Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравоохоронні органи → 
Наступна »
Загидулин Р. А.. Правові основи функціонування силових структур у громадянському суспільстві Росії. - Хабаровськ: Вид-во Хабар. держ. техн. ун-ту, 2001. - 144 с., 2001 - перейти до змісту підручника

ВведенняСвітове співтовариство знаходиться в безперервному еволюційному процесі. Цей процес викликає зміни в науково-технічної, економічної, інформаційно-пізнавальної сферах, які в свою чергу викликають зміни в соціальній сфері, філософії та свідомості суб'єктів-індивідів. Зміни індивідуальної філософії, правосвідомості призводять до зміни громадської філософії і суспільної правосвідомості, розуміння необхідності зміни політичної організації суспільства в цілому і в кожному з його інститутів.
Чи не суб'єктивні бажання окремих індивідів або груп населення, політичних партій викликають вимоги зміни структури суспільства, а об'єктивні діалектичні процеси, в яких особистості чи політичні партії виступають лише виразниками закономірних процесів.
Ці закономірності привели спочатку частини, а потім все більші і більші страти суспільства до розуміння необхідності радикальної зміни організації суспільства. Необхідно було від ірраціонального ідеологічного суспільства і держави перейти до раціонального ринковому. Цей шлях пройшли багато держав світу. У 80-ті роки на цей шлях встала і Росія. Але шлях в новий світ виявився не простий з багатьох причин.
- Величезні природні багатства дозволяли широким соціальним верствам суспільства жити не проводячи, але не голодуючи, і ці шари суспільства опиралися реформам.
- Різке опір реформуванню надавала величезна ідеологізована частину суспільства.
- Сильне консервативне тиск чинив на суспільство паразитує, величезний військово-промисловий комплекс (ВПК) і співробітники силових структур.
Навіть керівники держави, які усвідомлювали всю згубність руху по колишньому шляху, не могли разом підпорядкувати цю впливову структуру - ВПК, силові структури. І перед формованим громадянським суспільством встала важке завдання - підкорити цього монстра інтересам суспільства. Не суспільство для армії та інших силових структур, а вони для суспільства. Потрібна була радикальна політична, економічна, соціальна реформа Збройних Сил, яка веде до їх інтегруванню в нову систему організації суспільства і держави.
Збройні Сили - складова частина суспільства. Реформа суспільства неможлива без реформування складових частин. Порушення принципу тотожного зміни частин загального, реформування одних частин загального при статичному положенні інших частин може призвести не тільки до гальмування розвитку приватного або загального, а й до руйнування спільного.
Тому реформа НД - це об'єктивна закономірність розвитку суспільства будь-якої історичної епохи, а в даний цивілізаційний період вона обумовлена ще й багатьма факторами революційних змін в Російській державності.
В історії нашої країни подібна проблема одного разу вже стояла. У 20-ті роки після закінчення громадянської війни промисловість була розвалена, сільське господарство пограбовано продрозверсткою, кошти в державі відсутні. Перспективи майбутнього залишалися неясними й страшними. Непідйомною гирею на ногах зубожілого і зголоднілим народу висіла величезна армія, роздута за воєнні роки до 5,3 млн осіб. Стан цієї переможної армади військ було жалюгідним. В умовах казарменого вмісту в ній стали швидко розвиватися явища, такі характерні для всякої казарми: серед рядових бійців пияцтво, дезертирство, знущання старослужащих над «молодняком» (на сучасному звучанні «дідівщина»), самогубства, непокори. Серед командного складу - казнокрадство, шахрайство, «комчванство», окозамилювання, використання праці солдатів в особистих цілях, недбале ставлення до служби, нехлюйство. Серйозними вадами армії в мирних умовах казарменого життя стали: розбухання управлінських штатів, бюрократизація апарату, розвиток писанини, безгосподарність і елементарне злодійство. У висновках спеціально створеної тоді позавідомчої комісії ЦК РКП (б) говорилося: «Червоної Армії як організованої, навченої і забезпеченої мобілізаційними запасами силою у нас в даний час немає. Армія небоєздатна »1.
Потрібна була глибока реформа армії. Ця реформа була проведена під керівництвом талановитого воєначальника і політика М. Фрунзе, який зумів подолати опір більшості армійських командирів, особливо старшого звена2.
1 РЦХИДНИ. Ф 17. Оп.2. Д.113. Л.30.
2 Сафронов В.Г. Якою бути армії? / / Вільна думка. 1997. № 9. С.42
Все це дуже нагадує те, що діється зараз у Збройних Силах РФ. З початком розпаду СРСР, утворенням суверенної Росії відбулися глобальні зміни в політичній, економічній і соціальній сферах суспільства. І сукупність об'єктивних еволюційних процесів і революційних реформ Росії викликала необхідність глибинних реформ в
Армії. Змінилися принципи політичного управління Армією, комплектування якісно новою технікою і озброєнням, матеріального та фінансового забезпечення, ціноутворення у сфері оборонної промисловості *.
Ці зміни економічного базису і політичної надбудови суспільства вимагають створення принципово нової Армії - Армії, що будується не так на принципі всенародної захисту Вітчизни, а Армії високотехнічною, високонаукових і високопрофесійної, різко обмеженою кількісно (держава не може витрачати фінансові кошти і «вшир» і «вглиб»). Фінансування Армії повинно стимулювати якісні зміни за рахунок зниження кількісної сторони.
* У дисертації поряд з терміном «Збройні Сили» застосовується термін «Армія» під яким розуміються всі воєнізовані формування РФ: МО РФ, МВС РФ, ФСБ РФ, ФПС РФ і т.д.
Ці процеси відбуваються у ЗС РФ. Однак у силу ряду об'єктивних і суб'єктивних причин вони проходять повільно і не завжди приводять до планованим результатам. Які ж причини гальмування реформи? Ми не ставимо за мету розглянути весь комплекс проблем. Хочемо досліджувати тільки одну сферу реорганізації Армії - сферу нормативно-правового регулювання реформи і на цій базі зміни правосвідомості військовослужбовців. Людина - центральна ланка реформи. Поки особовий склад Армії не зрозуміє об'єктивності та закономірності реформ, їх сувору справедливість і необхідність і на цій основі не змінить свою внутрішню психологію, реформи приречені на провал. Не можна заперечувати висновків В.І. Леніна, що ідеї, опанувавши маси, стають матеріальною силою.
Говорячи про сучасне суспільство, необхідно відзначити його головну рису - це має бути правове суспільство, де всі суспільні відносини повинні бути врегульовані нормами права. Там, де ці відносини не врегульовані, негайно настає анархія, свавілля і беззаконня. Саме введення нових економічних і фінансових відносин у суспільство без попереднього визначення «правил гри», тобто врегулювання їх нормами права, призвело до створення фінансових пірамід, «прихватизації» та іншим фінансово-економічною казусів, які ледь не привели державу до економічного, політичного і соціальної кризи.
Отже, будь-якої реорганізації суспільства повинна передувати науково обгрунтована, всебічна правова реформа. І це закономірно і для реорганізації Збройних Сил.
Враховуючи багатосторонність і багатофункціональність Армії, її багатоплановість, необхідно законодавчо врегулювати не тільки основні питання військового будівництва (військова доктрина, закон про оборону, закон про статус військовослужбовців), а й адміністративно-цивільно-правові положення, визначають порядок дії виконавчої влади та військовослужбовців у всіх сферах життєдіяльності Армії: умови проходження служби, фінансового, матеріального забезпечення та інші питання. При цьому в їх основу мають бути покладені принципи конституційного, цивільного, трудового та адміністративного права та підзаконні акти - накази МО РФ, директиви ГШ повинні закріплювати і посилювати «дух» і «букву» Закону, а не руйнувати їх.
Одним з основних напрямків реформи військового законодавства є розробка та впровадження демократичних принципів регулювання суспільних відносин за допомогою створення право-і дієздатних органів громадського самоврядування.
Вирішуючи питання про створення системи (саме системи) громадського контролю та самоврядування, необхідно поставити питання про її формах. Є різні погляди на систему подібних органів в Армії. Наприклад, висловлюються ідеї та вже робляться дії щодо створення армійських профспілок. Але на даному етапі, враховуючи історичні традиції та існуючу структуру, доцільно для вирішення порушених питань спиратися на Офіцерські збори. Історія Офіцерського зібрання йде корінням ще в Російську армію, в якій цей орган мав достатній авторитет і вплив. Офіцерські збори вирішувало багато соціально-побутові і навіть окремі службові питання. У літературі (Станкевич, Пікуль, Купрін та ін.) згадуються подібні випадки. Наприклад, у романі «Баязет», наводиться факт, що командир роти в Російській Армії обирався на офіцерських зборах, Станкевич вказує, що без вирішення Офіцерського зібрання, командир корабля не мав права відвідувати кают-компанію. Офіцерські збори розглядали всі питання, що стосуються честі офіцера. Таким чином, вони були важливим знаряддям підтримки законності, справедливості та правопорядку в офіцерському середовищі. У радянський час інститут офіцерського зібрання було ліквідовано. Замість нього функціонували партійні збори - від партійних осередків та первинних партійних організацій - до Головного Політичного Управління (ГоловПУРу) ВР СРСР. Певною мірою, особливо в період до обюрокрачування партії і створення «класу» партноменклатури, ці збори відображали інтереси досить великого шару офіцерства і виконували функції громадського контролю та самоврядування. Пізніше ці збори стали знаряддям правлячої партійно-командно-господарської верхівки і використовувалися для придушення офіцерів, які виступають проти бюрократичних форм правління, або для посилення регулюючого (страхітливого) впливу норм права, які за структурою більше скидалися на норми моралі і не мали санкціонує частини. З початком перебудови і руйнуванням партійної структури в Армії в 90-ті роки (Главком СНД Шапошников) була зроблена спроба відродження демократичного громадського управління через Офіцерські збори. Був розроблений і розісланий у війська проект «Положення про Офіцерському зборах в ВР СРСР». Це був, безсумнівно, позитивний крок Міністерства Оборони, спрямований на демократизацію життя армії, синхронізації процесів в армії та суспільстві. Офіцерство дуже позитивно поставилося до введення інституту офіцерських зборів, стало активно брати участь у перебудові. Але незабаром ці процеси затухлі. Причинами цього стали, по-перше, політична ситуація в країні. По-друге, деякі основні ідеї «Положення». Політична ситуація в Росії того періоду характеризувалася боротьбою між ідеями однопартійного і демократичного багатопартійного держави. Армія, в якій головну роль грали політоргани, звичайно, була на боці КПРС. Відповідну ідеологію несли і створювані під керівництвом КПРС офіцерські збори. Це прямо зазначено в главі II «Цілі і повноваження офіцерського зібрання, п. 11 -« Метою Офіцерського зборів є: - виховання офіцерів у дусі безмежної відданості Комуністичної партії Радянського Союзу і Радянського уряду ... ». І прийшов до влади уряд не був зацікавлений у підтримці таких односторонньо політизованих офіцерських зборів. А те, що створена структура Офіцерські збори підтримує КПРС, продемонстрував і I Всесоюзний з'їзд офіцерів. Було прийнято рішення про практичну ліквідації структури, тобто офіцерські збори зберігалися тільки в первинних ланках військ - частинах. Внутрішні ідеї «Положення» сприяли його остаточного розвалу навіть на рівні частин. Основними і негативними ідеями стали положення п. 2 «Головою офіцерського зібрання є командир військової частини (начальник установи або начальник гарнізону) і положення гл. II «Цілі і повноваження Офіцерського зібрання», де головними цілями були, в основному, ідейно-патріотичне виховання офіцерів і дрібні сімейно-побутові питання (ст. 12, 13, 14, 17), а повноваження були лише зазначені в ст. 17. Офіцерські збори розглядало конфліктні ситуації між офіцерами; випадки образи і нетактовного поведінки, підрив авторитету та гідності офіцера; прояв зарозумілості, чванства, зазнайства, грубості, підлабузництва, підлабузництва, бюрократизму і протекціонізму; зловживання службовим становищем; порушення військової дисципліни і офіцерської етики; випадки негідної поведінки офіцерів на службі, в сім'ї, в громадських та інших місцях. Недостатньо ефективним була і можливість заходів впливу Офіцерського зборів на військові правовідносини. До офіцерам могли бути застосовані заходи громадського впливу у вигляді товариської критики, товариського попередження та товариського осуду; вимога публічного вибачення; виняток офіцера зі складу Офіцерського зборів на строк до 6 місяців; подання клопотань командуванню про віддання молодших офіцерів товариського суду честі офіцерів. Тобто Офіцерські збори практично не могло
 регулювати ніяких інших правовідносин, крім особистісних, полномочно
 і активно брати участь при вирішенні цілого блоку питань, що знаходяться на
 стику службово-особистих відносин. Офіцерські збори не мало права, як
 не було полномочно контролювати діяльність командира, який був
 одночасно і головою Офіцерського зборів і головою
 атестаційної комісії, яка вирішувала практично всі питання службової
 діяльності офіцера. Боротися і протистояти такому монстру не хотів і не
 міг ніхто. В Армії настала ера абсолютної влади командира, яка, як
 відомо, буває і абсолютно порочною. Необхідно негайно
 обмежувати цей абсолютизм, і таким обмеженням має стати
 Офіцерські збори. У його основу повинні бути покладені ідеї поділу і
 незалежності гілок влади і одночасно їх єдності, а також наявності
 реальних механізмів впливу і регулювання правовідносин у військах на
 всі правовідносини, які можливо вивести зі сфери спеціальних
 правовідносин, тобто крім питань бойової та мобілізаційної готовності,
 бойової підготовки, бойового чергування і т.д. Крім того, має бути створена
 єдина система, тотожна структурі військ. Основні ідеї про
 організації та функціонуванні офіцерського зібрання викладені в
 пропонованому проекті «Положення про Офіцерському зборах ЗС РФ».
 Таким чином, у монографії досліджені і запропоновано основні напрями і методи реформування силових структур при переході Росії від тоталітарного до громадянського суспільства. 
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Вступ"
 1. 2. Індікатівні Ціни
    Індікатівні Ціни - Ціни на товари, Які відповідають цінам, что склалось чі складаються на відповідній товар на прайси експорту або імпорту на момент Здійснення експортної (імпортної) Операції з урахуванням умів поставки та умів Здійснення розрахунків, визначених згідно з законодавством України, а такоже якісніх Показників товару, и Які затверджено Міністерством ЕКОНОМІКИ України. Контрактні Ціни у
 2. Юридична відповідальність за Порушення ЛІСОВОГО законодавства
    Введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, что запобігає шкідлівому впліву на Ліси (ст. 71); Пошкодження лісу стічнімі водами, хімічними Речовини, Нафта і нафтопродукти, шкідлівімі Викид, відходамі (ст. 72); засмічення лісів відходамі (ст. 73); знищення або Пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем и Шляхів на землях державного ЛІСОВОГО фонду (ст. 74); знищення
 3. Екологічне законодавство України: сучасний етап
    Введення відповідніх статей у дію. Загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ. "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 4. Поняття и Особливості Принципів екологічного права
    Введення відповідніх статей у дію. Загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ ... "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 5. Тема 8. Адміністративно-правові режими
    Введення назвічайного стану, рядок его Дії, ДІЯЛЬНОСТІ державних органів и органів місцевого самоврядування в его умів передбачені в Законі "Про правовий режим надзвичайного стану" (від 16.03.2000.). Воєнній стан - це особливий правовий режим, что вводитися в Україні або в окрем ее місцевостях у разі збройної агресії чи Загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, ее
 6. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
    введення карантину у випадка епідемій та епізоотій; контроль и наглядові перевіркі; Закриття ділянок державного кордону та ін. (Дів. закони "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Адміністративний нагляд за особами, звільненімі з місць Позбавлення волі", наказ Міністерство охорони здоров'я "Про погодження Переліку захворювань и вад, при якіх особливо не может
 7. Тема 12. Адміністративний процес
    Введення Переліку предпринимателей, что займають монопольне становище на ринку (затв. розпор. АКУ від 10.03.1994 р.), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних-51 них посад державних службовців (затв.пост КМУ від 4.10.1995 р.) , Правила в'їзду іноземців в Україну, їх віїзду з України и транзитного проїзду через ее теріторію (затв. пост. КМУ від 29.12.1995 р.) та ін. Найчастіше и
 8. Тема 15. Режим законності и дісціпліні у державному управлінні
    Введення в дію Законів, что регулюють діяльність державних органів Щодо контролю за додержанням Законів). Більш детально див. Закон "Про прокуратуру". Адміністративний нагляд є найбільш об'ємним и різноманітнім. Слід мати на увазі, что ВІН відрязняється від суднового и прокурорсько Нагляду тім, что: 60 - Контролюючим суб'єкт е суб'єктом віконавчої власти; - основною метою є забезпечення
 9. Розділ II. ОСНОВНІ Напрямки РОЗВИТКУ І Реформування АДМІНІСТРАТІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВО
    Введення ДЕРЖАВНОЇ реєстрації таких нормативних АКТІВ в органах Юстиції. Зважаючі на це, слід Суттєво підвіщіті пітому Вагу Законів у регулюванні в сфере віконавчої Влада і до того ж законодавче позбавіті більшість центральних органів віконавчої власти (крім міністерств) права відаваті Нормативні акти, что стосують прав и свобод громадян. 3. Ровиток механізму захисту прав и свобод громадян
 10. Методи здійснення виконавчої влади
    введення карантину, зупинка руху транспор-та на окремих вулицях у разі аварії чи іншого події, за-нення ділянок держ. кордону, перевірка документів і огляд речей, прин-дітельного доставлення фізичних осіб для огляду в міді-цинские установи, примусове виселення громадян з будинків, гро-зящіх руйнуванням, санітарний огляд вантажів, техогляд транспортних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua