Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Основні положення концепції вікових криз у вітчизняній психології

Л.С.Виготський, поряд із загальними питаннями визначення віку та побудови нової періодизації розвитку в онтогенезі, ввів уявлення про два типи віків - критичному і стабільному. У відносно стійкі, або стабільні, віки дитина розвивається головним чином в результаті мікроскопічних змін його особистості, які накопичуються до певної межі, а потім стрибкоподібно з'являється якесь вікове новоутворення (Л. С. Ви-готський, 1984, б).

Стабільні віки, як вважає Виготський, вивчені набагато повніше, ніж ті, які характеризуються іншим типом розвитку - кризами. У період кризи розвиток приймає стрімкий, іноді катастрофічний, характер, який Виготський порівнює з революційними змінами.

На підставі емпіричних даних Виготський виділив наступні критичні періоди: криза новонародженості, одного року, 3 років, 7

років, 13 років (підлітковий), 17 років (юнацький). В даний час підліткової кризи відносять до 11-12 років, юнацький - до 15 (за періодизації Ельконіна).

Стабільні і критичні віку Виготський розрізняє, аналізуючи соціальну ситуацію розвитку: стабільний період характеризується гармонією між середовищем і ставленням дитини до неї, критичний же період - дисгармонією, протиріччям. Він пише, що в тому чи іншому віці рух сили розвитку неминуче призводить до заперечення і руйнування самої основи розвитку, соціальної ситуації розвитку, до закінчення даної епохи розвитку і переходу на наступну вікову ступінь.

Розвиток в стабільний період сприяє виникненню нової структури особистості - новоутворення. Це порушує гармонію між дитиною і навколишньою його дійсністю. Виникає протиріччя, так як дитина з зміненим будовою особистості є вже інша людина, його соціальне буття істотно відрізняється від буття дитини більш раннього віку. Це протиріччя задає умови для свого вирішення і, як наслідок, подолання; в цьому полягає специфіка критичного віку. Подолання цього протиріччя визначає вибуховий, революційний характер розвитку в критичні періоди. За визначенням Виготського, в кризові періоди дитина у відносно короткий проміжок часу змінюється цілком, стає важковиховуваною.

Виготський, говорячи про особливості кризових періодів у розвитку, звертав увагу на те, що в критичні періоди дитина стає відносно важковиховуваних. Слово «відносно» виділено не випадково. Дійсно, суть не в важковиховуваних, але в зміні, в тому, що дитина стає іншим по відношенню до самого себе і раніше. Останнє означає, що особливості поведінки не можуть служити ознакою кризи. Порівняємо поведінку двох дітей. Перший має характерологічні особливості, які проявляються у непослуху, порушенні вимог дорослих і т.д. Інший, навпаки, слухняний і легко виконує вказівок дорослих. Котрий з них знаходиться в критичному періоді розвитку? Невідомо. Адже ми не знаємо, як поводилися ці діти раніше. Тільки при виявленні змін у поведінці (як правило, в бік його погіршення) 9 можна ставити, та й то лише як гіпотезу, діагноз - криза.

Описуючи критичні періоди розвитку, Виготський підкреслює, що зовні вони характеризуються рисами, протилежними стабільним вікам.

До зовнішніх поведінкових особливостей криз належать такі: -

межі, що відокремлюють початок і кінець криз від суміжних віків, вкрай нечітко. Криза виникає непомітно, його початок ц кінець важко діагностувати; -

як правило, в середині кризового періоду спостерігається його кульмінація, її наявність відрізняє критичний період від інших; -

в поведінці дитини відбуваються різкі зміни, він стає важковиховуваною.

Дитина ніби випадає з системи педагогічного впливу, знижуються шкільна успішність і інтерес до занять. Можливі гострі конфлікти з оточуючими.

Таким чином, за Виготському, криза - це кульмінація літіче-ських мікрозмін, накопичуваних протягом попереднього стабільного періоду.

Провівши ретельний аналіз, можна виявити більш глибинні особливості в поведінці дітей у кризовий період: -

розвиток, на відміну від стійких віків, здійснює скоріше руйнівну, ніж творчу роботу ; -

прогресивний розвиток особистості дитини в ці періоди загасає, тимчасово призупиняється; на перший план висуваються процеси згортання, розпаду і розкладання того, що утворилося на попередньому ступені; -

дитина не стільки набуває, скільки втрачає з набутого раніше; раніше сформовані форми зовнішніх інтересів розпадаються.

Ці характеризують розвиток особливості пояснюють той факт, що кризи описуються, як правило, з негативного боку.

Критичні періоди - це віхи на шляху дорослішання, їх аналіз немислимий поза загальної логіки розвитку. Д. Б. Ельконін виділяє такі принципи періодизації (Д. Б. Ельконін, 1989; див. також табл. 11.2): -

історичний підхід до темпів розвитку і до питань про виникнення окремих періодів дитинства в ході історичного розвитку людства; -

підхід до кожного періоду з точки зору того місця, яке він займає в загальному циклі психічного розвитку дитини; -

уявлення про психічному розвитку як про процес діалектично суперечливому, протікає не еволюційним шляхом, а шляхом перерв безперервності, виникнення в ході розвитку якісно нових утворень; -

виявлення як обов'язкових і необхідних переломних, критичних точок у психічному розвитку - важливих об'єктивних показників переходів від одного періоду до іншого; -

виділення неоднорідних за своїм характером переходів і в зв'язку з цим розрізнення в психічному розвитку епох, стадій, фаз.

Ми бачимо, що три з п'яти згаданих принципів аналізу вікового розвитку стосуються критичних віків.

Звертає на себе увагу суперечливість деяких положень Виготського. З одного боку, він наполягає на обумовленості розвитку його внутрішньою логікою, а не зовнішніми умовами. З іншого боку, він пояснює трудновоспитуемость дітей в переломні моменти розвитку тим, що зміни педагогічної системи не встигають за швидкими змінами особистості воспитуемого. Явна логічне протиріччя, звичайно, зумовлено відсутністю авторської редакції тексту. Проте воно, як ми побачимо далі, дало початок багатьом подібним трактуванням криз.

Ще одне найважливіше положення JI. С. Виготського щодо критичних віків стосується їх симптоматики. Йдеться про трудновос-пітуемості як найбільш яскравому ознаці кризового віку. Це положення виявилося найбільш «проблемним», оскільки саме трудновоспитуемость в подальших дослідженнях критичних віків стала предметом пильної уваги вчених (Л. І. Божович, Т.В.Драгунова, Д.Б.Ельконін та ін.)

По думки Виготського, в переломні періоди розвиток характеризується «згортанням, відмиранням». Посилаючись на Енгельса, він заявляє, що дитяче розвиток як одна зі складних форм життя з необхідністю включає в себе процеси згортання і відмирання. Виникнення нового в розвитку обов'язково супроводжується розпадом старого.

У зв'язку з поданням про динаміку соціальної ситуації розвитку ці міркування можна розуміти як твердження про руйнування старої соціальної ситуації. Чи вважав Виготський таке руйнування необхідним, або перехід від однієї соціальної ситуації розвитку до іншої може відбуватися як просте завершення одного і поява іншого? Іншими словами, чи необхідно для виникнення нового ставлення дитини до середовища руйнування старого відносини, або нове ставлення можливо як простий перехід? Відповідь на це питання стає «вододілом» у розумінні критичних віків Виготським і багатьма його послідовниками.

Виникає нове поруч зі старим або замість старого?

Ми вважаємо, що, на думку Виготського, нове ставлення дитини до навколишнього його дійсності, насамперед соціальної, виникає як заперечення старого відносини і тому вимагає особливої роботи «руйнування», «інволюції», «відмирання »(Л.С.Виготський, 1984, а).

Критичний вік, криза, можна розуміти двояко - як неблагополучний перехід, що супроводжується зміною зовнішніх поведінкових реакцій дитини, або як власне криза, яка, за Виготському, обов'язково поєднує в собі дві складові - конструктивну і деструктивну. Лише за умови, що в кризі присутній «відмирання», «згортання», можна стверджувати, що ми маємо справу з необхідним, виправданим в логіці загального розвитку моментом.

Якщо визнати, що криза є єдність процесів творення і деструкції, то можна вести розмову про кризу як про норму розвитку, а не його патології. Тоді питання про важковиховуваних як симптомі кризи йде на другий план. В принципі неважливо, яка зовнішня картина кризи. Ми називаємо перехід кризою не за ознакою зовн ній яскравості, непередбачуваності і т.д., а на підставі того, що він характеризується єдністю творення і руйнування, безперервності і переривчастості.

Нарешті, задамося питанням, чому для Виготського проблема критичних віків була настільки важливою? Адже існує безліч периодизаций, в яких проблема переходів взагалі не ставиться. Справа в тому, що в культурно-історичної теорії принциповим було питання про походження свідомості. Це вічний для психології питання про співвідношення біологічного і соціального. За Виготському, джерелом розвитку є середовище (соціальне середовище, соціальна ситуація розвитку, ідеальні форми), тому критичної період - це момент, акт розвитку, в якому вплив середовища кристалізується у вигляді новоутворення, стає особливим предметом дослідження. Новоутворення, що характеризують структурну перебудову особистості, свідомості - це не передумова, а результат вікового розвитку. Зміни у свідомості дитини засновані на властивій даному віку формі його соціального буття. У кризі вчиняється діалектичний повернення: сформований тип особистості, свідомості (новотвір) сам змінює соціальну ситуацію розвитку: від зміненій структури свідомості дитини до перебудови його буття.

Наслідки виникнення нової структури свідомості величезні. Це означає новий характер сприйняття зовнішньої дійсності і діяльності в ній, новий характер сприйняття внутрішнього життя самої дитини і внутрішньої активності його психічних функцій.

Таким чином, в культурно-історичної теорії відтворений шлях розвитку свідомості: від зовнішнього середовища до формування новоутворення і назад: від нової структури свідомості до нового сприйняття дійсності. При такому погляді на процес розвитку вдається уникнути механіцизму і одномірності. Не просто середовище формує людину (згадаймо: буття визначає свідомість), а складніше: середа провокує формування психологічних новоутворень, а ті, в свою чергу, змінюють сприйняття середовища і фактично саму середовище. 12.4.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні положення концепції вікових криз у вітчизняній психології "
 1. Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005

 2. ПЕРЕДМОВА
  основні проблеми даної галузі психологічної науки. Розділи другий «Історичне становлення вікової психології», третій «Основні концепції психічного розвитку людини в онтогенезі в зарубіжній психології» і четвертий «Основні закономірності психічного розвитку людини в онтогенезі в російській психології» представляють собою виклад та аналіз основних теорій психічного
 3. Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006

 4. Крутецкий В. А.. Психологія: Підручник для учнів пед. училищ. - М.: Просвещеніе.-352 с, іл., 1980

 5. А.А. Девяткин. Явище соціальної установки в психології ХХ століття: Монографія / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 309 с., 1999
  концепція соціальної установки, розроблена автором на базі екологічного підходу до зорового сприйняття Джерома
 6. ЛІТЕРАТУРА
  вікової психології. - М., 1978. Давидов В. В. Проблеми розвиваючого навчання: досвід теоретичного та експериментального психологічного дослідження. - М., 1986. Діагностика розумового розвитку дошкільника / під ред. Л. А. Вен-гера і В. В. Холмівської. - М., 1978. Дол'то Ф. На боці підлітка. - Єкатеринбург, 2004. Запорожець А. В. Вибрані психологічні праці / під ред. В.
 7. ЗМІСТ
    вікової неосудності. 6-19 Виявлення в процесі розслідування обставин, що свідчать про вікову неосудність. Призначення експертизи. 20-33 Виробництво експертизи. 33-43 Оцінка експертного висновку. 43-56 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
 8. Рогов Є.І.. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с, 1999

 9. Басін, Е. Я., Крутоус, В. П.. Філософська естетика і психологія мистецтва: навч. посібник / Є. Я. Басін, В. П. Крутоус. - М.: Гардаріки. - 287 с., 2007

 10. Є.І. Рогов. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гуманит. вид. центрВЛАДОС. - Кн. 2: Работапсіхолога з дорослими., 2000

 11. Глобальна криза надійності екологічних систем
    криза Сучасний глобальний екологічна криза забруднення (редуцентов) і браку мінеральних ресурсів Другий антропогенний екологічна криза (продуцентів) Криза примітивного землеробства Перший антропогенний екологічна криза (консументів, перепромисла) Криза збідніння ресурсів промислу і збирання Доантропогенний екологічна криза аридизации 3 млн років тому
 12. § 2. Категорія «психологічний вік» і проблема періодизації дитячого розвитку в роботах Л.С. Виготського
    основному визначають свідомість дитини, його ставлення до середовища, його внутрішню і зовнішню життя, весь хід його розвитку в даний період. Виготський розрізняв центральні та побічні новоутворення, зміни в структурі свідомості й особистості. Таким чином, структура психологічного віку включає: 1) соціальну ситуацію розвитку, визначальну 2) «спосіб життя дитини, або його соціальне буття», в
 13. § 3. Основні поняття вікової психології
    основних принципів вікової фізіології - принцип гетеро-хронності розвитку, який фіксує та обставина, що різні мозкові системи і функції дозрівають з різною швидкістю і досягають повної зрілості на різних етапах індивідуального розвитку. Це означає, в свою чергу, що кожен віковий етап має свою неповторну психофізіологічну структуру, в значній мірі
 14. Передмова
    основними категоріями і проблем - періодизації, кризах, навчанні, соціалізації. Водночас у викладі цих проблем постійно простежується ідея генезису, тобто поступового збагачення і ускладнення змісту і структури психіки на різних вікових етапах. Виходячи з даних, накопичених дитячої та вікової психологією, автори описують роль різних факторів у генезі психіки на різних
 15. М.Г. Ярошевський. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ від античності до середини ХХ століття. Видавництво: Академія, м.; 416 стр., 1996

 16. § 4. Сучасні тенденції у вирішенні проблеми періодизації психічного розвитку
    концепцію Е. Еріксона і концепцію Д.Б. Ельконіна1. За їх мені-1 Див: Слободчиков В.І., Цукерман Г.А. Інтегральна періодизація загального психічного розвитку / / Питання психології. 1996. № 5. С. 38 - 39. 152 Розділ четвертий. Основні закономірності психічного розвитку ... нію, обидві ці концепції страждають «незбалансованістю» і «неповнотою». Е. Еріксон висуває на перший план внутрішні
 17. ВСТУП
    основні поняття. Розвиток людини від моменту зародження до моменту смерті, або онтогенез, порушується (дизонтогенез) в результаті впливу патогенних факторів в різні періоди вікового дозрівання і старіння організму, в різних умовах соціального становлення особистості. Фактори (як постійно діючі причини психічного розвитку) стають патогенними, коли призводять до
© 2014-2021  ibib.ltd.ua