Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

93. Повноваження суду апеляційної інстанції. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.


Повноваження суду апеляційної інстанції - це сукупність його прав та обов'язків, пов'язаних зі здійсненням встановлених законом процесуальних дій щодо рішення (ухвали) суду першої інстанції, що не набрало законної сили та с предметом перевірки за апеляційною скаргою
За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд маг право (ст. 307 ЦПК):
відхилити апеляційну скаріу і залишити рішення без змін;
скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог;
змінити рішення:
скасувати рішення суду першої інстанції і закрити прова дження у справі або залишити заяву без розгляду;
повністю або частково скасувати рішення суду першої інс танції і напранії ти справу на новий розгляд до суду першої інстанції
Апеляційний суд ВІДХИЛЯЄ апеляційну скаргу, а рішення за-яяввм без змін, якім»! ніпнаг, ию оскаржуване рішення ухвалене судом першої інстанції з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Перевіряючи рішення, суд апеляційної інстанції може кияни ш окремі порушення, допущені судом першої інстанції, які не вплинули на правильність ухваленого рішення. ВІДПОВІДНО до ч. 2 ст. 308 ЦПК не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення суду з одних лише формальних міркувань.
Суд апеляційної інстанції вправі змінити рішення суду першої інсіанцп або скасувати його і ухвалити нове рішення відповідно до підстав, передбачених ст. 309 ЦПК:
неповне з'ясування судом обставин, шо мають значення для спранн:
недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими:
невідповідність висновків суду обставинам справи;
порушення або неправильне застосування норм матеріаль ного або процесуального права.
Неповне з'ясування судом обставин справи полягає в тому, що суд не встановив всіх юридичних факт ів. передбачених нормою матеріального прана, наївність ЧИ відсутність яких вп.іи-ває на остаточне вирішення спрани, або дослідив факти, не передбачені такою нормою
Недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими, має місце у випадку безпідставних припущень щодо певних обставин, попри те, шо вони не підтверджені зібраними по справі доказами, на підставі недостовірних, суперечливих, недопустимих доказів.
Невідповідність висновків суду обставинам справи маг місце в тому разі, якщо суд на підставі встановлених фактів зробив неправильний висновок про взаємовідносини сторін.
Норми матеріального прана вважаються порушеними або неправильно застосованими, якщо:
застосовано закон, який не поширюється на ці правовідно сини;
не застосовано закон, який підлягає застосуванню.
Порушення норм процесуального права може буїп підставою для скасування або зміни рішення лише в тому випадку, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення справи.
Апеляційний суд скасовує рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розі ляду за наявності иідстав, визначених ст.ст. 205. 207 ЦПК. У разі ухвалення судом першої інстанції законного і обгрунтованого рішення, смерть фізичної особи чи припиненій юридичної особи-сторони у спірних правовідносинах, що не допускають правонастуиницт-ва, не може бути підставою для застосування вищевказаних положень.
Суд апеляційної інстанції також мас право скасувати рішення і передати справу на новий розгляд до суду першої ін-сіаиції у ран, якщо допущені останнім помилки не можуть бути виправлені при розгляді справи в апеляційному порядку Рішення суду відповідно до ст. 311 ЦПК підлягаг скасуванню < направленням справи на новий розгляд, якщо:
справу розглянуто неповноважннм суддею або складом суду;
рішення ухвалено чи підписано не тим суддею, який роз глядав справу;
справу розглянуто м відсутності будь-кого з осіб, які бе руть участь у справі, належним чином не повідомлених про час і місце судового засідання;
суд вирішив питання про нрава та обов'язки осіб, які не брали участі у справі;
суд розглянув не всі вимоги і цей недолік не був і не міг бути усунений ухваленням додаткового рішення судом пер шої інстанції
Висновки і мотиви скасування рішення судом апеляційної інстанції с обов'язковими для суду першої інстанції при новому розгляді справи.
Відповідно до ч. 2 ст. 307 ЦПК суд апеляційної інстанції за наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції мас право:
відхилиш апеляційну скаргу і залишити ухвалу без змін - якщо суд першої інстанції постановив ухвалу з додержан ням вимог закону;
(міниїй, скасувати і постановити нову ухвалу з цього пи тання - у випадку вирішення судом першої інстанції вка заного питання з порушенням норм процесуального права або якщо при правильному вирішенні було помилково сфор мульовано суть процесуальної дії чи підстави її вчинення;
скасувати ухвалу і передати питання на поний розгляд суду першої інстанції - якщо останній порушив порядок, вста новлений і іч мою вирішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "93. Повноваження суду апеляційної інстанції. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції."
 1. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки сторін.
  повноваження на відкриттяпровадження у справі - права на пред'явлення позову(статті 3, 118 ЦПК України), зустрічного позову (ст. 123 ЦПКУкраїни), вимоги про виправлення недоліків рішення судом,який його ухвалив (статті 219-221 ЦПК України); права апеляційного, касаційного оскарження судових рішень і ухвал(статті 292, 324 ЦПК України), про перегляд рішення, ухвали, що набрали законної сили, за
 2. 32. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.
  повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокуратури визначаються Конституцією України, цим Законом, іншими законодавчими актами. Органи прокуратури у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних договорів. Отже, з цього можна зробити висновок, що
 3. 91. Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації.
  повноваження, якщо ці документ раніше не подавалися. Відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, до заяви про апеляційне оскарження іа апеляційної скарги додаються їх копії та доланих письмових матеріалів. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги визначається ст. 296 ЦИК. З метою створення сприятливих умов для реалізації права на апеляційне оскарження,
 4. 92. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом.
  повноваження представників. Необхідно підкреслити, що процесуальні наслідки неявки в засідання суду апеляційної Інстанції не збігаються з наслідками неявки осіб, які беруть участь у справі, в суді першої інстанції. Це зумовлено специфікою завдань, що стоять перед судом першої та апеляційної інстанцій. Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК нез'явлення сторін або інших осіб, які беруть участь у справі,
 5. 94. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації.
  повноважені ініціювати касаційне провадження, а саме, відповідно до ст. 324 ЦПК: сторони (позивач та відповідач): інші особи, які беруть участь у справі (треті особи, як ті, що заявляють самостійні вимоги щодо предмет спору, так і ті, що не заявляють та ких вимог); особи, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив пи тання про їх права та обов'язки, і які мають відповідну ци вільну
 6. 95. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції.
  повноважень суду касаційної інсіаншї на стадії проведення необхідних підготовчих дій визначено ст.ст. 331, 332 ЦПК. Протягом десяти днів t моменту постановления ухвали про прийняття касаційної скарги суддя-доповідач надсилає її копії та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, встановлює строк, протягом якого можуть бути подані іапереченш на касаційну скаріу, та витребовує
 7. 96. Повноваження суду касаційної інстанції. Рішення, ухвали суду касаційної інстанції.
  повноваження сулу визначаються його основними «.жданнями; всебічної перевірки законності акту суду, забезпечення виправлення судом першої та (або) апеляційної інстанцій порушень чакону. У зв'язку з ним, ЦП К містить детальний перелік підстав, за яких иосштн чжться тс чи інше рішення суду касаційної інстанції. ВІДПОВІДНО до ст. 336 ЦПК, за наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суд
 8. 97. Провадження у зв'язку з винятковими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст скарги.
  повноваження, якщо в справі немає підтвердження ЦЬОГО, Також до скарги додаються докази сплати судового збору та оплати витрат на інформакіііно-ісхнічнс забезпечення розгляду справи. Особа звільняється від оплати цих витрат у разі подання скарги про перегляд рішення в зв'язку в визнанням мого міжнародною судовою установок), юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні
 9. 16. Поняття цивільних процесуальних правовідносин
  повноваження як державних органів судової влади, які здійснюють правосуддя. Суд керує процесом розгляду справи, спрямовує діяльність осіб, які беруть участь у справі, - роз'яснює їм права і обов'язки, попереджає про наслідки їх вчинення і сприяє у здійсненні ними прав, постановляє обов'язкові для виконання рішення, якими розв'язано цивільний спір і здійснено захист їх прав та інтересів. Отже,
 10. Підстави і передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
  повноваження у представника на подачу заяви від імені заінтересованої особи. До цього переліку в літературі включаються додатково такі передумови, як процесуальна заінтересованість сторін, правовий характер вимоги, наявність спору про право цивільне, відсутність прямої заборони на судовий захист9. Щодо останньої передумови, то вона охоплюється підвідомчістю справи, а попередні три характеризують
© 2014-2022  ibib.ltd.ua