Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
В.А.Колосов, Н.С. Мироненко. Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с, 2001 - перейти до змісту підручника

4.1. Довгі цикли розвитку світової геополітики Дж. Модельскі і В. Томпсона

Зліт і падіння великих держав У своїх роботах відомі американські політологи Дж. Модель-скі і В. Томпсон стверджують, що глобальні економічні процеси за часом сполучені з довгими світовими політичними циклами, званими «циклами лідерства». Зміна таких циклів періодично змінює структуру світового політичного устрою, сприяючи висування нових великих держав і географічних зон їх впливу. У табл. 8 і 9 наводяться дані про динаміку частки провідних країн у промисловому виробництві світу приблизно з початку першої промислової революції до закінчення «Великої депресії» XX в.

Аналіз наведених даних свідчить про нерівномірність розвитку, злети та спади великих держав, про циклічність «географічного відбору» тих чи інших держав на роль господарських лідерів в світі.

Таблиця 8 Частка ряду країн у світовому промисловому виробництві (%] Держави 1ОДИ 1750 180 0 1830 1860 1880 1890 1900 1913 Європа 23,2 2 8,1 3 4,2 5 3,2 1 червня , 3 в цілому Велико-1,9 4, 3 9, 5 19,9 2 2,9 2 1,5 18,5 13,6 британия

Німеччина 2,9 3, 5 3 , 5 4, 9 8, 5 10,1 13,2 14,8 Франція 4,0 4, 2 5, 2 7, 9 7, 8 7, 3 6, 8 6, 1 Росія 5,0 5, 6 5 , 6 7, 0 7, 6, 7, 9 8, 8 8, 3 Австро-2,9 3, 2, 3, 2 4, 2 4, 4 4, 5 4, 7 4, 7 Угорщина Італія 2,4 2, 2 травня, 3 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 4 США 0,1 0, 8 2, 4 7, 2 14,7 17,0 2 3,6 3 2,0 Китай 32,8 3 3,3 2 9,8 19,7 12,5 Індія 24,5 19,7 17,6 8, 6 2, 8 Японія 3,8 3, 5 2, 8 2, 6 2, 4 Джерело: Kennedy PM The Rise and Fall of the great Powers. Economic Changes and military Conflicts fom 1500 to 2000. London, 1988. P. 149, 200-201.

201

Розділ I. Геополітика

Таблиця 9

Частка великих держав у світовому промисловому виробництві на початку і наприкінці «Великої депресії» (%) Держави Роки

1920 1929 1932 1937 1938 США 45,0 43,3 31,8 35,1 28,7 СРСР 3,0 5,0 11,5 14,1 17,6 Німеччина 4,4 11,1 10,6 11,4 13,2 Великобританія 8,0 9,4 10,9 9,4 9,2 Франція 5,2 6,6 6,9 4,5 4,5 Японія 2,0 2,5 3,5 3, 5 3,8 Джерело: Kennedy PM The Rise and Fall of the great Powers. Economic Changes and military Conflicts from 1500 to 2000. London, 1988. P. 330.

Отже, довгі світові політичні цикли визначаються як послідовність підйому та занепаду великих держав. Підйом великої держави названий Модельскі і Томпсоном етапом навчання, а занепад - етапом лідерства. Кожен з двох етапів автори поділяють на чотири фази.

Перший етап (навчання) включає в себе:

- Визначення основних світових проблем, що потребують вирішення.

- Створення коаліцій союзників.

- Прийняття рішень на світовому рівні .

- Проведення їх в життя.

Другий етап (занепад) складається з наступних фаз:

- Світова війна.

- Поразка великої держави.

- Утретє світової легітимності.

- Розпад.

Згідно авторам даної теорії, в основі глобального лідерства лежать такі фактори, як мобільні військові сили, передова економіка, відкрите суспільство, реагування на світові проблеми за допомогою нововведень.

При цьому під нововведеннями розуміються не тільки нові продукти і методи виробництва , а й відкриття нових ринків і

202

4. Теоретичні проблеми світових геополітичних циклів

203

джерел сировини, а також створення піонерних форм організації бізнесу, пишуть автори, посилаючись на видного австрійського економіста XX в. Й. Шумпетера.

Цікаво, що Модельскі і Томпсон відзначають, що довгі цикли можна представити як процес навчання, фази якого послідовно оптимізують використання кожного із зазначених факторів, хоча всі вони діють одночасно. На думку авторів, у фазовій ланцюга «прийняття рішень на макрорівні-світова війна» упор слід робити на розвиток мобільних військових сил. В фазової ланцюга «проведення рішень у життя-положення великої держави »головне - передова економіка і її місце в міжнародному розподілі праці.« Визначенню основних про-блем-втрати легітимності »відповідають нарощування інноваційного потенціалу та гнучкість в підході до нових проблем. Фаза« створення коаліцій союзників-розпад » вимагає ресурсів відкритого суспільства.

Взаємозв'язок геополітичних Автори освітлюваної проблеми циклів з економічними вважають, що цикли Кондратьєва

і довгі цикли світової політики мають багато спільного. Щоб розібратися в цьому принциповому питанні, дамо пояснення сутності циклів Кондратьєва. Ця система циклів описує в першу чергу економічну і технологічну сторони розвитку, хоча автор її, а потім і послідовники враховують політичну, соціальну, культурну та військову боку динаміки світового розвитку.

Наприклад, сам Кондратьєв в 1920-х роках вважав закономірністю виникнення великих військових конфліктів і революцій на так званих висхідних фазах кондратьєвських циклів [Кондратьєв, 1993, с. 203-205]. Проте все ж цикли Кондратьєва відображають переважно підйом і занепад провідних галузей економіки світу. При цьому циклічність зачіпає не тільки господарство високорозвинених країн, що входять в «центр» світової системи, а й господарство багатьох інших держав, що не входять в це світове ядро, але пов'язаних з ним через міжнародний поділ праці. Тривалість одного циклу Кондратьєва становить близько 40-60 років. Зразкове датування циклів Кондратьєва відображена в табл. 10.

Модельскі і Томпсон вважають, що між циклами Кондратьєва та виділеними ними довгими циклами світової політики, наскільки вивчена скоординованість господарського розвитку і політики взагалі і на світовому рівні зокрема, повинна

Розділ I. Геополітика

Таблиця 10 Зразкове датування циклів світової кон'юнктури Кондратьєва Порядковий Підвищувальна Понижувальна номер циклів фаза фаза I з кінця 1780 -х років з періоду 1810-1817 рр.. до періоду 1810-1817 рр.. до періоду 1844 - 1855 рр.. II з періоду 1844-1851 рр.. з періоду 1870-1875 рр.. до періоду 1870-1875 рр.. до періоду 1890 - 1896 рр.. III з періоду 1891-1896 рр.. з періоду 1914-1921 рр.. до періоду 1914-1921 рр.. до середини 1940-х років IV з середини 1940-х років з кінця 1960-х років до кінця 1960-х років до середини 1980-х років існувати глибокий внутрішній зв'язок. Вони не говорять про жорсткої детермінації, наприклад, політики від економіки, а тільки про ймовірність існування самоорганізованих механізмів пристосування двох якi характеризуються тут типів циклів світового розвитку.

Автори , по-перше, звертають увагу на те, що цикли Кондратьєва - це результат інноваційної діяльності у світовому господарстві та цикли світової політики супроводжуються також інновацією - створенням такої політичної структури, яка являє собою велике інституційне нововведення.

По-друге, оскільки в більшості країн світу уряди поглинають значну частину національного продукту (в середньому до однієї третини), а під час війни - і половину, то завдяки цьому економіка і політика тісно взаємопов'язані. Відсутність координації між ними веде до неминучого порушення нормального функціонування держави.

Автори наводять на користь своєї теорії такі аргументи: нові галузі господарства забезпечують фінансування глобальних політичних операцій. Останні створюють умови безпеки, за яких можливе процвітання пропульсивних галузей - світових лідерів. Зростаючі економічні потреби сприяють формуванню нових світових ринків.

Дослідники довгих циклів світової політики вважають, що тривалість одного довгого циклу світової політики

204

4. Теоретичні проблеми світових геополітичних циклів

205

складає близько 100років. Тривалість же кондратьєвського мирохозяйственного циклу, як нам відомо, становить в середньому 50 років. З урахуванням цих емпіричних даних виходить, що кожен довгий цикл світової політики скоординований з двома послідовно проходять циклами Кондратьєва.

Геополітичний процес розгортається таким чином. Протягом першого (по черзі) циклу Кондратьєва (KI) відбуваються такі фази циклу Модельскі-Томпсона (етап підйому) : «визначення основних світових проблем» і «створення коаліції союзників». На другому по черзі циклі K-II відбуваються фази «прийняття рішень на макрорівні» і «проведення рішень в життя».

Світові війни, на думку Модельскі і Томпсона, «грають визначальну роль з точки зору взаємодії циклів Кондратьєва та довгих циклів світового розвитку, національна ж приналежність галузей-лідерів є не історичною випадковістю, а результатом зазначеної взаємодії» [Модель-скі, Томпсон, 1992, с. 52 ].

Це означає, що держави, які відіграють роль світового лідера, служать головними і первісними джерелами хвиль Кондратьєва, тобто світове політичне лідерство тісно пов'язане з лідерством економічним. Світові держави на етапі підйому довгого політичного циклу є джерелом більшості всебічного характеру нововведень.

У табл. 11 представлені приблизні взаємозв'язку междудліннимі циклами світової політики і галузями - світовими лідерами.

Зауважимо, що при цьому поняття кондратьєвського циклу автори умовно поширили і на доіндустріальні суспільства, називаючи їх «ранніми».

З таблиці. 11 видно, що серед великих держав відсутня Іспанія. Модельскі і Томпсон визнають великий вплив Іспанської імперії, але вважають, що вона діяла на відміну від Португалії на околицях тодішньої світової системи.

Відомо, що Португалія знайшла шлях до Індії через південний край Африки. Ця імперія стала повноправним господарем на шляхах з Європи до Індії. Молуккські острови - основний джерело прянощів - стають ядром португальських колоніальних володінь.

Розділ I. Геополітика

Таблиця J1

Можливі взаємозв'язку між довгим циклом світової політики і економічними факторами лідерства країн Довгий цикл світової політики Економічні фактори лідерства Можлива

стартова фаза циклу Кондратьєва (роки) Можлива фаза швидкого розвитку циклу Кондратьєва (роки)? ^ Португалія KI Заморське 1430-1460 1460-1494 золото До -П Індійські 1492-1516 1516-1540 прянощі Нідерланди KI Балтійська і 1540-1560 1560-1580 атлантична торгівля К-П Східна 1580-1609 1609-1640 торгівля Британія-1 KI Торгівля 1640-1660 1660-1688 Америки з Азією (цукор) К-П Торгівля 1688-1713 1713-1740 Америки з Азією Британія-II KI Бавовна, залізо 1740-1763 1763-1792 К-II Залізні до-1792-1815 1815-1850 роги, паровий двигун США-1 KI Сталь, хімія, 1850-1873 1873-1914 електроенергія К-П Автомобіле-1914-1945 1945-1973 будова і авіабудування електроніка США-11 KI Переробка 1973-2000 2000-2026 інформації К-П 2026-2050 2050-2080 206

4. Теоретичні проблеми світових геополітичних циклів

Таблиця 12 Характеристика довгих циклів світової політики Столітні Світові «Великі Договору, Основні Поворотний цикли держави-(світові) визнають інститути момент (№, століття) гегемони війни »законність Світового до спаду (інші світової Господства великі держави держави)

1/XVI в. Португалія Італійські Тордесильяс-Точкова Іспанська (Іспанія, війни ський договір глобальна анексія Англія, Священної 1494 і мережа баз Португалії Франція) Римської Сарагосскій (військових з 1581 до імперії договір опорних 1640 (1494 - 1529 пунктів, 1517 рр..; факторій, 1559) контор, відділень) 2/XVH в. Нідерланди Голландські Перемир'я Глобальна англійська (Англія , та іспанські з Іспанією мережу військових революція Франція, війни (1609 р.) і торгових (1642 - Іспанія) (1579 - баз 1660 рр..) 1609 рр.). 3/XVIII в. Британія французс-Утрехтський Морське Незалежних (Нідерланди, кі війни світ як превосходст-тість США Франція, Людовика результат війни во (коман-(1783 р.) Іспанія, XIV (1688 - між дование) Росія) 1713 рр.). Францією та Британією за іспанську спадщину (1713) 4 / XIX в. Британія французс-Паризький Ера свобод-Імперіа-(Росія, кі війни та Віденський ної торгів-лизм як Франція, Наполеона конгреси чи закінчення Нідерланди, (1792 - (1814, переділу Іспанія) 1815 рр.). 1815 рр..) світу між метрополія-ми 5/ХХв. США Дві миро-Версальський ООН В'єтнамська (Великобри-ші війни (1919 р.), війна тания, (з 1914 і з Потсдамс-Франція, 1939 р.) кий (1945 р.) Росія, договори Німеччина, Японія) Джерело: Modelski G., Thompson W. Seapower in Global Politics, 1494-1993. London: Macmillan, 1988. P. 97-132.

 207 

 Розділ I. Геополітика 

 З кінця XV в. Португалія проникає і в Америку. Іспанія ж, спочатку розчарована відкриттями Колумба, починає освоювати нові великі землі в Америці. Португалія обирає шлях «великої держави» - не освоєння територій, а шлях володіння якомога більшою світовим простором і використовує для цієї мети метод оволодіння опорними пунктами, важливими в торговому і стратегічному відносинах, у світовому просторі в цілому. Найбільшої могутності Португалія досягла в другій половині XVI в. 

 У табл. 12 наведені основні характеристики довгих циклів світової політики, по Модельскі [Modelsky, Thompson, 1987]. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4.1. Довгі цикли розвитку світової геополітики Дж. Модельскі і В. Томпсона"
 1. Використана література
    цикли кон'юіктури / / Избр. соч. М., 1993. 2. Модельскі Дж., Томпсон У. Хвилі Кондратьєва, розвиток світової еко-номіки і світова політика / / Питання економіки. 1992. № 10. 3. Цимбурський В. Л. Військові цикли: проблема, гіпотеза, модель / / Поліс. 1996. № 3. 4. AgnewJ., Cobridge S. Mastering Space. Hegemony, Territory and International political Economy. London; New York, 1995. 5. Goldstein
 2. 4.1. МОДЕЛЬ геополітичне становище Росії Росія в системі Великих просторів
    цикли і вступають один з одним в стратегічні альянси. Таким чином, сучасне світове господарство - це не тільки сукупність економік національних держав, пов'язаних між собою обміном товарами і факторами виробництва, а й відтворювальні ланцюга відкритого типу в рамках багатьох держав і міждержавних угрупувань. У багатьох високорозвинених країн, що використовують геоекономічні
 3. Запропонована Коеном модель поліцентричності та ієрархічна
    цикли, і якщо треба, то залучити для цього і військову силу »[там же, р. 204]. У результаті аналізу геополітичної ситуації після «холодної війни» Галтунг виділяє сім центрів, що претендують на глобальну або регіональну гегемонію: - США з гегемонією в Західній півкулі і на Середньому Сході (Ізраїль насамперед), з прозорими устремліннями бути гегемоном гегемонов. Проте абсолютно
 4. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЦИКЛОВ
    довгі військові цикли »[Цимбурський, 1996, с. 52]. Отже, проблема циклів геополітичного розвитку вимагає системного підходу. Таким чином, багато дослідників схиляються до того, що геополітична система світу розвивається циклічно, постійно видозмінюючись, постійно переходячи від одного до іншого «світовому порядку», в якому докорінно змінюється баланс сил між великими
 5. 5.3. Модель геополітичного становища Росії
    цикли і вступають один з одним в стратегічні альянси. Таким чином, сучасне світове господарство - це не тільки сукупність економік національних держав, пов'язаних між собою обміном товарами і факторами виробництва, а й відтворювальні ланцюга відкритого типу в рамках багатьох держав і міждержавних угрупувань. У багатьох високорозвинених країн, що використовують геоекономічні
 6. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
    розвиток 157 Світ багатополюсний 217 тріполярний (трінарний) 98 уніполярний ПО «Світовий порядок» 19, 32-33 Світові гегемонії 208-209 Модель розвитку експортно-орієнтована 224 Мондиализм 121 Морська сила держави 50 Морфополітіка 42 «Москва-Третій Рим» 145-147 Мультикультуралізм 272-274 Націонал-більшовизм 120, 163 - 164 Націоналізм 247, 279, 311-312, 314, 322-323, 344,
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    довгі причини і рушійні сили цих переходів. Словом, вивчати саме процеси державно-правового розвитку Росії, а не тільки окремі етапи, явища, факти в цих процесах. Для цього насамперед треба подолати культивувати марксистсько-ленінської теорією держави і права гіперболізацію інтересу, головним чином, до сутності, формам і функціям Російської держави XX століття -
 8. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
    розвитку (поліпшення) якості об'єктів і процесів в їх життєвому циклі і в ланцюзі життєвих циклів і, по-друге, як орга-цію їм зворотного зв'язку (контролю, аналізу та оцінки) згідно зі сформованими цілями, нормами і доктриною освіти. При цьому управління якістю освіти розуміється в широкому і вузькому сенсах. У широкому сенсі це управління ставленням адекватності доктрини
 9. "Золотий мільярд"
    розвинених капіталістичних) країнах, до яких відносяться США, Великобританія, ФРН, Франція, Італія, Канада, Ізраїль і Японія. Другий мільярд - напівосновним населення, яке проживає в решті частини західної Європи і в Австралії, має право на достатній рівень життя. Інша частина населення, що проживає на території Латинської Америки, Азії, Африки, Східної Європи і колишнього СРСР - це
 10. 3. Сфера застосування третейської угоди
    довгі міркування мають саме безпосереднє відношення до теми цього дослідження - визначення меж застосування третейських угод. Уявімо собі, що відносно спору про право голосування на загальних зборах акціонерного товариства досягнуто арбітражна угода між акціонерним товариством та акціонером про передачу цього спору на вирішення третейського суду. Вирішення питання про те,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua