Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Методологічні передумови теорії системної динамічної локалізації вищих психічних функцій людини

У загальному вигляді нейропсихология розглядається як наука; досліджує зв'язок роботи мозку і поведінки. Великий внесок у вирішення цієї проблеми вніс вітчизняний вчений А. Р.Лурія (1902-1977), що створив теорію системної динамічної локалізації вищих психічних функцій людини. У цій теорії отримали несуперечливе пояснення емпіричні факти, накопичені до того часу, трактування яких здійснювалася в полярних концепціях вузького ло-калізаціонізма і еквіпотенціальності мозку, що викликало численні суперечки серед дослідників.

У своїй роботі А. Р. Лурія спирався на ряд нових положень, концепцій і теорій, розроблених в психології, фізіології, неврології в першій половині XX століття, які слід розглядати як методологічні передумови теорії системної динамічної локалізації вищих психічних функцій (ВПФ) людини і які мають безпосереднє відношення до проблеми формування психічних функцій в онтогенезі.

Велику роль у створенні цієї теорії зіграв ряд ідей, отримали розвиток в психології (роботи Л. С. Виготського, А. Н. Леонтьєва, А. Р. Лурія).

Положення про системної організації ВПФ і динамічний характер змін цих систем в онтогенезі. Л.С.Виготський сформулював підхід до цих проблем у своїх роботах з локалізацій вищих психічних функцій і хроногенному характером їх формування.

Запропонований ним системний підхід до опису ВПФ означав відмову від «двоповерхової» психології, згідно з якою протиставляються вищі (нелокалізуемие) і нижчі, елементарні (локалізуемие) функції.

Л.С.Виготський дав визначення, яке вказує на системний характер ВПФ: «У процесі психічного розвитку дитини ... відбувається не тільки внутрішнє перевлаштування та вдосконалення окремих функцій, а й докорінно змінюються межфункціональ-цьіє зв'язки і відносини. В результаті виникають нові психологичес-кйе системи, що поєднують в складному співробітництво ряд окремих елементарних функцій. Ці психологічні системи, ці єдності вищого порядку, заступали на місце гомогенних, одиничних, елементарних функцій, ми умовно називаємо вищими психічними функціями »1. Це формулювання носить виражений системний підхід до визначення ВПФ, що дозволило JI. С. Виготському сформулювати ряд основних правил розвитку ВПФ. Він зазначив, що в онтогенезі біологічна і соціальна (історична) лінії розвитку функцій складно сплетені.

По-перше, історія розвитку кожної психічної функції не є прямим продовженням і удосконаленням відповідної елементарної функції, а передбачає докорінну зміну напрямку розвитку в зовсім новому плані. Іншими словами, кожна ВПФ є специфічним новоутворенням.

По-друге, ВПФ НЕ надбудовуються над елементарними процесами, як другий поверх, а являють собою нові психологічні системи, які з складного сплетення елементарних функцій, які при включенні в таку систему починають діяти за новими законами. Таким чином, кожна ВПФ визначається своєрідним поєднанням ряду елементарних функцій.

По-третє, при виникненні патологічних процесів в першу чергу страждає зв'язок елементарних і вищих психічних (натуральних і символічних) функцій. Це призводить до того, що елементарні процеси починають діяти як самостійні психологічні структури, що викликає повернення до примітивних форм відображення у поведінці.

Таким чином, психічний розвиток в онтогенезі представляє собою ряд якісних переходів від одного ступеня розвитку до іншої, де кожна попередня ступінь є основою подальших ступенів, або стадій розвитку.

Л. С. Виготський розглядав етапи психічного розвитку з точки зору «криз», переломних періодів у житті дитини (криза новонароджене ™, одного року, 3, 7,13 років), під час яких відбуваються основні значущі перебудови, що відкривають шлях якісно новим етапам розвитку.

Ці ідеї дозволили сформулювати уявлення про те, що являють собою психічні функції: -

психічні функції слід розглядати як складні системи, структури, які з ряду компонентів; -

формування систем розподілено в часі і не носить лінійного характеру, т.

е. різні системи і компоненти систем починають Формуватися в різний час; -

на кожному етапі розвитку взаємодія елементів системи але. сит специфічний характер.

Положення про «екстракортікальном» принципі організації мозку людини (закон переходу функції ззовні всередину, або закон вращіванія, по JI. С. Виготському). Згідно з цим законом хутра * нізми роботи мозку людини формуються в ході діяльності ре. бенка у зовнішньому світі, пов'язаної з використанням знарядь праці, знаків, мови. У своєму визначенні ВПФ, підкреслюючи джерело їх походження, Л.С.Виготський пише: «ВПФ ... не виникає як пряме продовження елементарних процесів, але є соціальним способом поведінки, застосованим до самого себе »2. Оволодіння різними формами соціальної поведінки призводить до формування у мозку нервових механізмів або специфічних «міжфункціональних» відносин, «функціональних органів» (А. Н. Леонтьєв), на основі яких будуються вищі форми психічної діяльності. П.Я. Гальперін згодом сформулював основні принципи формування ВПФ в теорії поетапного формування розумових дій.

Це положення призводить до ряду наслідків: -

формування функцій мозку, різних його відділів і психічний розвиток тісно взаємопов'язані і диктуються тими формами соціальної поведінки, які здійснюються дитиною в його спільній діяльності з дорослим чоловіком; -

дозрівання мозку - необхідна, але не достатня умова для психічного розвитку; -

середовищні (у тому числі соціальні) впливу є необхідна умова формування мозкових механізмів, що додає їх роботі нову якість - якість психічного.

Положення про специфіку наслідків пошкодження мозку у дитини і у дорослого. Згідно з цим положенням пошкодження мозку у дитини призводить до недорозвинення вищих, у дорослого - до порушення більш елементарних рівнів психічних функцій.

Відповідно з тезою Л. С. Виготського, сформульованим вище, - про розрив зв'язку між елементарними і вищими психічними функціями при патологічних процесах - це положення вказує на неможливість формування у дитини вищих ступенів ВПФ, переходу на нову стадію їх розвитку. У дорослої вже наявна сформованість структури ВПФ призводить до порушення тільки окремих її складових. Наприклад, зорова просторова агнозія в дорослого не призводить до розпаду загальних уявлень про годинник, часу при дефіциті можливості дізнатися за допомогою стрілок час на пред'являються циферблаті.

Оскільки зв'язки між різними елементами психологічних систем на різних етапах онтогенезу носять якісно різний характер, наслідком цього положення є представлення ПРО ТЕ, ЩО лрй зміні етапів розвитку відбуваються порушення в закономірною зміну ієрархії зв'язків між елементами в системі і між системами.

У фізіології та неврології системний підхід до аналізу взаємодії нейрофізіологічних процесів і психічних функцій бере початок у працях І. М. Сеченова, І. П. Павлова, Н. Е. Введенського, д д. Ухтомського, що стали фактично засновниками системної фізіології. Основні принципи цього підходу - органічна єдність психічного і фізіологічного, первинність фізіологічного стосовно психічному

Ці ідеї згодом отримали свій розвиток в роботах П. К. Анохіна, А.Р.Лурия, Н.А. Бернштейна, Н. П. Бехтерева, О. С.Адріанова та інших, які в якості одного з найважливіших механізмів взаємодії психічного і фізіологічного розглядали функціональну систему.

Ряд ідей, розроблених у рамках системної фізіології, дозволив дати обгрунтування фізіологічної (мозковий) основи психічних функцій.

Теорія функціональних систем і сістемогенеза була створена П.К. Анохіним в 1932-1935 гг.3. У теорії було показано, що основним організаційним принципом роботи організму для вирішення адаптаційних завдань є об'єднання різних його органів у функціональні системи. Системоутворюючим елементом такої освіти виступає досягається за допомогою цієї системи адаптаційний результат.

У теорії сістемогенеза П. К. Анохін відповідає на питання про те, як і за допомогою яких механізмів і процесів численні і різні по складності компоненти функціональної системи, часто розташовані в організмі далеко один від одного, можуть успішно об'єднуватися.

Він розглядає системогенез як виборче та прискорене за темпами розвиток в ембріогенезі різноманітних за якістю та локалізації структурних утворень, які, консолідуючись в ціле, інтегрують повноцінну функціональну систему, що забезпечує новонародженому виживання.

Сістемогенез, формування функціональних систем відбувається поетапно, нерівномірно відповідно з усе більш усложняющимися формами взаємодії організму і середовища (принцип гетерохронии у формуванні та темпах розвитку різних структурних утворень організму, гетерохронія у встановленні зв'язків між цими утвореннями, які є фрагментами функціональної системи).

Завдяки цьому функціональна система стає в якійсь мірі продуктивної задовго до того, як всі її ланки отримають остаточне структурне оформлення (принцип фрагментарності органу). Іншими словами, відбувається дозрівання декількох структурних оди ниць до того ступеня, коли вони готові об'єднатися в недосконалу але проте архітектурно і функціонально повноцінну функцц 'ональних систему (принцип мінімального забезпечення функціонал' * ної системи).

При цьому відбувається випереджальна закладка і розвиток тих орга. нов, які найбільш важливі для вирішення адаптаційних завдань (прин * цип випереджаючого розвитку). Наприклад, в ембріогенезі нервова система закладається раніше, ніж різні органи.

Найбільш активну зв'язування різних вузлів функціональних систем відбувається в так звані критичні, сензитивні періоди і відповідає якісним перебудовам поведінки і психіки. У ході сістемогенеза відбуваються гетерохронностью перетворення як всередині окремих систем, так і між різними системами.

Виділяють дві основні форми гетерохронного розвитку: внутрішньосистемну і міжсистемних.

Внутрішньосистемні гетерохронность пов'язана з поступовим ускладненням конкретної функціональної системи. Спочатку формуються елементи, що забезпечують більш прості рівні роботи системи, потім до них поступово підключаються нові елементи, що призводить до більш ефективного і складного функціонуванню системи. Наприклад, у новонародженої дитини є готові системи, що забезпечують ряд важливих, але елементарних процесів - дихання, смоктання, ковтання. У той же час у нього можна бачити значне недосконалість рухових, зорових, слухових функцій.

Крім внутрішньосистемної має місце і міжсистемна гетерохронность, яка пов'язана з неодночасної закладкою і формуванням різних функціональних систем. Наприклад, автоматичне схоплювання на перших місяцях життя предмета, вкладеного в руку, поступово ускладнюється за рахунок появи зорового контролю над дією руки: виникає міжсистемна, зорово-моторна координація.

У теорії був розкритий питання про те, що повинна представляти фізіологічно функціональна система, який біологічний сенс її існування і які механізми забезпечують її формування.

Питання теорії функціональної системи і сістемогенеза розглядаються також в розділі 3.

Теорія рівневої, ієрархічної організації рухів Н. Бернштейна4 (що продовжує лінію робіт англійського Неврологи Джексона, який вказав на наявність ієрархії в будові психічних функцій), в якій була розглянута складна структура системи, що забезпечує побудову руху, що спирається на роботу різних відділів мозку.

G теорії були вирішені питання методологічного підходу до ацалізу психологічної та мозкової структури на прикладі такої пси-хцческой функції, як довільні рухи і дії.

Fldeu ієрархічного принципу локалізації ВПФ і функціональної багатозначності мозкових структур невролога І. Н. Філімонов-ва \ відповідно до яких мозкові структури можуть на певних умовах включатися у виконання нових функцій (одночасна, послідовна локалізація і функціональна багатозначність кожної мозкової структури, що дозволяє їй включатися в різні функціональні системи).

Ідеї І. Н. Філімонова дали поштовх до розуміння індивідуальної варіабельності структурно-функціональної організації мозку і можливостях перебудови функціональних систем. 7.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Методологічні передумови теорії системної динамічної локалізації вищих психічних функцій людини"
 1. Проблемні питання 1.
    методологічні відмінності поняття політичної системи і основних категорій системного аналізу політики в роботах Д. Істона в їх зіставленні з концепцією Г. Алмонда і С. Верби? 5. Який сенс динамічної рівноваги як оптимального режиму функціонування політичної системи? 6. Структура, функції і типологія реальних політичних систем. 7. Яке теоретичне і прикладне значення
 2. Контрольні питання і завдання 1.
    методологічного фундаменту соціальної роботи? 3. Чому основні методологічні передумови теорія соціальної роботи черпає з соціології? 4. На основі знань, отриманих в курсі історії соціальної роботи, викладіть ідеї перших теоретиків в галузі соціальної роботи - Д.Ш.Лоуелл, М.Річмонд, Д.Адамс, Б.Рейнольдс та ін 5. Які особливості об'єктивного і суб'єктивного підходів до
 3. Теоретичне і практичне значення спеціальної психології
    теорії в рамках системного підходу, а також для вирішення кардинального питання психології - про співвідношення біологічних і соціальних факторів у розвитку. Не менш вагомо і практичне прикладне значення спецпсіхологіі. Практичні завдання психологічних досліджень в області спецпсіхологіі різноманітні. Психологічне дослідження - це рішення диференційно-діагностичних завдань. Воно
 4. ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.
    методологічного підходу в науці. 51. Теорія систем в теоретичному фундаменті соціальної роботи. 52. Синергетика в теоретичному фундаменті соціальної роботи. 53. Феноменологія в теоретичному фундаменті соціальної роботи. 54. Специфіка соціальної синергії. 55. Концепція «життєвого світу» Е. Гуссерля і А.Щюца. 56. Розуміння як феномен соціальної роботи. 57. Рефлексивна
 5. Теоретичні витоки спеціальної психології
    передумови для виділення розділу спеціальної психології -
 6. Програмні тези
    системний підхід як універсальні поняття у сфері наукового знання. Розвиток системних уявлень про суспільство та політиці. - Картина «світу політичного» у роботах Т. Парсонса, Д. Істона, Г. Алмонда і С. Верби. Варіативність сучасних наукових уявлень про політичну систему суспільства. Взаємодія системи і середовища. - Структура та функції реальних політичних систем. Основні елементи
 7. Основні поняття теорії системної динамічної локалізації в додатку до нейропсихології дитячого віку
    методологічного конструкту дозволяє сформулювати такі ієрархії побудови психічної функції: (мозкова структура)> (функція мозкової структури) = (психічний процес)> (результат психічного процесу = нейропсихологический фактор), а також (сукупність спільно працюючих мозкових зон = нейрофізіологічна функціональна система)> (сукупність психічних процесів =
 8. Взаємозв'язок спеціальної психології з іншими науками
    теорії функціональних систем, розробка теорії динамічної локалізації функції в корі головного мозку (П. К. Анохін, А. Р. Лурія) визначило принципово новий підхід до аналізу аномалій розвитку і порушень формування вищих психічних функцій у аномальних дітей. Вихідним стало твердження про те, що «функція» є складною діяльністю, в результаті якої та чи інша задача може
 9. 5. Ідея системного аналізу несуперечності
    методологічним, оскільки воно передбачає констатацію якостей, невимовних в логічних поняттях. Повнота арифметики в методологічному сенсі, звичайно, не може бути обгрунтована логічно. Такі всі властивості завершеною аксіоматики, про які йде тут мова: вони загальнозначимі і Фиксируемое математичним співтовариством, але разом з тим вони невимовно у визначеннях, прийнятних для логічних
 10. 121 Що таке соціальна філософія? Як співвідноситься соціальна філософія з суспільними науками?
    методологічного підстави у вивченні закономірностей суспільного розвитку в соціальній філософії співіснують і взаємно доповнюють один одного форма ційний і цивілізаційний підходи. У сучасній соціальній теорії трохи інакше, ніж у класичній соціальної теорії марксизму, розставляються акценти Так, в ній розвиваються і формулюються такі проблеми, як соціальна онтологія, глобальні
 11. § 1. Походження і розвиток вищих психічних функцій
    теорії розвитку психіки. Хоча Виготський не встиг створити завершеної теорії, але загальне розуміння психічного розвитку в дитинстві, що міститься в працях ученого, пізніше було істотно розвинене, конкретизовано і уточнено у роботах О.М. Леонтьєва, А.Р. Лурія, А.В. Запорожця, Д.Б. Ельконіна, Л.І. Божович, М.І. Лисиной та інших представників школи Виготського. Основні положення культурно -
 12. § 2. Види правовідносин
    динамічну). Виникають регулятивні правовідносини на основі правомірної поведінки і спрямовані на впорядкування, закріплення і розвиток суспільних відносин. Складаючись на основі регулятивних юридичних норм, вони встановлюють суб'єктивні права і обов'язки. Регулятивні правовідносини діляться на активні і пасивні в залежності від того, яку з двох основних регулятивних функцій
 13. § 3. Методологічні основи навчання
    методологічних основ. Найбільш поширеними в педагогічній практиці США та Західної Європи є такі теорії пізнання як біхевіоризм і прагматизм. Біхевіористичні теорії ототожнюють психічне життя людини і тварин. З їх точки зору процес навчання - це мистецтво управління стимулами з метою виклику або запобігання певних реакцій, що зводиться
 14. Обговорення методу
    теорії. Ми з'ясували, що сам розвиток математичної теорії неминуче є і процесом її обгрунтування і що цей процес досягає природного завершення у виявленні визнаного аксіоматичного уявлення теорії. Уявлення про становлення математичної теорії як певного роду жорсткої понятійної системи можуть розглядатися як особлива програми обгрунтування математики,
 15. Несуперечливість змістовної теорії
    теорії в цілому. Так як змістовно аксіоматизована теорія залишає відкритим питання про прийнятну логіці, то тут виникають проблеми, які стосуються прийнятності деяких типів визначень, що мають суто логічну природу. Такі, наприклад, непредикативні (самопріменімості) визначення. Системний підхід дозволяє вирішити цю трудність на основі уявлення про системної детермінації
 16. Принципи психологічного вивчення
    теорії психології стала основою використання принципу системного структурно-динамічного вивчення, широко вживаного в нейропсихологічних дослідженнях школи А. Р. Лурія. Цей принцип передбачає встановлення ієрархії в порушенні психічного розвитку, а також аналіз кожної із структур психічної діяльності дитини (мотивації, орієнтування, виконання та контролю за діяльністю).
 17. ЗМІСТ
    методологічних функціях понять пре ступления і складу злочину 71 § 4. Теорії складу злочину як единствен ного підстави кримінальної відповідальності ... 77 Глава IV. Склад злочину (структура і визначення поняття) 98 § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину 98 § 2. Кримінальну правовідносини і елементи соста ва злочину 107 § 3.
 18. Метатеоретичний рівень в науковому пізнанні
    методологічними одиницями, на підставі яких тільки й можливе подальше уточнення і деталізація структурних уявлень про науковому пізнанні. Але така дихотомія в структурі наукового знання до теперішнього часу вичерпала себе. У сучасній епістемології відчувається необхідність введення в методологію науки нової методологічної одиниці, сенс і зміст якої несвідомих до дихотомії
© 2014-2021  ibib.ltd.ua