Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоМіжнародне право (шпаргалки) → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по міжнародному праву, 2009 - перейти до змісту підручника

19. Основні принципи міжнародного права.

Основні принципи міжнародного публічного права - це керівні правила поведінки його суб'єктів, що виникають як результат суспільної практики; юридично закріплені початки міжнародного публічного права. Вони являють собою найбільше загальне вираження і практику поведінки, яка встановилася, і взаємодії суб'єктів міжнародного права на міжнародній арені в рамках міжнародних відносин. Принципи міжнародного публічного права виконують одночасно дві функції: - сприяють стабілізації всього комплексу міжнародних відносин, обмежуючи їх певними нормативними рамками; - закріплюють усе нове, що з'являється в практиці суб'єктів міжнародного права в рамках міжнародних відносин, і в такий спосіб сприяють їхньому розвиткові. Основні принципи міжнародного права закріплені в Статуті ООН (преамбула, статті 1 і 2).Розширювальне тлумачення основних принципів дається в Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, прийнятій на XXV сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1970 році. У Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ), підписаному в Гельсінкі 1 серпня 1975 року главами 33 європейських держав, керівниками США і Канади, міститься Декларація принципів, якими держави-учас-ниці будуть керуватися у взаємних відносинах. До загальних принципів міжнародного публічного права належать принципи: - принцип суверенної рівності держав; - принцип незастосування сили або загрози силою; - принцип територіальної цілісності держав; - принцип непорушності державних кордонів; - принцип мирного вирішення міжнародних спорів; - принцип невтручання у внутрішні справи; - принцип загальної поваги прав людини; - принцип самовизначення народів і націй; - принцип співробітництва; - принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань.
Основні принципи міжнародного права мають такі особливості, що дозволяють їм посісти особливе місце в системі норм міжнародного права: - вони є універсальними нормами міжнародного права, їх відрізняє незаперечність і загальна обов'язковість; - вони мають обов'язковий характер для всіх без винятку держав, незалежно від того, чи є вони членами ООН, та інших суб'єктів міжнародного права; - вони мають першість стосовно всіх інших норм системи міжнародного права; - вони, як виняток із загальних правил дії міжнародно-правових норм, мають зворотну силу, що дозволяє їм поширювати свою дію на будь-яку норму, що виникла раніше самого принципу, аж до її скасування і невизнання пов'язаних із нею наслідків; - тільки діяння, що порушують принципи міжнародного права, розглядаються в якості міжнародних злочинів; - ці принципи можуть виступати правовою основою для регулювання міждержавних відносин при від сутності прямого регулювання. Звертає на себе увагу тенденція зростання кількості основних принципів сучасного міжнародного права. Якщо в Статуті ООН було спочатку закріплено сім принципів, що знайшли свою детальну регламентацію в Декларації принципів міжнародного права 1970 року, то в Заключному акті НБСЄ 1975 року їх налічувалося вже десять (додані принципи непорушності кордонів, територіальної цілісності, поваги прав людини). Проте і цей перелік не є вичерпуючим. Представляється, що об'єктивні умови розвитку людської цивілізації ставлять на порядок денний необхідність міжнародно-правового визнання принципу екологічної безпеки, що не одержав свого юридичного закріплення.
У сучасному міжнародному праві сформувався й активно діє в міждержавних відносинах принцип загального і повного роззброювання під ефективним міжнародним контролем, що не одержав свого закріплення в кодифікаційних актах основних принципів міжнародного права. Отже, зазначена тенденція зберігається.При тлумаченні і застосуванні принципів міжнародного публічного права необхідно враховувати, що усі вони взаємно пов'язані і кожен із них повинен розглядатися в контексті всіх інших принципів.Стаття 18 Конституції України закріплює, що «зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримки мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "19. Основні принципи міжнародного права."
 1. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  основні положення цієї теорії не втратили актуальності і в даний час. Незважаючи на деякі «шорсткості» у сучасному сприйнятті деяких положень цієї теорії, її інтепретація і розуміння в контексті національних інтересів кожної конкретної держави, що виявляються на міжнародній арені, дає теорії узгодження воль держав мов би «другий» подих. У процесуальнім аспекті більшість міжнародно-правових норм
 2. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  основні принципи міжнародного права Диспозитивної ж норми допускають відступ від них по взаємній згоді суб"єктів міжнародного права, при цьому не можна заподіювати збиток правам і законним інтересам третіх держав. Після досягнення зазначеної угоди такі норми стають настільки ж обов"язковими для виконання суб"єктами міжнародного права, як і імперативні. До диспозитивних норм ставляться, наприклад,
 3. 19. Основні принципи міжнародного права - Юридична природа основних принципів міжнародного права
  основні принципи міжнародного права - це імперативні норми (jus cogens), тобто відхилення від них ні індивідуально, ні за згодою суб'єктів міжнародного права неприпустимо. Саме це забезпечує їхній універсальний характер, а в остаточному підсумку стабільність і ефективність функціонування міжнародної системи. Це означає, що будь-яке порушення основних принципів міжнародного права з боку
 4. 78. Юридичні підстави зміни державної території
  основні принципи міжнародного права взаємозалежний і кожний принцип повинен розглядатися в контексті інших принципів. Інакше кажучи, здійснення даного принципу не повинне заподіювати збитку принципу територіальної цілісності держав. У конкретній дійсності досягти гармонічного сполучення цих принципів часом досить важко, наприклад проблема Тибету в Китаї, Чечні в Росії, створення курдським народом
 5. 92. Історія формування права збройних конфліктів
  основні принципи міжнародного права, так і галузеві принципи гуманності; обмеження засобів і методів ведення війни; захисту прав учасників збройних конфліктів, а також цивільного населення; поваги нейтралітету Галузеві принципи права збройних конфліктів являють собою основні правила поведінки воюючих сторін. Вони мають загальний характер і поширюються на всю область збройної боротьби, а також
 6. Питання для самоконтролю
  принципи міжнародного співробітництва в екологічній сфері. 10. Форми участі України в міжнародному співробітництві з питань охорони
 7. Поняття і особливості принципів екологічного права
  основні ідеї, провідні засади, наскрізні ідеї, панівні основи, які відбивають основні устої суспільного ладу, об'єктивно обумовлені існуючими екологічними відносинами. Треба зважати на те, що загальна теорія права по відношенню до галузевих юридичних дисциплін займає провідне становище, є узагальнюючою наукою, яка має спрямовуюче та методологічне значення.a Вона становить теоретичну базу для
 8. Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
  принципами і нормами міжнародного права. Правовими засадами управління зовнішньополітичною діяльністю є Декларація про державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України, Конституція України, Основні напрямки зовнішньої політики України, закони, Положення про Міністерство закордонних справ України, Положення про дипломатичне представництво України за кордоном, Консульський
 9. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  основні тенденції систематизації адміністра тивного законодавства. 12. Поняття, склад та види адміністративно-правових відносин. 13. Поняття, риси та рівні державного управління. 14. Функції державного управління: поняття, види та їхня харак теристика. 15. Принципи державного управління: поняття, види та їхня ха рактеристика. 16. Понятя та види методів державного управління. 17. Поняття, ознаки
 10. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  основні структурні підрозділи міністерства. 3. Місцеві органи виконавчої влади Виконавчу владу на місцевому територіальному рівні тобто в областях, районах, містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські та районні в містах Києві і Севастополі державні адміністрації. Місцеві (територіальні) органи (підрозділи) міністерств та інших ЦОВВ також
© 2014-2022  ibib.ltd.ua