Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

16.1. Формування системи фінансування природоохоронних заходів

До останньої чверті XX ст., Коли стала очевидною необхідність мобілізації значних сил і коштів на вирішення екологічних проблем, фінансування природоохоронних заходів у нашій країні не носило постійного характеру, здійснювалося лише в міру екстрених потреб і можливостей. Тільки в 70-і роки капітальні вкладення на створення виробничо-технічних природоохоронних об'єктів (очисних споруд, пилогазоуловлюючих пристроїв, меліоративних систем, лісових насаджень тощо) стали забезпечуватися шляхом прямого бюджетного фінансування відповідно з п'ятирічними і річними планами охорони навколишнього середовища. Двома останніми п'ятирічними планами передбачалося виділення на природоохоронні потреби в СРСР відповідно 11 і 9 млрд р., В Білорусі - більш 300 і 275 млн р..

Виділені кошти розподілялися по галузях народного господарства, а потім по підприємствам, організаціям і уч

233

коджених згідно з планами фінансування і кошторисів-но-фінансовими розрахунками по створюваним господарським об'єктам в порядку бюджетного фінансування та довгострокового кредитування. Система централізованого фінансування доповнювалася системою фондування - централізованого розподілу матеріально-технічних ресурсів. За рахунок держбюджетних коштів фінансувалися також науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи природоохоронного призначення.

Поточні витрати на реалізацію природоохоронних заходів несли зазвичай самі підприємства і галузі, але основна тяжкість фінансування екологічної сфери лягала все ж на державний бюджет.

Формально існували й інші джерела фінансування - бюджети регіонів, кошти міністерств і відомств, однак фактично їх не можна було розглядати в якості незалежних від держбюджету джерел фінансування. Забезпечення фінансами природоохоронної діяльності здійснювалося, як правило, без розрахунку на отримання прибутку, крім випадків утилізації відходів для виробництва будь-якої продукції, тому кошти на реалізацію цієї діяльності виділялися за "залишковим" принципом, що ніяк не сприяло стимулюванню раціонального природокористування. Разом з тим, потрібно відзначити одну істотну гідність колишньої системи фінансування екологічної сфери - її регулярність.

У той час, як в умовах адміністративно-командного господарювання визначальну роль відігравало матеріально-технічне забезпечення природоохоронної діяльності (через систему фондів і лімітів), в умовах ринкового господарства, де єдиним дефіцитним ресурсом є гроші, вирішальним фактором ефективності природоохоронної сфери стає стійкість її фінансового забезпечення.

Перехід до ринкових відносин неминуче веде до руйнування колишньої системи фінансування екологічної сфери. У республіканському бюджеті останніх років капітальні витрати на природоохоронні потреби скоротилися з 1,4% в 1992 р. до 0,8% в 1995 р. в держбюджетне фінансування капітальних вкладень, але відповідно до Закону "Про державний бюджет Республіки Білорусь на 2000 рік" на природоохоронні потреби передбачалася сума, яка становила вже 1,6% видаткової частини республіканського бюджету (без урахування коштів фондів охорони природи).

Проте, в умовах великого бюджетного дефіциту в першу чергу страждають статті витрат на екологію. Високі процентні ставки призводять до того, що короткострокові вигоди домінують над довгостроковими інтересами. У сфері екології

234

здійснювати довгострокові вкладення на беззбиткової основі неможливо (а в високоінфляціонних економіках вкладення на термін понад 4-5 місяців розглядаються вже як довгострокові), оскільки за короткий час не можна реалізувати жодного більш-менш серйозного екологічного проекту. Завдання держави в цих умовах полягає в тому, щоб забезпечити функціонування такої системи фінансування екологічних заходів, яка б надавала стимулюючий вплив на природокористувачів з метою зниження їх техногенних навантажень на природу.

