Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

16.2. Основні джерела та види фінансування природоохоронної сфери. Цільові фонди охорони природи

Грамотна реалізація ідей функціонування цільових природоохоронних (екологічних) фондів дозволяє усунути багато недоліків діяла раніше системи фінансування, зокрема, слабкий облік місцевої специфіки фінансованих об'єктів та необхідних пропорцій у виділенні коштів на окремі напрями охорони навколишнього середовища. Механізм утворення фондів сприяє збільшенню припливу коштів і часткового самофінансування природоохоронних робіт за рахунок платежів підприємств за забруднення.

Вперше питання про необхідність створення екологічних фондів виник у вітчизняній літературі на рубежі 70-80-х років XX в. у зв'язку з проблемою пошуку і розподілу коштів на природоохоронні заходи і розробкою системи платежів та штрафів за забруднення навколишнього середовища. Дослідження зарубіжного досвіду показало, що на Заході екологічні фонди в державному масштабі широкого поширення не отримали, проте у Франції, ФРН, Нідерландах в рамках окремих територій створюються колективні розподільні фонди цільового призначення. Такі фонди формуються насамперед при регулюванні надходжень стічних вод.

235

Вони утворюються за рахунок коштів підприємств-забруднювачів, державних дотацій і засобів басейнових органів.

Досвід країн, які впроваджують такі фонди, показує, що умовами ефективного використання їх коштів є наявність конкретних природоохоронних програм і обмеження числа членів фонду, що дозволяє більш точно визначати розміри внесків окремих підприємств і подальший розподіл коштів. Так, в США створено державний компенсаційний фонд, який використовується для компенсації витрат уряду на застосування невідкладних заходів і обмеження масштабів збитку, нанесеного здоров'ю людей. У 1980 р. був прийнятий закон про Суперфонда, що регламентує фінансування робіт по знешкодженню хімічних звалищ та інших небезпечних відходів: 75% надходжень до Суперфонд повинні забезпечувати податки корпорацій. У рамках суперфонду сформований спецфонд за рахунок штрафів компаній, у яких були випадки забруднення навколишнього середовища небезпечними речовинами. Компенсаційні фонди створюються в США і на рівні штатів на фінансування моніторингу, досліджень і практичних заходів за рахунок збору штрафів у відшкодування збитків від забруднення природного середовища.

У Республіці Білорусь цільовий позабюджетний фонд охорони природи був заснований в 1990 р., а пізніше створення його отримало правову основу відповідно до Закону Республіки Білорусь "Про охорону навколишнього середовища" (1992), який чітко визначив найважливіші джерела фінансування екологічних програм і заходів з охорони навколишнього середовища:

? республіканський і місцеві бюджети;

? кошти юридичних осіб, добровільні внески населення, іноземних громадян, а також інших джерел;

? республіканський, місцеві позабюджетні фонди та громадські фонди охорони природи;

? кредити банків.

Створення позабюджетних фондів охорони природи (республіканського, обласних, Мінського міського, районних та міських) регламентувала окрема стаття закону (ст. 19), в якій було визначено порядок їх утворення та напрями використання коштів. Тим самим посилювалася значимість фондів як джерел фінансування екологічної сфери. У розвиток цієї статті було розроблено і затверджено урядом "Положення про позабюджетних фондах охорони природи в Республіці Білорусь", в якому в якості основних засобів формування фондів відзначені податки (платежі) за викиди (скиди) забруднюючих речовин у навколишнє середовище; платежі за розміщення (складування) відходів; суми, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням зако

236

нодательства про охорону навколишнього середовища; штрафи за порушення природоохоронного законодавства.

Крім зазначених джерел позабюджетні фонди поповнювалися за рахунок платежів за видачу ліцензій на природокористування, коштів від реалізації конфіскованих знарядь полювання та рибальства, а також від продажу незаконно добутої з їх допомогою продукції, інвалютних надходжень, отриманих за позовами від іноземних фізичних і юридичних осіб за порушення природоохоронного законодавства, пайової участі юридичних осіб, інших природокористувачів у фінансуванні природоохоронних робіт і деяких інших надходжень.

Всі зазначені кошти, що формують позабюджетні фонди охорони природи, зараховувалися на спеціальні рахунки виконкомів місцевих Рад депутатів, а потім розподілялися наступним чином: 10% - на спеціальний поточний рахунок позабюджетних коштів Мінприроди (республіканський позабюджетний фонд), 30% - в обласні, 60% - в районні та міські фонди охорони природи. Кошти фондів витрачалися тільки на природоохоронні потреби. Використання їх показано на ріс.16.1 та 16.2.

Згідно ріс.16.2, в 1996 р. майже 2/3 коштів фондів було витрачено на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію очисних споруд та полігонів для відходів, інша частина - на придбання контрольно-вимірювальних приладів і обладнання; заходи з охорони і відтворення тваринного і рослинного світу, підвищення родючості земель; зміцнення державних служб; організацію моніторингу та ведення кадастрів природних ресурсів; наукові дослідження в галузі охорони навколишнього середовища тощо

Слід зауважити, що позабюджетні фонди охорони природи всіх рівнів концентрували в останні роки чималі грошові ресурси (так, в 1996 р. до фондів республіки надійшло близько 880, а в 1997 р. - 1327700000000 р.), тому все частіше порушувалося питання про консолідацію фондів з бюджетами відповідних рівнів з метою посилення державного контролю за витрачанням коштів. І відповідно до ст. 2 Закону "Про бюджет Республіки Білорусь на 1998 рік" кошти республіканського позабюджетного фонду охорони природи вперше були включені до складу республіканського бюджету, а операції з ними стали проводитися через систему Головного державного казначейства Міністерства фінансів Республіки Білорусь. З цих пір позабюджетний фонд охорони природи став іменуватися державним цільовим бюджетним фондом охорони природи. Кошти ж територіальних фондів охорони природи (відповідно

237

Джерела освіти

Платежі за викиди (скиди) забруднюючих речовин, розміщення відходів

Суми, отримані у відшкодування збитку

і від стягнення штрафів за екологічні правопорушення

Кошти від реалізації конфіскованих

знарядь полювання та рибальства, незаконно

добутої з їх допомогою продукції

Бюджетний фонд охорони природи

10% - до республіканського фонд охорони природи

30% - в обласні фонди охорони природи

60% - до районних і міських фондів охорони природи

Напрямки використання коштів

Здійснення заходів і програм з охорони навколишнього середовища і відтворення природних ресурсів

Впровадження екологічно

чистих технологій, будівництво очисних споруд, технічне переозброєння, реконструкція та капремонт природоохоронних об'єктів

Ведення кадастрів природних ресурсів

та моніторингу навколишнього середовища

Кошти, отримані у вигляді дивідендів, відсотків за вкладами, банківських депозитах, від пайової використання коштів фонду в діяльності підприємств та інших юридичних осіб

Платежі за видачу ліцензій на природокористування

Інвалютні надходження, отримані за позовами за порушення природо охоронного законодавства від іноземних юридичних осіб і громадян

Добровільні внески, пайова участь юридичних осіб; доходи від проведення грошово-речових лотерей

Розробка екологічних нормативів і стандартів

НДДКР зі створення природоохоронної техніки і технологій

Проведення екологічної експертизи

Зміцнення державних контрольних служб, пропаганда екологічних знань, міжнародне співробітництво тощо

Інші потреби, пов'язані з охороною навколишнього середовища

Рис. 16.1. Схема формування і використання коштів бюджетного цільового фонду охорони природи

238

Перераховано ^ Будівництво

в республіканський очисних споруд

фонд 10% і полігонів 32%

Ріс.16.2. Використання коштів територіальних (обласних і г Мінська) позабюджетних фондів охорони природи в Республіці Білорусь в 1996 р.

до ст. 3 закону) тепер акумулюються в складі місцевих бюджетів.

Значимість фондів полягає в тому, що їхні кошти є тим необхідним мінімумом, який гарантований екологічній сфері і не може бути використаний ні на які інші потреби. Розподіл же бюджетних коштів підкоряється вимогам економічної доцільності, які часто не узгоджуються з вимогами екологічного імперативу.

Зниження бюджетного інвестування в екологічну сферу компенсувалося в останні роки зростанням капітальних витрат з цільових природоохоронних фондів, а також з коштів підприємств і організацій (табл. 16.1). Завдяки цьому загальні річні витрати на охорону навколишнього середовища мають тенденцію до зростання, а їх частка у ВВП поступово зростає (табл. 16.2). Проте в даний час цільові фонди охорони природи функціонують у складі бюджетів (республіканського і місцевих), і це, звичайно ж, призвело до використання "природоохоронних грошей" не тільки на екологічні потреби.

239

Таблиця 16.

Структура капітальних вкладень на охорону довкілля, за джерелами фінансування,% * Капітальні вкладення I 1992 1993 1995 1 ООЛ р. На охорону навколишнього середовища, всього 100 100 100 Л- У ^ О р.

100 1999 р. 100 З них фінансування за рахунок: республіканського бюджету 28,3 21,1 5,5 6,9 10,2 місцевих бюджетів 18,9 36,7 34,3 23,2 20,1 цільових (позабюджетних фондів охорони природи - 4,6 22,2 30,4 14,2 коштів підприємств та організацій 52,7 37,5 37,9 39,4 55,5 Білорусь. " ™ ™ 0 П ° данньм Міністерс ™ а статистики та аналізу Республіки

Таблиця 16.2 Питома вага витрат на охорону навколишнього середовища у ВВП * 1990 1992 1995 1997 1998 1 ТОВ Витрати на охорону навколишнього середовища, млрд р. 0,436 11,912 2491,0 7765,2 13 005,0 1УУУ р. Валовий внутрішній продукт, млрл р. ** 43 917 119 813 356 079 675 159 9 ЯОП 99Гк Частка витрат на охорону навколишнього середовища у ВВП,% 1,0 1,3 2,0 2,2 1,9 2,2 БелаТусГ11 ™ 110 П ° даними М * ™ ерств статистики та аналізу Республіки ** У цінах відповідних років.

Так, за даними Мінприроди, в 1999 р. розпорядниками бюджетних фондів усіх рівнів було витрачено 4077600000000 р. (неденомінованих), з них 60% склали капітальні витрати (на будівництво, реконструкцію природоохоронних об'єктів, придбання контрольно-вимірювальних приладів та обладнання; капітальний ремонт очисних споруд та мереж каналізації більш ніж в 50 населених пунктах республіки; на фінансування будівництва, реконструкції та ремонту споруд з очищення та утилізації гнойових стоків на тваринницьких комплексах; на будівництво полігонів промислових і побутових відходів тощо). Разом з тим, відповідно до постанови Ради Міністрів Республіки Бела-240 русь 14% коштів фондів охорони природи всіх рівнів було перераховано для часткової компенсації витрат по вивезенню на поля органічних добрив, що, безумовно, суперечить їх цільовому призначенню.

У міру розвитку та оздоровлення економіки основну частину витрат по нормалізації екологічної обстановки повинні взяти на себе підприємства, і потреба в цільових фондах сама собою відпаде. У теперішній же час, виходячи з аналізу існуючої тенденції у співвідношенні джерел фінансування природоохоронної діяльності (табл . 16.1), політику інвестування екологічної сфери слід будувати на основі власних коштів суб'єктів господарювання, засобів природоохоронних фондів, а також залучати для цього можливих інвесторів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 16.2. Основні джерела та види фінансування природоохоронної сфери. Цільові фонди охорони природи "
 1. 16.1. Формування системи фінансування природоохоронних заходів
  До останньої чверті XX ст., коли стала очевидною необхідність мобілізації значних сил і коштів на вирішення екологічних проблем, фінансування природоохоронних заходів у нашій країні не носило постійного характеру , здійснювалося лише в міру екстрених потреб і можливостей. Тільки в 70-і роки капітальні вкладення на створення виробничо-технічних природоохоронних
 2. Питання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
    Предмет і завдання курсу «Природокористування». 2. Сутність категорій природокористування. 3. Поняття про раціональному природокористуванні. 4. Принципи раціонального природокористування. 5. Поняття про охорону навколишнього Середовища. 6. Біосфера, як область взаємодії суспільства природи. 7. Поняття «ноосфера» та її специфіка. 8. Поняття екосистеми. Класифікація екосистем за ступенем
 3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
    1. Предмет, методологія та завдання курсу «Основи екології та економіка природокористування». 2. Основи загальної екології, найважливіші поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки
 4. 12.3. Територіальне та галузеве прогнозування і планування
    Природоохоронне прогнозування і планування здійснюється на територіальному та галузевому рівнях. Територіальне прогнозування і планування на державному рівні покликане забезпечити екологічно обгрунтоване розвиток і розміщення продуктивних сил країни з урахуванням екологічної ємності території. На місцях плани-прогнози охорони навколишнього середовища розробляються відповідними
 5. 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"
    У перехідний період соціально-економічного розвитку виникає серйозна небезпека погіршення екологічної ситуації внаслідок руйнування стабільних господарських зв'язків, використання низькоякісних і некондиційних видів палива, фінансових труднощів суб'єктів господарювання, що обмежують можливості природоохоронної діяльності, недостатності бюджетного фінансування екологічної
 6. 3.7. Платежі за нераціональне землекористування
    Відповідно до Земельного Кодексу та Закону «Про плату за землю» вводиться порядок встановлення платежів за негативний вплив на навколишнє середовище, що виникає при використанні земель, у вигляді санкцій, штрафів і позовів за понадлімітне користування і відводи земель, порушення природоохоронного та земельного законодавств. Зазначені платежі відраховуються до місцевих фондів охорони природи та на
 7. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
    Управління природокористуванням - це діяльність держави щодо організації раціонального використання та відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, а також щодо забезпечення режиму законності в еколого-економічних відносинах. 173 Механізм управління природокористуванням об'єднує методи, функції та організаційні структури (органи управління). Методи
 8. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 9. 55. ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРІВ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
    Нормативну основу порядку фінансування виборів в РФ становлять гл. VIII Федерального закону «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян РФ», а також норми окремих федеральних законів і законів суб'єктів РФ про різні види виборів. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів відповідного рівня, виробляються уповноваженими
 10. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
    Встановлено взаємозв'язок економічних та екологічних проблем, визначено показники ефективності природокористування і охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини. Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні
 11. Рівні моніторингу навколишнього середовища та його організація
    Ефективність будь-якої системи (виду) моніторингу багато в чому визначається його організацією, що представляє собою складну, багатопланову задачу. Насамперед, складність організації моніторингу залежить від його рівня. Моніторинг навколишнього середовища може охоплювати локальні території (район, область) - локальний рівень, окремі регіони (округи) - регіональний рівень, а земну кулю в цілому -
 12.  Розділ 4 ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ І НОВІ СТРАТЕГІЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
    Розділ 4 ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ І НОВІ СТРАТЕГІЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
 13. 15.1. Економічний механізм природокористування - сукупність форм і методів економічного стимулювання раціонального природокористування
    На перехідному етапі розвитку економіки в господарському механізмі природокористування все більшої значущості набуває його економічний блок, або власне економічний механізм, який охоплює всі види економічного стимулювання раціонального природокористування методами позитивної і негативної мотивації, інвестування природоохоронних заходів, ціноутворення в природоохоронній
 14. VIII. Види интеллектульно власності, близької до авторських прав
    Існує кілька інститутів інтелектуальної власності, правовий режим охорони яких схожий на режим охорони об'єктів авторського права. До їх числа відносяться суміжні права, права на промисловий зразок, права на топології інтегральних мікросхем і права на бази даних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua