Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Діяльність

Життя людини є його діяльність, бо людина за своєю природою діяльна істота. При вивченні соціальної реальності не можна обмежуватися тільки аналізом стану суспільної свідомості. Воно (свідомість) стає тільки тоді реальною силою, коли воно втілюється в поведінці, діяльності, що в кінцевому рахунку знаходить вираз у соціальних діях людей. Не секрет, що громадські наміри, бажання, орієнтації з тих чи інших причин не завжди реалізуються у вчинках, акціях, реальних справах. Що заважає їх втілити в життя - у цьому полягає одна з найважливіших завдань соціологічного дослідження.

Соціологія досліджує не тільки компоненти суспільної свідомості, а й їх реалізацію як в поведінці, так і діяльності, які виступають формою перетворення свідомості в реальний феномен суспільного життя.

Справа в тому, що свідомість у всьому його багатокомпонентному багатстві - знання, потреби, мотиви, ціннісні орієнтації, установки, інтереси і т.д. - Не завжди прямо корелює з практичною стороною їх втілення в життя. В силу об'єктивних і суб'єктивних причин компоненти свідомості не завжди набувають об'єктивувати форму свого вираження - поведінка, діяльність. Тому цілком правомірна постановка питання в рамках концепції соціології життя - що повинно заповнити (доповнити) свідомість як початковий елемент життя людей для його логічного завершення. Логіка розвитку будь-якого суспільства показує, що теоретичної та емпіричної соціологією знайдено відповідь на дане питання - це поведінка і діяльність, які знаходять втілення у діях людей, у механізмі і результати (соціальних фактах) і які не тільки постулює ються, але й можуть бути виміряні при допомоги вже апробованих дослідних процедур.

Але незважаючи на близькість цих понять, вони мають серйозні відмінності за змістом і змістом.

Аналізуючи цей компонент соціології життя, слід зазначити, що в ній частіше використовується поняття «поведінка», ніж «діяльність», незважаючи на їх близькість за змістом і змістом.

Діяльність уособлює не лише ставлення до навколишнього світу і взаємозв'язку з ним, а й перетворення світу, підпорядкування його людським цілям. На думку одних дослідників (В.П. Філатов), діяльність - це специфічна форма людської активності по відношенню до навколишнього середовища (природі), іншим людям, суспільству, за допомогою якої людина доцільно перетворює оточення у свіх інтересах. На думку інших дослідників, діяльність - це перетворення людиною природних і суспільних умов існування. На думку ще однієї групи вчених, діяльність - це не тільки перетворення природи і суспільства, а й створення нових соціальних властивостей і здібностей людини, нову якість життя.

Головне в діяльності - праця, в процесі якої вирішується питання про виробництво матеріальних і духовних благ, у результаті чого відбувається спілкування, зміна і розвиток людини.

Структура діяльності включає в себе чотири підсистеми: 1) об'єктивні передумови (потреби та інтереси); 2)

суб'єктивно-регулятивну (установки і ціннісні орієнтації); 3) виконавську (сукупність вчинків, скоєних в ім'я реалізації поставленої мети); 4) об'єктивно-результуючу (результати діяльності). У цій підсистемі важливо спочатку передбачити, а потім оцінити наслідки діяльності.

Діяльність розглядається в таких аспектах: як форма активного ставлення до навколишнього світу з метою його зміни і перетворення; як включає в себе мету, засоби, результат, хоча мета є тільки підставою для діяльності, але лежить поза її; як головне (основне) умова існування людини і суспільства; крім того діяльність несе на собі відбиток світогляду, світосприйняття.

Для діяльності важливі такі характеристики, як внутрішні її побудители - цілі, прагнення до досконалості (якістю), участь в управлінні, у вихованні, у навчанні, у підготовці та забезпеченні ефективного функціонування соціальних відносин.

Сутнісні сили діяльності виражаються у створенні, у засвоєнні, у збереженні, поширенні еталонів і зразків поведінки поряд з творенням, творчістю, з проявом активності.

Діяльність передбачає врахування і таких глибинних (латентних) характеристик, як національний характер і менталітет народу.

Діяльність може бути охарактеризована на різних рівнях - макро-(у рамках всього суспільства), мезо-(в межах місця проживання людини - місті, селі і т.д.) і мікрорівні (у сім'ї, в первинній організації, в соціальних групах безпосередньої взаємодії).

Все різноманіття діяльності можна звести до наступних функцій: 1) зміни даної соціальної ситуації або умов діяльності; 2) стабілізації; 3)

адаптації; 4) інтеграції, спрямованої на включення особистості, групи в більш велику соціальну спільність; 5) прогностичної функції, тобто визначенню перспективи.

Тому для соціології важливо пізнати процес «перетворення суспільної свідомості в суспільну силу» (К. Маркс). Процес реалізації прогностичної функції свідомості - набагато більш багате за змістом специфічне явище суспільного життя, в якому переплітаються як наукові, обгрунтовані знання, судження і умовиводи, так і стихійне, продиктоване практичним досвідом, безпосереднє сприйняття дійсності і відповідної їм діяльності.

Основна література

Іванов В.М. Діяльність соціальна / / Соціологічна енциклопедія. М., 2003. Т. 1. С. 277-278.

Осипов Г.В. Діяльність соціальна / / Енциклопедичний соціологічний словник. М., 1995,

С. 172-174.

Тощенко Ж.Т. Соціологія. Загальний курс. 3-е изд. М., 2005. С. 48-56.

Філософський енциклопедичний словник. М., 1999.

Додаткова література

Абульханова-Славська К.А. Діяльність та психологія особистості. М., 1980.

Каган М.С. Людська діяльність. М., 1974. Леонтьєв А.Н. Діяльність. Свідомість. Особистість. М., 1977.

Харчева В.Г. Основи соціології. М., 1998.

Ж.Т. Тощенко

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Діяльність"
 1. Стаття 3. Мета і предмет діяльності товариства
  діяльності товариства є отримання прибутку. 3.2. Предметом діяльності товариства є: ___. Суспільство має право здійснювати й інші види діяльності, якщо вони не заборонені
 2. Теми для рефератів 1.
  Діяльності (на прикладі педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 3. 6. Оподаткування приватних нотаріусів
  діяльності нотаріату в Україні "від 23.08.98 р. № 932/98 вчинення нотаріальних дій не є підприємницькою діяльністю і не має на отримання
 4. 4. Державне управління
  діяльність орга-нів виконавчої влади, що здійснюють функції державного управління в галузях і сферах господарського, соціально-культурного та адміністративно-політичного (пристрої) будівництва. Існує 2 підходи до визначення розуміння державного управління. 1. Широке розуміння - це регулююча діяльність государ-ства в цілому, тобто діяльність з управління
 5. 1. Предмет правового регулювання: Банк Росії, банківська система і банківська діяльність
  діяльність. Відповідно, предметом правового регулювання для банківського права є банківська система, банківська діяльність та банківські відносини у цій галузі. Банківська система в Росії включає дві підсистеми: Банк Росії та кредитні організації. Всі відносини між цими підсистемами виникають, змінюються і припиняються у зв'язку з здійснюваної ними банківської
 6. Ступінь автоматизації різних видів діяльності
  діяльності, а не тільки
 7. організована економічна злочинність
  діяльність корисливого, множинного характеру, наносящая значної шкоди, чинена з використанням зобов'язальних відносин, в тому числі в процесі професійної діяльності, з використанням правових форм економічних відносин, яка характеризується нематеріальним характером, колективністю і анонімністю жертв, а так само великою відстанню між злочинцем і жертвою, складністю
 8. Зміст
  діяльності підприємств 8 Бізнес-план, як метод здійснення фінансово-економічної діяльності підприємства 11 Державне регулювання діяльності підприємств громадського харчування 16 Особливості підприємств громадського харчування 16 Типи підприємств громадського харчування та організація обслуговування в них 22 Виробничий процес на підприємстві 35 Організаційна
 9. 5. Обмеження приватної нотаріальної діяльності
  діяльності нотаріату в Україні "від 23.08. 98 р. № 932/98, приватний нотаріус не має права вчиняти такі нотаріальні дії: видачу свідоцтва про право на спадщину; вжиття заходів щодо охорони спадкового
 10. II. Діяльність
  діяльність, а повне припинення діяльності є смерть. Звідси, так як найбільш високо розвинена діяльність веде до самої повної життя, діяльність отримує моральну санкцію, а бездіяльність піддається моральному осуду. § 200. Вид діяльності, яким ми тут головним чином займемося, тобто той, який первинно спрямований на самопідтримка, а вдруге - на
 11. 77. Виконавча влада та її механізм.
  Діяльність; - відпрацьовувати шляхи і способи реалізації законів. Призначення органів виконавчої влади - управління, що включає: - виконавча діяльність - здійснення рішень, які прийняті органами законодавчої влади; - розпорядча діяльність - здійснення управління шляхом видання підзаконних актів і виконання організаційних дій. КМУ - вищий орган
 12. Стаття 18. Керівництво поточною діяльністю товариства
  діяльністю товариства здійснюється генеральним директором і правлінням товариства. До компетенції генерального директора і правління відносяться всі питання керівництва поточною діяльністю товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або ради директорів. Компетенція кожного з цих виконавчих органів визначається статтями 19 і 22
 13. Пєчніков Н.П.. П317 Деякі аспекти діяльності міліції громадської безпеки: лекції до курсу / Н.П. Пічників. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 84 с., 2007
  діяльності, функціях правоохоронних органів РФ, про їх взаємодію. Призначені для студентів юридичного факультету спеціальності
 14. 2. Реєстрація приватного нотаріуса
  діяльності встановлено статтею 24 Закону України "Про нотаріат" та Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженого наказом Мін'юсту України від 04.03.94 р. № 10/5. Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності не допускається. Разом з тим наказом Мін'юсту України від 12.01.99 р. № 2/5 затверджено граничну чисельність приватних нотаріусів в нотаріальних округах.
 15. Попередній етап
  діяльності, що задовольняє його потреби і відповідає його можливостям. Якщо вона відразу знаходить такий вид діяльності, починається процес самоствердження її як особистості, він піклується про безпеку
 16. 4. Контроль за законністю діяльності приватних нотаріусів та припинення приватної нотаріальної діяльності
  діяльність припиняється, а реєстраційне посвідчення анулюється управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у випадках: надання приватним нотаріусом письмового клопотання про припинення своєї діяльності; анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю; якщо приватний
 17. 18. Поняття, зміст і види торгового патенту
  діяльності або його структурного (відокремленого) підрозділу займатися певними видами діяльності. Торговий патент придбавається суб'єктами підприємницької діяльності, предметом діяльності яких є вищевказані види. Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформ-лена відповідно до Закону. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо
 18. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Діяльності. 3. Порівняльний аналіз психологічного потенціалу особистості вчителів, які здійснюють різні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності
 19. Авторитарний керівник
  діяльність кожного і способи здійснення цієї діяльності. Такий керівник «суб'єктивний», критикуючи і заохочуючи членів колективу. У його руках знаходиться доля кожного
 20. 13.3. Види та рівні розвитку здібностей
    діяльності - наукові (математичні, лінгвістичні та ін.), творчі (музичні, літературні, художні), інженерні, військові і т. д. По спрямованості і спеціалізації розрізняють загальні та спеціальні здібності. ,? Загальні здібності - це система властивостей особистості, за допомогою якої можна швидко оволодіти знаннями, вміннями та навичками і за допомогою їх виконувати будь-яку
© 2014-2022  ibib.ltd.ua