Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т . В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 10. Ревізія. Аудит

Ревізія-перегляд, перегляд, обстеження; вона

необхідна всякої корпорації для того, щоб оцінити реальний

положення її справ і прийняти своєчасно відповідних заходів.

!! 286

Ревізія проводиться постійним виборним органом корпорації -

ревізійною комісією. Її ще називають

контрольним органом корпорації.

Ревізійна комісія здійснює внутрішній контроль за

фінансово-господарською діяльністю товариства в цілому або його

органів управління, а також за веденням реєстру акціонерів. Її ра-

бота будується на основі принципів колегіальності, компетентності,

самостійності, відповідальності. Діє вона на основі корпо-

ративного акта, званого "Положення про Ревізійну комісію",

в якому відображаються наступні моменти.

Склад ревізійної комісії. Чисельність її визначена

статутом корпорації і не може бути менше трьох. Комплектується вона

з числа акціонерів - власників звичайних акцій, але не з

членів ради директорів, правління товариства, генерального дирек-

тора, шляхом виборів, вироблених загальними зборами на строк,

встановлений статутом та Положенням про ревізійну комісію. Для

обрання члену ревізійної комісії достатньо більш 50% голосів

власників звичайних акцій, присутніх на зборах.

Обрання мо ^ ет відбуватися як таємним, так і відкритим голосу-

ванием.

У свою чергу зі свого складу ревізійна комісія виборчі-

рает голови і одного заступника. Голова організовує

роботу комісії, дає членам обов'язкові для виконання поруче-

ня.

Оплата праці ревізорів. Розмір оплати праці членів реви-

зійної комісії встановлюється загальними зборами акціонерів.

Також за рішенням загальних зборів у якості винагороди за

участь у роботі ревізійної комісії надаються крім

оплати пільги і переваги при розподілі дивідендів .

Види перевірок та порядок прийняття висновків. По термінах

проведення розрізняють перевірки планові (регулярні) і внеплано-

ші (надзвичайні). Планові перевірки не можуть бути менш 1 ра-

за на рік.

Ініціаторами ревізій можуть бути: а) загальні збори; б) рада

директорів; в) акціонери, якщо вони в сукупності володіють визна-

діленим за статутом відсотком звичайних акцій (зазвичай більше

10%).

Регулярно перевірки проводяться у відповідності з термінами,

встановленими статутом.

Рішення приймаються більшістю голосів членів ревізійної служби

ної комісії. Акти перевірок мають бути підписані всіма чле-

нами, що брали участь у відповідних ревізіях.

!! 287

Член комісії має право на особливу думку, яке він у

письмовому вигляді може уявити загальним зборам.

Після перевірки комісія зобов'язана представити її результати

загальним зборам; ймовірно, рада директорів і генеральний дирек-

тор попередньо повинні з ними ознайомитися. Разом із звітом

(актом ревізії) ревізійна комісія вправі представити свої

пропозиції щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності, уст-

пораненню виявлених ревізією недоліків, а також висновок про со-

ответствии представлених на затвердження річного балансу і звіту

про прибутки і збитки дійсному стану справ в корпорації.

Компетенція ревізійної комісії. Ревізійна комісія

має право знайомитися з усіма необхідними документами і матері-

алами, включаючи бухгалтерські, пов'язані з фінансово-господарських

ної діяльністю товариства. У разі необхідності вона вправі

вимагати особистих роз'яснень від будь-якої посадової особи. Робіт-

ники товариства повинні своєчасно забезпечувати ревізійну

комісію всією необхідною інформацією і документами.

На прохання ради директорів члени ревізійної комісії

можуть бути присутніми на її засіданні. Вони також можуть брати

участь у роботі правління з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія перевіряє дотримання корпорацією норм

законодавства, корпоративних і інших актів, що регулюють її

діяльність, постановку банківського контролю, кредитні, розрахунок-

ві, валютні та інші операції, проведені корпорацією в

протягом звітного періоду (суцільний або вибірковою перевіркою),

стан каси та наявність майна.

Для незалежної перевірки ревізійна комісія вправі (якщо

товариство не зобов'язане публікувати свою звітність) залучати на

договірній основі експертів і аудиторські фірми . Якщо притягнення

ня незалежних аудиторів не обов'язково, то ревізійна комісія

може взяти на себе складання висновки за річними звітами

та балансах . У цих випадках річний баланс не може бути утвер-

д же без її укладення.

Члени ревізійної комісії зобов'язані не розголошувати комерційних

чний таємницю або конфіденційну інформацію про корпорації,

стала їм відома в ході проведення перевірок і ревізій.

Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальну діяч-

ність підприємства.

Протоколи ревізійної комісії. Результати перевірок і

всі рішення, а також хід засідань відображаються в протоколах

ревізійної комісії. Протокол повинен бути підписаний председате-

лем і членами комісії.

!! 288

Ведення протоколів засідання проводиться одним з членів

ревізійної комісії за дорученням її голови. Голова

ж несе персональну відповідальність за фактичну достовер-

ність протоколу засідання.

Протоколи засідань ревізійної комісії зберігаються в поряд-

ке, передбаченому для зберігання документації корпорації.

Ревізійна комісія на підставі письмового запиту акці-

Онера або групи акціонерів своїм рішенням може надати

можливість ознайомитися з протоколами своїх засідань.

Відповідальність членів ревізійної комісії. Збиток, при-

начинений корпорації та її учасникам помилками, допущеними в

процесі здійснення контрольної діяльності, а також в резуль-

таті розголошення конфіденційної інформації, має бути воз-

мещения винними особами.

Загальні збори можуть звільнити члена ревізійної комісії

з посади до закінчення терміну його повноважень, якщо в його

діях буде усмотрена несумлінність. Під недобросовес-

тность дій розуміються як грубі порушення ним своїх

посадових обов'язків, так і дії, що створюють небезпеку

заподіяння шкоди або заподіяли шкоду корпорації, або спричинив-

рілі інші несприятливі наслідки. Вони можуть виражатися в

наступному: а) знищенні, пошкодженні чи фальсифікації важ-

них для корпорації документів і матеріалів, в тому числі і

бухгалтерських документів; б) приховуванні виявлених злоупотреб-

лений посадових осіб чи працівників або у сприянні цим

зловживань; в) свідоме введення в оману до-

лжностних осіб, працівників або акціонерів з питань діяльно-

сти суспільства; г) у спробі перешкодити законним діям працівни-

ков корпорації у виконанні ними своїх службових обов'язків,

чиненні тиску на посадових осіб та працівників товариства;

д) знищенні, псуванні, відчуженні у власних інтересах якої-

або частини майна корпорації тощо

Згідно п. 5 ст. 103 ГК РФ на відкрите акціонерне громад-

тво (і у виняткових випадках - закрите) покладається зобов'язаний-

ність публікувати для загального відома документи фінансової

звітності, складені на основі перевірки професійного

аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством

або його учасниками.

Аудит. Проведення аудиторської перевірки регулюється Указом

Президента РФ "06 аудиторської діяльності в Російській Феде-

рації" від 22 грудня 1993 р., яким були затверджені Тимчасові

!! 289

правила аудиторської діяльності в Російській Федерації. (* 1) До

цього робота аудиторських фірм здійснювалася тільки на основі

стандартів бухгалтерського обліку, звітності та аудиту зарубіжних

країн. Стандарти - це правила ведення фінансового обліку та

складання звітності з метою відображення ефективності фінансовим-

вих рішень, прийнятих за звітний період компанією, які

відображають її становище на ринку. Вони є певного роду

консенсусом різних суб'єктів ринкової економіки і разраба-

ховуються, виходячи з накопиченого досвіду, практичної необхід-

мости , результатів наукових досліджень, здорового глузду, тради-

ций та інших факторів. (* 2)

Аудитори повинні знати ці стандарти і використовувати їх при

проведенні перевірок на предмет того, як ведеться фінансовий,

податковий і виробничий облік на підприємстві. Хоча стандар-

ти обліку та звітності та не закріплені в якомусь нормативному

акті, вони все ж існують як набір або "кодекс" норм професії-

сиональной етики та ділових звичаїв.

Аудиторські перевірки проводяться незалежними від корпорації

людьми. Мета аудиту - встановлення достовірності бухгалтерського

звіту корпорацій і відповідності здійснених ними фінансових і

господарських операцій нормативним актам.

Від перевірок, здійснюваних ревізійною комісією, аудит

принципово відрізняється наступним: по-перше, самостійністю

у виборі форм і методів аудиторської перевірки, по-друге, неза-

залежністю від будь-якої третьої сторони, власника, по-третє,

можливістю організувати перевірку на комерційній основі та ін

Проверяемая корпорація має право отримувати від аудитора

вичерпну інформацію про вимоги законодавства, каса-

ющихся проведення аудиторської перевірки, про права та обов'язки

сторін, а після ознайомлення з висновком аудитора - про норма-

тивних актах, на яких грунтуються його зауваження і висновки.

Невипадково вищевказаний нормативний акт про аудиторську діяль-

ності допускає до атестації на право здійснення аудитор-

ської діяльності осіб, що мають економічне або юридична

освіту.

Висновок аудитора-це документ, име-

ющий юридичне значення для всіх юридичних і фізичних

(** 1) Див : Відомості Верховної Ради та Уряду РФ. 1993. № 52.

Ст. 5069.

(** 2) Див: Крилова Т.Б. Фінансовий менеджмент / / Фінансова газета.

1994. № 21. С. 14.

!! 290

осіб, органів державної влади, а також обов'язковий для всіх

зацікавлених осіб. На його підставі корпорація вносить вимірюв-

нения в бухгалтерську звітність до подачі її органам податкової

інспекції та іншим державним органам для її опублікування.

Висновок можна оскаржити в суді, і якщо суд встановить у ньому

неточності і помилки, то корпорації повинні бути відшкодовані всі

збитки , пов'язані з некваліфікованим аудиторським висновків-

ням.

 Крім аудиторської перевірки, аудитори можуть надавати і

 інші послуги, зокрема: постановка, відновлення і ведення

 бухгалтерського обліку, складання декларацій про доходи; оцінка

 активів і пасивів; консультування в питаннях фінансового,

 податкового, банківського та господарського законодавства та ін

 Аудитори можуть проводити навчання за профілем своєї діяльності.

 Суб'єктами аудиторської діяльності можуть бути як аудитор-

 ські фірми, так і аудитори, що працюють самостійно, отримавши-

 рілі ліцензію і мають кваліфікаційний атестат. Аудиторські

 фірми повинні бути зареєстровані як суб'єкти перед-

 принимательской діяльності та включені до реєстру аудиторів, який

 веде комісія з аудиторської діяльності.

 На проведення аудиту укладається договір в простій письмен-

 ної формі, де має бути вказівка на можливий ризик, який

 несе аудитор, на наявність у нього і використання ним у процесі

 роботи спеціальних знань. Якщо ж аудитор надає окремі

 послуги, то внесення цих умов у договір не є обов'язко-

 вим. Ціна за виконання роботи і предмет договору (встановлення

 достовірності фінансової звітності) також є суттєво-

 вими умовами. Аудитор зобов'язаний своєчасно попередити контра-

 Гента про можливе перевищення, за потребою, ціни договору.

 У цьому випадку корпорація може відмовитися від договору, відшкодувавши

 аудитору понесені витрати. Якщо аудитор не попередив про

 цьому, то він зобов'язаний провести аудиторську перевірку, не вимагаючи

 додаткової оплати.

 Тимчасовими правилами не дозволяється проводити аудиторську

 перевірку, якщо аудитор надавав корпорації будь фінансовим-

 ші послуги. Не повинні практикуватися тривалі постійні

 договори на проведення фінансових послуг та аудиторських перевірок.

 Для цієї мети краще залучати спеціалізовані бухгалтерські,

 аналітико-економічні, юридичні фірми, а не аудиторські. (* 1)

 (** 1) Див: Андрєєв В.К. Правові проблеми аудиту / / Держава і право.

 1995. № 1. С. 63.

 !! 291

 В обов'язки аудитора входить забезпечення схоронності доку-

 ментів і нерозголошення їх змісту без згоди власника,

 за винятком випадків, встановлених законом. Він має право

 отримувати за письмовим запитом необхідну інформацію від третіх

 осіб. Перевірці підлягають: документація, наявність грошових сум,

 цінних паперів, матеріальних цінностей тощо І якщо це аудитору

 не надано, то він може розірвати договір, з відшкодуванням

 завданих йому збитків. Головна ж його обов'язок полягає в

 кваліфікованому і якісному проведенні перевірки. Адже на її

 основі будуються ділові відносини корпорації з податковими та

 іншими суб'єктами.

 Якщо виявляється, що висновок складено помилково, неточ-

 але або з порушенням законодавства, то аудитор несе юридичес-

 кую відповідальність. Перш за все він повинен відшкодувати понесений-

 ві корпорацією збитки в повному розмірі, витрати по переперевірена-

 ке, а також штраф у сумі 100-кратної мінімальної оплати праці

 (З аудиторської фірми-від 100 до 500 мінімальних оплат праці).

 !! 292

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? 10. Ревізія. Аудит"
 1.  Розділ IIIДОКУМЕНТАЛЬНА ревізія, АУДИТ, СУДОВО-бухгалтерський ЕКСПЕРТИЗА
    Розділ IIIДОКУМЕНТАЛЬНА ревізія, АУДИТ, СУДОВО-бухгалтерський
 2. 54.Регулювання перевірок ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів господарювання.
    аудиторську діяльність (3125-12) та іншімі прийнятя відповідно до них нормативно-правовими актами. Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, учета, первинних документів та іншої ІНФОРМАЦІЇ Щодо фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, учета, его повнотіла и відповідності законодавству та встановленим нормативам.
 3. 1. Поняття і цілі екологічного аудиту Під екологічним аудитом розуміється перевірка та оцінка стану діяльності юридичних осіб та громадян-підприємців щодо забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища від шкідливих впливів, включаючи стан очисного та технологічного обладнання, їх відповідність вимогам законодавства РФ, що проводяться для виявлення минулих та існуючих екологічно значущих проблем, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення такої
    аудиту. Екологічний аудит як інструмент екологічного права і охорони навколишнього середовища, досить розвинений у світі, є поки ще новим для Росії. Мабуть, у нас навряд чи знайдеться інвестиційна компанія або банк, який, даючи підприємству кредит, вивчає ймовірність інвестиційного ризику з точки зору екологічної захищеності тієї діяльності, яку веде потенційний позичальник.
 4. § 5. Роль ревізійного контролю і аудит у віявленні та розслідуванні розкрадань
    аудитом, а такоже Незалежності фінансовим контролем. Однак перевіркі, ревізії та інвентарізації, что проводяться ними, що не всегда є ефективна способом Виявлення розкрадань. Це підтверджується наявністю латентних розкрадань, частина якіх, як показує Наступний Розслідування, вчіняється порівняно нескладно и й достатньо відомімі способами. Віділяються Такі Недоліки у здійсненні внутрішнього контролю:
 5. § 8. Департаменти та інші підрозділи центрального апарату Банку Росії
    ревізій? ? Департамент закордонних? ? ??????????????????????? ? операцій???? ??????????????????????? ???????????????????????? ? ? Департамент зовнішніх і? ???????????????????????? громадських зв'язків? ? Департамент міжнародних? ? ??????????????????????? ? фінансово-економічних???? ??????????????????????? ?
 6. 2. Види екологічного аудиту та порядок його проведення
    аудиту. Обов'язковий екологічний аудит проводиться у випадках, прямо встановлених нормативними правовими актами РФ. Його проведення доцільно в відношенні, як правило, екологічно небезпечних підприємств і видів діяльності при: а) приватизації і банкрутство юридичних осіб та громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність, якщо їх діяльність є екологічно особливо небезпечною;
 7. Відмінність аудиту від КОМПЛЕКСНОЇ ревізії
    аудитором и під-пріємством-замовником. 2. \ Комппексна ревізія - форм державного фінансово-економічного контролю. Здійс нюється за планом роботи контрольно-ревізійного op гану держави або власника проводитися за наказом вла знітився без погодження з Кері вник ПІДПРИЄМСТВА. Правовою основою аудиту є Закон України «Про аудиторську діяльність». 3. Правовою основою проведення КОМПЛЕКСНОЇ
 8. ЗМІСТ
    ВСТУП ... ... З Розділ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОЇ бухгалтерії та основа бухгалтерський ОБЛІКУ ... 5 1.1. Предмет, метод, Завдання та структура судової бухгалтерії ... ... 5 1.2. Поняття господарського учета. Предмет та
 9. § 1. Поняття та Зміст аудиторської ДІЯЛЬНОСТІ
    аудит, хоч и блізькі за змістом багатьох операцій Поняття, прот це Різні види ДІЯЛЬНОСТІ. Аудитор (лат. - auditor - слухач, учень, Слідчий) в англосаксонськіх странах - ревізор, Який Контролює фінансово-господарську діяльність Компанії, в Сіла - посадова особа штату чи незалежної громадської організації, яка здійснює нагляд за раціональнім Використання ресурсів. Поняття аудиту Ширшов від зрозуміти
 10. Ревізійна комісія (ревізор)
    ревізійна комісія (ревізор). Даний орган не відноситься до числа органів управління товариства: він не здійснює організаційну та виконавчо-розпорядчу діяльність, а реалізує лише одну специфічну функцію управління - контроль за фінансово-господарською деятельностьютоваріщества, так званий внутрішній аудит. Ревізійна комісія (ревізор) товариства власників
 11. § 2. Форми та Зміст аудиторських услуг. Віді аудиту
    аудиторську діяльність »аудиторські послуги могут надаватісь У ФОРМІ: аудиторських перевірок (аудиту); пов'язаних з ними експертиз; консультацій по вопросам бухгалтерського учета, звітності, оподаткування, АНАЛІЗУ фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ; других Видів економіко-правового забезпечення підприєм ніцької ДІЯЛЬНОСТІ фізічніх та юридичних осіб. Аудиторська перевірка (аудит) - це перевірка
 12. 3.3. Аудит - як форма незалежного фінансово-економічного контролю
    аудиторської служби в Україні стали Зміни структурованих управління госпо-235 дарських комплексом, СКОРОЧЕННЯ багатьох галузевих міністерств та пов'язаною з ними системи внутрівідомчого контролю, а такоже роздержавлення предприятий. У ринковому середовіщі, при реальній конкуренції втручання державних органів у фінансову діяльність предприятий обмежується. За СУЧАСНИХ умів відбувається процес
© 2014-2021  ibib.ltd.ua