Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Відмежування цивільного права від суміжних галузей праваЦивільне та адміністративне право. Подання про громадянське право буде більш повним і ясним у випадку його чіткого і послідовного розмежування з примикають до нього іншими галузями права. Будь-яка діяльність людини вимагає певної організації. Тому в будь-якій сфері діяльності людини неминуче складаються організаційні відносини. Ті організаційні відносини, які виникають у сфері виробництва, розподілу, обміну чи споживання, самим тісним чином пов'язані з виникаючими там же майново-вартісними відносинами. Так, для заняття будівельною діяльністю необхідно одержати ліцензію від компетентного органу державного управління. Тому між будівельною організацією та органом державного управління виникає організаційне відношення з отримання ліцензії, тісно пов'язане з майново-вартісними відносинами, у які вступає будівельна організація в процесі виконання будівельних робіт. Однак природа організаційних відносин зумовлює їх правове регулювання за допомогою зобов'язуючих приписів, що спираються на владні повноваження органу державного управління. Тому складаються в різних сферах діяльності людини організаційні відносини, як би тісно вони не були пов'язані з майново-вартісними відносинами, регулюються нормами адміністративного права, в кагором застосовується метод влади-підпорядкування. Так, нормами адміністративного права регулюються відносини між відповідними комітетами з управління державним майном і знаходяться в їхньому віданні державними установами щодо наділення останніх необхідним майном.
Цивільне та трудове право. Для розмежування цивільного і трудового права принципове значення має та обставина, що у відповідності зі сформованою в нашій країні традицією робоча сила не визнавалася, а найчастіше і зараз не визнається товаром. У силу цього вважають, що майнові відносини, що виникають в результаті найму робочої сили, не носять вартісного характеру. Тому їх правове регулювання має здійснюватися особливої самостійної галуззю трудового права.
Однак у міру переходу до ринкової економіки і формування ринку праці усе більш виразно проглядається товарний характер відносин, що виникають з приводу трудової діяльності людини. Тому зазначені відносини, в принципі, повинні входити в предмет цивільного права і регулюватися відповідним структурним підрозділом цивільного законодавства.
У теперішній же час у сфері правового регулювання трудових відносин використовуються лише деякі цивільно-правові елементи і зберігається історично сформована практика правового регулювання трудових відносин без обліку їхнього вартісного характеру. Останнє є однією з причин неефективності нашого виробництва. Незважаючи на це, практика правового регулювання трудових відносин без обліку їхнього вартісного характеру знаходить своє теоретичне обгрунтування в переважній більшості робіт представників науки трудового права.
Цивільне та природоресурсове право. Оскільки земля, її надра, ліси, води та інші природні об'єкти не створені працею людини, а дані йому самою природою, довгий час вважалося) що виникають з приводу природних об'єктів відносини також позбавлені вартісної ознаки і тому повинні регулюватися нормами особливої галузі, іменованої природоресурсового правом . В даний час земля та інші природні об'єкти втягуються в товарний оборот, і складаються з приводу їх майнові відносини здобувають вартісний характер, включаючись тим самим у предмет цивільного права. Підтвердженням тому служить глава 17 ЦК "Право власності та інші речові права на землю".
Цивільне та фінансове право. Майнові відносини, що виникають у процесі діяльності органів державного управління у зв'язку з накопиченням грошових коштів і розподілом їх на загальнодержавні потреби, позбавлені вартісної ознаки. У рамках зазначених відносин гроші не виступають як міра вартості, а виконують функцію засобу накопичення. Їхній рух здійснюється по прямих безеквівалентним зв'язків, які не носять взаімооценочних, а стало бути і вартісного характеру. Тому зазначені майнові відносини регулюються нормами фінансового права. Це знайшло відображення у п. Зет. 2 ГК, в якому передбачено, що до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, у тому числі до податкових і інших фінансових і адміністративних відносин, цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не передбачено законодавством.
Разом з тим між владним органом державного управління й учасником цивільного обороту можуть складатися правовідносини, засновані не тільки на владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, але і на юридичній рівності сторін. В останньому випадку до зазначених правовідносин застосовуються норми цивільного, а не податкового, фінансового чи іншого адміністративного законодавства. Так, у разі заподіяння шкоди майну юридичної особи працівником податкової поліції при виконанні ним своїх службових обов'язків між відповідним органом податкової поліції і зазначеною юридичною особою складається майнове правовідношення, в рамках якого орган податкової поліції не володіє владними повноваженнями і знаходиться в юридично рівному положенні з організацією, якої було завдано майнову шкоду працівником податкової поліції.
Дискусія про сімейне право. Сім'я являє собою економічну осередок суспільства. Тому між членами родини не можуть не встановлюватися майнові відносини. Однак характер цих відносин отримав різну оцінку в літературі. В умовах соціалістичного суспільства більшість авторів прийшло до висновку про те, що складаються між членами сім'ї майнові відносини в силу їх суто особистого характеру втрачають вартісну ознаку і тому повинні регулюватися не цивільним правом, а особливою самостійною галуззю-сімейним правом.
Багато в чому даний висновок був зумовлений прагненням підкреслити якісне розходження між сімейними відносинами в соціалістичному і буржуазному суспільстві.
У міру переходу до ринкової економіки характер майнових відносин, що виникають між членами сім'ї, змінюється. В умовах ринкової економіки майново-вартісні відносини встановлюються між всіма учасниками цивільного обороту. Не становлять винятку і майнові відносини між членами сім'ї. Особистий характер взаємин між членами родини дійсно накладає особливий відбиток на виникаючі між ними майнові відносини, але не змінює їхньої природи, зумовленої товарним характером виробництва. В іншому випадку родина не
може виконувати функцію економічного осередку суспільства, заснованого на товарному виробництві. Майнові відносини, що складаються всередині економічного осередку суспільства, не можуть якісно відрізнятися від майнових відносин, що панують у даному суспільстві. Тому майнові відносини між членами родини в умовах ринкової економіки неминуче здобувають вартісний характер. Підтвердженням тому служать останні зміни в сімейному законодавстві, пов'язані з розширенням сфери цивільно-правового інструментарію в регулюванні сімейних відносин. Так, відповідно до нового СК РФ допускається укладення шлюбного контракту, можливість переходу від спільної сумісної до спільної часткової або роздільної власності подружжя і т. д. Вартісний характер майнових відносин між членами сім'ї зумовив також переведення цілого ряду правових норм, які традиційно "прописувалися" в актах шлюбно-сімейного законодавства, у ЦК. (Ст.31-41, 47, 256 та ін.) Взаімооценочний характер носять і особисті немайнові відносини за участю членів родини. Наявність у відносинах між членами родини і з їхньою участю предметного ознаки цивільного права (взаімооценочний характер відносин) неминуче зумовлює необхідність застосування до них загальних норм цивільного права. Тому ст. 4 СК РФ встановлює, що до майнових і особистих немайнових відносин між членами сім'ї, які не врегульовані сімейним законодавством, застосовується громадянське законодавство остільки, оскільки це не суперечить суті сімейних відносин.
З урахуванням викладеного переважніше в даний час позиція тих авторів, які розглядають сімейне право як внутрішнє структурний підрозділ цивільного права. При цьому по своєму логічному обсягу і специфіці сімейне право утворить найбільш велике структурний підрозділ цивільного права, іменоване подотраслью цивільного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Отграничение цивільного права від суміжних галузей права "
 1. ЗМІСТ:
  цивільного права 4 § 2. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права 12 § 3. Принципи цивільного права 16 § 4. Система цивільного права 21 Глава 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 24 § 1. Цивільне законодавство та його система 24 § 2. Дія цивільного законодавства 36 § 3. Застосування цивільного законодавства 43 Глава 3. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА
 2. 5. Предмет адміністративного права
  цивільним. Нормами цивільного права регулюється прави-ло руху майна, передача, вилучення у сфері державного управління, тобто щодо володіння, користування і розпорядження майном. 3) кримінальним правом. У певних випадках окремі адміні-стративно правопорушення можуть переростати в злочини і наобо-рот. 4) фінансовим, які регулюють управлінські відносини,
 3. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  громадянську) його відповідальність '. Слідом за вказаною роботою вийшла книга Т. Л. Сергєєвої «Питання винності і провини в практиці Верховного суду СРСР у кримінальних справах», в якій розвивалося положення, що від вини, як елемента суб'єктивної сторони, слід відрізняти винність, яка представляє собою «сукупність об'єктивних і суб'єктивних обставин, що обгрунтовують з точки зору
 4. § 4. Суспільна небезпека і протиправність діяння
  відмежуванні злочинів від інших проступків. Так, ст. 168 КК передбачає кримінальну відповідальність за необережне знищення або пошкодження чужого майна у великих розмірах. З диспозиції ч. 1 цієї статті випливає, що кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження чужого майна в незначних розмірах не є злочином, а утворює громадянське
 5. 3. Поняття і система цивільного законодавства.
  Цивільного права розуміється як структура, елементами якої є цивільно-правові норми і інститути, розміщені у певній послідовності. Відповідно до цього підходу під системою цивільного права слід розуміти його структуру, розглянуту в її внутрішньому розчленуванні на окремі інститути і в єдності цих інститутів, що об'єднуються у відповідні підгалузі. При
 6. 7. Поняття і предмет науки цивільного права, її система.
  Цивільне право в усіх трьох названих вище проявах: як галузь, як система законодавства, як наука. Завдання її полягає в придбанні студентами-юристами суми знань про цивільно-правові явища, поняттях, категоріях і т.п., галузі цивільного права, системі цивільного законодавства. Та практиці його застосування. У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студенти повинні
 7. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
  цивільного права. Норми ГК, включаючи ті з них,. Які будуть зосереджені в третій частині Кодексу, разом; з правилами, що містяться в спеціальних законах, присвячених: охороні виняткових прав на окремі результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них об'єкти, утворюють у своїй сукупності особливу підгалузь російського цивільного права. Вказану підгалузь
 8. В. Роль юриста, що спеціалізується в сфері інтелектуальної власності
  цивільного права, де посилені права автора, і особливостей систем загального права, де посилені права видавця. І оскільки ринок для об'єктів авторського права включає і країни загального права, і країни континентального права, стає зрозумілою практична важливість знання обох систем. Але можливості будь-якого юриста не безмежні. Французький юрист, наприклад, може зареєструвати
 9. 6. Майнові права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
    відмежуванні першого запису від перезапису, т. е. відтворення вже зробленого запису виконання. Виконавець має право контролювати (дозволяти чи не дозволяти) не тільки відтворення запису (це самостійне право виконавця, закріплене подп. 3 п. 2 ст. 37 Закону РФ "Про авторське право і суміжні права"), але і запис кожного наступного виконання того ж самого твору.
 10. § 1. Поняття цивільного права
    відмежування майнових відносин, регульованих цивільним правом, від майнових відносин, що входять в предмети інших галузей. Так, С. Н. Братусь специфічний ознака майнових відносин, що входять у предмет цивільного права, вбачає у майновій самостійності їх суб'єктів; С. С. Алексєєв-в майново розпорядчої самостійності учасників майнових
© 2014-2022  ibib.ltd.ua