Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Підготовка позовних матеріалів з урахуванням закріплених за працівниками прокуратури ділянок наглядової діяльності


сприяє
215
також більш повному і оперативному збору доказів, а в кінцевому рахунку - підвищенню ділової кваліфікації працівників, якості позовних заяв.
Вирішуючи питання про розподіл обов'язків з підготовки позовів, прокурор враховує штати районної (міської) прокуратури, рівень професійної підготовки і навантаження своїх помічників. При необхідності він може на певний період перерозподілити ці обов'язки, доручити підготовку того чи іншого позову конкретній особі. При розподілі обов'язків серед оперативних працівників районної (міської) прокуратури по здійсненню нагляду в цілому бажано в наказі (розпорядженні) вказати, по яких матеріалах, справах той чи інший працівник повинен готувати позовні матеріали. Це дисциплінує, підвищує почуття відповідальності за доручену ділянку роботи.
Покладення обов'язків з підготовки позовних матеріалів на одного з помічників прокурора, як свідчить практика, не завжди виправдане. Це веде до «перенавантаження» в роботі при підготовці позовів по матеріалах, перевірених іншими працівниками, він змушений тратити час на їх вивчення. Однак, якщо матеріали для пред'явлення позову готує працівник за результатами загальнонаглядової діяльності, він добре обізнаний про правопорушення і в ході перевірки може з'ясувати ряд питань, пов'язаних з пред'явленням позову, зібрати відповідні докази. Розподіл обов'язків по підготовці матеріалів для пред'явлення позовів є доцільним і в тих випадках, коли в штаті районної (міської) прокуратури один помічник і один слідчий, хоча тепер таких прокуратур є досить мало. В даному випадку позовні матеріали готує той працівник, у провадженні якого знаходиться справа, матеріали перевірок чи нагляд за їх вирішенням.
Виходячи з конкретних умов діяльності районної (міської) прокуратури, питання розподілу обов'язків по підготовці позовів можуть бути вирішені інакше. Це питання в кожному конкретному випадку вирішує прокурор.
Однією з умов, що сприяють ефективності всієї прокурорської діяльності, є інформованість прокурора про правопорушення. У цьому випадку він зможе забезпечити вибір найбільш дійових засобів боротьби за фактичне усунення виявлених порушень закону, причин і умов, що їм сприяють.
Прокурор повинен знати, де і які правові норми порушуються, хто є правопорушником, які збитки заподіяні, які обставини цьому сприяли. Організаційна діяльність районного (міського) прокурора повинна бути направлена на забезпечення над-
216

ходження в прокуратуру своєчасної і якісної інформації про правопорушення. Для цього слід:
а) визначити обсяг необхідної інформації;
б) установити, з яких джерел можливо її отримати;
в) вирішити питання про її періодичність;
г) визначити способи зберігання отриманої інформації і її систематизацію.
При визначенні обсягу необхідної інформації, яка може бути використана для пред'явлення позовів, прокурор виходить із завдань органів прокуратури.
У районній (міській) прокуратурі повинна бути інформація про осіб, щоб порушити зобов'язання про схоронність ввіреного їм майна, на яке накладено арешт, а також інші дані про правопорушення, які можуть бути використані для пред'явлення позовів з метою охорони прав і законних інтересів громадян і держави. У кожному конкретному випадку прокурор сам вирішує, яку ще інформацію отримати, при цьому він виходить із розповсюдже-ності тих чи інших порушень закону і необхідності посилення боротьби з ними заходами цивільно-правового впливу.
Прокурору необхідно визначити джерела, з яких вказана інформація може бути отримана найбільш оперативно.
У процесі підготовки позову прокурор повинен вирішити ряд процесуальних питань, пов'язаних з пред'явленням позову та складанням позовної заяви, відповідно до вимог закону. Позовна заява прокурора може бути прийнята судом до свого переведення якщо в особи, в інтересах якої пред'явлено позов, є право на звернення в суд. З самого початку підготовки позову в цьому зв'язку важливо перевірити чи є в особи, в тому числі і юридичної, в інтересах якої прокурор має намір пред'явити позов, право на звернення в суд з даним позовом. При цьому слід мати на увазі, що право на пред'явлення позову передбачає наявність (чи відсутність) відповідних передбачень. До них закон відносить:
а) процесуальну правоздатність;
б) підвідомчість спору судові;
в) відсутність по даній справі судового рішення, що вступило в законну силу, винесеного по спору, між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.
Таке ж значення закон надає ухвалі суду про прийняття відмови від позову, про затвердження мирової угоди сторін, рішення третейського чи іншого суду, прийнятого в межах його компетенції по спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;
217
г) наявність укладеного між сторонами договору про передачу даного спору на вирішення третейського суду. Для деяких категорій цивільних справ законодавець установив спеціальну передумову права на пред'явлення позову - попереднє позасу-дове вирішення спору. Пред'являючи позов, прокурор зобов'язаний дотримати і порядок звернення в суд (порядок пред'явлення позову). Якщо законом не встановлені для нього винятки або ці винятки прямо витікають із змісту закону, закон покладає сплату судових витрат при зверненні в суд на заінтересованих осіб. Однак, оскільки процес порушується прокурором, вказані особи звільняються від їх сплати. У разі задоволення позову прокурора судові витрати стягуються з відповідача. Не може бути відмовлено прокурору в прийнятті позовної заяви в тих випадках, коли він звертається на захист прав і охоронюваних законом інтересів недієздатних осіб. Згідно з законом у вказаних випадках суд зобов'язаний притягнути до участі в справі законного представника недієздатної особи.
Законом передбачено, що позов прокурора повинен бути пред'явлений за належною підсудністю. У процесі підготовки позову необхідно встановити той суд, якому підсудний позов прокурора. При вирішенні питання, в який конкретно суд слід звернутись із заявою, необхідно керуватись правилами територіальної підсудності. За загальним правилом, підсудність цивільної справи визначається місцем знаходження відповідача.
Позови до відповідачів, що проживають в різних місцях, пред'являються на розсуд прокурора за місцем проживання чи знаходження одного з відповідачів. Зустрічний позов незалежно від підсудності пред'являється в суд за місцем розгляду першого позову, а цивільний позов, що випливає з кримінальної справи, якщо він не був заявлений чи вирішений при провадженні кримінальної справи, пред'являється для розгляду в порядку цивільного судочинства за правилами про підсудність, передбаченими Цивільно-процесуальним кодексом.
Позов прокурора має форму позовної заяви, де необхідно вказати найменування суду, якому підсудна цивільна справа, прокурора, що пред'явив позов, а також особу, в інтересах якої прокурор звертається з позовом.
Обов'язок прокурора вказати в заяві особу, в інтересах якої він пред'являє позов (позивача), - не формальна вимога. Відступ від нього часто приводить до того, що суд не повідомляє цих осіб про розпочатий процес і вони фактично не приймають участі в ньому, не знають про винесення рішення і не контролюють його виконання. Між тим, вказані особи повідомляють-
218

ся про порушення справи і беруть участь в ньому як позивачі. У заяві прокурора повинні також бути дані про відповідачів, вказана адреса сторін. Якщо відповідачем чи позивачем є громадянин, то вказується його місце проживання; якщо позивач чи відповідач є юридичною особою, вказується місцезнаходження відповідного органу управління. У позовній заяві прокурор повинен викласти обставини, якими він обґрунтовує свої вимоги до відповідача (відповідачів), а також привести докази, що підтверджують підстави позову. Це найбільш важлива частина позовної заяви, оскільки від того, наскільки фактично і юридичне грамотно будуть викладені в ній обставини і підтверджуючі їх докази у багатьох випадках залежить повне і всебічне з'ясування судом обставин справи і правильне вирішення спору по суті.
У заяві прокурор вказує, які обставини підтверджуються поясненнями посадових осіб і громадян, письмовими чи речовими доказами, висновками спеціалістів тощо. Недотримання цього правила не тільки може потягти за собою залишення заяви без вирішення, але й суттєво порушити права сторін. Отримавши копію позовної заяви, в якій немає посилань на докази, що підтверджують вимоги прокурора, відповідач позбавлений можливості підготуватись до процесу, оскільки до судового засідання не буде освідомлений про ті докази, які представив прокурор.
По регресних вимогах у позовній заяві слід вказати дані про те, коли були проведені відповідні виплати і докази, що їх підтверджують (довідки, інші документи). Якщо відповідач (відповідачі) притягались до кримінальної відповідальності чи в порушенні кримінальної справи відмовлено, про це необхідно вказати у заяві і долучити до неї відповідні постанови органів дізнання чи попереднього слідства або копію вироку суду. У позовній заяві прокурор дає юридичну кваліфікацію спору, що виник між сторонами з посиланням на закон. При цьому прокурор обґрунтовує положення закону, на підставі якого повинна бути вирішена справа, стосовно даного конкретного випадку. Чітка правова кваліфікація спірного правовідношення з посиланням на закон може суттєво вплинути на позицію відповідачів щодо пред'явлених до них вимог, допоможе судові правильно, у суворій відповідності із законом вирішити спір по суті. Це у свою чергу буде сприяти ознайомленню з матеріалами позовів і відповідних керівників. Закон зобов'язує прокурора сформулювати в заяві вимогу. Зміст позовних вимог прокурора, як відомо, обумовлений формами судового захисту цивільних прав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Підготовка позовних матеріалів з урахуванням закріплених за працівниками прокуратури ділянок наглядової діяльності"
 1. §1. Роль і місце прокуратури в державному механізмі
  підготовки матеріалів скасовується. Формується спеціалізований апарат дізна-вачів. Розширюється коло органів дізнання. Слідчі апарати залишаються в органах МВС і СБУ, а також у військовій прокуратурі. В усіх слідчих підрозділах вводяться спеціальні звання - офіцерів юстиції. Розширюється дія засади змагальності в дізнанні та судовому слідстві, удосконалюються гарантії прав потерпілого,
 2. 2.1. БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬШСТЬ - ОСНОВА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
  позовних заяв чи заяв до суду, а захист інтересів держави і особи здійснюється шляхом попередження про неприпустимість порушень закону, принесення протестів, порушен- ' Тут і далі маються на увазі закони про прокуратуру, без спеціального згадування про це у тексті. ня дисциплінарного чи адміністративного провадження (ч. 2 ст. 18), неважко зробити висновок, що латвійський законодавець, на відміну
 3. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  підготовки проектів законів та актів Кабінету Міністрів має виконуватися міністерствами з власної ініціативи, а також згідно з рішенням уряду або урядових комітетів (рад). У межах нормотворчої ініціативи міністерств, інших ЦОВВ міжгалузеве (міжвідомче) узгодження проектів законів та актів Кабінету Міністрів у разі потреби здійснюють урядові комітети (ради). Проекти актів Кабінету Міністрів
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  підготовки, застосування і удосконалення управлінсько-правових регламентів, створюючи тим самим 271 кращі умови для повсякденної діяльності органів виконавчої влади і підвищення ефективності її адміністративно-правового забезпечення. Глава 9. Розвиток законодавства про державну службу Розбудова державності України має супроводжуватися відповідним розвитком та удосканаленням державної
 5. § 3. Розвиток криміналістики України в ХХ столітті
  підготовки агентів і редакція "Известия Центрсудугроза". Реєстраційне бюро, зокрема, займалося розробкою реєстраційних і розшукових карточок, дактилоскопічних листків злочинців і було зобов'язане відповідати на запити місцевих секцій карного розшуку про встановлення особи і судимості затриманих злочинців. 3 квітня 1920 р. РНК УСРР прийняла "Положення про організацію вядділів карного розшуку", яке
 6. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством; господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства; зобов 'язання - заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
 7. §1. Теоретичне визначення функцій прокуратури
  підготовку законодавчих актів у всіх названих та інших сферах діяльності. Особливо це стосується напрямів, що визначають місце прокуратури в системі державних органів, її завдань, функцій і повноважень. При цьому слід виходити з єдиної концепції прокурорського нагляду.1 На думку автора, прокуратура - це підзвітна Президентові і Верховній Раді, незалежна від будь-яких місцевих органів
 8. §3, Проблеми правового регулювання прокурорського нагляду в Україні
  підготовку правопорушення, яку прокурор зобов'язаний розглянути і повідомити заявника про результат. Таким чином, аналіз наведених особливостей суспільних відносин, що виникають при здійсненні прокурорського нагляду, за їх призначенням, суб'єктним складом і змістом знаходить їх самобутній, відмінний від інших відносин в суспільстві характер. Нам відомі чотири форми державної діяльності -
 9. Характер суспільної небезпеки - це якісна властивість небезпеки злочину.
  підготовки до участі в судовому розгляді справ - вивчення матеріалів попереднього слідства і процесуальних актів, що відносяться до стадії віддання до суду, законодавства та відповідної практики, складання плану судового слідства і тез обвинувальної промови. Закон перераховує обставини, що піддягають доказуванню в кримінальній справі. Виходячи з цього, державний обвинувач 124 повинен визначити
 10. Складання прокурором обвинувальних висновків
  позовного характеру. Слід також зважити на те, що відмова прокурора від обвинувачення може бути незаконною, не грунтуватися на матеріалах справи, мати суто суб'єктивну направленість, а також суперечити вимогам прокурора, який склав (затвердив) обвинувальний висновок з цієї справи. Запропонована норма обмежує права інших учасників процесу (захисника, цивільного позивача тощо), які теж можуть
© 2014-2022  ibib.ltd.ua