Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Соціальна девіація

Під девіацією (від лат. - Від

поклоніння) розуміється відхилення від прийнятих у суспільстві норм поведінки. Якщо нормативним називають таку поведінку індивідів, яке відповідає рольовим очікуванням і орієнтоване на визнані суспільством цінності і норми, то до відхиляється або девіантною відносять будь-яке відхилення від загальноприйнятих і регламентуючих норм, принципів. Це може бути одиничне дію, вчинок індивіда, що не відповідають прийнятим у даному суспільстві нормам, але сюди ж відносяться соціальні явища більш широкого плану (криміналізація суспільства, корупція чиновників, збільшення числа розлучень та ін.)

Поняття норми і відхилення завжди визначається соціально. В умовах повсюдно поширеною малодет-ності, коли в сім'ї народжується одна або дві дитини, саме така кількість дітей стає соціально прийнятною нормою. При цьому багатодітність, тобто троє і більше дітей у сім'ї в одних державах оцінюється як позитивне і заслуговує всілякого заохочення, а в інших - засуджується як безвідповідальне батьківство, яке за своїми наслідками завдає шкоди нормальному розвитку суспільства (Китай).

Існує кілька соціологічних пояснень девіації.

Так, Е. Дюркгейм (1858-1917) бачив основну причину девіації в соціальній нестабільності. Використовуючи категорію аномії, як особливий стан суспільства періоду радикальних змін, коли старі норми і цінності вже не відповідають реальним відносинам, а нові ще не утвердилися, вчений використовує функціональний підхід, що пояснює поведінку, що відхиляється. Р. Мертон вважав, що відхилення - наслідок неузгодженості між заявленими в суспільстві соціально схвалюються цілями і неефективністю законних засобів їх досягнення. Сучасна реклама нав'язує високі стандарти життя, для реалізації яких потрібні чималі ресурси. Але законними засобами (чесною працею, відповідальною поведінкою) їх важко досягти. Згідно концепції Р. Мертона, саме в цій ситуації з'являються люди і групи, що користуються забороненими способами реалізації цілей. Цікава позиція про породження девіантної поведінки структурою порівняльних можливостей. Наприклад, відповідно до цієї теорії, в місті здійснюється більше злочинів, ніж у селі, так як городяни мають можливість постійно порівнювати життя різних верств населення, сильніше відчувають нерівність можливостей, положення, це їх і штовхає на порушення норм.

У руслі теорій конфлікту (К. Маркс, Л. Козер, Р. Дарендорф та ін.) девіація визначається як результат конфлікту інтересів різних соціальних верств і груп. Так, владний клас може довільно встановити нові закони в своїх інтересах й оголосити якесь поведінка незаконним, ненормативних. Багато напрямів боротьби проти наркотиків чи проституції спрямовані не стільки на зміцнення моральності чи здоров'я, скільки проти нелегального бізнесу. Теорія наклеювання ярликів (стигми) стверджує, що девіанти «з'являються» як результат оголошення якоїсь людини відхиляється від загальноприйнятої норми, ненормальним. Наприклад, в молодших класах школи дитина робить якийсь незначний проступок (у такому випадку говорять про первинну девіації). Дорослі оголошують його «хуліганом», «відстаючим», обіцяють йому кар'єру злочинця, починають підозрювати саме його у виникненні будь-яких конфліктів у школі. У цьому випадку підлітки, молоді люди беруть девиантную ідентичність, відбувається вторинна девіація («Раз всі мене вважають хуліганом, злодієм, я і буду таким!").

На думку інших соціологів, девіація виникає в результаті неуспішною або неадекватною соціалізації.

Е. Сазерленд вважав, що девиант формується під впливом девіантних груп, «поганих компаній» і це явище найбільш поширене в підлітковому і юнацькому віці, коли референтна група ровесників диктує стандарти та зразки поведінки.

Деякі соціологи зосередили свою увагу на вивченні інших аспектів девіації. Так, Хирши (1985) виявив умови, при яких «спокуси девіації» не спрацьовують. Умови, які утримують людей від вчинення негативних соціальних дій, наступні: прихильність (міцні сімейні, дружні, сусідські, родинні зв'язки, любов), впевненість у майбутньому, оптимістичний настрій, включеність в законну, соціально схвалює діяльність (громадська робота, навчання, спорт, професійна праця), переконаність (установки виховання).

Дана теорія має широке практичне значення, так як на її основі можливе вибудовування профілактичної роботи в молодіжному середовищі.

У 1951 р. Т. Парсонс (1902-1979) вивчав значення медицини в індустріальних суспільствах і розглядав хворобу як підстава для соціальної ідентичності. Він приходить до висновку про соціально санкціонованої девіації хворої людини, яка в даній ситуації характеризується наступним: звільняється від нормальних соціальних обов'язків, має можливість змінити ритм життя, відпочити, не виходити з дому, не в змозі сам про себе піклуватися - про нього піклуються інші члени сім'ї, друзі; як правило, бажає повернутися до нормального життя, розуміє вимушеність такого стану і його тимчасовий характер; зазвичай звертається за компетентною професійною медичною допомогою.

Але Т. Парсонс припускає, що людина може перейматися повсякденними соціальними обов'язками і прагне звільнитися від них. Іноді статус хворого дуже бажаний (учень не бажає йти в школу, посилаючись на хворобу), і медицина виконує функцію соціального контролю стримування симулянтів.

Розглянемо концепцію первинного та вторинного відхилень, сформульовану X. Беккером. Вона дозволяє побачити процес становлення особистості закінченого девианта.

Під первинним відхиленням розуміється таке поведінка, що відхиляється особистості, яке в цілому відповідає культурним нормам, прийнятим у суспільстві. Чинені індивідом відхилення незначні і терпимі і він соціально не класифікують девіантом і не вважає себе таким. Для оточуючих це виглядає як витівка, ексцентричність, помилка. «Девиантов залишаються первинними до тих пір, поки їх дії укладаються в рамки соціально прийнятої ролі» (С.С. Фролов, 2001).

Вторинним відхиленням називають відхилення від існуючих у групі норм, яке оточуючими визначається як девіантна. Особистість при цьому ідентифікується як девиант. Наприклад, якщо підліток з благополучної сім'ї розбив скло вітрини, то його дія може бути визнано випадковим і легко виправданих. Але якщо подібну дію робить підліток з неблагополучної сім'ї, може бути, малозабезпеченої, що проживає в кримінальному районі, багатодітній чи неповної, то оточуючі звинувачують його і наклеюють на нього ярлик девианта. Одні й ті ж дії, що здійснюються людьми різних соціальних верств, різного соціального походження, по-різному оцінюються в суспільстві.

Узагальнюючи ідеї про девіантну поведінку, можна сказати, що термін «соціальне відхилення» означає поведінка індивіда чи групи, що не відповідає загальноприйнятим нормам, у результаті чого ці норми порушуються. Воно інтерпретується як історично віз * нікшего соціальне явище, оскільки людська діяльність не завжди відповідає офіційно встановленим або фактично сформованим нормам.

Девіація може бути позитивною (наприклад, герої і генії) або негативної (злочинець, терорист, наркоман).

Відхиляється поведінка розрізняється за багатьма підставами: -

суб'єкту (індивід, група, страта тощо); -

характером прояву (первинні, вторинні, або рецидивні); -

формі прояви (латентні й відкриті); -

частоті прояви (випадкові і регулярні); -

цільової спрямованості (корисливі, протестні, агресивні та ін.); -

кшталт порушення норм (мораль, право, традиції, етикет тощо); -

способу життя (злочинні групи, фанати, любителі азартних ігор). Порушення неформальних норм носить

назва девіантної (що відхиляється) поведінки; порушення формальних норм носить назву делінквентної (злочинного) поведінки.

Соціальні наслідки девіації однозначно негативні. Постійні і широко поширені девіації здатні порушити або підірвати організовану соціальне життя. Якщо поведінка більшості членів суспільства не відповідає соціальним очікуванням, то страждає вся система.

Найбільш небезпечні форми поведінки, що відхиляється називають соціальними патологіями. До них відносять злочинність, кілерство, викрадення людей, тероризм і екстремізм, алкоголізм, наркотизацію населення і особливо дітей та підлітків, самогубства.

У 30-х рр.. XX в. Е. Сатерленд (1883 - 1950) висловив припущення про те, що девіації навчаються. Кожна з груп має власну усталену систему звичаїв, традицій і норм, і індивід повинен розділяти певний мінімум культурних норм, що складають формальний і неформальний кодекс поведінки. Кожне відхилення від такого порядку негайно приводить до засудження поведінки групою. Залежно від важливості норми, що порушується можливий широкий діапазон санкцій - від осуду до вигнання з групи. Груповий тиск на індивіда, що порушує норми, залежить від статусу індивіда всередині групи. Лідер групи має більшу «непотоплюваністю» всередині групи, ніж рядовий її член. Але існує певна грань, за яку не може переходити навіть лідер.

Якщо згуртованість групи велика, підвищується ступінь соціального групового контролю над кожним її членом.

Структурно-функціональний підхід виділяє не тільки негативні, а й позитивні функції девіації, наполягає, що без виникнення девіації неможливо було б розвиток суспільства. Відхилення має наступні функції: -

підтверджує культурні цінності і норми; Л -

уточнює межі дозволеного; -

спонукає до соціальних змін ; -

реакція на девіацію об'єднує людей.

Ні в одному суспільстві неможливо чітко розділити його членів на тих, хто відхиляється від норми, і тих, хто їм слід. Хтось не оплачував проїзд у громадському транспорті, хтось вживав алкоголь, будучи неповнолітнім. Хтось порушував правила дорожнього руху, перевищуючи допустиму швидкість. У будь-якому шкільному класі, як правило, є учень, який відкидає норми шкільного життя і демонструє повну байдужість, індиферентність до подальшого покаранню.

Уявлення про норму і девіації пов'язані з соціальним контекстом і варіюються в різних суспільствах і субкультурах.

Вивчення відхиляється - один з напрямків соціології. Типів порушень правил так само багато, як багато соціальних норм і цінностей. Норми різних культур, а також субкультур в ркмках одного суспільства істотно розрізняються. Те, що нормально для одного співтовариства, може бути відхиленням в іншому. Так, куріння марихуани в європейських країнах - відхилення від норми, а в країнах Близького Сходу таким не є. Для племені пігмеїв - самих низькорослих жителів планети, що проживають в екваторіальних лісах Африки, у яких навіть жінки і діти активно вживають рослини, що містять наркотики в їжу, вважають це нормою. Соціологічне пояснення соціальних девіацій у своїй основі має соціальний контекст. До соціальних відхилень нерідко відносять соціальний паразитизм (бомжі, шарлатанство, частина жебрацтва).

Крім того, всі правопорушення діляться на злочини і проступки. Злочинність є найбільш небезпечною формою делінквентної поведінки. Форми насильства різняться: як фізична посягання на життя і здоров'я людей, корисливо-насильницькі дії (грабежі, розбої), духовно-моральне приниження (образа, пригнічення); за соціально-демографічними показниками: за формою провини - умисні і ненавмисні злочину; по суб'єктах вчинення злочину - неповнолітні і дорослі, чоловіки і жінки; злочинність випадкова і рецидивна.

Класифікація відхиляється може бути здійснена за сферами життєдіяльності людей. Економічні злочини концентруються у виробничій, трудовій сфері. У політичному житті девіації проявляються в бюрократизм, кар'єризм, націоналізмі, екстремізмі. Жебрацтво, пияцтво, нехтування по відношенню до сім'ї, дітям, батькам, подружжю має місце у сфері побуту і способі життя. У сфері спілкування як соціальні девіації оцінюється хамство, наклеп, зарозумілість, грубість, нечесність.

Аналізуючи негативні сторони життя, соціологи об'єднують соціальні девіації в такі основні групи: алкоголізм і алкоголіки; наркоманія та наркомани; злочинність і злочинці, самогубство, проституція.

Американський кримінолог Е. Шур вводить поняття «злочини без жертв». Він вважає, що споживання алкоголю, наркотиків, виробництво абортів, заняття проституцією завдає шкоди тільки самому індивіду і пропонує відмовитися від поліцейського переслідування таких людей. Дана позиція дослідника викликає критику опонентів, оскільки алкоголіки, наркомани створюють напружену ситуацію в тих соціальних групах, членами яких вони є: у сім'ї, трудовому колективі, навчальній групі, в соціумі в цілому. Їх поведінка непередбачувана і вони є джерелом підвищеної небезпеки для оточуючих.

Особливо слід сказати про таке явище, як стигма, яке іменується по-різному: теорія лейблів, таврування, наклеювання ярликів. Стігмація є соціальною реакцією на відхилення. Концептуально теорія стігмаціі спирається на два основних положення. По-перше, навколишні реагують на порушення соціальної норми індивідом за допомогою наклеювання на нього ярлика або таврування. По-друге, «таврування» посилює девіацію і веде до повторного відхиленню від соціальної норми. Запускається процес формування девіантної кар'єри.

 Теорія стігмаціі вивчалася Г. Беккером і його формулювання виявилася класичної: «Дії не є природно хорошими чи поганими; нормальність і девіація визначається соціально». «Девіація є не якістю скоєного особистістю дії, а скоріше наслідком застосування іншими правил і санкцій до« порушникові ». Процес навішування ярликів може стати поворотним пунктом у житті індивіда. Індивід приймає девиантную ідентичність.

 Ф. Танненбаум в роботі «Злочин і спільнота» (1938) сформулював наступну ідею: надмірна негативна реакція значущих інших на проступок, скоєний підлітком, здатна ініціювати активне залучення індивіда в соціально неодобр-емую діяльність - зневага заняттями в школі, хуліганство, крадіжка, пагони з дому, грубість і т.п. Людина, що здійснює непристойні вчинки надходить погано, отже, і сам він стає поганим. Після багаторазових повторень, що він поганий, підліток все більш переконується в думці, що він не може бути хорошим.

 Первинна «драматизація зла» має серйозні соціальні наслідки для подальшої соціалізації, оскільки багато суспільно небезпечні діяння відбуваються підлітками як витівка, а сприймаються оточуючими як прояв злої волі і оцінюються як злочин.

 Стігмація утворює порочне коло, зайва «драматизація зла» небажана. Чим менше буде сказано про проступок як злочин, тим краще. Дослідники застерігають, насамперед, педагогів у школі і батьків від поспішного навішування ярликів на підлітків. Не слід називати учнів хуліганами, двієчниками, бандитами, тупицями і т.д. Можна лише позначити свою занепокоєність тим, що у дитини проблеми з математикою або хімією, його поведінка залишає бажати кращого, тобто уникати прямої негативної стігмаціі. Рецидиви девіантної поведінки можуть стати реакцією на тиск з боку суспільства, реакцією на соціальний контроль. Е. Шур назвав даний процес «рольовим поглинанням». Він виділив основні етапи формування девіантної кар'єри: 1)

 ненавмисне або випадкове вчинення антигромадського вчинку; 2)

 усвідомлення факту, що девіація принесла вигоду або задоволення; 3)

 набуття досвіду арешту та офіційної стпгмаціі девианта; 4)

 соціальна ізоляція індивіда; 5)

 вступ в банду або злочинне співтовариство.

 Саме поняття девіації відносно і залежить від системи соціальних «координат». Девіація пов'язана з процесом соціального розвитку, старінням і ламкою соціальних стереотипів, критеріїв і стандартів, необхідністю оновлення «непрацюючих» норм. Девіація широко поширюється в періоди активних соціальних змін. Так, за останні двадцять років у Росії фіксуються сплески різноманітних негативних девіацій (самогубств, злочинності, відмовного материнства, зростання смертності, психічних захворювань, аварій і нещасних випадків на виробництві та ін.) Але статистична поширеність явища не переводить його в розряд норми. Більшість у суспільстві позначають ці явища як негативні і вважають, що їм необхідно неодмінно протистояти.

 Між нормативним і поведінкою, що відхиляється може бути виділена деяка прикордонна область, яка не може бути позначена як девіація, але поведінка в цій області регулюється не стільки спеціальними нормами, скільки вільним вибором людини. Смаки, захоплення і мода відносяться до даного випадку. Смак - схильність або пристрасть до чого-небудь, в одязі, наприклад, формує індивідуальний стиль, манеру одягатися. Захоплення - короткочасне дуже сильне емоційне пристрасть. Зміна захоплень, які опанували великими групами, називається модою, часом такі явища подібні психозам і аналогічні діям натовпу.

 Основна література

 Гідденс Е. Соціологія. Гол. 5. Конформність і девіантна поведінка. М.: Едіторіал УРСС, 1999. С. 118-151.

 Гилинский Я. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень». СПб.: Юридичний Центр-Прес, 2004.

 Гилинский ЯАфанасьев В. Соціологія девіантної (що відхиляється) поведінки: Учеб. посібник. СПб., 1993.

 Гришина Е.А. Девіація соціальна / / Соціологічна енциклопедія. М.: Думка, 2003. Т. 1. С. 254-255.

 Тощенко Ж.Т. Соціологія. Гол. 15. Відхиляється поведінка. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 316-332.

 Додаткова література

 Гилинский Я. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень». СПб.: Юридичний Центр-Прес, 2004.

 Гилинский Я. І. Девиантность, злочинність, соціальний контроль. Обр. статті. СПб.: Юридичний Центр-Прес, 2004.

 Гилинский Я. Соціологія девіантної поведінки та соціального контролю / / Соціологія в Росії / Під ред. В.А. Ядова. 2-е вид., Перераб. і доп. М.: Изд-во Інституту соціології РАН, 1998. С. 587-609.

 Грошева І.А. Соціальний контроль в практиках профілактики девіації / / СОЦИС.

 2008. № 2.

 Девиантность і соціальний контроль у Росії (XIX - XX ст.): Тенденції та соціологічне осмислення / Под ред. Я. Гілінського. СПб., 2000.

 Комлєв Ю.Ю., Сафіуллін Н.Х. Соціологія девіантної поведінки: Учеб. посібник. Казань, КЮІ МВС Росії, 2006.

 Кривошеєв В. В. Особливості аномії сучасного російського суспільства / / СОЦИС. 2004. № 3.

 Полтавцева А.О. Молодіжні девіації в Примор'ї і СОЦІС. 2003. № 4.

 Фролов С.С. Соціологія. М., 2001.

 Шереги Ф. Соціологія девіації: прикладні дослідження. М.: Центр соціального прогнозування, 2004. З

 реда - поняття, яке широко використовується в багатьох науках. Середа в біології - сукупність умов, в яких існують організми. В екології - це сукупність зовнішніх факторів існування організмів чи спільнот, особливо антропогенних, які змінюються діяльністю людей. У соціології під середовищем розуміється сукупність соціальних умов життєдіяльності людини і суспільства.

 Середа як найважливіша умова життєдіяльності людини вивчалася протягом всієї історії розвитку людського суспільства. У філософських концепціях Стародавнього Китаю, Стародавньої Індії, включаючи даосизм, конфуціанство, а в подальшому в буддистських соціальних теоріях середу розглядалася як одна з вирішальних умов формування та розвитку особистості і суспільства.

 У роботах древніх греків, переважно у Сократа (470-399 до н.е.), Платона (427-347 до н.е.) і Аристотеля (394-322 до н.е.), під «середовищем» розуміється комплекс факторів , який має суттєвий вплив на весь процес становлення та розвитку людських взаємин. Стародавні римляни у зміст даного поняття вкладали переважно соціально-правового відносини, які повинні визначати стійкість функціонування всієї державної системи та її управління.

 Середньовічне поняття середовища мало свої особливості в тому, що всі соціальні інститути розглядалися в контексті релігійної детермінації.

 Сучасне розуміння поняття «середовище» починає складатися в епоху Відродження, Найбільшого поширення воно отримало серед філософів, педагогів і психологів, які вивчали процес визначення місця людини в соціумі, і навпаки, впливу соціуму на становлення і розвиток особистості.

 У Новий і Новітній час відбувається гносеологічна диференціація родового поняття «середовище». У науковий обіг вводяться нові (родинні) поняття ^ такі як «географічне середовище», «середовище проживання», «повітряна середовище» та інші, що застосовуються як в природознавстві, так і в суспільствознавстві. Спочатку соціальні процеси розглядалися в контексті розвитку географічного середовища, під якою розумілася частина земного природного простору, в тій чи іншій мірі зміненого (і змінюваного) людською діяльністю. Проте в подальшому поняття «соціальне середовище» виділилося в самостійну соціологічну категорію і отримало логічно завершену інтерпретацію.

 З точки зору генезису і розвитку поняття «соціальне середовище» розглядається переважно в контексті наступних парадигм. 1.

 Ортодоксально-матеріалістичні парадигми вплив соціального середовища на розвиток людини і суспільства визначають як домінантне. Найбільш яскраво такий напрямок представлено французькими матеріалістами XVIII в. (Ла-метри, Гельвецій, Дідро, Гольбах та ін.) Французькі матеріалісти прийшли до висновку, що людина з усіма своїми почуттями, думками і прагненнями становить виключно продукт навколишнього його суспільного середовища. 2.

 У ідеалістичних парадигмах, де вплив нематеріальної субстанції, ідей, свідомості людини є вихідною умовою виникнення, становлення та розвитку всієї середовища проживання людини. У філософії спочатку такий напрямок визначено Платоном, який вважав, що ідеї є вихідним і вирішальним чинником існування середовища проживання людини. У релігійний-ідеалістичних концепціях теологічна обумовленість середовища є абсолютною. 3.

 Діалектико-матеріалістичні парадигми соціальне середовище розглядають як продукт взаємодії об'єктивних і суб'єктивних процесів у розвитку суспільних відносин. Зміст об'єктивного складають закономірності розвитку природи, а суб'єктивного - свідому діяльність людини і суспільства. Діалектика об'єктів ^ тивного і суб'єктивного - джерело розвитку і трансформації соціального середовища. Найбільш послідовно діалектичний підхід відображений в роботах К. Маркса (1818-1883), Ф. Енгельса (1820-1895), Г.В. Плеханова (1856 - 1918), працях радянських представників діалектичного матеріалізму.

 Представлені парадигми функціонування соціального середовища є основними. Проте є їх модифікації і авторські інтерпретації в різних соціологічних школах. Найбільшою мірою категорія «соціальне середовище» використовується в сучасних концепціях марксизму і позитивізму.

 На думку більшості фахівців, соціальне середовище надає на формування і розвиток особистості вирішальний вплив. У той же час під впливом творчої діяльності людини вона видозмінюється, перетвориться. У прорцессе таких перетворень змінюються і самі люди. У соціологічній науці обсяг поняття «соціальне середовище» включає макросреду, мезосреди і мікросередовище.

 Макросередовище (від грен, тактів - довгий, великий) - сукупність інститутів і відносин, що охоплюють існуючу в суспільстві соціально-економічну систему з відповідною політичною надбудовою (політичним режимом). До інститутів макросередовища відносяться спосіб матеріального виробництва, продуктивні сили, виробничі та суспільні відносини, політична система, цивілізація та ін У соціології вона вивчається як взаємовідношення людини з державою, громадськими та політичними інститутами. У даному контексті людина розглядається як громадянин, член макросообщества чи держави. Макросередовище в соціологічній науці є об'єктом вивчення переважно общесоциологических теорій.

 Мезосреди (від грец. Тезоз - середній, серединний, проміжний) - сукупність інститутів і відносин, що складають основу соціально-антропологічної структури суспільства. До мезосреди відносяться інститути, що утворюють і представляють взаємини людини з суспільством, як городянина, сільського жителя, члена певної соціальної групи, партії або організації. Мезосреди в соціологічній науці є об'єктом вивчення переважно приватних (спеціальних) соціологічних теорій.

 Мікросередовище (від грец. Гшкгоз - малий) - сукупність інститутів і відносин, що складають безпосереднє соціальне оточення людини і надають вирішальний вплив на формування і розвиток особистості. До інститутів мікросередовища відносяться: родина, первинні трудові колективи, малі соціальні групи і спільності. Мікросередовище в соціологічній науці є об'єктом вивчення переважно прикладної соціології, соціометрії.

 Соціальне середовище - це сукупність усіх рівнів економічних, політичних, соціальних, духовних умов, що є основою існування, формування і діяльності людини.

 Серед економічних умов найбільш істотними є ті, які визначають систему виробничих відносин, а саме: суспільні відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ.

 Політичні умови визначаються специфікою розвитку суспільства. Економічні та політичні умови розвитку суспільства перебувають у діалектичному взаємозумовленості і породжують відповідну специфіку соціальних відносин.

 Найважливішою складовою соціального середовища є духовні основи життєдіяльності соціуму, які виконують одну з найважливіших його регулятивних ролей.

 Економічні, політичні, соціальні та духовні відносини органічно взаємообумовлені і складають фундаментальну основу змісту категорії «соціальне середовище» як однієї з найважливіших у соціологічній науці.

 У сучасному науковому знанні поняття «соціальне середовище» використовується в більшості соціологічних теорій і корелює з таким фундаментальним поняттям, як соціальна інфраструктура, що означає сукупність матеріально-речових елементів, що створюють загальні умови для забезпечення раціональної організації трудової та повсякденному житті людей.

 Середа в органічному зв'язку з суспільною свідомістю і поведінкою людей утворює предмет соціології життя.

 Основна література

 Соціологія: Підручник / В.М. Лавриненко, H.A. Нартов, O.A. Шабанова, Г.С. Лукашова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. С. 131-143, 254-264. Тощенко Ж.Т. Соціологія. М., 2005. С. 55-58. Енциклопедичний соціологічний словник. М., 1995. С. 763.

 Додаткова література

 Історія філософії. М., 1941. Т. І. С. 71 - 86, 417-432.

 Кравченко Л.І. Соціологія: Загальний курс. Навчальний посібник для вузів. М.: ПЕРСЕ: Логос, 2000. С. 182-217.

 Маркс КЕнгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 3. С. 2-3. Ожегов С.І. Словник російської мови. М., 1997. С. 758.

 Плеханов Г.В. До питання про розвиток моністичного погляду на історію / / Избр. філос. произв. У 5 т. Т. 1. М., 1956. С. 507-701.

 Ушаков Д.Н. Тлумачний словник російської мови. М., 2001. Т. 3. С. 296.

 А.П. Хрієнко

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Соціальна девіація"
 1. Соціальний контроль і девіантна поведінка
    соціальних інститутів є забезпечення соціального контролю. Зі альний контроль - це нормативна регуляція поведінки людей в соціальних системах. Це механізм підтримки громадського порядку, що включає норми і санкції. Отже, головними механізмами соціального контролю є норми і санкції. Норма - існуюче в даному суспільстві і прийняте індивідом правило,
 2. ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.
    соціальної роботи. 2. Соціальні дії, соціальні взаємодії, соціальні відносини і соціальні зв'язки як категорії соціальної роботи. 3. Структурні та змістові компоненти діяльності в соціальній роботі. 4. Діяльнісної-активистский підхід в теорії соціальної роботи. 5. Аспекти практики соціальної роботи. 6. Соціальна допомога та соціальна підтримка як форми
 3. Міжвідомча взаємодія в превенції поведінки неповнолітніх
    соціально-психологічно-педагогічної підготовленості всіх, покликаних займатися нею, - вчителів, вихователів, медиків, працівників правоохоронних органів і державних чиновників. Важливо недопущення агресивного і бездушного ставлення до важких дітям, вміння бачити не стільки їх провину, скільки біду. Охоронно-захисна превенція перш за все передбачає виявлення несприятливих умов,
 4. 4.4. Альтернативні підходи в теорії соціальної роботи
    соціальної роботи базуються на аналізі багато-полюсності і багатолінійного розвитку соціальної реальності. Так як взаємодіючі об'єктивний і суб'єктивний світи знаходяться в постійному русі, актуальним в методології науки є вивчення соціаль-них змін. Це зумовлено як целеполагающей активністю особистості, так і синергетическими закономірностями саморозвитку живих систем. У
 5. 1.1. Об'єкт, предмет і завдання курсу корекційної педагогіки
    соціальних норм і моральних цінностей. У зв'язку з цим поряд з поняттями «спеціальна психологія», «лікувальна та реабілітаційна педагогіка» все частіше стало з'являтися уніфіковане поняття «корекційна педагогіка». Цією педагогічної дефініцією в одних випадках замінюють існувало раніше поняття «дефектологія» або використовують як адекватний їй термін. В інших випадках корекційна
 6. § 12. Соціально-психологічні аспекти злочинності
    соціально-психологічні характеристики. Як і будь-яке масове явище, злочинність досліджується в тому числі і методами соціальної психології; вона має свої соціально-психологічні особливості, притаманні масовим соціальним явищам. Злочинність - історично обумовлене соціальне, соціально-психологічне та кримінально-правове явище, що складається із сукупності злочинів,
 7. § 1. Насильницький тип злочинця
    соціальної ідентифікації, емоційна тупість, імпульсивна агресивність. Особи, винні у вбивствах, тілесних ушкодженнях, катуваннях, згвалтуваннях, хуліганських діях, відрізняються крайньою десоціалізірованностью, стереотипизирования асоціальних поведінкових навичок, в багатьох випадках страждають алкоголізмом. Для їх поведінки характерні крайній егоцентризм, прагнення до негайного
 8. Політичні громадські інститути
    соціальний інститут - це сукупність певних організацій (органи влади і управління, політич ські партії, громадські рухи), що регулюють політичну поведінку людей відповідно до прийнятих норм, законами, правилами. Кожен з політичних інститутів здійснює певний вид політичної діяльності і включає соціальну спільність, шар, групу, що спеціалізуються
 9. 75. Чому постмодерністи оголосили «кінець історії »?
    соціальні зв'язки, наповнюються мовними іграми, «олітературівая» історію. Історія постає як м'яка, несубстзнціональ-ная, межструхтурная реальність (час думати про минуле, а не досліджувати його) з домінуванням комунікативного фактора Зростання поверхневого рівня, нарцисизм справжнього одночасність різночасного створює відчуття «кінця історії-(Фуко),« кінця соціальності »(Бодрійяр)
 10. Структура книги
    соціальної взаємодії, конформності і девіацій. У частині 3 досліджуються теми нерівності, влади та ідеології. Тут розглядаються кілька найважливіших розділів соціології: стратифікація, етнічна і расова приналежність, групи та організації, політика і держава, війна і збройні сили. Частина 4 присвячена основним соціальним інститутам та аналізу їх впливу на ключові області
 11. 81. Концепція соціального гос-ва. Україна як соціальне гос-во.
    соціальної демократії, яке спирається на активність держави в соціальному захисті особистості (пенсіонер, інвалід, безробітний і т.д.). Соціальна держава базується на принципі соціальної справедливості - забезпечення державою соціальної безпеки особи. Мета СГ - гарантувати всім громадянам мінімальний рівень цивілізованого існування. Тобто метою є не усунення
 12. Що таке відхилення?
    соціальним правилам і нормам тому, що внаслідок процесу соціалізації нам звично чинити саме так. Візьмемо, для прикладу, оволодіння правилами мови. Використання мови означає знання різних правил граматики та орфографії. В основному ми використовуємо ці правила без праці, не думаючи, оскільки засвоїли їх ще в ранньому дитинстві. Тільки пізніше, вивчаючи іноземну мову, людина починає
 13. Соціальні наслідки безробіття.
    соціальної напруженості. Зростання кількості фізичних і душевних захворювань. Збільшення соціальної диференціації. Зниження трудової активності. Позитивні. 1. Підвищення соціальної цінності робочого місця. Збільшення вільного особистого часу. Зростання свободи вибору місця роботи. Збільшення соціальної значущості і цінності
 14. 2.1. Основні положення корекційної діяльності
    соціальне завдання наближення розвитку аномальних дітей до рівня нормальних школярів, дефектологи бачать в коррекционном процесі головну мету - усунення або зменшення неузгодженостей між встановленою (нормальної) і реальної (мають відхилення) їх діяльністю. Тому важливим у корекції є правильний облік величини і характеру неузгодженості і оперативне виправлення цього
 15. Фрустрація
    соціальну реакцію. Ці акції (дії) виникають на межі сповідання колишніх цінностей і усвідомлення неможливості їх здійснення, на межі протистояння сформованих орієнтирів життя і знову формуються, з причини руйнування і втрати колишніх не тільки політичних, а й цивільних ідеалів і відсутність нових. До поняття «фрустрація» і дослідженню окремих сторін цієї проблеми в останні
 16. Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006
    соціальної роботи. Згідно Державному освітньому стандарту, вивчення даної дисципліни передбачає засвоєння студентом основних категорій теорії соціальної роботи, її теоретичних парадигм, придбання знань в області принципів і закономірностей, напрямів, рівнів, форм і методів, об'єктів і суб'єктів соціальної роботи. Спеціаліст повинен знати предмет і об'єкт теорії
© 2014-2021  ibib.ltd.ua