Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Соціологія І культурологія

С

оціологія як наука, що вивчає закономірності людського співжиття, нерозривно пов'язана зі світом культури - світом, створеним творчою ініціативою. Саме поняття «культура» (від лат. Сікіга - обробіток, розвиток, виховання) сходить до перетворюючої діяльності людей. І в цьому сенсі культура протиставляється природі. Так, незайманий ліс - явище природи, а парк, будучи продуктом людської діяльності, - явище культури. При цьому культура передбачає і перетворення самої людини в процесі «обробітку душі». Дану трактування культури запропонував Марк Туллій Цицерон (106-43 рр.. До н.е.) у своєму творі «Про обов'язки», заклавши традицію використання цього поняття.

У XIX - XX ст. розроблялися теорії та концепції, що стали предтечами культурологічних навчань. Праці Г. Спенсера, Ф. Енгельса, Л. Моргана, Дж. Фрезера, Е. Тайлора відображають еволюційну концепцію соціокультурного розвитку, що базується на принципі однаковості і лінійності поетапного розвитку культури і суспільства. У рамках цього підходу можливе порівняння різних соціокультурних спільнот, що знаходяться на різних етапах еволюції за принципом більш-менш розвинених.

Неоеволюціоністи Л. Уайт, Дж. Стюард, М. Харріс розглядали розвиток культури як процес, що грунтується на новаціях технологічного порядку і трактували культуру як адаптаційний механізм, за допомогою якого відбувається пристосування суспільства до змін навколишнього середовища. У рамках цієї теорії культура піддається многолинейной еволюції, пов'язаної з допущенням можливості безлічі рівноцінних шляхів соціокультурного розвитку. При цьому відкидається можливість загальних законів еволюції.

Цивілізаційні підходи до соціокультурної динаміці М. Данилевського,

О. Шпенглера, А. Тойнбі, Л. Гумільова зводяться до двох основних напрямів: стадіальні (цивілізація - стадія єдиного для всього людства процесу розвитку) і локальному (різноманіття унікальних цивілізацій, що демонструють різноманітність історичного процесу).

Структурний функціоналізм Т. Парсонса, Б. Малиновського, А. Радкліфф-Брауна, Р. Мертона розглядає культуру як цілісне утворення, що розкладається на складові частини, що знаходяться в складній взаємодії один з одним і володіють певними функціями .

Структуралістський підходу К. Леві-Стросса, М. Фуко характерне прагнення до розкриття моделей, що лежать в основі соціальних і культурних явищ, коли незабаром під культурою розуміється сукупність знакових систем.

Такі дослідники, як 3. Фрейд, К. Юнг, С. Московічі, А. Маслоу при вивченні соціокультурних явищ концентрували увагу на психологічних механізмах культурно-історичного процесу.

Фрейдомарксісти (Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас і ін) стояли на позиціях соціального критицизму і елітарної концепції культури.

Осібно стоїть теорія соціокультурної динаміки П. Сорокіна, що з'єднала соціологічний та культурологічний підходи до вивчення закономірностей зміни типу культури і суспільних відносин, а також властивих їм феноменів.

Необхідно відзначити, що соціологія, інституціоналізованої ще в XIX в., Багато в чому зумовлює становлення більш молодий науки «культурології», задаючи тон дослідним напрямками.

Цим пояснюється і той факт, що помітна частина культурологічних теорій розроблена соціологами. Спірний статус культурології у світовій гуманітарній науці донині ускладнює її інституціоналізацію.

Саме поняття «культурологія» ввів у науковий лексикон американський дослідник Леслі Уайт на початку XX в. Однак її розробка як самостійної науки з предметом і методом довгий час не здійснювалася. На сьогоднішній день існує три основні підходи до культурології. Перший пропонує трактувати її як лише навчальну дисципліну, покликану сформувати в учнів (студентів і старших школярів) уявлення про культуру як важливої сфери людської діяльності. Brno-рій відводить культурології роль синтетичної наукової області, об'єднуючою напрямки різних наук, які вивчають різні аспекти культури. До таких, зокрема, відносяться соціологія культури, культурна антропологія, етнологія, історія культури, етнографія та ін Прихильники третього підходу вважають культурологію що стає самостійною наукою, предметна область якої включає такі проблеми, як ти-пологізація культур, співвіднесення понять «культура» і «цивілізація», сенс куль-турне-історичного процесу, суб'єкт культури, діалог культури та інші сутнісні питання, які перебувають за межами уваги існуючих наук про культуру.

