Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
Коренев А.П.. Адміністративне право Росії. Підручник. У 3-х частинах. Частина I. M.: МЮИ МВС Росії. Вид-во «Щит-М». - 280 с., 1999 - перейти до змісту підручника

§ 3. Суб'єкти адміністративного процесу. Органи внутрішніх справ як суб'єкти адміністративного процесу

В адміністративному процесі як суб'єктів (учасників) процесу виступають:

- громадяни Росії, іноземні громадяни та особи без громадянства;

- державні органи, підприємства та установи;

- громадські об'єднання та інші недержавні організації, підприємства та установи;

- державні службовці;

- службовці громадських об'єднань та інших недержавних формувань.

Громадяни Росії, іноземні громадяни та особи без громадянства утворюють найбільш численну групу суб'єктів адміністративного процесу. Вони виступають в адміністративному процесі в якості:

- особи, яка порушила управлінське (адміністративне) справа перед органом, що має право на його вирішення, у зв'язку з реалізацією своїх прав або виконанням обов'язків;

- сторони адміністративного спору, що заявила в органі, правомочном дозволяти адміністративне, управлінське справу, вимога про захист порушеного або оспорюваного права, або сторони, до якої пред'явлено вимогу до органу про порушення або оспорювання нею прав заявника;

225

226>

"'- третьої особи, тобто особи як заявив самостійної вимога на предмет спору, так і не заявив такої вимоги , але приєдналася до вимог однієї зі сторін;

- уповноваженого представника, якщо інше не передбачено законодавством;

- особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

- потерпілого, тобто особи, якій адміністративним

правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або мате

ріальний збиток;,

- особи, що захищає права та інтереси інших осіб; ц

- свідка, перекладача, експерта.

У кожному з перерахованих випадків правовий статус громадянина як учасника адміністративного процесу має свою специфіку, яка обумовлена тією роллю, яку виконує громадянин у процесі. Однак законодавство закріплює загальні процесуальні права і обов'язки, визнаючи за громадянами адміністративно-процесуальну правоздатність та адміністративно-процесуальну дієздатність.

Державні органи, підприємства та установи. Їм належить особлива роль у сфері управлінських відносин. Органи законодавчої (представницької) влади, органи виконавчої влади, суди, прокуратура в тій чи іншій мірі наділені правами з вирішення конкретних управлінських справ. Державні органи, насамперед органи виконавчої влади, можуть виступати в адміністративному процесів якості: органу, що розглядає і дозволяючого управлінське справу; органу, який порушив справу у зв'язку із здійсненням своїх функцій перед органом, що має право на його вирішення; боку адміністративно-правового спору; третьої особи; органу, що захищає права і законні інтереси інших осіб (органів, установ, організацій).

Державні підприємства, установи, об'єднання та інші юридичні особи з тих самих підстав, що і державні органи, можуть бути учасниками адміністративного процесу.

Громадські об'єднання та інші недержавні організації, підприємства та установи можуть виступати в адміністративному процесі в якості: недержавного формування (організації тощо), який порушив управлінське (адміністративне) справу у зв'язку із здійсненням своїх функцій перед органом, що має право на його дозвіл; боку адміністративного спору; третьої особи; організації, що захищає права

226

227>

та інтереси інших осіб; організації , роздільної адміністративну справу у випадках і межах, встановлених законодавством.

Державні службовці. Як суб'єкти адміністративного процесу службовці можуть виступати в якості: посадової особи, дозволяючого управлінське справу; посадової особи, яка порушила управлінське справу у зв'язку з здійсненням: покладених на нього функцій перед органом, що має право на його вирішення; боку адміністративно-правового спору; представника державного органу, державного підприємства, установи; третьої особи; особи, яка притягається до дисциплінарної чи адміністративної відповідальності.

Службовці громадських об'єднань та інших недержавних-формувань. Наділені адміністративними правами і обов'язками недержавні службовці можуть виступати в адміністративному процесі в якості: службовця, який порушив управлінське справу у зв'язку із здійсненням службових функцій перед органом, що має право на його вирішення; боку адміністративно-правового спору ; представника громадського об'єднання чи іншого недержавного формування; третьої особи; службовця, дозволяючого управлінське (адміністративне) справа у передбачених законодавством випадках; особи, яка притягається до адміністративної відповідальності у випадках, зазначених у законі. У передбачених законодавством випадках в якості учасника адміністративного процесу можуть виступати представники громадських об'єднань, організацій, наприклад профспілкових, товариства захисту прав споживачів, товариських судів та ін

Адміністративна процесуальна правоздатність, тобто здатність мати адміністративні процесуальні права та обов'язки, визнається за всіма згаданими суб'єктами - учасниками процесу.

Здатність здійснювати свої права і виконувати обов'язки в адміністративному процесі та доручати ведення справи представникові є адміністративна процесуальна дієздатність. Остання у громадян виникає з настанням 16-річного віку, якщо інше не передбачено законодавством. Часткова, неповна дієздатність у громадян може наступити раніше зазначеного віку.

Адміністративна процесуальна дієздатність у державних органів, підприємств, установ, громадських об'єднань та інших недержавних формувань настає з моменту їх утворення в установленому порядку. Ад міні-

227

228>

стративно процесуальна дієздатність у державних і недержавних службовців, наділених адміністративними процесуальними обов'язками і правами, настає з моменту призначення або обрання на посаду. Адміністративна процесуальна дієздатність у представників громадських об'єднань, організацій настає з моменту їх уполномочия компетентними органами (керівниками) громадських об'єднань, організацій, товариств виступати в адміністративному процесі. Правове становище суб'єктів (учасників) адміністративного процесу у виробництві по конкретній справі визначається тим, в якій якості вони виступають.

Органи внутрішніх справ як суб'єкти адміністративного процесу виступають в ньому в тій же якості, що й інші державні органи. Характерним для органів внутрішніх справ як суб'єктів адміністративного процесу є те, що вони часто виступають в якості органу адміністративного процесу. Багато питань у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки розглядаються і вирішуються органами внутрішніх справ, які володіють також широкими юрисдикційними повноваженнями, виносять постанови про накладення на винних осіб адміністративних стягнень і застосовують інші заходи адміністративного примусу.

У тих випадках, коли орган внутрішніх справ не уповноважений вирішити справу, він виступає в якості органу, який порушив адміністративну справу у зв'язку з реалізацією своїх функцій перед органом, що має право на його вирішення.

При оскарженні дій органу внутрішніх справ він виступає як сторона адміністративного процесу і несе певні процесуальні обов'язки, скажімо, представити необхідні докази по справі, дати пояснення органу, що розглядає справу по суті, і т.п.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Визначте характерні ознаки адміністративного процесу, покажіть його відмінність від кримінального і цивільного процесів.

2. Розкрийте зміст основних принципів адміністративного процесу .

3. Що розуміється під адміністративно-процесуальної пра-восуб'ектностью?

4. У чому полягає особливість органів внутрішніх справ як

суб'єктів (учасників) адміністративного процесу? »

228

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Суб'єкти адміністративного процесу. Органи внутрішніх справ як суб'єкти адміністративного процесу "
 1. 1. Суб'єкти адміністративного права
  суб'єктами адміні-стративні пр-ний при наявності 3-х умов: 1. Адміністративно-правові норми, що передбачають права і обов'язки суб'єкта 2. адміністративної правоздатності та дієздатності суб'єкта 3. підстава виникнення, зміни та припинення пр-ний (юридичний факт) Адміністративна правоздатність - це установенная. і охра-няемие можливість суб'єкта вступати в
 2. 1. Адміністративно-правове становище громадян визначається обсягом і характером адміністративної правосуб'єктності:
  суб'єктів адміністративного права можна розглядає-вать РФ, суб'єктів РФ,
 3. 19. Індивідуальні суб'єкти адміністративно-правових відносин: поняття, види.
  адміністративного права - це всі ті, хто згідно з адміністративно-правових норм наділені конкретним обсягом прав і обов'язків у сфері виконавчої влади. Ставляться: громадяни України, іноземці, особи без громадянства,
 4. Коренев А.П.. Адміністративне право Росії. Підручник. У 3-х частинах. Частина IM: МЮИ МВС Росії. Вид-во «Щит-М». - 280 с. , 1999

 5. Л. В. КОВАЛЬ. АДМІНІСТРАТИВНО-деліктного СТАВЛЕННЯ, 1979

 6. 1. Поняття суб'єктів адміністративного права.2. Види суб'єктів адміністративного права.
  суб'єктів адміністративного права.2. Види суб'єктів адміністративного
 7. 3. Джерела адміністративного права
  суб'єктів РФ 8. Локальні акти, інструкції,
 8. § 2. Зміст адміністративної відповідальності
  суб'єктів, органи виконавчої влади Федерації і суб'єктів, органи місцевого самоврядування з питань стихійних лих та епідемій. Різноманітні органи, які застосовують адміністративну відповідальність: адміністративні комісії; комісії у справах неповнолітніх; голови органів місцево Види адміністративної відповідальності го самоврядування; органи внутрішніх справ, державного
 9. 2. Суб'єкти адміністративного права можуть бути індивідуальні та колективні.
  суб'єкти - громадяни РФ, іноземні громадяни та особи без громадянства. Колективні: 1) державні організації а) органи виконавчої влади б) державні підприємства, установи, організації та їх об'єднання в) структурні підрозділи органів виконавчої влади, на-ділені власною компетенцією 2) недержавні організації а) громадські об'єднання (повт, види) б)
 10. 1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями права.
  адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями
 11. Суб'єкти адміністративного процесу
  суб'єктів адміністративного процесу є компетентний орган або посадова особа, які наділені правом прини-мати владні акти, складати правові документи, визначати рух і долю справи, повт. органи, що накладаються адміністрацією стягнення. Іншою стороною процесу є особи, що захищають свої права та інтереси: 1) особа, яка притягається до адміністративної відповідальності 2)
© 2014-2021  ibib.ltd.ua