Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Приховування фактичного обсягу реалізації продукції з метою зменшення розміру податку на добавлену вартість


У процесі перевірки відомостей про приховування фактичного обсягу реалізації продукції треба враховувати обставини, які можуть впливати на величину податку, а саме:
- пільги, надані суб"єкту підприємницької діяльності при обчисленні податку на добавлену вартість;
- чинники, які зменшують розмір оподаткованого обороту (нарахування амортизації на основні засоби і малоцінні предмети, придбані з ПДВ, включення до собівартості продукції витрат матеріальних цінностей, придбаних з ПДВ тощо).
Головна увага при документуванні даного способу приховування об'єкта оподаткування приділяється правильності обчислення податку, відображенню його в регістрах бухгалтерського обліку, аналізу обліково-бухгалтерських документів. Перевірка документації здійснюється у такому порядку:
- аналізуються дані декларації по податку на добавлену вартість і платіжні доручення на перерахування авансових внесків податку на добавлену вартість;
- перевіряється відповідність суми обчисленого податку сумам податку, відображеним у журналі-ордері № 8 (по кредиту рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами») та поданій декларації;
- визначається правильність обчислення оборотів по відвантаженню товарів, виконанню робіт та наданню послуг шляхом аналізу даних аналітичного обліку, товарно-транспортних накладних, банківських і касових документів;
- перевіряється правильність віднесення на дебет рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» сплаченого податку за придбані основні засоби при їх введенні в експлуатацію.
При виявленні фактів реалізації продукції, не включеної в оподаткований оборот, важливо визначити кількісний і вартісний обсяг реалізованої продукції, для чого використовуються:
- платіжні документи підприємства-відправника, покупця, а також ті, що знаходяться в банку, договірні зобов'язання, що підтверджують операції;
205
- супроводжувальні товарно-транспортні документи на відвантажену продукцію;
- виписки з розрахункового рахунку банка (підприємст-ва-постачальника та підприємства - одержувача продукції*).
Подальша робота по документуванню корисливого зловживання потребує проведення документальної перевірки правильності обчислення податку на добавлену вартість за участю інспектора податкової інспекції.
У процесі розслідування кримінальних справ, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, важливого значення набуває якість зібраних на етапі попередньої перевірки матеріалів, зокрема акта перевірки сплати податків. Вимоги щодо складання акта перевірки ті ж самі, що й до оформлення акта ревізії або акта аудиторської перевірки.
Матеріали, які передаються підрозділам податкової міліції органів внутрішніх справ для прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи, повинні містити:
- лист податкової інспекції, всякому відображено суть корисливого порушення, вказано, які закони чи підзаконні акти порушені, а також посади і прізвища осіб, причетних до вчинення цих порушень;
- акт податкової інспекції про перевірку сплати податків суб'єктом господарювання;
- документи; розрахунки, фінансові звіти, які свідчать про ухилення від сплати податків або про приховування прибутків від оподаткування;
- пояснення осіб, причетних до вчинення корисливих порушень;
- висновок інспектора податкової інспекції про згоду із поясненнями осіб, причетних до вчинення корисливих порушень, або спростування цих пояснень.
Акт перевірки сплати податків відповідно до ст. 65 КПК України, як і акт ревізії, належить до самостійного джерела доказів, тому додаткове проведення ревізії щодо підтвердження факту злочину є не доцільним. Проведення документальної ревізії за ініціативою органів внутрішніх справ необхідне лише у тих випадках, коли в процесі документування або розслідування кримінальних справ про ухилення від сплати податків, виявлено інші корисливі злочини, окрім передбачених в ст. 148J KK України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Приховування фактичного обсягу реалізації продукції з метою зменшення розміру податку на добавлену вартість"
 1. 2.9. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань, пов'язаних з приховуванням прибутків і відрахувань від оподаткування
  приховування (заниження) або приховування (необ-числення) будь-яких об'єктів оподаткування, вчинених суб'єктами господарювання, якщо ці дії завдали шкоди у великих чи особливо великих розмірах (ст. 148" КК України). Відповідно до Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кримінального Кодексу України» від 28 січня 1994 року великим розміром завданої шкоди вважається сума, ще в сто і більше
 2. Словник-довідник
  фактичних дій щодо розпорядження платежами за іпотечними активами від свого імені, за рахунок та в інтересах установників управління майном. Установа - організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, способом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної за- сновниками, за рахунок цього майна. Установчі документи
 3. 1. Формування цінової політики
  обсягу проведення відповідних операцій (торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рівня цін, які встановлюються на них (Ц); Д=f(0, Ц). Обгрунтування визначення цін на товари (продукцію, роботи, послуги) підприємства належать до визначальних рішень, від яких залежить успіх усієї комерційної діяльності підприємства, ефективності його функціонування. Практична реалізація самостійності
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  фактично прописка гро мадян за місцем їх проживання не скасована; таке становище має бути виправлене; - законодавче врегулювання права громадян України на отри мання управлінських послуг, що надаються органами виконавчої 262 влади (видача дозволів (ліцензій), реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності); - законодавче врегулювання порядку створення політичної партії, її легалізації та
 5. § 2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів
  приховування об'єктів оподаткування, заниження вартості об'єктів оподаткування. Неподання податкових декларацій характеризується тим, що службові особи суб'єкта підприємницької діяльності та фізичні особи у встановлений законом строк не подають до територіальних податкових адміністрацій відповідні податкові декларації та розрахунки, маючи на меті ухилення від сплати податків. Приховання об'єктів
 6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  фактичні дані (статистичні, результати судової практики тощо), їх оцінку та порівняння; - логічно й граматично правильно викладена; 5 балів - якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона має хоча б один з таких недоліків: - є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про пред- мет запитання, - є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій,
 7. § 2. Державна підтримка підприємництва
  обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує одного мільйона гривень. Для координації взаємодії в різних сферах діяльності суб'єкти малого підприємництва мають право утворювати на добровільній основі об'єднання за галузевими, територіальними та іншими ознаками. Указом установлено, що для суб'єктів малого підприємництва з середньообліковою чисельністю
 8. § 2. Забезпечення виконання господарських зобов'язань
  фактичну перевірку наявності, розміру, стану і умов збереження предметів іпотечної застави. За порушення цього права він може не тільки вимагати дострокового виконання зобов'язання, але й у разі необхідності звернути стягнення на предмет іпотеки. Вказані наслідки настають незалежно від того, чи знаходиться предмет іпотеки у заставника, третьої особи тощо. Якщо предмет застави втрачений не з вини
 9. кореспонденцією рахунків
  приховування розкрадань матеріальних цінностей та інших зловживань матеріально відповідальні особи та обліковці не ведуть аналітичного обліку, посилаючись на будь-які причини. Виявляються такі зловживання за допомогою інвентаризації та відновлення аналітичного обліку. Відсутність аналітичного обліку матеріальних цінностей або незабезпечення обліковцями взаємозв'язку між синтетичним і аналітичним
 10. 2.3.1. Сільське господарство
  приховування від обліку народженого молодняка тварин виявляється на підставі аналізу документів, а саме: - акт на оприбуткування приплоду тварин; - відомість витрат молока по фермі; - наряди на оплату праці дояркам; - книга обліку руху тварин та птиці; - звіт про рух худоби та птиці; - статистичний звіт про стан тваринництва, ф. 24 - сг.; - бухгалтерські записи по рахунку 21 «Тварини на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua