Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 2. Джерела слідів пам'яті та їхня характеристика


Слід пам'яті - це результат інтелектуальної діяльності, що відбувається у соціальному середовищі на рівні суспільної свідомості. Оскільки суспільну свідомість і мислення має тільки людина, тому джерелом ідеальних відображень можуть бути винятково люди. Певна річ, пам'ять мають і деякі біологічні системи, особливо тварини. Вони можуть сприймати і запам'ятовувати деякі сигнали і реагувати на них, але вони не можуть бути джерелами слідів пам'яті в криміналістичному смислі, тому що не володіють мисленням на рівні суспільної свідомості. Всякий мислений образ являє усвідомлене відображення як результат психічного відображення.
Механізм формування слідів пам'яті надзвичайно складний і багато в чому залишається ще нерозгаданим. Дійсно, формування слідів пам'яті відбувається на рівні мислення і свідомості, які являють пік вищої нервової діяльності кори головного мозку людини. Схематично в цій діяльності можна виділити: сприйняття, тобто почуттєве пізнання; мислення - логічну обробку почуттєвих сигналів та формування мислених образів; і, нарешті, закріплення і зберігання мисленого образу в пам'яті. Цей процес як взаємодіюча система складається з трьох елементів: сприйняття ? мислення ? пам'ять. Звідси випливає висновок, що слід пам'яті буде опосередкований властивостями джерела - здатністю сприймати, особливостями мислення і видами пам'яті.
Сприйняття - це безпосереднє почуттєве пізнання, яке представляє лише фактичний матеріал для інтелектуальної діяльності суб'єкта. Логічна обробка сигналів, що надходять в мозок, створює у свідомості суб'єктивний образ, адекватний якості почуттєвого сприйняття. Саме через це умови формування слідів пам'яті заведено ділити на суб'єктивні та об'єктивні.
До суб'єктивних умов відносять: стан здоров'я, тип вищої нервової діяльності, пам'ять, увагу, темперамент, характер розумової діяльності, мету, сприйняття, дефекти органів чуттів та ін. Звідси людей як джерел ідеальних відображень можна ділити за типом вищої нервової діяльності (сангвініки, холерики, флегматики, меланхоліки), за видами пам'яті (моторна, емоційна, образна, словесно-логічна).
Об'єктивні умови (фактори) не залежать від суб'єкта. Як правило, до них відносять стан природних умов спостереження: погана видимість, короткотривалість події, що сприймається, віддаленість об'єкта спостереження, використання злочинцем засобів маскування (маски, перуки, грим). Названі та інші обставини погіршують формування сліду пам'яті і потребують врахування при розкритті його змісту під час слідчої дії.
Джерела криміналістичної інформації, як згадувалось вище, класифіковані за видами відображення як ідеальні і матеріальні; прості, складні та їх системи, зокрема: люди, речі і "люди ? речі". Джерелами слідів пам'яті, зрозуміло, є тільки люди, люди ? речі і люди ? люди. Нарешті, джерела можна класифікувати за суб'єктами процесуальної діяльності: підозрювані, звинувачені, потерпілі, свідки-очевидці, свідки зі слів інших джерел, спеціалісти.
Знати та враховувати суб'єктивні та об'єктивні фактори, що впливають на формування, зберігання та адекватність слідів пам'яті, необхідно в процесі проведення вербальних слідчих дій та при оцінці об'єктивності розкриття суб'єктом сліду пам'яті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Джерела слідів пам'яті та їхня характеристика"
 1. § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  джерела, що можуть бути доказами щодо стосунків між вимагачами та потерпілим; 12) документи (у тому числі зафіксовані в пам'яті ЕОМ або збережені на жорстких магнітних дисках), що відображають господарську і фінансову діяльність злочинної групи, яка займається вимаганням, а також свідчать про наявність корумпованих зв'язків; 13) звуко- і відеозаписуючу апаратуру (у разі, якщо у розпорядженні
 2. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  джерело адміністративного права. (ТуПоняття, особливості і види адміністративно-правових відносин. 102 8. Склад адміністративно-правових відносин. Адміністративні право- і дієздатність. Література: 1, 9,10,17, 72, 73, 76, 77, 82, 88, 97 та ін. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права 1. Поняття і ознаки суб'єкта адміністративного права. Фактори, що впливають на коло суб'єктів
 3. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  їхня характерис тика. Основні законопроектні роботи в галузі адміністративно го права. 7. Адміністративно-правові норми: поняття, види та особливості °* структури. 8. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Ук раїні. 9. Основні напрямки реформи адміністративного права в Україні. 10. Дія адміністративної норми в часі, в просторі та за колом осіб. V Порядок дії в Україні
 4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  джерела - так званого "поліцейського права" (а саме, обмеженість питаннями охорони громадського порядку і безпеки), адміністративне право, поряд з конституційним (державним), являє собою класичний зразок галузі публічного - на відміну від приватного - права. Як і конституційне право, право адміністративне опосередковує функціонування публічної влади в державі. В той же час
 5. § 3. Зв'язок криміналістики із суміжними галузями знань
  джерела, використовуваного для вивчення злочинів, розробки їх відповідних характеристик: кримінально-правової (кваліфікаційної), кримiнально-процесуальної (доказової), кримінологічної (попереджувальної), криміналістичної
 6. § 1. Криміналістична профілактика злочинів
  джерелом отримання відомостей про умови, що сприяли злочинам, є огляд ділянок території та приміщень, які не є місцем події, зокрема складських і виробничих приміщень тощо. Під час огляду можуть бути виявлені й зафіксовані умови збереження і транспортування матеріальних цінностей, які призвели до їх втрат і псування, що вказує на непридатність складських приміщень для збереження певних видів
 7. § 3. Криміналістична характеристика злочинів
  джерел посягання (підзвітні цінності, невраховані цінності, створені при їх виробництві за рахунок лишку, який надійшов зі сторони (сторонні цінності), від співучасників, майно, приховане від оподаткування); ґ) обстановка вчинення злочину: місце як частина матеріального середовища, що включає, окрім приміщення та ділянки місцевості, сукупність різних предметів. До обстановки належать також
 8. § 4. Криміналістичне вчення про розкриття злочинів
  джерел пасивними способами (умовчання, неповідомлення, відтягнення часу, відмова від дачі показань тощо) і активними способами (приховування знарядь злочину, предметів посягання, матеріальних цінностей, грошових коштів та ін.); 2) знищення інформації (слідів злочинця, наслідків його дій); 3) маскування інформації, прийоми якого спрямовані на викривлення уявлення про особу злочинця, спосіб його
 9. § 1. Криміналістична характеристика вбивств
  джерелом інформації, бо воно містить велику кількість слідів і речових доказів, що визначають напрям розслідування і висунення слідчих версій. «Слідова картина» події (сліди злочину). «Слідову картину» утворюють обставини і сліди події злочину. Виявлення їх, аналіз, встановлення причинних зв'язків дозволяють побудувати картину події, сформувати уявні або дійсні моделі злочину, механізм його
 10. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  джерелом свідчень про вчинені кредитні операції є працівники кредитно-фінансових установ (кредитної та операційної служб) і представники позичальника. Працівники кредитної служби можуть дати певні свідчення, зокрема: хто і коли звернувся з проханням про надання кредиту; чи знайома ця особа з позичальником, в яких стосунках з ним перебуває; в яких стосунках перебуває керівництво кредитної
© 2014-2021  ibib.ltd.ua