Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

22. Види юридичних осіб.Найбільш поширеним видом юридичних осіб на сьогоднішній день є
підприємства. Відповідно до статті 1 Закону "Про підприємства в Україні",
підприємством визнається самостійний господарюючий статутний суб'єкт,
володіє правами юридичної особи та здійснює виробничу,
науково-дослідну і комерційну діяльність з метою отримання
відповідного прибутку (доходу). У своєму складі підприємство не має інших
юридичних осіб.
Законодавством допускається можливість створення таких видів підприємств:
* приватні підприємства, засновані на власності фізичної особи,
* колективні підприємства, засновані на майні трудового колективу
підприємства,
* господарські товариства,
* підприємства, засновані на власності об'єднань громадян,
* комунальні підприємства, засновані на власності відповідної
територіальної громади,
* державні підприємства, засновані на державній власності,
в тому числі казенні підприємства. Казенні підприємства - нова категорія дла
українського цивільного законодавства.
Особливість казенного підприємства полягає в тому, що:
1) Майно, що перебуває у державній власності і закріплене за
казенним підприємством, належить йому на праві оперативного управління (в
той час як іншим підприємствам державне майно передається на
праві повного господарського відання);
2) Казенне підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві
оперативного управління майном, що належить до основних фондів
підприємства тільки за згодою органу, уповноваженого управляти
відповідним державним майном. Особливості розпорядження іншим
майном казенного підприємства визначаються його статутом;
3) Управління казенним підприємством здійснюють органи, уповноважені
управляти відповідним державним майном . Органами управління
казенними підприємствами є міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади;
4) Ліквідація та реорганізація казенного підприємства здійснюється за рішенням
Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства України;
5) Казенне преджріятіе діє на підставі статуту, який затверджується органом,
уповноваженим управляти державним майном і розроблюваного на
основі типового статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
6) Казенне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями коштами та іншим
майном, наявними в його розпорядженні, крім основних фондів; якщо у
казенного підприємства таких коштів та майна недостатньо,
відповідальність за його зобов'язаннями несе власник, тобто
держава;
7) Казенні підприємства мають право вступати в об'єднання підприємств
тільки за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Підставою рішення Кабінету Міністрів про перетворення державного
підприємства в казенне є наявність однієї з таких умов:
підприємство здійснює діяльність, якою може займатися тільки
державне підприємство; більше 50 відсотків продукції такого підприємства
споживає держава; підприємство є суб'єктом природних монополій.
Підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою
виробничу, наукову, комерційну та іншу діяльність і створювати
господарські об'єднання:
- асоціації-договірні об'єднання, створені з метою постійної координації
господарської діяльності, і не мають права втручатися у виробничу
і комерційну діяльність будь-якого зі своїх учасників;
- корпорації-договірні об'єднання, створені на основі поєднання
виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням
окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з
учасників;
* консорціуми-тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського
капіталу для досягнення спільної мети ;
* концерни-статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових
організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової
залежності від одного або групи підприємців;
- інші об'єднання за галузевим, територіальним, іншими ознаками.
Залежно від того, чи є необхідним наявність при створенні
господарського об'єднання та статуту та договору, або ж тільки установчого
договору , об'єднання підприємств поділяються на два види - статутні і
договірні.
Відповідно до ст.1 Закону "Про господарські товариства", такими
зізнаються - підприємства, установи, організації, створені на засадах
договору юридичними особами та громадянами шляхом об'єднання їх майна та
підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.
Виходячи з цього визначення, можна зробити висновок, що будь-яке статутне
господарське товариство є підприємством, але не будь-яке підприємство є
господарським суспільством. Підприємство відрізняється від господарського
суспільства тим, що для його створення досить і одного засновника, а для
створення господарського товариства - як мінімум двоє; майно може
належати підприємству, як на праві власності, так і на праві повного
господарського відання, а господарське товариство завжди є власником
свого майна. Що стосується об'єднання підприємств, то це, по суті,
господарське товариство, з тією лише застереженням, що його учасниками є
тільки юридичні особи.
Стаття 4 Закону "Про господарські товариства", встановлює, що. в Україні
діють. господарські товариства наступних видів:
- акціонерне товариство,
- товариство з додатковою відповідальністю,
* товариство з обмеженою відповідальністю,
* повне товариство (товариство з повною відповідальністю),
* командитне товариство (ст. 1,4). Акціонерне товариство - це
господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на певну
кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність за
зобов'язаннями тільки майном товариства. До акціонерних товариств належать
відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розподілятися шляхом
відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне
товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть
розповсюджуватися шляхом підписки,. купуватися та продаватися на біржі (ст.ст.
24-49).
Товариство з обмеженою відповідальністю - товариство, що має статутний
фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими
документами. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями даного виду
'товариства в межах їх вкладів (ст.ст. 50-64).
Товариство з додатковою відповідальністю - це товариство, статутний фонд
якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів.
Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного
фонд, а при недостатності цих сум - додатково належним їм
майном в однаковому для всіх кратному розмірі до внеску (ст.ст. 65).
Кратність відповідальності-визначається самими учасниками (за винятком
випадків, коли це визначено законом) і відображається в установчих
документах товариства.
Повне товариство - такий вид господарського товариства, всі учасники
якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть
солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм
майном. Розмір частки кожного учасника, форма участі в справах
суспільства визначаються установчим договором (ст.ст. 66-74).
Командитне товариство - товариство, що включає поряд з одним або
більшістю учасників, які несуть відповідь-«ственность за зобов'язаннями товариства
всім своїм майном (полновкладчіков), також одного або більше учасників,
відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства
(вкладників) (ст.ст. 75-83).
Таким чином, у командитному товаристві розрізняються учасники з повною
відповідальністю та особи, які відповідають лише внеском у майно товариства
(дестинаторам).
Законодавство України про біржу передбачає, що біржа є
організаційно-правовою формою оптової торгівлі.
Товарна біржа є організацією, що об'єднує фізичних і
юридичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну
діяльність і має на меті надання послуг у укладанні біржових угод,
виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, упорядкування та
полегшення товарообігу і пов'язаних з ним операцій.
Фондова біржа - це структура, що створюється без мети отримання прибутку та
займається виключно організацією укладання угод купівлі та продажу
цінних паперів. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від
власного імені та за дорученнями клієнтів, а також виконувати функції
депозитарію (ст. 33 Закону України "Про цінні папери та фондовій біржі "в
редакції від 10 вересня 1997 р.).
Відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність", банки -
установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської
діяльності та громадян за рахунок залучених коштів підприємств, установ,
організацій, населення, інших кредитних ресурсів, касове і розрахункове
обслуговування, виконання валютних та інших банківських операцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22. Види юридичних осіб. "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  види митного режиму. - Днепро петровськ: ДГУ, 1995. 60. Ківалов С.В. Митне право (адміністративна відповідальність ність за порушення митних правил). - Одеса, 1996. 61. Ківалов С.В. Проходження служби посадовими особами та моженних органів. - Одеса: Вісник Одеського університету (гуманітарні науки). Вип. 2. - 1996. 62. Ківалов С.В. Система порушень митних правил / / Збір нік
 2. Методи здійснення виконавчої влади
  види адміністративно-правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів
 3. Види і стадії адміністративного права
  види 3. Суд. контроль 4. Заг. контроль 5. Прокурорський нагляд 6. Адміністративний нагляд 7. Звернення громадян як засіб контрольної діяльності 1. Діє особлива система державних органів і гро-ських організацій, на які покладено обов'язок по підтриманню і зміцненню законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. Способи забезпечення законності -
 4. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  види доказів і правила доведення, а також структуру рішення суду. Арбітражному суду, іншим учасникам процесу законом надаються певні і відповідні їх процесуальному становищу права і покладаються обов'язки. Наприклад, обов'язок доведення лежить на особах, що у справі. Процесуальні права та обов'язки реалізуються в ході процесу у вигляді процесуальних
 5. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
    види підвідомчості. Як правило, це проводиться за трьома підставами: залежно від виду органів, до відання яких віднесено дозвіл тих чи інших справ, виділяють підвідомчість справ судам, адміністративним органам, третейським судам і т. д.; залежно від характеру справ - підвідомчість цивільних, сімейних, трудових, земельних та інших справ; залежно від характеру норм,
 6. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
    юридичній особі, що з діяльності її філії, представництва, розташованих поза місцем знаходження юридичної особи, може бути пред'явлений до арбітражного суду за місцем знаходження юридичної особи або її філії, представництва; позови про відшкодування збитків, заподіяних зіткненням суден, стягнення винагороди за надання допомоги і рятування на морі можуть пред'являтися в
 7. Поняття судового представництва
    види залежно від характеру юридичного факту, з яким закон пов'язує можливість виникнення відносин представництва. Добровільне (договірне) - засноване на волі довірителя і повіреного. Тут особа, яка бере участь у справі самостійно обирає свого представника для участі в справі, надаючи йому відповідні повноваження. Даний вид представництва виникає або в
 8. Види позовів
    юридичного факту матеріального права, яке змінює структуру матеріального правовідносини (наприклад, позов про зміну умов договору). Слід враховувати, що сучасна судова діяльність носить досить творчий характер, арбітражні суди встановлюють безліч фактичних обставин, особливо в тих випадках, коли регулювання здійснюється С допо-могою норм С щодо
 9. Поняття і класифікація доказів
    види, виявити відмінності і подібності між ними. Класифікація може бути проведена за такими ознаками: характеру зв'язку змісту доказу З встановлюваним фактом - прямі і непрямі докази; процесу формування відомостей про факти - первинні і похідні докази; джерелу доказів-особисті та речові
 10. 6. СВІТОВЕ УГОДУ
    види примирних процедур: переговори, претензійний порядок врегулювання спорів, посередництво, мирову угоду. Посередництво - примирительная процедура, спрямована на врегулювання правового спору і вироблення взаємоприйнятного рішення самими сторонами за участю посередника. Інститут посередництва в Російській Федерації недостатньо розроблений в теорії і рідко застосовується на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua