Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

97. Провадження у зв'язку з винятковими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст скарги.


Провадження у зв'язку j винятковими обставинами - це сукупність процесуальних дій суду та інших учасників цивільного процесу, спрямованих на визначення наявності або відсутності передбачених іаконам підстав для повторного перегляду справи у порядку касаційного провадження у випадках. встановлених цивільним процесуальним законам, та усунення встановлених у їв 'язку і цим порушень законності постановлених судових рішень.
Особливість цього провадження полягає у тому, що процесуальна діяльність суду спрямована на визначення наявності підстав для перегляду справи, тобто з'ясування питання, чи є пенні обставини такими, які в силу цивільного процесуального закону вважаються винятковими. Прн цьому предметом такою перегляду можуть бути тільки ті судові рішення, що вже переглядалися у порядку касаційного провадження.
Підставами для порушення провадження у зв'язку з винятковими обставинами ВІДПОВІДНО до ст. 354 ЦПК с виявлене після касаційного розгляду справи неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одного і того самого положення закону, а також визнання міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, судового рішення таким, що порушує міжнародні зобов'язання України. Причому слід мати на увазі, що судові рішення здебільшого не підлягають перегляду будь-якими міжнародними органами і а установами, оскільки цс порушувало б норми та принципи міжнародного прана Наприклад, при зверненні особи до Європейського Суду з прав людини, юрисдикція якого визнана па території України, останній не розглядає конкретного цивільного спору, шо був предметом розгляду у національному суді. Предметом розгляду є рівень забезпечення державою, яка с стороною Конвенції про захист прав людини та основних свобод (Рим, 4 листопада 1950 p.), її положень.
Зазначені підстави запроваджені з метою забезпечення єдності розуміння і застосування норм матеріального та (або) процесуального права судами України, а також дотримання судами України норм міжнародного права, які визнаються у встановленому законом порядку складовою національного законодавства.
Суб'єктами права оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами с сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив шгіпния про їх права і обов'язки, прокурор (причому, виходячи з аналізу ст. 46 ЦПК, незалежно від того, чи брав він участь у справі).
Формою звернення с скарги, яка повинна бути складена в письмовій формі та місти і н;
найменування суду, до якого вона подасться;
ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце про- жипання або місцезнаходження;
і.м"я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх міс це проживання або місцезнаходження;
рішення (ухвалу), шо оскаржується;
виняткові обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд рішення, ухвали, дату їх відкриття або встанов лення;
посилання на докази, шо підтверджують наявність винятко вих обставин
перелік письмових матеріалів, шо додаються до скарги.
Копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, а також копії судових рішень, які оскаржуються, мають бути подані разом зі скаргою. Якщо ж скарга подається представником, до неї повинна бути додана довіреність або інший документ, шо посвідчує його повноваження, якщо в справі немає підтвердження ЦЬОГО,
Також до скарги додаються докази сплати судового збору та оплати витрат на інформакіііно-ісхнічнс забезпечення розгляду справи. Особа звільняється від оплати цих витрат у разі подання скарги про перегляд рішення в зв'язку в визнанням мого міжнародною судовою установок), юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні зобов'язання України (ч. 5 ст. 355 ЦПК).
Відповідно до ст. 355 ЦПК скарга подається до Верховного Суду України у місячний строк з дня відкриття виняткових обставин ш правилами подання касаційних скарг у касаційному провадженні Днем відкритій (неглнокленни) іаких обста-нин слід вишити відповідно день, коли заявник довідався або міг довідатися про неоднозначність застосування одного і того самого положення закону сулами касаційної інстанції, а гакож день постановления рішення міжнародною установою, якою И шано порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань.
Скарга поласться через канцелярію суду, де вона мас бути зареєстрована, оформлена та передана в порядку черговості судді-доповідачеві, який вирішує питання про її прийняття.
У разі надходження скарги, яка не відповідає вимогам до змісту та форми, не оплачена судовим збором чи нитратами на інформаційно-іехіичне забезпечення, до неї застосовуються запільні правила, встановлені ст. 121 ЦПК. про що суддею-до-новідачсм протягом десяти днів з дня отримання скарги постановляється відповідна ухвала.
Після прийняття скарги нона передається суддею-доиовіда-чем на розгляд колегії суддів для вирішення питання про її допуск до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і вифебування справи протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження скарги колегією суддів Верховного Суду України у складі семи судців, у нарадчій кімнаті без виклику осіб, які беруть участь у справі. Одночасно може бути вирішене питання про поновлення строку на оскарження. У разі допущення скарги до провадження відповідно до ст. 356 ЦПК України суд своєю ухвалою може зупинити виконання індиовілних судових рішень.
Справа передасться на розгляд всього складу судової tta-ки її, якщо хоча б три судді зі складу суду дійшли такого висновку.
Про допуск скарги і витребування справи або відмову у цьому постановляється ухвала, яка надсилається до відповідного суду і оскарженню не підлягає. Копія ухвали про допуск скарги І витребуваним сирани надсилається разом з копією скарги особам, які беруть участь у справі, а у разі відмови у допуску - особі, яка подала скаргу.
Перегляд судового рішення у зв'язку з винятковими обставинами загалом здійснюється за правилами касаційною провадження, проте мас свої особливості. Справа в порядку провадження, у зв'язку і винятковими обставинами розілядас п.сн за загальним правилом колегією суддів судової пала і и у цивільних справах Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин її чисельності. Проте якщо після касаційного роя ляду справи виявлено неоднакове застосування сулами касаційної інстанції одного і того самого положення закону, то відповідно до ст.ст. 18, 357 ЦПК справа розі ляда*ться колегією суддів на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України ta намішості не менш як двох тре-гин чисельності кожної палати. Головує на такому спільному засіданні Голова Верховного Суду України або один з йоіх> заступників.
Розглядаючи справу в порядку проваджений у зв'язку з ними і коїшми обставинами. Верховний Суд України мас право:
відхилиш скаргу і залишиш рішення, ухвалу без змін;
повністю або частково скасувати судові рішення і направи ти справу відповідно на новин розгляд у суд першої, апеля ційної або касаційної інстанції;
скасувати судове рішення і залишити в силі судове рішен ня, що було помилково скасовано судом апеляційної або касаційної ніс киши;
скасувати судові рішення і закріпи провадження в справі або залишиш заяву без розгляду;
скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення по суті справи або змінити рішення, не передаючи справу на новий розгляд.
У разі, якщо допущені судом першої інстанції порушеним закону не були усунені судом апеляційної чи касаційної інстанції, або одночасно допущені судом першої, апеляційної і касаційної інстанцій, Верховний Суд України скасовує всі рішення та ухвали у справі.
Ухвалені Верховним Судом України рішення або посганои-лені ним ухвали набирають законної сили з моменту їх проголошення t оскарженню не підлягають.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "97. Провадження у зв'язку з винятковими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст скарги."
 1. 98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
  провадження у зв'язку із ново-виявленими обставинами відповідно до ч. 2 ст. 361 ЦПК є, насамперед, істотні для справи обставши, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. Питания про те, чи є істотними обставини, які виявлено, вирішується у кожному конкретному випадку. Проте об'єктивним критерієм віднесення пововиявлених обставин до істотних можна
 2. 1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ'
  провадження - це стадія кримінального процесу, змістом якої є перегляд за клопотаннями сторін рішень судів першої, апеляційної, касаційної інстанцій у зв'язку з нововиявленими обставинами або неправильним застосуванням кримінального закону та істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, які суттєво вплинули на правильність переглядуваного судового рішення. У кримінальному процесі
 3. Виклик до суду
  провадження - сукупність дій органів державного виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені за встановленою формою і змістом документи, які видаються судом та іншими юрисдикційними органами для примусового виконання постановлених ними рішень, ухвал та інших
 4. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  провадження у справах про адміні стративні проступки. 2. Стадії та етапи провадження у справах про адміністративні проступки, їх характеристика. 3. Учасники провадження у справах про адміністративні про ступки та їх адміністративно-процесуальний статус. 4. Поняття і види доказів. Докази і джерела доказів. Поняття, сутність і предмет доказування у справах про адміністративні про ступки.
 5. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  провадження в справах про адміністративні проступки. 47. Адміністративно-процесуальний статус учасників провадження у справах про адміністративні проступки. 48. Докази в адміністративному процесі: поняття, види та характе ристика. 49. Поняття та предмет доказування у провадженні в справах про адміністративні проступки. 50. Обставини, що включають провадження в справах про адмініст ративні
 6. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  провадження в законодавстві (викладеного вище у главі 1) нового погляду на суспільне призначення адміністративного права в демократичній, правовій державі. Однак вирішення цього дійсно історичного завдання є досить складною справою. Адже існуючий стан українського адміністративного законодавства характеризується, умовно кажучи, "залишковими" явищами колишньої тоталітарно-бюрократичної держави,
 7. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки сторін.
  провадження, без яких неможливий сам процес. Поняття сторін у цивільному процесі має безпосередній зв'язок з матеріальними правовідносинами. Ними є переважно його суб'єкти: покупець і продавець, кредитор і боржник, подружжя (розірвання шлюбу, поділ спільно нажитого майна, визначення місця проживання дітей тощо) - внаслідок порушення невизнання чи оспорювання їх суб'єктивного права чи
 8. ВСТУП
  провадження в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій, окремого провадження та виконання судових рішень тощо. У процесі вивчення курсу студенти мають оволодіти навичками самостійної практичної роботи з цивільними процесуальними нормами, засвоїти суть цивільних процесуальних правових категорій, зміст цивільних процесуальних правових інститутів, об'єктивні закономірності їх розвитку,
 9. 16. Джерела міжнародного права.
  винятково практика держав або, у крайньому випадку, наявність яких-небудь непрямих ознак, наприклад використання переваг, що витікають з існування звичаю; включення звичаю у внутрішнє законодавство якоїсь держави або ряду держав; певні акції, що свідчать про те, що держава вимагає від інших суб'єктів виконання і дотримання даного звичаю, а також така своєрідна форма доказу, як відсутність
 10. 46. Громадянство та його значення для міжнародного права
  винятковою прерогативою даної держави. Але в деяких випадках це породжує колізію норм про громадянство різноманітних держав, що може знайти своє вирішення тільки на рівні міжнародного права за допомогою укладання відповідної угоди між зацікавленими державами. Насамперед це стосується ситуації подвійного громадянства в силу законодавства про громадянство держав, кожна.з яких визнає даного індивіда
© 2014-2022  ibib.ltd.ua