Згідно змін у всій системі суспільних фінансів фінансування екологічної сфери теж переходить до змішаного типу: крім бюджетних витрат, які неминучі, оскільки залишаються органи управління, необхідний ефективний механізм фінансування природоохоронної діяльності за рахунок підприємств-забруднювачів. Таке рішення справедливо, оскільки забруднювачі повинні нести фінансову відповідальність перед суспільством. Реалізувати цей механізм дозволяють цільових фондів охорони природи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.1. Формування системи фінансування природоохоронних заходів "
 1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  система і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки природокористування, теоретичні основи та методи дослідження. 6. Діалектика взаємовідносин людини і природи в процесі розвитку продуктивних сил. 7. Природні умови і ресурси як фактор економічного розвитку. 8. Класифікація природних ресурсів (природна, господарська,
 2. 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"
  формування системи державного регулювання , прогнозування і контролю природоохоронної діяльності;? дослідження та наукове обгрунтування господарського механізму природокористування в умовах становлення ринкових відносин;? вдосконалення організаційних основ управління природокористуванням;? розробка економічного механізму охорони навколишнього середовища та
 3. 12.3. Територіальне та галузеве прогнозування і планування
  систем оборотного водопостачання, відповідні їм обсяги капітальних вкладень; 172 - по охороні земельних ресурсів-показники "рекультивація земель" і "капітальні вкладення на охорону і раціональне використання земельних ресурсів", а також будівництво комплексів і полігонів по переробці відходів; - з охорони лісових ресурсів - показники захисту лісів від шкідників і
 4. 14.3. Облік і аналіз природокористування і охорони навколишнього середовища
  формування системи природно -ресурсних кадастрів є забезпечення вимог комплексного природокористування, повної достовірності кількісного та якісного обліку природних ресурсів, розподілу їх по користувачам і території, оцінка фактичного стану природно-ресурсного потенціалу. Відомості, що становлять кадастри, можуть збиратися, зберігатися і використовувати 200
 5. 8. МЕТОД ІНТЕГРОВАНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА НА ПРИРОДНЕ І навколишнього середовища людини
  природоохоронним вимогам при створенні та функціонуванні підприємств оцінюється за трехбальной шкалою. Перелік параметрів, використовуваних для оцінки ступеня відповідності окремих технологічних процесів природоохоронним вимогам, і відповідні умови їх оцінки наведені у додатку 36. Вибір робіт з тієї чи іншої технологічної схемою і призначення заходів по зменшенню
 6. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І . Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
  систем »,« Економічні основи екології »,« Основи переробки промислових та побутових відходів »,« Основи екологічної опрацювання проектних рішень », як навчальний
 7. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни« Природокористування »1.
  системи. Класифікація екосистем за ступенем господарського впливу. 9. Принципи взаємодії суспільства і природи. 10. Основні концепції взаємодії суспільства і природи. 11. Сталий розвиток: основні ознаки, принципи стратегії. 12. Поняття про природних продуктивних силах. 13. Класифікація ПР: природна (генетична); екологічна (за ознаками вичерпності і
 8. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
  системи, озоновий шар атмосфери, земля та її надра, поверхневі і підземні води, атмосферне повітря, ліси та інша рослинність, тваринний світ, мікроорганізми, генетичний фонд, природні ландшафти та інші об'єкти. Залежно від характеру об'єктів, їх місця в екологічній системі і юрисдикції, виділяють глобальні, регіональні та локальні об'єкти. До категорії глобальних відносяться
 9. Раціональне природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне законодавство
  Раціональне природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне
 10. Глава 5. Порядок введення в дію цього Федерального конституційного закону
  формуванню судової системи 1. Витрати на фінансування заходів, пов'язаних з реформуванням судової системи, передбачаються окремим рядком у федеральному бюджеті. 2. З 1 січня 1997 штати підрозділів Міністерства юстиції Російської Федерації пропорційно тій частині обсягу їх роботи, яка пов'язана з фінансуванням та забезпеченням діяльності судів, за винятком
 11. 5. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ нагромаджувачів промислових відходів
  системи множенням (діленням) відповідних витрат на коефіцієнт приведення, що визначається за формулою ai = (1 + E o) - ', (5.2) де ai - коефіцієнт приведення i-го, з початку експлуатації, року; Е0 - норматив приведення витрат за часом. Для нескінченно тривалого періоду експлуатації системи вираз цільової функції має вигляд -1) З = Зп z (1 + Eo)) -1) n ^ min no, (5.3) i = 1
 12. Рівні моніторингу навколишнього середовища та його організація
  системи (виду) моніторингу багато в чому визначається його організацією, що представляє собою складну, багатопланову задачу. Насамперед, складність організації моніторингу залежить від його рівня. Моніторинг навколишнього середовища може охоплювати локальні території (район, область) - локальний рівень, окремі регіони (округи) - регіональний рівень, а земну кулю в цілому - глобальний рівень.
 13. 12.1. Формування системи еколого-економічного прогнозування і планування
  формування економіки функції і зміст планування різко змінилися на всіх рівнях управління. Планування втрачає свій директивний характер, стає індикативним, тобто напрямних, рекомендаційним, ориентирующим, координуючим дії і інтереси держави та інших суб'єктів господарювання. Але в умовах економічної кризи індикативні плани включають як
 14. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  природоохоронної діяльності;? вирішення спорів про право користування природними ресурсами, застосування санкцій за порушення природоохоронного законодавства і
 15. 13.3. Особливості управління природокористуванням на перехідному до ринку етапі
  формування системи та здійснення керівництва організаційно-господарськими заходами щодо реалізації проводиться державою екологічної політики. До таких заходів можуть бути віднесені:? екологічний моніторинг;? облік і контроль за природоохоронною діяльністю при-родопол ьзователей;? екологічна експертиза та аудит;? організація
 16. Тема 26. Методика розслідування екологічних злочинів.
  Природоохоронного законодавства: Навчальний посібник. - Л., 1991. Прокурорський нагляд за виконанням природоохоронного законодавства. - М.: МНЕПУ,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua