Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви.


Провадження у зв'язку і иововимвленнми обставинами не с доповненням чи різновидом касаційного способу перевірки законності судових рішень, це самостійний вид перевірки, який характеризується власними специфічними рисами: підставами перегляду, порядком та наслідками перевірки тощо.
Підставами для порушення провадження у зв'язку із ново-виявленими обставинами відповідно до ч. 2 ст. 361 ЦПК є, насамперед, істотні для справи обставши, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.
Питания про те, чи є істотними обставини, які виявлено, вирішується у кожному конкретному випадку. Проте об'єктивним критерієм віднесення пововиявлених обставин до істотних можна вважати їх спроможність вплинути на кінцевий результат вирішення справи
Умовно можна виділити такі характерні риси новішими іе-ннх обставин:
вони є істотними ;иія справи, тобто такими, що можуть вилинути на кінцевий результат розгляду та вирішення справи;
вони повинні об'єктивно існувати на момент розгляду і ви рішення цивільної справи та постановления відповідного судового рішення;
з об'єктивних причин ці обставини повинні бути невідоми ми заінтересованим особам, та виявлені тільки після на брання судовим рішенням законної сили;
це мають бути тільки обставини, факти, а не нові докази. Не можуть бути визнані нововиявленимп нові обставини
(такі, що виникли чи змінилися після ухвалення рішення), а також ті, на які посилалася особа, яка брала участь у справі, у своїх поясненнях, касаційній скарзі або які могли бути встановлені при всебічному та повному дослідженні судом обставин справи.
Наступною підставою для перегляду рішень, ухвал суду у зв'язку з нововиявленими обставинами є встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показаній свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових до-казів, ню потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення. Ці обставини мають існувати на момент винесення відповідного судового рішення, про їх недо-стовірність не повинні знати заявник або суд. Крім тою, вони мають тягнути за собою винесення у справі неправильного рішення чи ухвали.
Особливістю них обставин с тс, шо їх одержують з чітко визначених законом джерел і їх неправдивість, за загальним правилом, мас бути підтверджена вироком суду у кримінальній справі, який набрав законної сили. Однак на практиці г непоодинокі випадки, коли щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, провадження у кримінальній справі не закінчується постановлениям вироку, зокрема у разі закриття провадження у кримінальній справі у зв'язку з т. зв. нереа-білітуючнми обставинами. Тоді постає закономірне питання: чи можуть вважатися нововиявленими обставинами такі діяння суду чи інших учасників цивільного процесу?
Щодо цього Пленумом Верховного Суду України у постанові № 1 від 27 лютого 1981 року "Про практику перегляду судами у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, шо набрали законної сили" дано такі роз'яснення: у випадках, коли відносно скоби, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, провадження у кримінальній справі в силу закону не може бути закінчене постановлениям вироку (в зв'язку із закінченням строків давності, внаслідок акта амністії, помилування, нелосягнення віку кримінальної відповідальності, у зв'язку зі смертю), на підтвердження наявності вказаних обставин суд може врахувати постанову слідчих органі» за результатами розслідування, проведеного в порядку кримінального судочинства, якщо вона винесена у суворій відповідності з законом. Тобто, суд при розгляді питання про перегляд справи у зв'язку з ноаовияшісними обставина ми може взяти до уваги такі обставини.
Третьою підставою с скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановления ухвали, що підмгшоть перегляду. В такому разі необхідно, щоб скасування відбулося після набрання рішенням, ухвалою законної сили, оскільки факти, які були встановлені скасованими актами, повинні ми і и на момент їх винесення преюдиціальне значення для суду. Четвертою підставою для перегляду с встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду шс не виконане. Наприклад, рішенням Конституційного Суду України від 23 травня 2001 року у справі щодо конституцінності статті 248 ЦПК України визнані неконституційними ряд положень ЩІК 1963 року ("Скарги на рішення і дії, які не підвідомчі судам"). Тому об'єктом перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути рішення, ухвали, постановлені раніше у цій категорії справ.
Отже, як пововиявлепі можуть розглядатися обставини, що обґрунтовують вимоги або заперечення сторін чи мають інше істотне значення для правильного вирішення справи, які існували на час ухвалення рішення, постановления ухвали суду, але про них не знали і не могли тати заявник і суд.
Об'єктами перегляду у порядку провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути судові рішення, постановлені на будь-якій стадії розгляду та вирішення цивільної справи, шо набрали законної сили. Відповідно до ст. 361 ЦПК важливою ознакою судових рішень, які можуть бути об'єктом перегляду, також є те, що це судові рішення, якими закінчено розгляд справи, а також судові накази. Якщо в одне провадження були об'єднані декілька позовних вимог, рішення може бути переглянуте тільки в частині тих вимог, які стосуються нововиявлених обставин.
Про перегляд рішення, ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами сторонами, Іншими особами, які беруть участь у справі, подається заява в письмовій формі, в якій зазначаються відомості, необхідні для її розгляду, а саме:
найменування суду, якому адресується заява;
ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її прожи вання чи місцезнаходження;
інші особи, які брали учасіь у справі;
дата ухвалення чи постановления і зміст рішення, ухвали чи судового наказу, про перегляд яких подано заяву;
нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу, і дата їх від криття або встановлення;
посилання на докази, що підтверджують існування новови- явлених обставин.
До заяви додаються її коші відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі.
Належним чином оформлена заява може бути подана иро-гяі ом трьох місяців з дня встановлення обставин, що с підставою для перегляду рішення.
На відміну від перегляду у зв'язку з винятковими обставинами, заява про перегляд рішення, ухвали суду у зв'язку з но-вовиявленимн обставинами розглядається у судовому засіданні судом, який ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ.
Особа, яка подала заяву, виступає в процесі як заявник, за рештою осіб, які беруть участь у справі, зберігається їх попереднє процесуальне становите.
Заявник та інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідати. Неявка цих осіб не с перешкодою для розгляду заяви.
За результатами розгляду заяви суд своею ухвалою задовольняє заяву і скасовує рішення, ухвалу суду чи судовий наказ у зв'язку з нововиявленими обставинами або відмовляє у П іа-доволеині, якщо заява необгрунтована. Ця ухвала має відповідати загальним вимогам, встановленим для такого виду процесуальних документів, зокрема, в ухвалі мають бути вказані час і місце її постановления; зміст рішення суду, що переглядалося, висновки суду з приводу наявності чи відсутності но-вовиявлених обставин.
Ухвала про задоволення заяви про перегляд рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає. Ухвала про відмову в задоволенні такої заяви може бути оскаржена в апеляційному порядку.
Основним наслідком скасування рішення, ухвали суду або судовою наказу є наступний розгляд справи судом за загальними правилами цивільного судочинства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви."
 1. Виклик до суду
  провадження - сукупність дій органів державного виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені за встановленою формою і змістом документи, які видаються судом та іншими юрисдикційними органами для примусового виконання постановлених ними рішень, ухвал та інших
 2. 1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ'
  провадження - це стадія кримінального процесу, змістом якої є перегляд за клопотаннями сторін рішень судів першої, апеляційної, касаційної інстанцій у зв'язку з нововиявленими обставинами або неправильним застосуванням кримінального закону та істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, які суттєво вплинули на правильність переглядуваного судового рішення. У кримінальному процесі
 3. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  провадження у справах про адміні стративні проступки. 2. Стадії та етапи провадження у справах про адміністративні проступки, їх характеристика. 3. Учасники провадження у справах про адміністративні про ступки та їх адміністративно-процесуальний статус. 4. Поняття і види доказів. Докази і джерела доказів. Поняття, сутність і предмет доказування у справах про адміністративні про ступки.
 4. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  провадження в справах про адміністративні проступки. 47. Адміністративно-процесуальний статус учасників провадження у справах про адміністративні проступки. 48. Докази в адміністративному процесі: поняття, види та характе ристика. 49. Поняття та предмет доказування у провадженні в справах про адміністративні проступки. 50. Обставини, що включають провадження в справах про адмініст ративні
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  провадження в законодавстві (викладеного вище у главі 1) нового погляду на суспільне призначення адміністративного права в демократичній, правовій державі. Однак вирішення цього дійсно історичного завдання є досить складною справою. Адже існуючий стан українського адміністративного законодавства характеризується, умовно кажучи, "залишковими" явищами колишньої тоталітарно-бюрократичної держави,
 6. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  обставин виявляється, що ця особа розглядалася як така, що представляє державу, без пред'явлення повноважень. Глава дипломатичного представництва не потребує повноважень для прийняття тексту договору між державою і країною, що представляється, у якій він акредитований. Проте для підписання договору йому необхідні спеціальні повноваження. Отже, у переважній більшості випадків органи держави,
 7. 4. Нотаріальний процес і його стадії.
  проваджень або нотаріальних дій, якщо за однією заявою вчиняється одне провадження, та нотаріально-процесуальних правовідносин, які виникають під час вчинення нотаріального провадження. До компетенції нотаріальних органів належать різні за складністю провадження. Іноді навіть здається, що в окремих нотаріальних провадженнях робота нотаріуса складається лише з механічних, а не правових дій
 8. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки сторін.
  провадження, без яких неможливий сам процес. Поняття сторін у цивільному процесі має безпосередній зв'язок з матеріальними правовідносинами. Ними є переважно його суб'єкти: покупець і продавець, кредитор і боржник, подружжя (розірвання шлюбу, поділ спільно нажитого майна, визначення місця проживання дітей тощо) - внаслідок порушення невизнання чи оспорювання їх суб'єктивного права чи
 9. 44. Поняття та види підсудності.
  провадження"). Територіальна підсудність - компетенція із розгляду цивільних справ однорідними судами залежно від території, на яку поширюється їхня юрисдикція. Видами територіальної підсудності є: загальна; альтернативна; договірна; виключна; за зв'язком справ; за вказівкою суду. Загальна територіальна підсудність встановлюється як загальне правило і застосовується у тому випадку, коли вона не
 10. 95. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції.
  провадження базується на його основних принципах, однак реалізація деяких з них має свої особливості, шо обумовлені спеціальною метою цього провадження - розглянути постановлені судові рішення, які набрали законної сили, на предмет їх відповідності нормалі матеріального та процесуального права. Умовно можна виділити три складові частини касаційного провадження: порушення касаційного провадження;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua