Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін . Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Визначення віку в теорії діяльності

Уявлення про соціальної ситуації розвитку було змістовно розвинене в теорії діяльності (О.М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін). Діяльність - це активна взаємодія з навколишньою дійсністю, в ході якого жива су щество виступає як суб'єкт, цілеспрямовано впливає на об'єкт і задовольняє таким чином свої потреби.

Багато в чому теорія діяльності розвиває положення Виготського Леонтьєв писав, що в процесі онтогенетичного розвитку людина вступає в особливі відносини з навколишнім світом, причому світ суспільних предметів, що втілюють людські здібності сформувалися в процесі суспільно-історичної практики, безпосередньо не даний індивіду; в цій своїй якості він стоїть перед кожною окремою людиною як задача.

Ці положення Леонтьєва в чому перегукуються з ідеями Виготського про реальну і ідеальній формі, але Леонтьєв спеціально розглядав момент присвоєння людського досвіду дитиною. Він писав, що дитина повинна здійснити по відношенню до цього досвіду таку практичну або пізнавальну діяльність, яка адекватна втіленої в ньому людської діяльності. Пояснюючи цю думку, Леонтьєв навів приклад: якщо внести в клітку з тваринами предмети матеріальної культури, вони виступлять лише як предмети пристосування, але не власне людської діяльності.

Процес онтогенетичного розвитку в теорії діяльності є процес присвоєння. Це процес, в результаті якого відбувається відтворення індивідуумом історично сформованих людських здібностей і функцій. Леонтьєв у принципі відкидає можливість адаптації до середовища.

Особливе місце в онтогенетическом розвитку, по Леонтьєву, займає інтеріоризація. Интериоризация дій, тобто поступове перетворення зовнішніх дій у внутрішні, розумові, є процес, який необхідно вчиняється у онтогенетическом розвитку людини.

Визначаючи поняття вік, Леонтьєв писав, що в ході розвитку дитини під впливом конкретних обставин його життя змінюється місце, яке він об'єктивно займає в системі людських відносин. На прикладі дошкільного дитинства Леонтьєв продемонстрував особливості життя і діяльності дитини-дошкільника, він показав, що ці відносини в першу чергу носять особистісний, інтимний характер.

При вступі до школи світ дитини змінюється. У нього з'являються обов'язки не тільки перед близькими дорослими, а й перед суспільством.

Це обов'язки, від виконання яких залежатимуть його місце в житті, його громадська функція і роль, а звідси - зміст всієї його подальшого життя. Ставлення суспільства до дитини також змінюється, зокрема оцінка (відмітка) висловлює тепер стосунок не близьких дорослих, а суспільства.

Таким чином, зміна місця, займаного дитиною в системі суспільних відносин, є те перше, що відзначає Леонтьєв, намагаючись відповісти на питання про рушійні сили розвитку його психіки. Але не менш важливо проаналізувати і саму розвивається діяч ність дитини. Кожна стадія психічного розвитку характеризується провідним на даному етапі ставленням дитини до дійсності, певним провідним типом його діяльності. Леонтьєв виділяє основні ознаки провідної діяльності. «Ведущесть» діяльності не визначається суто кількісно числом годин, присвячених їй. Провідною ми називаємо таку діяльність, яка характеризується наступними трьома ознаками. По-первьґх, це діяльність, у формі якої виникають і всередині якої диференціюються інші, нові види діяльності. По-друге, це діяльність, в якій формуються і перебудовуються приватні психічні процеси. По-третє, це діяльність, від якої сильно залежать спостерігаються в даний період розвитку основні зміни особистості дитини.

Таким чином, провідна діяльність - це така діяльність, розвиток якої обумовлює головні зміни в психічних процесах і психологічних особливостях особистості дитини на даній стадії його розвитку.

У роботах А. Н. Леонтьєва стадія розвитку особистості (психічного розвитку) визначається двома моментами - місцем дитини в системі суспільних відносин і провідним типом діяльності. Порівнявши визначення віку, дані в культурно-історичної теорії та теорії діяльності, ми побачимо, що в першому випадку вік визначається відношенням між соціальною ситуацією розвитку і новоутвореннями (структурою особистості, свідомості), а в другому - відношенням між місцем дитини в системі суспільних відносин і провідною діяльністю. У теорії діяльності мова йде про взаємовідносини двох зовнішніх чинників, оскільки ні місце в системі відносин, ні діяльність не є власне интрапсихической формою, суб'єктної характеристикою.

Слід звернути увагу на те, що розвиток психіки відбувається одночасно з розвитком самої діяльності, що особливо яскраво було продемонстровано в роботах В. В. Давидова з проблем розвитку мислення в процесі формування навчальної діяльності (В.

В.Давидов, 1986).

Д.Б.Ельконін узагальнив уявлення про рушійні сили дитячого розвитку, спираючись, насамперед, на теорію діяльності {Д.Б.Ельконін, 1971). Він побудував логічно несуперечливу картину зміни періодів дитинства. Провідна діяльність дитини представлена як конкретизація відносини дитина-суспільство. Ельконін простежив історію виникнення сучасних етапів дитячого розвитку. Він показав, що в примітивних спільнотах дитина стикається з суспільством в цілому. У міру розвитку суспільства і його ускладнення в цьому початково цілісному відношенні виявляються більш конкретні: дитина - суспільний дорослий чи дитина - суспільний предмет, які являють собою дві сторони єдиного ставлення дитина-суспільство. У кожен стабільний період цілісність дитина-загально ство конкретизована ставленням дитина-суспільний дорослий або дитина-суспільний предмет. Ці відносини втілюються в провідній діяльності відповідно першого і другого типу.

Подальший аналіз виявив регулярність зміни діяльності першого типу діяльністю другого типу і потім навпаки. Два періоду дитинства (один першого типу, другий - другого) складають одну вікову епоху. Так, дошкільний вік (ігрова діяльність, пров. Вий тип) і молодший шкільний (навчальна діяльність, другий тип) складають разом епоху, названу Д. Б. Ельконіна дитинством. Всього дитина до досягнення дорослості проживає три глобальні епохи: раннє дитинство (дитинство і ранній вік), дитинство (дошкільний і молодший шкільний вік), «подростничество» молодше і старше (юнацтво).

Одним з найбільш важливих положень даної роботи є уявлення про те, що в деятельностях першого типу у дитини переважно розвивається мотиваційна сфера, сфера смислів і значень, а в деятельностях другого типу - операціонально-технічна сфера . Так, протягом дошкільного віку в грі у дитини формуються потреби і мотиви на підставі відкриття їм змісту і значення людських відносин. Це відкриття відбувається за допомогою умовного (ігрового) включення в життя дорослих, потім даний етап «начебто» включеності в життя дорослих вичерпує себе і починається етап реального вчення, інтересу до того, що «Я можу», «Я вмію», т. е . етап оволодіння операціонально-технічною стороною людської діяльності. 12.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визначення віку в теорії діяльності "
 1. Пол і вік.
  Віку хоча і впливають на ефективність контакту, але не є критичними. У літературі зазначається, що хороші результати дають гетерогенні (змішані) пари - чоловік / жінка і співвідношення: 20> (Ве - Ва)> 5, де Ве - вік співробітника, а Ва - вік менеджера по
 2. 1.3. Демографічні характеристики і ринок праці (табл. 3-4)
  віках (тобто, умовно, у віці 5-29 років), тим більше повинні бути витрати на освіту при рівних показниках охоплення освітою , і тим менше доводиться коштів на одного учня. Частка населення в «навчальному» віці (5-29 років) назад пов'язана з показником середньої тривалості життя - інтегральної демографічною характеристикою, про яку вже йшлося вище (рис. 5). Так в
 3. Якої тривалості надається відпустка особам віком до 18 років?
  Віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю, 3,1 календарний
 4. ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.
  Теорії соціальної роботи. 2. Соціальні дії, соціальні взаємодії, соціальні відносини і соціальні зв'язки як категорії соціальної роботи. 3. Структурні та змістові компоненти діяльності в соціальній роботі. 4. Діяльнісної-активистский підхід в теорії соціальної роботи. 5. Аспекти практики соціальної роботи. 6. Соціальна допомога та соціальна підтримка як
 5. 8. Неповна (часткова) дієздатність неповнолітніх
  певних умов обмежена. Але в такому випадку буде обмежена (зменшена) те, що неповнолітній вже мав. Обсяг (зміст) неповної (часткової) дієздатності неповнолітніх залежить від їх
 6. ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011, 2011
  теорії держави і права представлені відповіді на 53 питання до іспиту з теорії держави і
 7. Розстановка персоналу
  визначення термінів зайняття посад і віку кадрів управління; наукову організацію робочого місця; визначення умов та оплати
 8. Розстановка персоналу
  визначення термінів зайняття посад і віку кадрів управління; наукову організацію робочого місця; визначення умов та оплати
 9. Глава XVI підліткового віку (ОТРОЦТВО)
  Глава XVI ПІДЛІТКОВИЙ ВІК
 10. Глава XV МЛАДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК
  Глава XV МЛАДШИЙ ШКІЛЬНИЙ
 11. 5. Різновиди дієздатності
  певним законом підставах. Повна дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати і здійснювати будь допускаються законом майнові та особисті немайнові права, брати на себе і виконувати будь-які обов'язки, тобто реалізувати належну йому правоздатність у повному обсязі. Така дієздатність виникає з віком, причому межу цього віку
© 2014-2021  ibib.ltd.ua