Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
П. А. ФЕФЕЛОВ. ГРОМАДСЬКА НЕБЕЗПЕКА злочинного діяння і ОСНОВАНІЕУГОЛОВНОЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. «Юридична література» Москва -1972, 1972 - перейти до змісту підручника

§ з. Суб'єктивна сторона злочину - найважливіший структурний елемент суспільної небезпеки злочинного діянняВ даний час радянська кримінально-правова наука твердо стоїть на тій точці зору, що вина тісно пов'язана з суспільною небезпекою. Заперечення такого зв'язку вело б до порушення соціалістичної законності, так як допускало б об'єктивне зобов'язання.
Вина означає не тільки свідомість особою фактичних обставин, а й свідомість суспільно небезпечного характеру вчиненого діяння. Закон, забороняючи вчинення певних діянь, одночасно вказує і на суспільну небезпеку цих діянь, яка стає реальністю лише за умови, якщо вони вчинені винне, тобто навмисно або з необережності '. Торкаючись співвідношення протиправності і суспільної небезпеки, слід виходити із загальноприйнятого в юридичній літературі положення, що суспільна небезпека і протиправність співвідносяться між собою як зміст і форма 2.
Для розкриття співвідношення суб'єктивної та об'єктивної сторін можуть бути застосовані і такі категорії діалектики, як сутність і явище, які є в певному відношенні однопорядкові з категоріями змісту і форми.
1 У зв'язку з цим слід визнати неспроможною точку зору, згідно з якою вина виноситься за межі суспільної небезпечно сти злочинного діяння. Так, наприклад, Т. В. Церетелли пише, що «суспільна небезпека не включає в себе вини, а ці два поня тия стоять поруч як рівноправні елементи поняття злочину» (див.: Т. В. Церетелли. До питання про поняття провини, - Вісник про мадських наук Академії наук Грузинської РСР. 1960, № 1, стор 36). Див також: П. С. Д а г е л ь. Проблеми вини в радянському кримінальному праві. Владивосток, 1968, стор 61. Аналогічна конструкція висуну та також угорським криміналістом Ласло Вішкі (див. його статтю «Вина і суспільна небезпека. Питання кримінального права країн народної демократії». М., 1968, стор 235), а також болгарським криміналістом К. Л ю т о в и м. Зміст поняття суспільної небезпеки (там же, стор 213).
2 Див Н. Д. Дурманов. Поняття злочину. М. - Л., 1948, стор 184-185; див. також: А. А. П і о н т к о в с к и й. Вчення про пре надходженні. М., Юріздат, 1961, стор 160.
2 * 19
Але ці категорії відповідно не тотожні між собою. Кожна з них має свої особливості. Змістом діалектичний матеріалізм називає сукупність всіх внутрішніх елементів, складових даний предмет або явище. Категорія ж сутності виражає лише головне, основне в предметах. Тому категорія змісту ширше сутності. У такому ж співвідношенні можуть бути розглянуті відповідно суспільна небезпека і суб'єктивна сторона. Виходячи з цього, суспільна небезпека, представляючи собою зміст злочинного діяння, має свою структуру, до якої входять, крім суб'єктивної сторони, і ряд інших елементів.
Таким же чином протиправність як правова форма суспільної небезпеки і об'єктивна сторона як прояв злочинності діяння можуть бути співвіднесені між собою як форма і явище. Такий підхід може мати важливе значення для визначення суспільної небезпеки конкретного злочинного діяння, так як в законі конкретна суспільна небезпека не визначена, вона виражена лише в абстрактній формі.
Про найважливіший значенні суб'єктивної сторони в розкритті сутності суспільної небезпеки говорить, наприклад, той факт, що судовою практикою підтверджено, а законодавством закріплений висновок про те, що за злочини, вчинені навмисно, слід застосовувати більш жорсткі покарання , ніж за такі ж дії, вчинені з необережності. Наприклад, умисне вбивство, передбачене ст. 103 КК РРФСР, тягне за собою міру покарання до 10 років позбавлення волі, а необережне вбивство, передбачене ст. 106 КК РРФСР, тягне міру покарання до трьох років, так як дії, вчинені з необережності, містять значно меншу суспільну небезпеку, свідомість і воля суб'єкта в цих діях виявляються в значно меншому ступені, ніж в умисних злочинах. Ступінь суспільної небезпеки злочину в цих випадках знаходиться в прямій залежності від ступеня вини. «Якщо встановлення вини особи, - пише Ш. С. Рашковская, - вирішує питання про наявність чи відсутність складу злочину, то встановлення ступеня вини особи впливає иа ступінь гро-
ної небезпеки злочину» 1. При цьому ступінь вини необхідно розуміти не тільки з точки зору її форми, умислу або необережності, але і з точки зору її соціально-політичного змісту, з точки зору ставлення суб'єкта до інтересів соціалістичного суспільства.
Для більш глибокого розгляду сутності суспільної небезпеки злочинного діяння і її структури необхідно виходити з того, що всяка усвідомлена діяльність людей, виявлена зовні, повинна розглядатися як суспільне ставлення і як частка людської практики. При цьому під практикою розуміється конкретна діяльність людей, їх вплив на той чи інший об'єкт з метою його перетворення для задоволення своїх потреб. Людина є істотою суспільною, тому його пізнання і розвиток відбувається шляхом спілкування з іншими: людьми і збагачення своїх знань на основі свого власного досвіду та досвіду інших людей. Практика - це специфічно людська і тому громадська діяльність. Громадський характер її припускає, що діяльність навіть однієї людини є за своїм змістом суспільної, так як сама людина-громадське, а не біологічна істота.
Визначальна роль практики по відношенню до інших видів людської діяльності обумовлюється тим, що вона носить перетворювальний характер і тому завжди являє Об'єктивізувати діяльність. Внаслідок цього практика виконує пізнавальну і виховну функції. З практичної діяльності люди черпають знання, досвід, межі і.
1 Ш. С. Р а ш к о в с к а я. До питання про ступені провини. - «Радянська держава і право», 1955, № 6, стор 61. У радянській юридичній літературі висловлювалася точка зору, згідно з якою говорити про ступені провини стосовно до такого розуміння провини, яке міститься в радянському кримінальному законодавстві, не можна, так як «не можна передбачити більше або менше. Так само передбачає результати своїх дій (суспільно небезпечні результати) і бажає їх настання і злісний розкрадач державного майна на десятки тисяч рублів, і здійснює дрібну крадіжку в силу важко обставин, що склалися »(Б. С. У т е в с к и й. Вина в радянському кримінальному праві. М., Госюриздат, 1950, стор 73). З цим погодитися не можна, так як таке подання виходить з формального визначення провини без урахування його соціально-політичного змісту і наслідків злочинної діяльності.
21:
основу виховання людей, в процесі практики формуються погляди, звичаї і норми їх поведінки.
При цьому практика може бути позитивною, корисної для суспільства, і негативною, шкідливою для суспільства, іншими словами - суспільно небезпечною. Цією останньою практикою і виступає злочинна діяльність людей, яка, представляючи собою частку загальнолюдського досвіду, несе на собі негативну виховну, перетворювальну і пізнавальну функції, є прикладом (прецедентом) для повторення і використання його в майбутньому як особою, яка вчинила злочин, так і іншими особами .
Таким же чином сутність суспільної небезпеки може розглядатися і з погляду теорії цінностей. Цінності служать об'єктом інтересів людини (суб'єкта) і виконують роль повсякденних орієнтирів у предметній і соціальній дійсності. При цьому орієнтація людини в суспільстві, його ставлення до різних соціальних явищ виступає як специфічна ціннісна орієнтація, переломлена через ставлення до соціальних норм, в тому числі до кримінально-правових. Лише в акті практичної взаємодії суб'єкта, що володіє потребою, і об'єкта останній набуває цінність для першого. Тільки практика ставить предмети і явища зовнішнього світу в реальне ціннісне ставлення і повідомляє їм пізнавальну навантаження. Іншими словами, «тільки практика повідомляє актуальність тому відношенню зі світом, в якому цінність виступає як універсальний момент взаємодії»>.
Слід мати на увазі, що одне і те ж явище являє різну цінність для різних суб'єктів. Злочинна діяльність людини розцінюється суспільством як зло, але ця ж діяльність з точки зору самого злочинця та інших нестійких членів суспільства може розцінюватися як приклад для наслідування і повторення в майбутньому.
Людина з її свідомістю є носієм суспільних відносин. Якщо він у своїй діяльності спрямовує волю і свідомість відповідно до пануючими
1 А. Василенко. Цінність і ціннісні відносини. Проблема цінності у філософії. М. - Л., «Наука», 1966, стор 47.
22
суспільними відносинами, його діяльність не є небезпечною, навпаки, заохочується державою. Якщо ж свідомість і воля людини беруть участь у діяльності, зазіхає на суспільні відносини, то така діяльність є суспільно небезпечною. Тому держава оголошує такі дії злочинами і веде проти них боротьбу. Небезпека для суспільства конкретного злочину, таким чином, полягає не тільки у заподіяній об'єктивному шкоду суспільству і не головним чином в цьому, а насамперед у тому, що це конкретне діяння може стати зразком варіанту поведінки, що може бути типовим, і в. цьому типовому вираженні здатним дійсно заподіяти серйозної шкоди суспільству.
Тільки свідома дія може сприйматися оточуючими як приклад і чинити на них той чи інший вплив, позитивно чи негативно оцінюватися. Тому при оцінці суспільної небезпеки злочинного діяння найважливіше значення набувають погляди і установки, якими керується суб'єкт при вчиненні злочину, ставлення її свідомості до злочинного дії '. І якщо не протидіяти цим поглядам, то вони можуть поширюватися далі, створюючи ідеологічну основу для. нестійких членів суспільства в їх антигромадської діяльності і реально загрожувати панівним суспільним відносинам, коливати або підривати економічні, ідеологічні та політичні підвалини суспільства. Це відноситься не тільки до умисної діяльності, але і до необережної. Так, при злочинній недбалості особа, досягнувши певного віку і володіючи мінімумом знань і досвіду, набутих у процесі суспільної та виробничої діяльності, має здатність ясно уявити собі відповідно до конкретної обстановкою, до яких наслідків можуть привести здійснювані ним дії. При злочинній самовпевненості, незважаючи на те, що особа передбачає віз-
1 У зв'язку з цим слід зазначити, що не завжди правильним видається при характеристиці провини вживання виразу «свідомість суспільно небезпечного характеру вчиненого діяння». Більш правильним було б говорити в цих випадках не про свідомість суспільно небезпечного характеру діяння, а просто про свідомість небезпечного характеру дій.
23
ливість настання наслідків, воно несерйозно підходить до оцінки об'єктивних фактів і легковажно сподівається запобігти небезпеці. Тому держава оголошує злочинами ряд діянь, скоєних з необережності, оскільки вважає за необхідне вести боротьбу з такими явищами заходами кримінального покарання. Сказане дозволяє сформулювати загальне визначення поняття суспільної небезпеки.
Суспільна небезпека є властивість усвідомленої антигромадської діяльності, сутність якого виражається в тому, що зазначена діяльність, володіючи всіма ознаками людської практики, містить в собі специфічну ціннісну орієнтацію і тому здатна служити прецедентом для повторення в майбутньому як обличчям , що здійснює цю діяльність, так до іншими особами '.
Отже, можна зробити висновок, що суб'єктивна сторона (вина) є найважливішим структурним елементом суспільної небезпеки злочинного діяння.
Важливе значення для характеристики суспільної небезпеки має також об'єктивна сторона, так як питання про суб'єктивні ознаках вчиненого може встати лише за наявності факту вчинення особою-небезпечного діяння.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ з. Суб'єктивна сторона злочину - найважливіший структурний елемент суспільної небезпеки злочинного діяння"
 1. § 1. Поняття злочину
    суб'єктивний, матеріальний і формальний), кожен з яких так чи інакше розкриває зміст і співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них окремо. Якщо звернутися до джерел права Х-XVII ст., То в них важко знайти термін, який би охоплював всі карані форми поведінки. Давньоруське право, найважливішим пам'ятником якого вважається Руська Правда (у різних
 2. ЗМІСТ
    суб'єктивною й об'єктивною сторонами складу злочину ... 124150 Глава VI. Визначальна роль суб'єктивної сторони при аналізі складу злочину 132 § 1. Теоретичне обгрунтування (загальні питання) 132 § 2. Значення суб'єктивної сторони в тлумаченні складу злочину і окремих кримінально-право вих інститутів (спеціальні питання) ... 137 § 3. Значення суб'єктивної сторони в
 3. ВСТУП
    суб'єктивними образами об'єктивного світу. І так як пізнавані об'єкти діалектична, то і мислення про них, процес їх пізнання повинен бути в рівній мірі діалектичним. В іншому випадку вони не зможуть адекватно відтворити змінюється і розвивається дійсність. Принципи, як казав Ф. Енгельс, «не вихідний пункт дослідження, а його заключний результат; ці принципи не
 4. § 1. Загальні зауваження
    суб'єктивну сторону з числа фактичних і соціальних елементів на тій підставі, що нібито умисел і необережність не предмет відображення, а вираз ставлення до відбиваному (див.: Б. С. Никифоров. Про умисел за чинним законодавством. - «Радянська держава і право», 1965, № 6, стор 31). Ми не пропонуємо особо'й структури суспільної небезпеки, розглядаючи в структурі останньої роль
 5. § 4. Суспільна небезпека і об'єктивна сторона злочину
    суб'єктивна сторона, то яка роль 1 Виходячи з цього визначення, але нашу думку, більш правильним було б вважати дії, передбачені кримінальним законом і вчинені особою неосудною, не суспільно небезпечними, так як вони не можуть представляти ціннісної орієнтації і тому: не можуть бути частинкою загальнолюдської практики, здатної служити прецедентом для повторення подібних
 6. § 5. Суспільна небезпека злочинного діяння і суспільна небезпека особистості
    суб'єктивної сторони злочину, що є найважливішим структурним елементом суспільної небезпеки злочинного діяння, вчиненого особою, визнаним особливо небезпечним рецидивістом. Таке ж тлумачення має бути дано і кримінально-правовим інститутам повторності злочинних діянь (повторення, загальний і спеціальний рецидив) і сукупності злочинів. Сказане дозволяє зробити висновок, що ознаки,
 7. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
    суб'єктивної сторони складу злочину. Вина, як елемент суб'єктивної сторони злочину, в наступному нерідко противополагались вини, як основи кримінальної відповідальності. Це особливо про-1 Детальніше див: К. Ф. Тихонов. Суб'єктивна сторона пре ступления. Саратов, 1967 р., стор 11-33. 2 Кримінальне право. Загальна частина М., Юріздат 1938, стор 258-271. .58 Стало в період
 8. Весь процес практичного застосування норм права зазвичай зображують у формі силогізму, де роль великої посилки грає правова норма, роль малої посилки-сам конкретний випадок, і в якості висновку виступає відповідна юридична кваліфікація цього випадку
    суб'єктивне ставлення до відповідних вимог. На його діяльність має великий вплив не тільки безпосереднє суспільне буття, але і його суб'єктивне ставлення до вимог об'єктивної середовища. Коли мова йде про злочинця, мається на увазі індивід, свідомо визначає своє ставлення до навколишнього середовища, що використовує при цьому умови зовнішнього середовища і підкоряє їх своїм
 9. § 3. Значення суб'єктивної сторони у визначенні ступеня суспільної небезпеки злочинного діяння
    суб'єктивної сторони, як найважливішого структурного елементу суспільної небезпеки злочинного діяння. Встановивши і врахувавши всі обставини справи, ми можемо вибрати конкретну міру покарання, відповідну ступеня суспільної небезпеки злочинного діяння. При цьому в самому покаранні повинні враховуватися спрямованість умислу, цілі та мотиви суб'єкта у скоєному ним злочинному діянні так, щоб у
 10. § 3. Місце кримінальної відповідальності у соціально-правовому просторі
    суб'єктивний характер злочинного діяння, громадські й особисті інтереси, суб'єктивну поведінкову активність, оцінку злочинця, її можна розглядати як елемент регулятивного кримінально-правового механізму, існуючий лише в рамках відхиляються (аномальних) відносин. В даний час чітко намітилося прагнення багатьох авторів виробити загальнотеоретичне поняття юридичної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua