Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
Коренев А.П.. Адміністративне право Росії. Підручник. У 3-х частинах. Частина I. M.: МЮИ МВС Росії. Вид-во «Щит-М». - 280 с., 1999 - перейти до змісту підручника

§ 2. Принципи і стадії адміністративного процесу

Будучи складовою частиною управлінської діяльності, адміністративний процес базується на загальних принципах державного управління.

Разом з тим ці загальні принципи управління знаходять своє специфічне вираження в адміністративному процесі. До основних принципів адміністративного процесу, які об'єктивно відображають його властивості і розкривають його сутність, відносяться:

- законність;

- об'єктивність (матеріальна істина);

- рівність людини і громадянина перед законом і органом, що дозволяє справу;

- гласність адміністративного процесу;

- ведення справи на національній мові;

- економічність і ефективність процесу;

- відповідальність за порушення правил процесу та за прийнятий акт (рішення).

Принцип законності адміністративного процесу заснований на вимогах Конституції. Його суть полягає в тому, що застосування норм матеріального права чи інша форма реалізації у всіх випадках повинні бути законними. Норми реалізуються у суворій відповідності з порядком, запропонованим адміністративно-процесуальними нормами, тобто в адміністративному процесі законність виступає в якості вимоги строго дотримувати певний порядок втілення в життя правил матеріальних норм адміністративного та інших галузей права. Законність передбачає також охорону прав і законних інтересів учасників адміністративного процесу. У разі порушення прав і законних інтересів того чи іншого учасника адміністративного процесу останній може оскаржити незаконні дії. Відповідно до принципу законності особливу увагу адміністративно-процесуальним законодавством звертається на охорону прав і законних інтересів громадян. У цих цілях для охорони та захисту особистих прав, свобод і законних інтересів громадян встановлена з управлінських справах судовий захист, тобто незаконні дії можуть бути оскаржені громадянином до суду. Крім судового існує адміністративний порядок оскарження неправомірних дій (рішень) державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, уста-

221

222>

дений, підприємств та їх об'єднань, посадових лип і інших суб'єктів управління.

Принцип об'єктивності (матеріальної істини) означає всебічне та об'єктивне дослідження всіх обставин справи. Для встановлення істини важливо не обмежуватися заявами учасників адміністративного процесу, а перевіряти документи, що підтверджують факти, свідчення свідків і достовірність їх показань. Цей принцип зобов'язує суб'єкта управління при розгляді справи використовувати всі наявні в його розпорядженні докази, що стосуються справи, врахувати і правильно їх оцінити. У разі необхідності слід витребувати потрібні документи, провести перевірки, експертизи та вжити інших заходів для об'єктивного вирішення справи. Законодавство зобов'язує правоприменителя, суб'єкта управління уважно розібратися в суті справи, повністю виключити однобічний, а також упереджений підхід до оцінки фактів.

Принцип матеріальної істини особливо важливий тому, що застосування права суб'єктами управління пов'язане не тільки з встановленням і аналізом фактів і обставин, але і з впливом на ці факти і обставини в процесі застосування правових норм.

Так, співробітник міліції, накладаючи на правопорушника штраф на місці, не тільки застосовує відповідну адміністративно-правову норму, але і безпосередньо впливає на винного, тобто він в одній особі є «слідчим», «суддею» і «органом», виконуючим стягнення.

Сутність принципу рівності людини і громадянина перед

законом і органом, що дозволяє справу, полягає в закріпленні

певного адміністративно-процесуального статусу, соглас

але якому кожна людина і громадянин незалежно від статі,

раси, національності, мови, походження, майнового

і посадового становища , місця проживання, ставлення до

релігії, переконань, належності до громадських об'єд

неніям, а також інших обставин рівний перед законом і

органом, який дозволяє те чи інше управлінське справу.

Крім того, цей принцип передбачає необхідність надання

відповідної правової допомоги учаснику административ

ного процесу, якщо він її потребує, і разом з тим

обов'язок органу, який дозволить справу, стежити за тим, що

б учасники адміністративного процесу належним обра

зом використовували надані їм права і покладені на

них обов'язки. > ^ - $ Ш *

222

223>

Принцип гласності адміністративного процесу полягає в! Публічності процесу і його доступності громадянам. Процес ведеться, як правило, відкрито, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці, а також збереженню відомостей про інтимні сторони життя беруть участь у справі осіб. Учасникам процесу надається можливість безперешкодно користуватися процесуальними правами, знайомитися з матеріалами справи, документами та ін До участі в адміністративному процесі можуть залучатися представники громадськості, преси. Зацікавлені у справі органи, організації та громадяни можуть знайомитися з матеріалами справи та прийнятими по справі рішеннями. Багато рішень оголошуються публічно.

Принцип ведення справи на національній мові означає, що процес ведеться російською мовою або мовою республіки у складі федерації, автономної області, автономного округу або мовою більшості населення даної місцевості. Особи, які не володіють мовою, на якому ведеться процес, можуть давати пояснення, заявляти клопотання і т.п. рідною мовою через перекладача.

Принцип економічності і ефективності процесу спрямований на забезпечення такої організації процесу, яка не вимагала б великих матеріальних витрат і водночас забезпечувала б швидкість процесу без зайвого обтяження учасників процесу. Економічності та ефективності процесу багато в чому сприяють встановлені законодавством точні терміни, протягом яких має бути розглянута і дозволено те чи інше управлінське справу, виконано прийняте по справі (питання) рішення.

Принцип відповідальності за порушення правил процесу та за прийнятий акт (рішення). Згідно з цим принципом посадові особи, винні в порушенні правил процесу або прийнятті незаконного акта (рішення), несуть дисциплінарну або кримінальну відповідальність.

Поряд з основними принципами діють і інші принципи, які з основних або мають більш вузьку сферу застосування, яка обмежується рамками конкретних адміністративно-процесуальних інститутів.

Стадії адміністративного процесу. Процесуальні дії вчиняються у певній логічній послідовно-

223

224>

сти. Ці дії групуються за певними стадіями, до яких відносяться:

- збудження управлінської справи (питання) і його розслідування;

- розгляд справи;

- прийняття у справі рішення; | - оскарження та опротестування рішення;

- виконання рішення.

Збудження управлінського справи та її розслідування відносяться до компетенції уповноваженого на те державного органу (посадової особи), громадського об'єднання і його представників, а також громадян. Що порушив справу розслідує його, тобто збирає необхідні в справі матеріали, дані, що підтверджують актуальність і важливість порушеної справи, і направляє справу до компетентного органу. Останній з'ясовує приводи і підстави для порушення справи, здійснює підготовку справи до розгляду по суті і т.д.

Розгляд справи здійснюється уповноваженим на те органом (посадовою особою). У стадії розгляду досліджуються всі обставини, а в разі потреби збираються додаткові матеріали. Орган, який розглядає справу, зобов'язаний забезпечити встановлення об'єктивної істини по ньому.

Прийняття по справі рішення. Дослідивши всі матеріали справи, орган (посадова особа) приймає (виносить) по справі рішення, яке є індивідуальним правовим актом управління і має задовольняти всім вимогам, що пред'являються до документів подібного роду. Законодавством визначено порядок і терміни винесення рішення, а також способи доведення його до зацікавлених осіб, органів і організацій.

Оскарження і опротестування рішення. Учасники процесу, а також інші зацікавлені у справі особи можуть у встановленому порядку оскаржити винесене у справі рішення. У передбачених законодавством випадках рішення може бути опротестовано прокурором. Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на рішення по справі зобов'язаний перевірити законність і обгрунтованість винесеного рішення. У результаті розгляду скарги або протесту приймається одне з таких рішень:

- рішення залишається без зміни, а скарга або про

тест - без задоволення; та | «м

224

225>

- рішення скасовується, і справа направляється на новий розгляд;

- рішення у справі піддається зміні;

- рішення скасовується, і справа припиняється.

Виконання рішення. Ця стадія є завершальною. Законодавством встановлені способи і органи, що здійснюють виконання рішень, які в установленому порядку можуть застосовувати заходи з примусового виконання. Не підлягають виконанню рішення, якщо минув строк давності для приведення їх у виконання.

Зазначені стадії є загальними стадіями адміністративного процесу. Вони притаманні всім видам адміністративних проваджень. Разом з тим у кожному виробництві загальні стадії отримують специфічне переломлення і деталізацію.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Принципи і стадії адміністративного процесу "
 1. І. А. ГАЛАГАН. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СРСР. Процесуальне регулювання, 1976

 2. Л. В. КОВАЛЬ. АДМІНІСТРАТИВНО-деліктного СТАВЛЕННЯ, 1979

 3. 1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями права.
  Адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями
 4. 1. Адміністративно-правова норма
  адміністративно-правових норм: 1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові норми визначають належне поведе-ня всіх осіб і організацій, що діють у сфері державного управління. 3. Призначення адміністративно-правових норм полягає насамперед у забезпеченні ефективної
 5. 4. Система адміністративного права
  адміністративного примусу 8. інститут адміністративної відповідальності 9. інститут адміністративного процесу В Особливу частину входять інститути управління в області еконо-міки, соціально-культурній сфері, адміністративно-політичної сфе-ре. В адміністративному праві виділяють такі підгалузі: 1. Службове право 2. Політичне право 3. Освітнє право і
 6. 1. Адміністративно-правове становище громадян визначається обсягом і характером адміністративної правосуб'єктності:
  адміністративна правоздатність - це здатність гражда-нина мати певні права, передбачені нормами адміністра-тивного права і виконувати покладені на нього обов'язки у сфері дер-жавного управління. Вона виникає з моменту народження і припиняється смертю 2) адміністративна дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати, а також здійснювати права
 7. Професійна кар'єра
  стадії розвитку: навчання, надходження на роботу, професійне зростання, підтримка індивідуальних професійних здібностей і, нарешті, відхід на пенсію. Ці стадії працівник може пройти послідовно в різних
 8. Командно-адміністративна система управління
    принципів управління із залученням до управління керівників, виконавців і всіх учасників виробничого
 9. Коренев А.П.. Адміністративне право Росії. Підручник. У 3-х частинах. Частина I. M.: МЮИ МВС Росії. Вид-во «Щит-М». - 280 с., 1999

 10. 1. Суб'єкти адміністративного права
    адміністративним правом. Суб'єкти адміністративного права можуть стати суб'єктами адміні-стративні пр-ний при наявності 3-х умов: 1. адміністративно-правові норми, які передбачають права і обов'язки суб'єкта 2. адміністративної правоздатності та дієздатності суб'єкта 3. підстава виникнення, зміни та припинення пр-ний (юридичний факт) Адміністративна правоздатність - це
© 2014-2021  ibib.ltd.ua