Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д. Марцинковская , Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Основні поняття теорії системної динамічної локалізації в додатку до нейропсихології дитячого віку

При створенні нової теорії, що базується на перерахованих вище принципах, А. Р. Лурія дав нове трактування таких понять нейропсихології, як симптом, функція, локалізація, і ввів ряд нових: нейро-психологічний фактор, синдромний аналіз, а також розробив концепцію трьох функціональних блоків мозку.

А. Р. Лурія використовував розроблене у фізіології поняття функціональної системи і застосував його для аналізу психічних процесів, психічних функцій. Для цього необхідно було вирішити питання подібності та відмінності фізіологічної і психічної функціональних систем. Він дав визначення вищої психічної функції, орієнтоване на поняття функціональної системи, що враховує системний підхід до аналізу психічних функцій, вироблений до того часу у вітчизняній психології.

Вищі психічні функції є «складні, саморегульовані процеси, соціальні за своїм походженням, опосередковані по своїй будові і свідомі, довільні за способом свого функціонування» 5.

У цьому визначенні А. Р. Лурія надав закінченість формулюванні, запропонованою Л. С. Виготським, вказавши на основні ознаки психічної систем: соціальний характер їх формування, знакову ° посредствованность, усвідомленість, довільність. Підкреслюється з ° циальн походження ВПФ і їх підпорядкованість культурно-істо-річеского умовам, в яких вони формуються і якими опосередковуються; спосіб їх становлення - хроногенний, в процесі соціалізації, в ході поетапного оволодіння соціальними формами поведінки * структурна специфіка їх будови - вихідна мимовільність по * ведення дитини, яка в міру формування ВПФ змінюється про. довільній, ієрархічно більш високими формами регуляції (сну-чала спільно з дорослим, а потім самостійно).

Введення поняття «функціональної системи» замість «функція» знімає питання про вузьку локалізації психічних функцій у корі. Якщо розглядати психічну функцію як функціональну систему, яка пов'язана з сукупною, спільною роботою ряду ділянок мозку, то не виникає питання про локалізацію функції в одному конкретній ділянці. Локалізація повинні бути пов'язана з роботою різних ділянок мозку. І основним стає питання про те, який внесок кожна ділянка мозку вносить в здійснення цілісної психічної функції.

У онтогенетичного аспекті це питання можна поставити так: як і в якому обсязі різні відділи мозку виконують властиві їм функції в різні вікові періоди. Якщо виходити з визначення А.Р.Лурия, що матеріальною основою будь-якої психічної функції є «весь мозок в цілому, але мозок як високо диференційована система, частини якої забезпечують різні сторони єдиного цілого» 6, то першочергового значення набуває питання: який ступінь морфофункціональної диференціації різних відділів в цілісній, інтегративної роботі всього мозку в різні вікові періоди?

Запропоноване А.Р.Лурия вирішення проблеми локалізації дозволило визначити предмет нейропсихології як науки, пов'язаної з вивченням ролі окремих мозкових структур в поведінці людини.

Відповідно до завдань нейропсихології дитячого віку як одного з напрямків нейропсихології входить: -

вивчення взаємозв'язку між формуванням психічних функцій і дозріванням нервової системи дітей різних вікових груп; -

виявлення закономірностей нервово-психічного розвитку дитини; -

вивчення порушень, затримок, відхилень у психічному розвитку або специфіки психічного розвитку, які пов'язані із захворюваннями чи іншими особливостями роботи нервової системи.

Можливість нейропсихологического аналізу стану психічних функцій пов'язана з вивченням симптомів, що вказують на зміни в їх протіканні. Наявність симптомів вказує на якийсь неблагополуччя психічної функції. Для того щоб з'ясувати, з чим пов'язане це неблагополуччя, необхідний «детальний аналіз психологічної структури виникає порушення і виявлення тих найближчих причин, внаслідок яких функціональна система розпалася» 7 - іншими словами, потрібна ретельна кваліфікація спостережуваного

симптому .

Під кваліфікацією симптому мається на увазі, по-перше, пошук того, що є характерним, специфічним для нього і відрізняє його від інших симптомів порушення тієї ж функції, по-друге - польок того, що є загальним в симптомах порушення різних психічних функцій, по-третє - виявлення причини, яка лежить в основі цього симптому і яка викликала його до життя.

Таким чином, кваліфікація різних симптомів, які спостерігаються при локальному ураженні мозку, дозволяє знайти їх загальні властивості, виділити той фактор, який забезпечує в різних функціональних системах роботу даної ділянки мозку, і дати висновок про локалізацію осередку ураження .

Застосування нейропсихологічного чинника як методологічного конструкту дозволяє сформулювати такі ієрархії побудови психічної функції: (мозкова структура)> (функція мозкової структури) = (психічний процес)> (результат психічного процесу = нейропсихологический фактор), а також (сукупність спільно працюючих мозкових зон = нейрофізіологічна функціональна система)> (сукупність психічних процесів = психічна функціональна система).

Виявлений в обстеженні симптом вказує на наявність локального ураження, але ще нічого не говорить про його локалізації. Для встановлення локалізації необхідно провести кваліфікацію симптомів, виявити основний нейропсихологический фактор. Ця процедура носить назву нейропсихологического синдромного аналізу змін поведінки, що виникають при локальних ураженнях мозку.

Відомо, що одна ділянка мозку може призводити до порушення ряду психічних функцій, тобто він є загальним ланкою в ряді функціональних систем. Це означає, що при ураженні певної ділянки мозку ми можемо мати справу з кількома симптомами порушення різних психічних функцій, з симптомокомплексом, або синдромом.

Нейропсихологический синдром - це закономірне поєднання симптомів, що виникає при ураженні того чи іншої ділянки мозку.

Чи можна використовувати поняття «симптом» і процедуру синдромного аналізу при аналізі стану психічних функцій у дітей в ТОМ ж контексті, що й у дорослих?

Сучасні анатомічні, нейрофізіологічні і психофізіологічні дані, пов'язані з проблемою вікового дозрівання та Розвитку (з оглядом цих даних можна познайомитися в розділах 3-5 Справжнього підручника), дозволяють стверджувати, що загальна морфологічна архітектура функціональних систем, представлена інтегративними поєднаннями різних мозкових структур і зв'язків між ними, складається на ранніх етапах онтогенезу. Надалі йде пості пінне гетерохронностью морфологічний і функціональний дозрівання мозкових зон, інтегрованих в ці системи. У різні вікові періоди відбуваються всередині-і міжсистемна перебудови, в ході яких змінюються ієрархії, що існують між окремими компонентами усередині систем і системами.

Ці дані дозволяють визначити специфіку синдромного аналізу в онтогенезі.

По-перше, в клінічній нейропсихології симптом розглядається як зовнішній прояв порушення роботи психічної функції, визначеного її ланки. Очевидно, що таке іспользсгваніе цього терміна не завжди адекватно, якщо оцінюється робота формуються, ще не остаточно сформованих психічних функцій.

Помилки, які допускає дитина при виконанні завдань, можуть розглядатися як симптоми, що вказують на неблагополуччя тієї чи іншої функції. Але таке неблагополуччя може мати під собою дві різні причини: порушення роботи психічної функції або її несформованість.

Отже, слід розрізняти симптоми, пов'язані з пошкодженням тієї чи іншої ділянки мозку, і симптоми, пов'язані з несформованою-стю психічної функції.

Це означає, що в першу чергу симптоми повинні бути співвіднесені ні з порушеннями того чи іншого ланки психічної функції, а з віковою продуктивністю дитини в виконуваному завданні. Ця продуктивність повинна відповідати віковому періоду і може виявитися іншою, ніж у дорослої людини. Під продуктивністю розуміється ступінь відповідності виконуваних дій та їх алгоритму предметного змісту діяльності.

Для диференціації симптомів пошкодження і несформирован-ності, таким чином, необхідно зіставити результати виконання завдань дитиною з результатами дорослої людини і результатами більшості дітей того ж віку. Результати дитини при виконанні завдань можуть бути нижчими в порівнянні з результатами дорослих, але збігатися з результатами інших дітей у одновозрастной популяції. Це свідчить про те, що ступінь сформований ™ тієї чи іншої ланки психічних функцій у дитини ще не досягла остаточного рівня, але відповідає віковому нормативу.

Результати дитини при виконанні завдань можуть бути нижчими не лише порівняно з дорослими, але і в порівнянні з результатами інших дітей у одновозрастной популяції. Це може свідчити з урахуванням додаткових даних, про пошкодження ТОГО чи іншої ланки психічних функцій у дитини.

По-друге, нейропсихологічні синдроми, які описують специфіку формування психічних функцій у різні вікові періоди, повинні відображати інтегративну роботу всього мозку, кожна * 1 відділ якого вносить до неї специфічний внесок. Але хроногенность дозрівання мозкових структур припускає, що ступінь внеску окремих структур в цю інтеграцію може бути різною.

Це означає, що в обстеженні можна виявити несформіро-ванность ряду ланок психічних функцій (і недостатню зрілість відповідних мозкових структур). У цьому випадку ми маємо справу з багатофакторними синдромами, що характеризують морфофункціо-нальна зрілість і психічний розвиток і різну локалізацію пов'язаних з цим синдромом зон мозку. Факторний склад і локалізація таких синдромів буде обумовлена логікою морфофункціонального дозрівання різних зон мозку, специфічною для даного віку.

Розходження в ступені зрілості окремих ланок у певні вікові періоди будуть обумовлювати варіанти поєднань таких симптомів і відповідно нейропсихологічні синдроми.

Такі синдроми відрізняються від локальних синдромів, традиційно використовуються в нейропсихології, своєї многофакторностью і тому не можуть розглядатися в поняттях традиційної локалізації. Завдання, пов'язані з аналізом ступеня зрілості різних зон мозку, в цьому випадку можуть бути вирішені за допомогою поняття розподіленої локалізації.

За допомогою таких синдромів можна оцінювати сформованість тих чи інших психічних функцій і зрілість відповідних структур мозку, зрозуміти закономірності формування психічних функцій і дозрівання відповідних відділів мозку, а також індивідуальні особливості в їх формуванні в різні вікові періоди.

Тому ще однією особливістю нейропсихологического синдромного аналізу, пов'язаного з оцінкою розвитку або відхилень у розвитку, є необхідність роботи з багатофакторними синдромами і розподіленої локалізацією таких синдромів.

Завдання нейропсихології дитячого віку. Виявлення симптомів, пов'язаних з пошкодженням мозку, і симптомів, пов'язаних з не-сформированностью, визначає не тільки специфіку синдромного аналізу в нейропсихології дитячого віку, але і різні завдання, які можуть вирішуватися за його допомогою.

Одне із завдань пов'язана з виявленням специфіки порушення ВПФ при пошкодженні тієї чи іншої області мозку, тобто з визначенням вкладу того чи іншого відділу мозку в перебіг психічних процесів в Різні вікові періоди. Це завдання вирішується в рамках клиниче-Ск ° ї нейропсихології дитячого віку.

Інше завдання пов'язана з виявленням загальних і індивідуальних зако-помірне у формуванні структурно-функціональної організації мозку і ВПФ дитини в різні вікові періоди. Це завдання вирішується в рамках диференціальної нейропсихології дитячого в ° зраста.

Вихідна аксіоматика нейропсихології дитячого віку. Зіставлення анатомічних даних (дослідження морфогенезу моз га), нейрофізіологічних даних (дослідження функціогенез моз. Гових структур), даних вікової психології (аналіз психічного розвитку та генез психічних функцій), розглянутих у попередніх розділах, підтверджує дію принципів сістемогенеза і дозволяє висунути ряд вихідних припущень, стосуються структурно-функ * ционального формування мозку і формування психічних функ-цій дитини в онтогенезі. 1.

Загальна архітектура функціональних систем складається до моменту народження дитини або на ранніх етапах онтогенезу. 2.

 Формування функцій окремих ланок функціональних систем відбувається поетапно (гетерохронно) і характеризується нерівним внеском кожного з них у спільну роботу. Створювані в першу чергу ланки функціональної системи беруть на себе провідну роль у забезпеченні роботи всієї системи. 3.

 У міру дозрівання нових ланок відбувається зміна ієрархії у взаємодії вже сформувалися і формуються ланок системи.

 Зміна ієрархії елементів відбувається не тільки в структурі окремих психічних функцій (зміна внутріфункціональних зв'язків), а й у взаємодії різних функцій (зміна міжфункціональних зв'язків).

 Це призводить до якісних змін у роботі кожної системи і відображається в якісно інший роботі та результативності окремих психічних функцій і в забезпеченні комплексних і складних форм поведінки в цілому. 4.

 На перших етапах формування ряд елементів (фрагмент функціональної системи) виконує загальні, подібні функції, тобто працює за генерализованному принципом. Надалі функціональне дозрівання системи йде по шляху все більшої спеціалізації окремих її частин. 5.

 Така спеціалізація, тобто формування конкретного нейрофизиологического механізму, стає можливою: а) по досягненні певної морфологічної зрілості конкретної мозкової структури; б) за наявності середовищних впливів, відповідних нейрофізіологічним можливостям цієї структури; в) під час сензітів-ного періоду. 6.

 У першу чергу формуються ті ланки функціональних систем і психічних функцій, які спираються на роботу підкіркових мозкових структур і первинних, ядерних зон сенсорних і моторної систем, потім проекційних зон спочатку правої півкулі, потім лівої півкулі, далі задньої асоціативної області і на завершення - передній асоціативної області.

 Методологічним наслідком розглянутих припущень стає те, що вони дозволяють розглядати проблему локалізації психічних функцій у дитини з позицій дорослої людини і співвідносити симптоми відхилень у роботі психічних функцій з рабо тієї (порушеною або несформованою) тих же ділянок мозку, що і у дорослої людини. 7.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Основні поняття теорії системної динамічної локалізації в додатку до нейропсихології дитячого віку"
 1. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
    нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС.08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая діагностика індивідуальних відмінностей ДС. 10 Патологія пам'яті ДС .11 Патологія емоцій ДС. 12 Клініко-психологічні проблеми геронтології та гері-атріі
 2. Проблемні питання 1.
    основних категорій системного аналізу політики в роботах Д. Істона в їх зіставленні з концепцією Г. Алмонда і С. Верби? 5. Який сенс динамічної рівноваги як оптимального режиму функціонування політичної системи? 6. Структура, функції і типологія реальних політичних систем. 7. Яке теоретичне і прикладне значення поняття політичної системи в структурі гуманітарного
 3. Государев Н.А.. Спеціальна психологія: Навчальний посібник. - М.: Ось-89.-288 с., 2008

 4. Несуперечливість змістовної теорії
    поняття різного ступеня коректності, то постановка питання про її несуперечності може здатися незаконною. Однак це неправильно. Системні поняття дозволяють виробити тут досить значущі визначення та
 5. Програмні тези
    поняття у сфері наукового знання. Розвиток системних уявлень про суспільство та політиці. - Картина «світу політичного» у роботах Т. Парсонса, Д. Істона, Г. Алмонда і С. Верби. Варіативність сучасних наукових уявлень про політичну систему суспільства. Взаємодія системи і середовища. - Структура та функції реальних політичних систем. Основні елементи політичної системи і відносини
 6. Взаємозв'язок спеціальної психології з іншими науками
    поняттях. Взаємодія спеціальної психології з іншими галузями психологічної науки розширюються в міру диференціації психології в цілому. Так, починаючи з 70-х років у нас в країні з ініціативи А. Р. Лурія інтенсивно розвивається дитяча нейропсихология, яка представляє собою якісно новий щабель у вивченні проблеми «мозок і психіка». Вивчення особливостей мозкових механізмів
 7. Б. С. Волков, Н. В. Волкова. Психологія спілкування в дитячому віці. 3-є вид. - СПб.: Пітер. - 272 с.: Ил. - (Серія «Дитячому психологу»)., 2008

 8. 7.1. Вимоги до професійної підготовленості фахівця
    основні закономірності мозкової організації ВПФ і її еволюції в онтогенезі; володіти методологією синдромного аналізу порушень ВПФ; - мати уявлення про предмет, практичних завданнях та актуальних проблемах патопсихології; знати феноменологію і володіти навичками патопсихологической кваліфікації порушень свідомості, сприйняття, пам'яті, мислення, емоційно-особистісної сфери при психічних
 9. Обговорення методу
    основних принципів традиційного обгрунтовуючих мислення, який полягає в тому, що справжнє обгрунтування математики може бути досягнуто тільки на основі методів самої математики. До складу системного обгрунтування повинна входити, таким чином, деяка методологія, що виправдує строгість змістовного
 10. ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.
    теорії соціальної роботи. 2. Соціальні дії, соціальні взаємодії, соціальні відносини і соціальні зв'язки як категорії соціальної роботи. 3. Структурні та змістові компоненти діяльності в соціальній роботі. 4. Діяльнісної-активистский підхід в теорії соціальної роботи. 5. Аспекти практики соціальної роботи. 6. Соціальна допомога та соціальна підтримка як
 11. Тексти
    теорії систем. - Системні дослідження. Щорічник, 1973. - М., 1973. Істон Д. Категорії системного аналізу політики. - Антологія політичної мигслі. - Т. 2. - М., 1997. Парсонс Т. Система координат дії і загальна теорія системи дії: культура, особистість і місце соціальних систем. - Американська соціологічна мигсл'. (Ред. В.І. Добреньков). - М., 1994. Парсонс Т. Система
 12. Студент повинен знати:
    основні напрямки розвитку політико-правової теорії в Росії і за кордоном; основні положення фундаментальних політико-правових теорій, а також зміст робіт найбільших представників політичної і правової
 13. 1. Абстрактність системного підходу
    основне методологічне протиріччя і непереборний порок цих програм. Ставлячи завданням обгрунтувати несуперечливість математичної теорії, тобто чисто структурне і безвідносне до змісту властивість, вони намагаються його обгрунтувати, висуваючи на перший план відмінність між кінцевим і нескінченним, яке є суто змістовним і різним для різних теорій. Гільберт добре
 14. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
    теорії звичайних диференціальних рівнянь. Петровський І. Г. Лекімн з теорії інтегральних рівнянь. Філіпс Г. Диференціальні рівняння. Трікомі Ф. Диференціальні рівняння. Ельсгольція Л. Е. Диференціальні рівняння. Амелькин В. В. Автономні і лінійні багатовимірні диференціальні рівняння. Амелькин В. В. Диференціальні рівняння в додатках. Амелькин В: ВКалітін Б. С.
 15. Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004

 16. 6. Про достовірність математичних доказовий ьств
    понять надійності і строгості докази дозволяє нам висловити також і деякі міркування щодо умов його достовірності. Поняття достовірності докази, як вже було сказано, набуває сенсу при додатку математичної теорії до деякої зовнішньої для неї системі зв'язків, будь це система уявлень дослідної науки (механіка, наприклад) або система відносин інший
 17. 5. Ідея системного аналізу несуперечності
    основна гіпотеза буде полягати в тому, що несуперечність є сутнісним властивістю завершеною аксіоматики. Якщо ми можемо розуміти завершеність аксіоматики як її граничну фактуальную істинність, то стає неминучим припущення про несуперечності як сутнісному властивості завершеною аксіоматики. Якщо це так, то проблему обгрунтування математичної теорії ми можемо зрозуміти як
© 2014-2021  ibib.ltd.ua