Головна
ГоловнаCоціологіяМетоди збору та аналізу соціологічних даних → 
« Попередня Наступна »
Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Додаток I12. Коротка передісторія появи репрезентацнонной теорії вимірювань (ГТВ)

Проблемі вимірювання в науковій літературі приділяється величезна увага. При цьому переважна більшість робіт присвячено питанням, встающим при вимірюванні в природничих науках. Проте вже в кінці XIX століття до обговорення проблеми вимірювання впритул підійшли і науки про людину (і в першу чергу - психологія). На весь зріст відповідні питання встали перед вченими-гуманіта-риями в 20-ті роки минулого сторіччя. Результатом тривалих пошуків став розвиток своєрідної теорії вимірів (репрезентує-ційної). Виникнувши на стику соціології та психології, ГТВ в даний час розвинулася настільки, що її можна вважати втіленням найбільш загального підходу до розуміння вимірювання з числа підходів, відомих сучасній науці. Вона «поглинула» уявлення про вимірювання, зазвичай використовуються в естественпо-наукових дослідженнях і в буденному житті, включила їх у себе як якийсь окремий випадок (сподіваємося, що ця теза достатньо обгрунтований в основній частині цієї книги). Нижче ми спробуємо коротко показати, як протікав процес народження ГТВ, коротко змалювавши при цьому роль цієї теорії в наукових дослідженнях широкого плану.

Роль вивчення людських думок в науці; специфіка проблеми їх вимірювання

Досі ГТВ залишається порівняно мало відомої в науково-дослідницьких колах, особливо природно-наукових (хоча, на жаль, вчені-гуманітарії теж недостатньо з нею знайомі; основною причиною цього є її матемагічность). Видається, що проблема ліквідації відповідного пробілу є актуальною. Коротко сформулюємо аргументи, які підтверджують це.

Специфіка проблеми вимірювання в гуманітарних науках обумовлена тим, що ці науки значною мірою будують свої теорії на базі інформації, що виходить від людини. Саме бажання адекватно оцінити думки людей і призводить до різкого відмінності гуманітарного виміру як від природничо-наукового, так і від життєвих уявлень про процедуру вимірювання. До розвитку специфічної «гуманітарної» теорії вимірювань призвело чітке усвідомлення основи такої відзнаки відсутності одиниці виміру при оцінці думки людини.

Ця обставина представляється очевидним.

Однак можна привести і цілий ряд інших причин появи відповідних розробок: необхідність коректного визначення того, які методи можна використовувати для аналізу «чисел», явно не задовольняють звичайним арифметичним властивостям (скажімо, відображають реакцію респондента па питання анкети: «Наскільки Ви задоволені своєю працею?» - з віялом можливих варіантів відповіді від 1 - «зовсім не задоволений» до 5 - «дуже задоволений»); труднощі, пов'язані з необхідністю висловити словами іноді досить тонкі і складні уявлення людини, різне трактування окремих слів респондентом і дослідником, нестійкість людського думки, зокрема, можливість його зміни під впливом самої процедури опитування і т. д. Проблема ускладнюється, коли досліднику потрібно отримати усереднена думка групи людей. Коли думки окремих респондентів можна вважати досить схожими для того, щоб їх можна було усереднювати? Як це робити? І т. д.

Відповідати на подібні питання повинен будь-який дослідник, так чи інакше намагається оцінювати людські думки. А відповідна необхідність виникає аж ніяк не тільки у вченого-гу-манітарія. На вивчення громадської думки спираються служби маркетингу і реклами. До експертних опитувань вдаються представники найрізноманітніших професій. З їх допомогою вирішуються проблеми прийняття рішення, оцінки якості продукції і т. д. Більше того, розвиток науки показало, що багато принципів ГТВ придатні для використання аж ніяк не тільки при вивченні людських думок.

Положення цієї теорії в наш час активно застосовуються в геології, біології, медицині, багатьох гуманітарних науках аж ніяк не тільки в тих ситуаціях, коли джерелом інформації є людина. Велика кількість завдань, що вирішуються за допомогою РТІ, перераховується, наприклад, в [Хованов, 1982].

Отже, опис принципів ГТВ може бути корисним широкому колу фахівців.

На наш погляд, такий опис доцільно здійснити в процесі розгляду історичного розвитку відповідних положень. Справа в тому, що і в рамках природний но-наукового підходу (нижче будемо називати його класичним), і в рамках ГТВ багато досі не вирішених питань, неоднозначно розуміються термінів, різних точок зору, що відображають різні потреби практики. Видається, що творче освоєння наявних тут теоретичних напрацювань, свідоме прийняття чи неприйняття положень, що викликають суперечки, є одним з необхідних умов успішної діяльності дослідника, що вивчає людські думки. Відзначимо, що в літературі (принаймні, вітчизняної) немає робіт, де досить повно і чітко описувався б процес розвитку уявлень про «гуманітарному» вимірі (хоча окремі публікації на цю тему є [Андрєєв, 1977; Хованов, 1982; Чесноков, 1986 ]; і, звичайно, серйозні екскурси в історію питання містяться в стали вже класичними роботах з РТВ [Пфанцагль, 1976; Суппес, Зінес, 1967; Coombs, 1964; Krantz et al., 1971-1990; Torgcrson, 1958]).

Нижче коротко опишемо етапи розвитку теоретичних уявлень про вимірювання, намагаючись зробити виклад зрозумілим читачеві, який не має професійної підготовки в галузі математики.

Почнемо з того, що покажемо, як відбувався поворот класичного підходу в сторону ГТВ, яким чином в його надрах поступово виростали нові уявлення, пов'язані з розумінням вимірювання як моделі реальності, результату відображення певних емпіричних відносин. Для стислості цікавить нас підхід до вимірювання будемо називати соціологічним (або, як вище - гуманітарних). Відповідно, що цікавлять нас аспекти вимірювання будемо пов'язувати з потребами соціологіі13.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток I12. Коротка передісторія появи репрезентацнонной теорії вимірювань (ГТВ) "
 1. Література 1.
  Теорії виміру / / Математичні методи і моделі в соціології. М.: ІСІ АН СРСР, 1977. С. 13-22. 2. Гельмгольц Г. Рахунок і вимір. Казань, 1893. 3. Ільїн В. В. Онтологічні і гносеологічні функції категорій якості і кількості. Л.: Вища школа, 1972. 3. Кудрявцев Л. Д Дійсне число / / Математична енциклопедія. Т. 2. М.: Сов. енциклопедія, 1979. С. 73-78. 4. Маліков М.
 2. Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007

 3. 13.1. Передісторія вопроса10
  поява нових розробок спрямованих як на вдосконалення класичних уявлень про вимірювання (що привело до створення нової науки - метрології; див. [Маліков, 1949; Фрідман, 1965]), так і на принципове розширення цих уявлень, що дозволяє врахувати потребу гуманітарних наук (результатом стало створення ГТВ). Основною причиною уваги до проблем, пов'язаних з
 4. ЗЛ. Стандартне опис вимірювання
  додатком квантової механіки та інших фізичних теорій, квантова теорія вимірювань вимагає обмежити основний постулат квантової
 5. Запропонована Стивенсом парадигма вимірювання
  появи робіт Стівенса продовжують зустрічатися публікації, в яких виміром називається приписування об'єктам чисел, що розуміється дуже розпливчасто, в дусі Кемпбелла [Finkelstein, 1974]. Деякі вчені виділяють два види вимірювання: вимірювання, що розуміється як порівняння з еталоном, і вимір, що розуміється як відображення в числові системи, називаючи ці операції відповідно виміром у вузькому
 6. План
  короткої редакції Руської
 7. 5. Руська правда. Коротка редакція.
  Гтв XIв. Текст Правди Ярославичів сформувався до кінця XIв. Поява Короткої правди як єдиного збірника дослідники відносять до часу не пізніше кінця XIв. або початку XII в. Текст Короткої правди найчастіше зустрічається в давньоруських літописах. Насамперед, Коротка редакція обмежила кровну помсту (ст.1). Крім цього, в Найдавнішою правді (ст.ст.1-17) містяться норми про вбивство, побої,
 8. Додаток 1
  Додаток
 9. Додаток
  Додаток
 10. Програми
  Програми
 11. Додаток А (рекомендований)
  Додаток А
 12. З.І. Підходи до теорії вимірювань
  додатком квантової механіки Ц інших фізичних теорій, квантова теорія вимірювання ^ вимагає обмежити основний постулат квантової хутра ники (рівняння Шредінгера або його еквівалент), до-І повного його постулатом проектування, згідно кото4 рому вимір деякої спостережуваної переводить століття * тор стану в один з власних векторів рассма ^ чати спостережуваної; (с) отримана таким
 13. Контрольні питання і завдання 1.
  Теорії соціальної роботи. 4. На основі знань, отриманих в курсах психології та соціології, поясніть, як пов'язані поняття «соціальна роль» і «комунікація». 5. На який з комплексних підходів може спертися фахівець соціальної роботи з метою вирішення конфліктної ситуації в соціальній групі? 6. На який з комплексних підходів може спертися фахівець соціальної роботи з
 14. 6. Про достовірність математичних доказовий ьств
  додатку математичної теорії до деякої зовнішньої для неї системі зв'язків, будь це система уявлень дослідної науки (механіка, наприклад) або система відносин інший математичної теорії (використання алгебри в геометрії і т . п.). Оцінка деякого докази як достовірного залежить, очевидно, як від якості самого докази, так і від якості інтерпретації теорії. Надійне
© 2014-2021  ibib.ltd.ua