Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

2. Поняття і предмет цивілістичної (цивільно-правовий) наукиПід цивільним правом розуміється також цивільно-правова наука, або цивилистика, - вчення про громадянське право. За кордоном прийнято говорити про цивільно-правовій доктрині. Тут мова йде не про правові норми і не про нормативні акти, а про систему знань - понять, положень і висновків про цивільно-правові явища. Цивільно-правова наука (доктрина) є одна з галузей, гілок правознавства - правової науки. Її (як і її постулати) не можна, отже, змішувати з однойменної галуззю права, сферою законодавства та навчальною дисципліною, бо все це - різнопорядкові, хоча і відомим чином взаємопов'язані явища.
Предметом цивільно-правової науки є як чинне цивільне законодавство та практика його застосування, так і історія його розвитку, і досвід цивільно-правового розвитку в зарубіжних правопорядках.
Цивілістика вивчає поняття цивільного права, його місце у правовій системі, його походження та закономірності розвитку, систему і зміст цивільно-правових норм, інститутів і підгалузей, їх роль у правовому оформленні життя суспільства і ефективність їх застосування . З цією метою аналізуються також зміст і особливості самих суспільних відносин, регульованих цивільним правом, у взаємодії з економічною, соціологічною, політологічної, історичної та іншими суспільними науками.
Цивілісти широко вивчається закордонне цивільне право і законодавство, використовуються досягнення зарубіжної цивільно-правової думки, особливо досвід функціонування цивільного права в розвинених правопорядках. Важливий предмет їхніх досліджень становить також цивільно-правове оформлення міжнародного торгового (комерційного) обороту, в тому
числі утримання та використання правил різних міжнародних конвенцій, загальновизнаних торгових звичаїв, модельних законодавчих актів, що відображають сучасні тенденції економіко- правового розвитку.
Таким чином, предмет цивільно-правової науки значно відрізняється від предмета цивільного права. Тому й розроблені цивілістикою висновки не тільки покояться на догматичному аналізі (тлумаченні) цивільно-правових норм, а мають набагато ширшу, наукову базу. Цивілістикою розроблено та обгрунтовано наукові положення, правові категорії і конструкції, що дозволяють пояснювати й аналізувати наявні цивільно-правові явища, а до певної міри - прогнозувати їх розвиток і отримувати обгрунтовані знання про нові явища в цій сфері. Так, давно відома конструкція акціонерного товариства дозволяє досить чітко оцінювати як позитивні, так і негативні перспективи використання цієї організаційно-правової форми у новій російській економіці. Добре вивчені законодавчі моделі права власності, як і різних типів договорів, роблять можливим продуману, а не довільну регламентацію економічної діяльності, введення її в нормальні рамки, відповідні умовам ринкового господарства.
Вироблена цивилистической наукою сукупність знань про цивільно-правові явища становить її зміст. Зазначені знання систематизуються з основних розділів цивілістики, причому ці останні знову-таки не збігаються з системою цивільного права. Так, важливими розділами цивілістичної науки завжди вважалися вчення про громадянське правовідносинах і вчення про цивільно-правової відповідальності, що не мають прямих аналогів в інститутах цивільного права та цивільного законодавства.
Самі по собі положення і висновки правової науки не мають нормативного, загальнообов'язкового характеру (оскільки їм не надається загальнообов'язкова сила, як юстиніянова Дігестам або творам відомих давньоримських юристів класичного періоду за законом про цитування 426 р.). Вони являють собою в основному загальновизнані результати досліджень правознавців і спочивають на багаторічній (нерідко багатовікової) практичній перевірці і високий авторитет обосновавших їх вчених. Зазвичай такі положення цивільно-правової науки стають теоретичною базою створення нових правових норм, тобто правотворчості в сфері цивільного права, а сам цей процес також становить предмет вивчення цивілістики.
Цивілістична наука розробляє і такі поняття і категорії, які не знаходять прямого законодавчого втілення, але набувають важливого теоретико-пізнавальне і разом з тим практичне значення. Прикладом цього є поняття громадянського, або майнового, обороту - сукупності угод всіх його учасників і виникають на цій основі їх зобов'язальних відносин, юридично оформляють економічні відносини товарообміну. Відповідно цьому підприємницький оборот-частина цивільного обороту, сукупність відповідних відносин за участю підприємців (професійних учасників майнового обороту).
Таким чином, наука цивільного права являє собою певним чином систематизовану сукупність знань про цивільно-правовому регулюванні суспільних відносин: властивості і закономірності його функціонування та розвитку; способи досягнення його ефективності; засобах отримання нових знань, необхідних для подальшого вдосконалення цивільного права.
Цивільно-правова наука має багатовікову історію. С вже згадуваного часу законодавчого визнання значення наукових праць деяких видатних давньоримських юристів вона пройшла великий шлях, створивши і обгрунтувавши величезне число юридичних категорій і конструкцій, які були сприйняті законодавством і успішно застосовувалися в правопо-рядках різних держав. Багато з цих досягнень широко використовуються і в сучасному цивільному праві.
Високим рівнем наукових досліджень відрізнялася вітчизняна дореволюційна цивилистика, праці кращих представників якої багато в чому зберегли актуальність і для нашого часу1. Значний внесок у розвиток цивілістичної думки був внесений радянськими вченими, ідеї яких у ряді випадків не тільки стали основою законодавчого розвитку, але і в якійсь мірі випереджали его2.
1 Див про це, наприклад: Шершеневич Г. Ф Підручник російського громадянського права (з видання 1907 р.). С. 20-22; Покровський І. А. Основні проблеми цивільного права.
2 Див. Красавчиков О. А. Радянська наука цивільного права. Свердловськ, 1961; Іоффе О. С. Розвиток цивілістичної думки в СРСР. Ч. 1. Л., 1975; ч. 2. Л., 1978.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Поняття і предмет цивілістичної (цивільно-правовий) науки "
 1. Список використаної літератури
  поняттю цивільного правопорушення / / Проблеми вдосконалення цивільного законодавства Росії. Ярославль, 1993. Варул П.А. Про деякі теоретичних питаннях захисту суб'єктивних цивільних прав / / Проблеми понятійного апарату наук цивільного та цивільного процесуального права. Ярославль, 1987. Варул П.А. До проблеми охоронних цивільних правовідносин / / Проблеми
 2. § 1. Поняття цивільного права
  поняття предмета тісно пов'язане з питанням про те, які суспільні відносини регулюються нормами цивільного права? Без відповіді на дане питання важко зрозуміти, що ж являє собою громадянське право Росії. Проте відповідь на дане питання не так простий, як це може здатися на перший погляд. Справа в тому, що коло суспільних відносин, регульованих цивільним правом, надзвичайно великий.
 3. § 4. Система цивільного права
  предмет цивільного права. При цьому загальні властивості численних суспільних відносин, що входять у предмет цивільного права, зумовлюють єдність їх правового регулювання, а специфічні ознаки конкретних видів цих відносин-диференціацію їх правового регулювання. Системне розташування норм цивільного права має не тільки теоретичне, але й важливе практичне значення як
 4. § 1. Наука цивільного права
  понять, поглядів, висновків, суджень, вдей, концепцій і теорій. Предметом вивчення цивільно-правової науки є, насамперед, норми цивільного права. Тому першочергове завдання науки цивільного права-всебічне, ретельне і глибоке вивчення змісту цивільно-правових норм. Численні дослідження цивілістів в цій області багато в чому сприяли правильному і
 5. § 2. Цивільне право як навчальна дисципліна
  поняттями, судженнями, висновками, ідеями, концепціями і теоріями. Навчання в такому випадку носить куди більш фундаментальний характер, а результати його втрачають значення і в випадках наступних змін цивільного законодавства. У навчальному курсі цивільного права викладаються положення і висновки цивілістичної науки щодо предмета та методу цивільного права, змісту цивільних
 6. 1. Цивільне право як одна з галузей правознавства
  поняття цивільного законодавства, яке нерідко змішується або ототожнюється з цивільним правом. Цивільне законодавство охоплює сукупність законів та інших нормативних актів, що містять норми цивільного права. Багато нормативні акти містять одночасно норми різних галузей права, тобто мають комплексний характер. Адже приймаючі їх органи держави керуються
 7. 3. Методологія цивільно-правової науки
  зрозуміти, спираючись тільки на відповідний цивільно-правовий інститут, наприклад договору поставки. Необхідно враховувати і правове оформлення подальшого транспортування товару, його зберігання, страхування, розрахунків і т. д., а також питання набуття і втрати права власності на товар, тобто весь ланцюжок взаємопов'язаних відносин. Більш того, при укладенні договору поставки товару важливу
 8. 4. Наука цивільного права та інші громадські науки
  понять і категорій, розроблених теорією держави і права. Це стосується, наприклад, положень про предмет і метод правового регулювання, правовідносинах, понятті юридичної відповідальності та ін Історія держави і права збагачує цивілістикою знаннями про походження і розвиток різних цивільно-правових інститутів. Далі, цивилистика тісно взаємодіє з низкою галузевих правових
 9. 1. Предмет і система курсу цивільного права
  поняття цивільного права, розкриваються потім у всьому різноманітті складових його правил, не можуть бути зведені до норм Загальної частини в строго законодавчому сенсі слова, а включають в себе багато суто наукові категорії і конструкції. У цьому сенсі система курсу цивільного права, в тому числі система викладу, прийнята в цьому підручнику, є цілком самостійною систематизацією
 10. 3. Основні завдання курсу цивільного права
  понять цивілістики, можливостей їх творчого використання з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цивільного права. Звернення до конкретних рішень чинного законодавства при такому підході набуває довідково-ілюстративне, допоміжне, а не пріоритетне значення. Викладеним визначаються і окремі завдання курсу цивільного права. Насамперед, це теоретико-пізнавальна
© 2014-2022  ibib.ltd.ua