Відповідно до цього підходу культурологія - наукова область, що лежить на стику багатьох наук про культуру, людину і суспільство. Об'єднуючи різні галузі наукового знання, культурологія намагається пролити світло на складні феномени суспільного життя, виявляючи закономірності розвитку культури, впливу культурних особливостей на світогляд різних соціальних спільнот, Подібного роду знання дозволяють знаходити спільну мову людям, що живуть в різних культурах, з різними очікуваннями, нормами і цінностями. В якості методу культурології розглядають реконструкцію (моделювання культури як цілісної системи) і інтерпретацію (аналітичні операції зі смислами).

Одним з найважливіших завдань культурологи бачать для себе розробку універсальної типологізації культур. Даною проблематикою займалися фахівці, чиї наукові інтереси лежать в різних наукових областях. На сьогоднішній день запропоновано безліч варіантів типологізацій, в основу яких кладуться різні підстави: -

хронологія (стародавня, антична, середньовічна, культура Відродження, культура Просвітництва, культура Нового часу і т.д.); -

світи (матеріальна і духовна культура); -

види діяльності (трудова, економічна, естетична, правова, організаційна тощо); -

суб'єкти (народна, групова, суспільна і'т. д.); -

рівні (всесвітня, регіональна, місцева); -

суспільне значення (культура, антикультура).

Дані підходи до типологізації культур більшою мірою притаманні соціальної філософії, історії, соціології та теорії культури. У рамках культурології на сьогоднішній день найбільш популярний підхід, що виділяє два аспекти: культура в масштабах людства з акцентом на соціокультурних суперсистемах з їх внутрішнім різноманіттям (культура окремого суспільства, міста з акцентом на субкультурах) і культура окремого суспільства. У ній виділяється висока (елітарна), народна (фольклорна), масова, а також культура, обумовлена освітнім рівнем її носіїв.

Культурологічні розробки широко використовується соціологами, насичує типологічні каркаси кров'ю і плоттю уявлень про культуру. Насамперед, це знаходить відображення в соціології культури як специфічної галузі соціологічної науки, яка зосереджує увагу на соціальних групах, інститутах і процесах стосовно до культурній сфері. Соціологія культури об'єднує більш приватні області соціологічного знання, до яких відносяться соціологія духовного життя, соціологія релігії, соціологія мистецтва, соціологія кіно, соціологія читання та ін

Соціологія спочатку концентрувала увагу на соціальній природі культури та її детермінують ролі стосовно соціального поведінки. Саме в культурі виробляються норми і цінності, прийняті конкретної соціальної спільністю, а також очікування, переваги - все те, що в кінцевому рахунку обумовлює людський світогляд. Як для соціології, так і для культурології зазначені вище феномени є важливими складовими проблемного поля. Близькість об'єкту і методу роблять дві науки гранично спорідненими. В якості відмінностей, мабуть, потрібно підкреслити різний кут зору, який у випадку з соціологією концентрується насамперед на групових ментальних характеристиках, а у випадку з культурологією - на самій їх природі.

Культурологія і соціологія є суміжними науками, сосуществующими на основі взаємодоповнення. Культурологія користується напрацюваннями соціології в галузі функціонування соціокультурних інститутів (освіта, церква, ЗМІ та ін.), соціальних груп (інтелігенція, еліти, молодь тощо), соціокультурних процесів (асиміляція, маргіналізація,

глобалізація і пр.) і окремих феноменів (субкультури, масова людина, соціальна комунікація та ін.) У свою чергу соціологами широко використовуються культурологічні концепції, насамперед у частині теоретичної розробки досліджень складних соціокультурних явищ і процесів, а також для інтерпретації відповідних даних.

Основна література

Культура. Соціологія. Соціологія культури / / Російська соціологічна енциклопедія / За загальною редакцією академіка РАН Г.В. Осипова. М., 1999. С. 240, 486-487, 503-504.

Культура, Культурологія / / Соціологічна. енциклопедія: У 2 т. М., 2003. Т. 1. С. 525-529, 537-538.

Соціологія. Соціологія кул ьтури / / Соціологи - чна енциклопедія: М., 2003, Т. 2. С. 529-530.

Соціологія: А-Я. Словник-довідник. М., 2000.

Тощенко Ж.Т. Соціологія. М., 2005. С. 467-488.

Додаткова література

Бєлік AA Культурологія. Антропологічні теорії культур. М., 1999.

Баткин Л. Пристрасті. Вибрані есе та статті про культуру. М., 2002.

Злобін Н.С., Туровський М. Б. Культура. Особистість. Історія / / Осягнення культури. М., 1995.

Межуєв В. М. Предмет теорії культури / / Матеріали до лекцій з загальної теорії культури та культури античного Риму-М., 1993.

Роботи Л.І. Уайта з культурології. М., 1996.

Шендрик А.І. Теорія культури. М., 2002.

М. С. Цапко

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Соціологія І культурологія"
 1. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 2. Кадиров А.М.. Культурологія. Теорія та історія культури: Навчальний посібник / А.М. Кадиров; Уфимские. держ. авіац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ. - 290 с., 2004

 3. Введення
  культурології, побудований за вимогами чинного Державного стандарту з культурології у ВНЗ Російської Федерації, включає два смислових блоки: 1) теорія культури; 2) історія культури. Якщо з історії культури є ряд непоганих навчальних посібників [1,2], то з теорії культури в підручниках або містяться не всі питання, необхідні Держстандартом [3], або викладається
 4. АВТОРИ: 1.
  Соціології факультету соціології СПбДУ. 6. Гусєв С. С. - доктор філософських наук, професор кафедри філософії Санкт-Петербурзького відділення Академії наук РФ. 7. Зобов Jр. А. - доктор філософських наук, доцент кафедри філософії науки і техніки філософського факультету СПбГУ. 8. Зобова М. Р. - кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Санкт-Петербурзького державного
 5. 3.1 Сучасна культурологія: об'єкт, предмет, структура
  соціології та психології), соціологія , нова культурна історія (синтез історії побуту з етнопсихології) і пр. Російська культурологія займає проміжне положення між названими напрямами і здійснює спробу їх об'єднання з вітчизняними традиціями дослідження культури. На сьогоднішній день культурологія є общетеоретической дисципліною і являє собою синтез
 6. 3 Культурологія як наука
  3 Культурологія як
 7. Список використаних джерел
  культурологів [Текст] / А.Я. Флиер. - М.: Академічний проект; Єкатеринбург: Ділова книга, 2002. - 492 с. 14.Каган М.С. Естетика як філософська наука [Текст] / М.С. Каган .. - СПб.: ТООТК "Петрополіс", 1997 - 544 с. 15.Мамонтов С.П. Основи культурології [Текст] / С.П. Мамонтав. - М.: Изд-во РОУ, 1996. - 272 с. 16.Іонін Л.Г. Соціологія культури [Текст]: навч. посібник / Л.Г.
 8. АНОТАЦІЯ
  соціології. КЛЮЧОВІ СЛОВА Євразійство, слов'янофіли, західники, неоєвразійство, народи, Росія, «симфонічна особистість», туранский елемент, Схід, Захід, Євразія, Європа, культура, історія, православ'я, еміграція, геополітика, російська філософія, євразійці,
 9. Соколов С.М.. Філософія російського зарубіжжя: євразійство: Монографія. З 594 - Улан-Уде, Вид-во ВСГТУ, 2003
  соціології, культурології, аспірантів і
 10. ВСТУП. КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК НАУКА
  соціологією, ні з психологією. Культурологічний підхід в даний час стає одним з найбільш перспективних при вивченні суспільства. Він дає системний погляд на соціум, його головну рушійну силу і кінцевий продукт - особистість, дозволяє комплексно і з гуманістичних позицій оцінити різні сторони суспільного життя: економіку, суспільну свідомість і психологію, соціальну організацію,
 11. Ентоні Гідденс . Соціологія, 1999

 12. Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009

 13. Гачев Г. Д.. Наука та національна культура (гуманітарний коммента рий до природознавства). - Ростов-на-Дону. Видавництво Ростовського університету. 320 с., 1993

 14. 4.2 Співвідношення культури і цивілізації
    соціологу і П. Со 48 Рокині (1889-1968 р.) - російсько-американському соціологу, філософії та культурології. У всіх розглянутих випадках культура і цивілізація тісно пов'язані один з одним, і в основі цього зв'язку лежить певна концепція культури. У плані застосування поняття культура - ширше. З цивілізацією асоціюються матеріальні успіхи, а з культурною - духовний світ людини. Поняття
 15. Додаткова література: 1.
    соціології. М., 2001. 8. Душков Б.А. Психологія і соціологія мікрокосмос (людина, група, соціум, людство). - М., 2001. 9. Єрастов Б.С. Соціальна культурологія. Ч.1. - М., 1994. 10. Зінченко В.П., Моргунов Е.Б. Людина розвивається. Нариси російської психології. - М.: Тривола, 1994. 11. Іванова С.П. Психологія полісуб'єктний взаємодії у соціально-педагогічному середовищі. -
 16. Фролов С.С. Соціологія. Підручник. Для вищих навчальних закладів. М.: Наука - 256 с., 1994

 17. Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007

© 2014-2021  ibib.ltd.ua