Головна
ГоловнаCоціологіяМетоди збору та аналізу соціологічних даних → 
« Попередня Наступна »
Г. Г. Татарова. Методологія аналізу даних в соціології (введення), 1999 - перейти до змісту підручника

ТИПИ емпіричних даних

Підстави для вигделенія типів інформації. Тіпиг інформації: державна статистика; данниге, полученниге за допомогою анкет «простий» структури; данниге, полученниге за допомогою анкет «складною» структури; данниге про використання бюджету часу; текстовиге данниге. Джерела соціологічної інформації. Об'ектиг аналізу. Формиг існування інформації. Тіпиг інформації та мети, заради досягнення которигх використовується той чи інший тип.

У процесі побудови моделей вивчення властивостей ми переконалися в тому, що в рамках кожної моделі потрібні певні типи інформації. Можна розглянути безліч підстав для виділення типів. Ці підстави обумовлені існуванням відмінностей: -

в джерелах (носіях) соціологічної інформації; -

в характері емпіричних індикаторів, що породжуються окремими типами; -

в існуванні різного виду об'єктів аналізу; -

в формах (видах, представлених) вихідних для аналізу даних, тобто якими даними повинен оперувати соціолог з точки зору техніки аналізу (те, що називається обробкою інформації); -

в техніці отримання (збору, формування) інформації; -

в методах аналізу; -

в цілях, заради досягнення яких використовується той чи інший тип інформації.

При виділенні типів будемо користуватися одночасно кількома підставами. Наприкінці цього розділу пропонується завдання на самостійне порівняння різних типів соціологічної інформації по заданих підставах. Виділимо п'ять типів інформації, з якими стикається соціолог на практиці, і, певною мірою умовно, позначимо їх як: 1.

Дані типу «державна статистика». 2.

Дані, отримані за допомогою анкет «простий» структури. 3.

Дані, отримані за допомогою анкет «складною» структури. 4.

Дані про використання бюджету часу. 5.

Текстові дані.

Тип 1: Данниге типу «державна статистика».

Цей тип даних відбувається з різних видів документальних джерел {10, Книга 2, с. 39-68]. Загальною характеристикою розглянутого типу є те, що це - сукупність даних д. об'єктивного характеру, що описує якийсь соціум (держава, регіон, область, підприємство, соціальну спільність і т. д.) в просторі і в часі. У свою чергу даний тип складається з декількох специфічних частин, обумовлених відмінностями в джерелах інформації та в об'єктах аналізу. Розглянемо їх: 1.

Інформація, яка збирається регулярно (щорічно) про різні сторони життєдіяльності суспільства і зберігається в архівах різного профілю. Наприклад, у знайомій вам роботі (10, Книга 1, с. 44-47] наводиться список з 11 архівів, які існують лише в нашій країні. Цей список очолює Держкомстат Російської Федерації. Ця організація є основною по збору та систематизації статистичних даних. Зверніть увагу , в якому контексті використовується термін «статистика». В рамках ООН видаються статистичні щорічники з демографії, культурі, економіці, праці, охорони здоров'я, торгівлі, харчуванню і т. д. У них містяться значення соціальних показників по всіх країнах світу. Ці дані містять у собі соціальні показники в явному і в неявному вигляді. У явному вигляді - коли показник розрахований як якийсь індекс на основі емпіричних індикаторів. Наприклад, рівень прихованого безробіття. У неявному вигляді - коли є основа ддя формування соціального показника. Зокрема, в міжнародній системі статистичних показників розроблена і існує система соціальних показників якості життя. Ця система складається з 186 показників по 11 соціально значущим областям [6, с. 127], таким, як чисельність і структура населення (17); сім'я і домашнє господарство (14); соціальна стратифікація і мобільність (8); розподіл доходу, споживання і накопичення (12); житло (16); розподіл часу і дозвілля (7); соціальне забезпечення (7); освіту (14); робота за наймом (35); здоров'я (30), громадський порядок і безпека (26). Цифри означають число показників по кожній області.

З цього прикладу можна зробити наступний висновок: чим більше соціальних показників в рамках державної статистики, тим краще соціологу. Об'єктами аналізу для соціолога є країни, області життєдіяльності, соціальні спільності, соціальні показники. 2.

Дані перепису населення. У нашій країні, як і в більшості країн, переписи проводяться один раз на десять років. Остання суцільна перепис була в 1989 році. Водночас Держкомстат регулярно проводить 5-відсоткові перепису населення, які є джерелом статистичних даних. Опитувальні листи, використовувані в переписах, носять характер соціологічних анкет, але на відміну від останніх за ним не отримують думок, суджень респондентів, а тільки об'єктивні дані (про вік, про освіту, про житлові умови і т. д.). Такого роду дані соціологи скорочено називають обьектівкой.

Джерелом інформації в цьому випадку є індивід, а об'єктами аналізу - соціальні спільності, регіони, соціальні показники. 3.

Дані спеціальних досліджень про умови життя. Держкомстат регулярно (щорічно) проводить дослідження використання бюджету сім'ї, тобто вивчає на різних типах родини споживчу корзину. У даному випадку джерелом інформації є сім'я, а об'єктами аналізу - сім'я, статті бюджету. 4.

Результати виборів, референдумів. Це особливий вид статистики.

Джерело інформації - територіальне утворення (регіон, область, район, округ, дільниця). Об'єкти аналізу - кандидати, територіальні утворення, електоральна поведінка. 5.

Специфічні документальні джерела у вигляді архівів підприємств і т. д. [10, Книга 1, с. 39-68].

Таким чином, розглянутий нами тип соціологічної інформації містить характеристики соціальних процесів на різному рівні їх дослідження: на социетальном, інституціональному, груповому та

особистісному, індивідуальному. Це по-перше. По-друге, в них (в типі даних) відбита динаміка соціальних процесів. третє, це об'єктивні характеристики життєдіяльності людей, які не залежать від їх суб'єктивних оцінок.

Соціолог звертається до такого роду даними і працює з ними в декількох ситуаціях, важливих з позиції методології аналізу. 1.

Тоді, коли соціолог вивчає безпосередньо ті соціальні показники, які містяться в цьому типі інформації. У соціології можна виділити як мінімум три області соціологічних досліджень, що спираються на дані державної статистики. Це такі області, як аналіз соціальних систем (суспільство розглядається як система), соціальна демографія (вивчає смертність, народжуваність, міграцію і т. д.) і економічна соціологія . Зі сказаного не випливає, що в цих областях не використовуються інші типи даних. Специфічним в цій ситуації є поява нових соціальних показників та удосконалення методики розрахунку старих. 2.

Друга ситуація, коли соціолог звертається до державної статистикою полягає в наступному. Цей тип інформації може не містити необхідних для соціолога соціальних показників, але в цій інформації є характеристики, що грають роль емпіричних індикаторів для формування соціальних показників. Останні можна позначити як індекси, похідні показники, узагальнені показники. Звідси виникає постійна необхідність в вивченні способів формування індексів. Формування індексів можна іншими словами назвати виміром соціагьниис показників за допомогою індексів. 3.

Третя ситуація виникає при зверненні до державної статистики з метою формування вибіркових сукупностей [1, с. 145-189 , 15, с. 200-235, 25, с. 69-75]. У цьому випадку, як мінімум, виникає необхідність у виділенні сукупності схожих, схожих, близьких, однотіпниих груп об'єктів (районів, областей). Це необхідно для того, щоб з кожної групи відібрати один або декілька об'єктів для обстеження.

Завдання формування вибірки, вибіркової сукупності об'єктів - дуже складне завдання в соціології. Ми розглядаємо спрощену ситуацію.

Поняття близькості між об'єктами є важливим поняттям методології аналізу соціологічної інформації. Чисто технічно виділення однотипних об'єктів зводиться до необхідності стиснення інформації. А це є одна з основних задач аналізу - завдання угруповання, класифікації, розбиття. Відповідно, потрібно освоєння прийомів такої процедури. До речі, ви звернули , напевно, увагу на те, що книга Нейла Смелзера «Соціологія» (1994) починається саме з розгляду завдань угруповання.

У змістовному аспекті це завдання вирішується в рамках однієї з мов аналізу, а саме типологічного аналізу в соціології. В останніх розділах книги цей різновид аналізу буде розглянута окремо.

Для нас важливим є те, що соціолог, звертаючись з різною метою до даних першого типу, повинен освоїти прийоми, способи роботи з такими формами існування цієї інформації, як динамічні ряди, варіаційні ряди, матриці типу (об'єкт - ознака). Розглянемо ці форми.

Динамічним рядом називається сукупність значень соціального показника / г / за t років, т. е . зміна показника в часі. Динамічний ряд має наступний вигляд:

х1, х2, х3, ..., х1 (1)

Варіаціоннигм рядом називається сукупність до можливих значень соціального показника х і частота народження цих значень в заданій групі об'єктів, тобто зміна показника в просторі. Варіаційний ряд має вигляд:

Наприклад, х2 - другий з можливих значень показника, п2 - частота

зустрічальності цього значення.

Матрицею типу (об'єкт - ознака) називається сукупність даних такого вигляду:

У матриці (3) рядки відповідають n-об'єктів, а стовпці-k-показниками. Приміром, х22 - значення 2-го показника для 2-го об'єкта.

Ці форми існування інформації виникають в багатьох галузях науки, які спираються на емпірію. Тому поза соціології існують наукові напрямки (аналіз часових рядів, методи дескриптивної статистики, багатовимірний статистичний аналіз і т. д.), де розроблені методи, прийоми, способи роботи з даними формами інформації. Зрозуміло, їх необхідно освоїти, але тільки в контексті змістовних завдань, які соціолог вирішує за допомогою цих методів. Ми розглянемо пізніше деякі з цих прийомів, освоївши які ви зможете звернутися до більш складних методів статистичного аналізу та методам математичного моделювання в соціології.

Розглянутий вище тип інформації, з точки зору соціолога-користувача, володіє двома недоліками: можливими неповнотою і недостовірністю. Перше полягає в тому, що вона може не містити інформації, що цікавить соціолога. Друге означає наступне. Наприклад, відомий факт, що в процесі перепису населення жінки занижували свій вік. Це призводить до неможливості правильного прогнозу частки населення пенсійного віку в певні роки. Відомо також заниження показників дитячої смертності в роки, коли ця статистика була закритою.

Тип 2: Дані, отримані за допомогою анкет « простий »структури.

Представляється доцільним розділити інформацію, що отримується (яка збирається) соціологом допомогою жесткоформалізованних методів опитування, на дві частини. В точки зору завдань аналізу ці частини має сенс розглядати як два різних типи соціологічної інформації. Перший з цих типів, до аналізу якого ми переходимо, виходить в результаті вивчення громадської думки (маркетингові дослідження, моніторинги різного виду). Ці дослідження, як правило, носять описовий характер, і в них використовуються прямі, прості, однозначно інтерпретуються питання і відповіді на них . В них не ставляться глибокі аналітичні завдання, що не шукаються відповіді на питання «Чому це? ..». Головна проблема в цих дослідженнях - проблема репрезентативності вибірки. Інструмент соціологічного дослідження - жорстко структурована анкета, досить коротка і містить нескладні питання. Це обумовлено тим , що анкета розрахована на неоднорідну (за освітою, віком і т. д.) сукупність респондентів.

Основне завдання аналізу - вивчення, умовно кажучи, поведінки окремих емпіричних індикаторів (ЕВ) як по всій сукупності респондентів , так і за окремими групами. Форма існування інформації для цього завдання - варіаційний ряд виду (2). Він складається з можливих варіантів відповіді на запитання (якось закодованих, зашифрованих) і частот (числа респондентів, що вибрали той чи інший варіант відповіді) . Соціолог оперує розподілом респондентів за окремими варіантами відповіді, тобто рядів види:

Пі, П2, ..., Пк-1 Пк,

де П2 - число респондентів, що вибрали 2-й варіант відповіді на питання, а до - число заданих варіантів відповіді.

Серед ЕІ будуть і так звані питання з спільними альтернативами, що мають кілька варіантів відповіді. Аналіз поведінки таких ЕІ також зводиться до аналізу розподілів.

Інше завдання аналізу, яка виникає в рамках розглянутого нами типу інформації, - вивчення спільного поведінки двох ЕІ (X і Y). Така поведінка відбивається в так званій таблиці спряженості. Наприклад , таблиця 1.3.1 - таблиця спряженості X х Y, де X має три варіанти відповіді, a Y - чотири.

 Таблиця 1.3.1 

 Таблиця спряженості двох емпіричних індикаторів Y 

 X 1 2 3 4 1 П11 П12 П13 П14 2 П21 П22 П23 П24 3 П31 П32 П33 П34 У осередку (клітці) таблиці стоїть число респондентів, які відповідають умові рядка і стовпчика. Наприклад, П32 дорівнює числу респондентів, у яких Х = 3 і Y = 2. 

 У загальному вигляді другий тип інформації існує у вигляді матриці типу «об'єкт - ознака», де об'єктами є респонденти, а ознаками - ЕІ (питання анкети). З цієї матриці виходять розподілу: одномірні (соціологи їх називають простими розподілами або лінійками) для окремо взятих ЕІ і двовимірні для двох ЕІ. Таблиці спряженості, отримані для різних груп респондентів, виводять нас на багатовимірні розподілу, на многомерниш аналіз даних. 

 . У разі розгляду анкет простої структури правомірно ставити питання кодування, можливих варіантів відповіді на питання анкети. Кодування інформації вже означає, що ми якийсь властивість як би і виміряли. Адже цілком правомірні питання: «Як виміряти стать респондента?», «Як виміряти вік респондента?», «Як виміряти політичні пристрасті респондента?» І т. д. Наприклад, відповідь на перше питання дуже проста. Для цього необхідно провести опитування по запитальника, в якому присутня в закодованому вигляді відповідне питання: 

 Ваш пол? 

 -Чоловіча; 

 -Жіночий, 

 Тут можливий і третій варіант відповіді (для трансвертов), але такі деталі нас не цікавлять. У контексті другого типу інформації пошук відповідей на питання «Як виміряти? ..» Відбувається за простою моделі. У відповідність вивчати властивості ставиться сукупність ЕІ, значення яких будь-яким чином кодуються. Об'єктами аналізу в рамках цього типу інформації є соціальні спільності, громадську думку з різних проблем. 

 Тип 3: Даннищ полученниге допомогою анкет «складною» структури 

 До цього типу даних відносимо дані, отримані в дослідженнях аналітичного характеру. Якщо говорити просто, то це ті дослідження, де поряд з пошуком відповіді на питання «Що це?» (Мається на увазі, що цікавить соціолога соціальний феномен) шукається і відповідь на питання «Чому це?». Інструментарій збору емпіричних даних у цих дослідженнях, як правило, складається з кількох частин. Для збору даних використовуються специфічні, досить складні прийоми, методи, техніки. Анкетування може супроводжуватися тестуванням. Для вивчення проблем конфліктності, лідерства в малих групах використовується так звана социометрическая техніка. Про все це ви маєте уявлення. 

 Зрозуміло, всі міркування, наведені вище для другого типу інформації, правомірні і для даного випадку. Основним джерелом інформації є індивід, форми існування інформації - варіаційні ряди, матриця виду (об'єкт - ознака), таблиця спряженості. З'являються й інші форми, такі, як матриці («об'єкт - об'єкт», «ознака - ознака»). 

 Важко перелічити всі напрямки соціологічних досліджень, в рамках яких соціолог конструює (створює інструментарій) умовно так звану анкету «складною» структури. Це і дослідження ціннісних орієнтації (мотиви, уподобання, потреби, інтереси), соціальних установок (спрощено кажучи, ставлення до чого-небудь), готовності до якого-то певного типу поведінки, ідентичності (зокрема, самоідентифікація), соціальних норм і т. д. 

 Позначення даного типу інформації як даних, отриманих допомогою анкети «складною» структури, може викликати деяке здивування. Адже було спеціально обумовлено, що в аналітичних дослідженнях інструментарій - складний, може складатися з декількох анкет. Тут немає протиріччя, а елементарний лекторський прийом для того, щоб ви зрозуміли, запам'ятали відмінність типів інформації. Нам з вами важливий саме цей аспект. Головна особливість аналітичних досліджень з позиції аналізу даних - те, що метод, техніка збору інформації тісно пов'язані з методом, прийомом аналізу емпірії. Джерело інформації - індивід. Метод збору - опитування, але в рамках його виникає безліч специфічних прийомів, технік, способів збору інформації. Їх теж називають методами, але з контексту завжди зрозуміло про якого роду методах йдеться. 

 Наприклад, будь-яка соціальна установка носить латентниш (прихований) характер. Безпосередньому спостереженню, вимірюванню, за допомогою прямо поставлених питань, не піддається. Виникає необхідність у побудові моделей вивчення цієї установки за допомогою доступних спостереженню ознак. Однак це не таке просте і зрозуміле моделювання, як у випадках, які ми розглядали вище. Простота тут умовна, оскільки до рівня емпіричних індикаторів ми ці моделі не доводили. Тоді й мета соціолога була інша - переконатися в необхідності різних типів інформації для вивчення властивостей соціального об'єкта. Якщо, наприклад, спробувати довести модель «політична активність студента» до ЕІ, то ми зіткнемося з величезними труднощами. Самі по собі такі соціальні феномени, як відношення людей до чогось і до когось, установка на щось, переваги чогось, потреби в чомусь, носять не тільки латентний характер, а й багатоаспектний, багатофакторний, многомерниг за своєю суттю. 

 Що це означає? Це означає, наприклад, що не можна виміряти соціальну установку одновимірно, тобто за допомогою кількості, числа, хоча завжди хочеться це зробити для того, щоб порівняти установки різних респондентів і зробити висновок, що установка респондента А сильніше (більше), ніж установка респондента В. З цього не випливає, що одномірності немає місця в соціології. Ми з вами далі будемо розглядати прийоми одновимірного вимірювання, або одновимірного шкалювання. Освоєння ж методів багатовимірного шкалювання вимагає серйозної математичної підготовки. Ми ці методи не будемо розглядати і зауважимо лише, що методами багатовимірного шкалювання називається цілий клас математичних методів. 

 Що ж означає одномірне шкалювання? Припустимо, що ми вивчаємо ставлення до бомжів. Ясно, що вивчення такої соціальної установки за допомогою прямо заданого питання типу «Як ви ставитеся ...?», Звичайно, можливо, але навряд чи має глибокий зміст. Пізнавальна можливість такого питання сильно обмежена. Тому бажано придумати якусь іншу модель. Не знаємо поки конкретно яку, але хочемо отримати в результаті її застосування як би «лінійку». На відміну від звичної (з міліметрами, з сантиметрами) вона містить специфічні поділу, відповідні різному рівню (значенням) соціальної установки. Умовно кажучи, з цією лінійкою ми ніби підходимо до кожного респондента, щоб виміряти ... Тоді йому відповідає якесь розподіл на цій лінійці. Ця процедура і дозволяє порівнювати респондентів між собою за ступенем вираженості вимірюваної соціальної установки. 

 Придумування такої моделі і називається одновимірним шкалювання. 

 Образ лінійки, звичайно ж, дратує слух гуманітарія. Враховуючи це, спробуємо якомога рідше звертатися до мови математики. Разом з тим такий термін, як одновимірний континуум, студенту необхідно знати. Він означає одномірність і безперервність. Наприклад, безліч дійсних чисел від О до 1 є одновимірний континуум. 

 У контексті розгляду даних третього типу виникає термін «гуманітарний вимір». Це особливий підхід, і, мабуть, у нього велике майбутнє. Вихідною посилкою є відмова від аналізу емпірії в термінах (професія, стать і т. д.) і перехід на мову локальних властивостей. Ці властивості носять так званий бінарний, або дихотомический характер. Для професії локальні властивості - лікар, токар, пекар, аптекар, соціолог і т. д. Для підлоги - чоловічий, жіночий. Тоді респондента характеризує не професія, стать і т. д., а то, лікарю він або лікар, токар він або токар, чоловік він чи не чоловік. Респондент або має, або не володіє окремим властивістю. Зверніть увагу, тут здійснюється перехід до зовсім іншої мови аналізу емпірії. 

 Формою існування інформації є матриця виду «об'єкт -

 властивість »і в клітинах матриці 0 або 1. Якщо об'єкт має властивість, то одиниця, а якщо не володіє, то нуль. Такого виду матриця - одна з форм існування інформації третього типу незалежно від згаданого підходу до виміру - гуманітарного. У рамках цього типу виникають і інші форми, а саме матриці виду «об'єкт - об'єкт», «ознака - ознака». Такі матриці є або похідними від матриці «об'єкт - ознака», або виходять в результаті використання специфічних методів збору інформації. Ми з вами зустрінемося і з такими формами існування інформації. 

 Тип 4: Дані про використання бюджету часу. 

 Інформація про проведення часу або використання бюджету часу є даними про реальний поведінці людей [17, с.

 235-255]. У процесі проведення таких досліджень збирається інформація про заняття окремо взятого індивіда за певний проміжок часу. Чим, скільки, де і т. д. займався індивід протягом, заданого дослідником часу. Таким проміжком часу (бюджетом) є один випадково обраний день, два дні (робочий і неробочий день), три дні (будній день, субота та неділя), тиждень. Техніка збору полягає в самофіксаціі респондентом своїх занять за добу від нуля до 24 годин. Бюджетом часу прийнято називати розподіл часу або його використання за певний період. Емпіричним індикатором є окремо взяте заняття (куріння, лежання, умивання, читання газет, спів і т. д.). Заняттю ставиться у відповідність так звана бюджетна лінійка. Що це означає? 

 Респондент може фіксувати не тільки те, чим він займався (первинне, основне заняття) і скільки часу, а й те, чим ще при цьому він займався (вторинне, супутнє заняття), де відбувалося заняття, хто при цьому був присутній. Аналіз супутніх занять важливий і тому, що деякі заняття практично не виступають в ролі основного, наприклад слухання радіо. Місце проведення заняття відіграє величезну роль при вивченні, наприклад, дозвілля молоді. Присутність різних осіб при здійсненні заняття характеризує, зокрема, тип спілкування, ступінь контактності. Тому для характеристики окремо взятого заняття і використовується бюджетна лінійка, що складається з таки показників, як: -

 шифр (код) основного заняття, -

 тривалість основного заняття, -

 шифр додаткового заняття, -

 шифр місця здійснення заняття, -

 шифр «присутніх при здійсненні заняття осіб». 

 У дослідженнях бюджету часу паралельно з щоденниками (щоденник -

 документ, де фіксуються характеристики заняття) використовуються і різні анкети простий і складної структури. Бюджет часу (мається на увазі використання бюджету) як тип соціологічної інформації має складну структуру. Завдання аналізу найрізноманітніші. Одиницями аналізу є: соціальні спільності і їх порівняння за времяпрепровождению; види діяльності (сукупність занять); заняття як події в житті людини. Тут з'являється нова форма існування інформації, а саме матриця типу «об'єкт - бюджетна лінійка». З цієї матриці можна отримати матриці вже відомих вам типів, наприклад, матрицю типу «об'єкт - ознака». У ній об'єкти - респонденти, а ознаки - заняття. У клітинах матриці - тривалість різних занять (основних або супутніх), частота народження занять. 

 Незважаючи на те що в дослідженнях бюджету часу збирається унікальна інформація, поширеність таких досліджень мала. Вони дуже трудомісткі як на етапі збору, так і на етапі аналізу. Об'єктами аналізу в дослідженнях проведення часу є окремо взятий респондент і його проведення часу за заданий проміжок часу, соціальна спільність і її проведення часу, окремо взяте заняття, вид діяльності (сукупність занять, наприклад, праця в домашньому господарстві, догляд за дітьми, покупки, пересування і т. д.), групи видів діяльності (робочий час, позаробочий час, вільний час і т. д.), структура проведення часу. 

 Тип 5: Текстові данниге. 

 Можна виділити кілька ситуацій, коли соціологу доводиться працювати з текстовими даними. Ці ситуації слід розглядати як три джерела даного типу соціологічної інформації. По-перше, соціолог стикається з такого роду інформацією при роботі з відкритими питаннями анкети. По-друге, при роботі з текстами різного роду неформалізованих інтерв'ю, м. тобто при роботі з м'якими / гнучкими методами збору інформації. Це результати наративного інтерв'ю, в основному використовуються в біографічному до підході вивчення соціальної реальності. Це результати лейтмотивного інтерв'ю: індивідуального і групового (фокус - група), третє, при роботі з матеріалами засобів масової інформації. У четвертих, при зборі емпіричної інформації за допомогою так званих проективних методів. Наприклад, для вивчення соціальних норм використовується метод незакінченим пропозицій, а для вивчення ідентичності методика двадцяти самовизначень, Далі ми будемо розглядати їх як прийоми вимірювання. 

 Існують принципово різні підходи до аналізу текстів. Перший з них полягає в перетворенні текстової інформації в «анкетні» дані. Для цього вибирається одиниця аналізу, або одиниця дослідження, або одиниця вивчення, наприклад, професійна кар'єра людей у разі, коли вихідними текстовими даними є біографії людей. Складається запитальник. На кожен емпіричний об'єкт - професійну кар'єру окремо взятої людини - самим дослідником заповнюється анкета. Запитальник містить сукупність питань, що цікавлять соціолога і характеризують професійну кар'єру респондента. 

 Другий підхід пов'язаний з так званим контент-аналізом [10, Книга 2, с. 39-102, 20]. Ви знаєте, що контент-аналізом називається формалізований підхід до аналізу текстів, який полягає в основному в підрахунку числа повторюваності різних слів, однокореневих слів, словосполучень. Відомий класичний приклад, аналізу соціальних змін у суспільстві на основі вимірювання площ, відведених газетою в різний час під різні тематичні рубрики. Цікавим є досвід вітчизняних соціологів з контент-аналізу шлюбних оголошень [4]. 

 Третій підхід обумовлений специфікою і цілями дослідження. Відомий так званий трансакціонниш аналіз текстів. Він полягає у вивченні образів, на які орієнтується, наприклад, газета. Такими образами є умовно «дитина», «батько», «дорослий». При аналізі біографій, наприклад, одне із завдань: організація інформації по 

 хронологічним та / або тематичним принципом. Це теж можна віднести до третього підходу аналізу текстів. 

 Одиницею аналізу при роботі з текстами може бути все що завгодно, тому що тексти - те, на чому дослідники часто вирішують завдання вторинного аналізу. Образно кажучи, це використання «старого» емпіричного матеріалу для вирішення «нових» завдань. Текстова інформація дає унікальну можливість багаторазового звернення до неї з різними цілями, для по етапного «витягування» необхідної соціологу інформації (для вирішення різних завдань, перевірки різних дослідницьких гіпотез). Зверніть увагу! Ми використовували словосполучення з терміном «аналіз» як якісь поняття. При цьому вони не є тільки поняттями соціології. Це всі категорії методології науки (є й така галузь науки). 

 Коли соціолог працює з текстовою інформацією виявляється дещо безглуздим поділ понять: метод збору інформації, метод 

 вимірювання, метод аналізу. Доцільніше використання понять «логіка аналізу», «стратегія аналізу». Разом з тим у такому поділі завжди є певний сенс, бо це якось збагачує соціолога, допомагаючи мислити альтернативно. Наприклад, чому не може виникнути питання: що-небудь ми вимірюємо в рамках роботи з текстовою інформацією? Мабуть, так. Можна запропонувати такі контексти. Вимірювання як кодування інформації. Вимірювання як виділення типів чого-небудь і кого-небудь. Вимірювання як формування структури чого-небудь. 

 Що стосується форм існування цього типу інформації, можна відзначити наступне. З текстової інформації можливе отримання і динамічних рядів, і матриць даних виду «об'єкт - ознака». Динамічний ряд виходить, якщо прослідкувати зміну за певний період часу, наприклад, площі газети, відведеної під певну рубрику. 

 Завдання на семінар або для самостійного виконання 

 По кожному типу інформації (тип 1, тип 2, тип 3, тип 4, тип 5) дайте відповідь на наступні питання: 

 Бере участь або не бере соціолог в зборі інформації? 

 Звідки вона береться? 

 Хто чи що є джерелом інформації? 

 Які методи збору цього типу інформації існують? 

 Що аналізує соціолог допомогою цієї інформації? 

 Які форми існування має тип інформації? 

 Чи виникає і як проблема вимірювання? 

 Які переваги і недоліки має кожен тип з точки зору користувача? 

 Висновки з глави 1 1.

 Головні труднощі вивчення емпіричної соціології обумовлені 

 існуванням як мінімум п'яти проблем: багатозначний характер 

 використання понять; існування «статистичного» і «гуманітарного» підходів до вивчення соціальної реальності; складність самого процесу отримання знанні, щоб зрозуміти, описати, пояснити, передбачити соціальні феномени; необхідність постійного співвіднесення наукового та повсякденного розуміння відомих і широко використовуваних понять; небезпека постановки помилкових проблем. 2.

 У емпіричної соціології поняття аналіз і метод є основоположними поняттями і мають багатозначну інтерпретацію. Цими поняттями необхідно користуватися дуже акуратно, використовуючи їх в основному в словосполученнях: первинний аналіз, вторинний аналіз, математичний аналіз, метод збору інформації, математичний метод, метод опитування і т. д. 3.

 Соціологічне дослідження «народжується» в процесі пошуку відповідей на питання: Що вивчати? Навіщо і для досягнення яких цілей вивчати? Де і за яких умов вивчати? За допомогою яких умовах вивчати? Ця логічна ланцюжок питань спочатку співвідноситься з дослідженням в цілому, а потім «працює» для формування як горизонтальних, так і вертикальних зв'язків в «тілі» дослідження. 4.

 Необхідність звернення до різних типів інформації (п'ять типів) виникає з суті самих дослідницьких завдань соціолога. Чим складніше завдання, тим різноманітніше інформація, якою користується соціолог. Одночасно він користується і «готовою» інформацією, і тієї, збір якої здійснює сам. 5.

 З якого б роду даними ні мав справу соціолог, йому не обійтися без 

 логічної схеми аналізу даних (логічна формалізація) і без застосування математичних методів (математична формалізація). Формалізація 

 необхідна для того, щоб: зібрати інформацію; систематизувати, узагальнити «море» інформації; ввести її в комп'ютер для зберігання і подальшої обробки, переробки; формувати похідні, від емпіричних 

 індикаторів, показники; здійснювати пошук латентних характеристик; 

 аналізувати взаємозв'язки між соціальними феноменами і в цілому структурувати процес отримання знання на основі емпіричних даних. 6.

 Основними формами існування інформації є динамічний ряд, варіаційний ряд, матриця даних виду «об'єкт - ознака». У ролі об'єктів аналізу виступають окремі респонденти, експерти, спільності (професійні, національні і т. д.), групи респондентів (сім'я, студентська група, бригада і т. д.), адміністративні утворення (район, місто, країна і т. д .), окремі газети, статті, рубрики, сукупність видів 

 діяльності, заняття людини і т. д. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ТИПИ емпіричних даних"
 1. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання, їх співвідношення
    емпіричний, теоретичний, ме-татеоретіческій рівні. Вони розрізняються по: - предмету, - гносеологічної спрямованості дослідження, - співвідношенню чуттєвого і раціонального корелятів пізнання, - характеру і типу одержуваного знання, - методам і формам пізнання, - пізнавальним функцій. Емпіричний рівень пізнання Предметом дослідження на емпіричному рівні
 2. Взаємозв'язок емпіричного і теоретичного рівнів дослідження
    емпіричного і теоретичного, розділити ці два рівня в цілісному процесі пізнання повністю неможливо, що показали невдалі спроби зробити це в рамках неоп-Взаємозв'язок емпіричного і теоретичного рівнів дослідження зітівізма. Неопозитивісти наполягали на принциповій можливості відомості т.зв. теоретичного мови до мови спостережень; стверджували, що «теоретичні
 3. 3J6. Загальна схема
    емпірична операція передбачає деяку сукупність попереднього знання А. Ця сукупність включає, зокрема, безліч даних Е3 і масу фрагментів різних теорій Т2. Хоча в інших ситуаціях Ез і Т% уразливі для критики, в даному емпіричному дослідженні вони приймаються без будь-яких сумнівів. Вони розглядаються як безперечні авторитети, наскільки б далеко від авторитаризму ми по
 4. Проблемні питання 1.
    типи і базові інтерпретації? 2. Які структура і внутрішні компоненти політичного процесу? 3. У чому полягає механізм розробки і здійснення державної політики? 4. Які основні етапи прийняття державних рішень? 5. Хто виступає акторами макрополітичних процесу, якими є типи взаємовідносин між ними? 6. Що таке розстановка і співвідношення соціальних сил
 5.  Глава 13. Типи держави
    Глава 13. Типи
 6.  Глава 4 ТИПИ СТРАТИФИКАЦИИ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА
    Глава 4 ТИПИ СТРАТИФИКАЦИИ В ІСТОРІЇ
 7. Надійність
    даних за будь-яких технічних неполадках, по-друге, забезпечення ефективного захисту даних від несанкціонованого
 8. Коефіцієнт приведення сумарная ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ До МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ рекультиваційних РОБІТ
    типи порушених земель наведено в табл. п. 10. ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА di33K (лісостепова зона) Типи порушених земель Феек за видами використання земель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2,20 3,65 2,59 5,30 2,60 2,60 8,35 7 , 01 1,00 2,59 4,71 1,00 2 1,30 1,96 1,45 2,64 1,44 1,44 3,98 3,95 1,00 1,52 2,44 1, 00 3 - 1,88 1,48 - 1,47 1,47 5,52 3,38 1,00 1,34 2,38 1,00 4 - 1,62 1,42 --- 3,21 1 , 00
 9.  тема 2 Витоки і основні типи цивілізації в давнину
    типи цивілізації в
 10. ПЕРЕДМОВА.
    типи емпіричних даних в соціології? Які проблеми і прийоми вимірювання існують в соціології? Навіщо соціологу потрібна математика? Що значить вивчити «поведінка» окремо взятого емпіричного індикатора і спільне «поведінка» емпіричних індикаторів? Що таке «зв'язок» і «взаємозв'язок»? Чому зв'язок розуміється по-різному? Що таке висхідна і спадна стратегії
 11. 2J5. Загальна схема
    емпіричним свідченням. Як правило, навіть теореми Т \ теж ще не будуть безпосередньо перевірятися, бо вони будуть містити в собі такі теоретичні поняття, як, скажімо, напруга (будь то механічне або психологічне), які не мають якихось емпіричних аналогів. Для того щоб зв'язати 71 з досвідом, необхідно додати додаткову систему гіпотез, об'єктивують
 12. Література 1.
    емпіричне дослідження як вимірювання в широкому розумінні / / Соціс, 2000. № 10. С. 101-109. См, також [Толстова, 2003. С. 198-212]. 24. Щюц А. Поняття та формування теорії в соціальних науках / / Сучасна зарубіжна соціологія (70-80-ті роки). М., 1993а. 25. Шюц А. Повсякденне мислення та наукова інтерпретація людської дії / / Там же, 19936. 26. Miles М. В., Huberman А. М.
 13.  Розділ 9. Моделі поведінки керівників, типи керівників, стилі керівництва персоналом.
    типи керівників, стилі керівництва
 14. 3. Самообретеніе у затвердженні Добра
    емпіричної дійсності, далекий обрій закритий її пеленою, і, щоб прориватися у вищі сфери життя і творчості, щоб трансцендентне, хоча на мить і ціною найбільших зусиль стало для нас іманентним і небо приклонилось до землі. потрібен не тільки порив натхнення, але неминучі і борошна, які зазвичай називають муками творчості і які насправді представляють собою боріння нашого
 15. Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007

© 2014-2022  ibib.ltd.ua