Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

3.1. Документальна ревізія як форма фінансово-економічного контролю


Контроль - функція управління соціально-економічною системою будь-якої держави. Він історично обумовлений, тому його зміст, цілі та завдання визначаються економічними і політичними закономірностями розвитку певної суспільно-економічної формації.
Контроль пронизує весь процес управління економікою від формування управлінської інформації, реалізації конкретних господарських завдань до оцінки результатів господарської діяльності.
В умовах ринкової трансформації усіх сфер економічних відносин в Україні контроль набуває надзвичайно важливого значення. При цьому він повинен постійно розвиватися і удосконалюватися, щоб відповідати вимогам ринкових перетворень, що відбуваються в економіці. Функції контролю у державі з ринковою економікою полягають, насамперед, у сприянні діяльності підприємств різних форм власності за допомогоІЬ економічних важелів та стимулів (кредитування, оподаткування тощо).
За допомогою фінансово-економічного контролю держава здійснює безперервне спостереження та перевіряє господарювання об'єкта управління, встановлює причини порушення законодавства господарської діяльності організацій підприємств, за розподілом і споживанням суспільного продукту, використанням трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.
За суб'єктами фінансово-економічний контроль в Україні поділяється на державний, незалежний контроль і контроль власника.
Державний контроль здійснюють органи державної влади та управління, а саме: Фонд державного майна України, міністерства фінансів, економіки, статистики, Національний банк України.
Фонд державного майна України є державним органом, який здійснює державну політику у сфері приватизації дер-
207
жавного майна. Він розробляє проекти державних програм приватизації, організує і контролює їх виконання.
Міністерство фінансів України здійснює контроль за виконанням підприємствами та організаціями незалежно від форм власності зобов'язань перед бюджетом по внесках платежів, за економним і правильним витрачанням бюджетних коштів, а також додержанням фінансової дисципліни підприємств і організацій, що перебувають на державному бюджеті, функції фінансово-економічного контролю Міністерство фінансів України здійснює через Державну контрольно-ревізійну службу і Головну державну податкову інспекцію. : - . , .
Міністерство економіки України контролює виконання планів економічного та соціального розвитку держави, окремих галузей народного господарства, вживає заходи щодо запобігання відхиленням від визначених планами показників.
Національний банк України забезпечує контроль за використанням кредитів за цільовим призначенням, додержанням підприємствами касової дисципліни та правил розрахунків, за наявністю грошей в обігу, здійснює емісію грошей та регулює грошові відносини в державі. Крім того, перевіряє діяльність комерційних банків, у межах своїх повноважень видає інструкції, положення та інші нормативні акти з кредитних, валютних, розрахункових, касових операцій.
Міністерство статистики України контролює за даними звітності збалансованість товарного ринку, реалізацію економічних і соціальних програм розвитку держави в цілому та окремих регіонів, міністерствами, державними комітетами і відомствами, концернами, асоціаціями, а також підпорядкованими їм підприємствами і об'єднаннями законодавства і нормативних актів з питань статистики, обліку і звітності, забезпечення достовірності державної звітності.
У межах своєї компетенції державний контроль здійснюють Антимонопольний комітет України, Державна інспекція України по контролю за цінами. Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації.
Крім того, відповідно до Закону України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве регіональне самоврядування» фінансово-економічний контроль з питань планування та виконання бюджету, програм економічного та соціального розвитку здійснюється місцевими Радами народних депутатів. До компетенції виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів віднесено контроль за
208
станом обліку та звітності на підприємствах, в установах, які є комунальною власністю, за додержанням зобов'язань підприємств щодо платежів до бюджету місцевого самоврядування.
Місцеві Ради народних депутатів забезпечують контроль за додержанням проектів будівництва об'єктів житлово-комунального господарства та виробничого призначення, мають право призначати державні приймальні комісії для приймання в експлуатацію об'єктів будівництва житлово-цивільного призначення, припиняти експлуатацію об'єктів, що перебувають у комунальній власності, у разі порушення екологічних, санітарних правил та інших вимог законодавства.
Незалежний контроль здійснюється відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторськими організаціями (фірмами) на госпрозрахункових засадах (за договорами з державними, акціонерними та спільними підприємствами, кооперативами тощо).
Основною передумовою функціонування незалежного контролю є взаємна зацікавленість держави, підприємства та аудитора у забезпеченні достовірності обліку та звітності. Так, аудитор у своїй діяльності захищає інтереси держави і реалізує власні госпрозрахункові інтереси. Підприємство зацікавлене у кваліфікованому, незалежному від будь-яких відомств ревізорі, а держава одержує можливість забезпечити контроль за достовірністю облікової та фінансової звітності і, як наслідок цього, правильне сплачення податків підприємствами, не витрачаючи при цьому коштів із державного бюджету. При проведенні аудиторської перевірки перевіряється стан обліку господарської діяльності підприємства, відповідність звітності даним обліку, правильність утворення прибутку та своєчасність розрахунків з державним бюджетом, а також розподілення прибутку за акціями або розміром статутного капіталу.
Детальніше особливості аудиторського контролю будуть розглянуті в § 3.3 цього розділу.
Згідно із Законом України «Про підприємства в Україні» основна відповідальність за організацію фінансово-економічного контролю на кожному підприємстві покладена на його безпосереднього власника (державу, колектив акціонерів, орендаря тощо), який несе певну відповідальність за ефективне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Фінансово-економічний контроль власника поділяється на відомчий та внутрішньогосподарський.
209
Відомчий контроль за діяльністю підпорядкованих підприємств здійснюється вищими органами управління (міністерствами, відомствами, концернами, асоціаціями, акціонерними виробничими об'єднаннями) шляхом проведення комплексних ревізій або контрольних перевірок. Основними завданнями відомчого контролю с забезпечення:
- виконання планових завдань виробничо-господарської діяльності, державних замовлень, договірних зобов'язань;
- ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
- додержання підприємствами діючого законодавства щодо виробничої та фінансово-господарської діяльності;
- правильної організації бухгалтерського обліку, звткь сті та ревізійної роботи на підвідомчих підприємствах; .
- збереження товарно-матеріальних цінностей та коштів.
Об'єктом внутрішньогосподарського контролю є економічна та господарська діяльність структурних підрозділів підприємства. Організація внутрішньогосподарського контролю відповідно до чинного законодавства покладена на керівника підприємства. Призначенням цього виду контролю є:
- перевірка' відповідності господарських операцій певним показникам з метою недопущення перевитрат матеріальних і фінансових ресурсів;
- забезпечення виконання планових завдань виробництва продукції, збереження товарно-матеріальних цінностей та коштів;
- перевірка витрачання сировини, паливно-енергетичних ресурсів з метою недопущення їх перевитрат;
- забезпечення випуску доброякісної продукції тощо.
В умовах ринкової економіки звужуються функції зовнішніх (по відношенню до підприємства) суб'єктів фінансового контролю, у зв'язку з чим підвищується роль внутрішньогосподарського контролю, який здійснюється власником підприємства, а також бухгалтерською та планово-економічною службою підприємства. Відповідно до нормативних положень, що регулюють питання організації бухгалтерського обліку та контролю, на головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів служб підприємства покладені функції контролю за оформленням, прийманням та відпуском матеріальних цінностей та грошових коштів, додержанням касової, розрахункової та фінансової дисципліни, за правильним списанням з бухгалтерського балансу основних і оборотних засобів, нестач, списанням кредиторської та стягненням дебіторської заборгованості.
2ГО
За джерелами даних (інформаційним забезпеченням) фінансово-економічний контроль поділяється на документальний і фактичний.
Документальний контроль полягає в дослідженні суті і достовірності господарської діяльності підприємства за первинними даними планової та обліково-статистичної документації, за записами в облікових регістрах бухгалтерського обліку та даними статистичної звітності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.1. Документальна ревізія як форма фінансово-економічного контролю"
 1. ЗМІСТ
  ВСТУП ... З Розділ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ ТА ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ... 5 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії ... 5 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та
 2. Ревізія
  - це система контрольних дій, за допомогою яких за певний період часу, відповідно до програми ревізії, встановлюються законність, цілеспрямованість та економічна ефективність проведених господарських операцій, а також правильність дій посадових осіб при їх здійсненні. У процесі ревізії викриваються нестачі, розтрати матеріальних цінностей і коштів, факти інших корисливих зловживань. Ефективність
 3. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  Додаток 1 ЗАКОН УКРАЇНИ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Розділ І. Загальні положення Стаття 1. Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті
 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  Основна література Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Балюк. - К.: КНЕУ, 2002. Господарське законодавство: Практикум. - К.: Юрінком Інтер, 2001. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посібник / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Е. П. Погранич- ний. - Львів: Престиж-Інформ, 2000. Жук Л. А. Господарське
 5. § 5. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю
  Відповідно до Конституції, яка закріплює права і свободи громадян України, в тому числі право на підприємницьку (господарську) діяльність, законодавство надає право суб'єктам господарювання без обмежень здійснювати господарську діяльність, обумовлюючи необхідність їх реєстрації в державних органах як таких суб'єктів. За Конституцією людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і
 6. 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії
  Кардинальні зміни в економіці нашої держави, пов'язані з переходом України до ринку, зміною форм власності, а відтак ускладненнями у правозастосовчій практиці, особливо у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки, вимагають від працівників правоохоронних органів глибокого осмислення суті цих явищ і процесів. Для цього необхідно володіти не лише юридичними та спеціально-правовими знаннями, але й
 7. За призначенням бухгалтерські документа поділяються на розпорядчі, виконавчі, комбіновані.
  18 Розпорядчі документи містять у собі накази або завдання на проведення будь-яких господарських операцій. Це, наприклад, чек на одержання готівки з розрахункового рахунку підприємства, доручення на придбання товарно-матеріальних цінностей і т. Ін. Виконавчі документи засвідчують здійснення господарської операції. Крім того, вони є підставою для облікових записів. До виконавчих документів
 8. 2.1. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань на промислових підприємствах
  Для здійснення виробничої діяльності кожне підприємство незалежно від форм власності повинно мати відповідні господарські ресурси, до складу яких входять необоротні активи (основні засоби тощо), запаси, грошові кошти. Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для
 9. 2.6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у кооперативах, малих та спільних підприємствах
  Динаміка розвитку державного сектора економіки є вагомим показником становлення ринкових відносин в Україні. Важливу роль в економічних перетвореннях відіграє також існуюча мережа суб'єктів підприємницької діяльності, а саме кооперативів, малих та спільних підприємств. На території України суб'єкти малого та середнього бізнесу, використовуючи свої переваги щодо вузької спеціалізації, використання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua