи в разі винесення
 9. 2 . Самодержавство і самодержці
  об'єктів зображення вказаного автора. Хоча книга Н. Тальберга була написана через багато років після еміграції цього колись великого чиновника й переконаного монархіста з Росії, вона продовжує ту лінію, які витримували історики дореволюційної Росії, зображуючи царствених осіб. В історичній літературі і в підручниках радянського часу за самодержавством міцно утвердилася характеристика
 10. Оборонні операції
  об'єктом. І саме на цьому напрямку вперше з початку другої світової війни Гітлер змушений був підписати наказ від 30 липня 1941 про перехід основних сил до оборони. У вересні 1941 року фронт німецько-фашистських військ був розтягнутий до 240 км. Перед військами було поставлено завдання розколоти фронт Червоної Армії на 2 частини і розгромити в котлах оточення (під Вязьмою і Брянськом), потім силами
© 2014-2022  ibib.ltd.ua