Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

60. Договори (Д.) по добровільному страхуванню.


(гл.67 ст.979-998, ЗУ"Про страхування") Добровільне стр-ня - це стр-ня, яке здійснюється на основі Д. між страхувальником (С*) і страховиком (С.). Видами добров. стр-ня можуть бути: стр-ня життя; стр-ня від нещасних випадків; медичне стр-ня; стр-ня вантажів та багажу; стр-ня від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; стр-ня майна; стр-ня цивільної відповідальності власників наземного транспорту і др. Юридичні ознаки Д.: взаємний, реальний, відплатний. Форма Д.: обов'язкова письмова шляхом складання документа, який підписують сторони, або виданням страхового св-ва (поліса, сертифіката). Сторонами Д. є С. (юр. особа) і С*. С* має право укласти із С. Д. на користь третьої особи. Істотними умовами Д. є: предмет; СВ; страхова сума; розмір страхового платежу; строки сплати стр-го платежу; строк (см.58). Предметом Д. можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з: життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування); володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове стр-ня); відшкодуванням шкоди, завданої С* (стр-ня відповідальності).
Строк дії Д. встановлюється за згодою сторін. Д. набирає чинності з моменту внесення С* першого стр-го платежу. С. зобов'язаний: ознайомити С* з умовами та правилами стр-ня; протягом 2 робочих днів, як тільки стане відомо про настання СВ, вжити заходів щодо оформлення всіх документів для здійснення страхової виплати С*; у разі настання СВ здійснити стр-ву виплату у строк, встановлений Д.; відшкодувати витрати, понесені С* у разі настання СВ, з метою запобігання або зменшення збитків, якщо це встановлено Д.; не розголошувати відомостей про С* та його майнове становище. С* зобов'язаний: своєчасно вносити стр-ві платежі; надати інформацію про обставини, що мають істотне значення для оцінки стр-го ризику; вживати заходів щодо запобігання збиткам, завданим настанням СВ, та їх зменшення; повідомити С. про настання СВ у строк, встановлений Д. С. має право відмовитися від здійснення страхової виплати у разі: навмисних дій С* або особи, на користь якої укладено Д., якщо вони були спрямовані на настання СВ, крім дій, пов'язаних із виконанням ними громадян. чи службового обов'язку, вчинених у стані необхідної оборони, або щодо захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації; вчинення С* або особою, на користь якої укладено Д.
, умисного злочину, що призвів до СВ; подання С* завідомо неправдивих відомостей про об'єкт стр-ня або про факт настання СВ; одержання С* повного відшкодування збитків за Д. майнового стр-ня від особи, яка їх завдала; несвоєчасного повідомлення С* без поважних на те причин про настання СВ або створення С. перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків. Д. припиняється: за згодою сторін; закінчення строку дії; виконання С. зобов'язань у повному обсязі; несплата С* страхових платежів протягом 10 робочих днів після пред'явлення С. письмової вимоги; ліквідація С*-юр. особи або смерть С*-фіз. особи чи втрата ним дієздатності; ліквідація С. Д. може бути достроково припинено на вимогу С* або С., якщо це передбачено умовами Д. Д. визнається недійсним судом якщо: його укладено після настання СВ; об'єктом Д. страхування є майно, яке підлягає конфіскації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "60. Договори (Д.) по добровільному страхуванню."
 1. § 1. Криміналістична характеристика шахрайства
  договором; постачання товарів у меншій кількості та нижчої якості, ніж передбачено договором; заволодіння крупними грошовими сумами у банківських установах шляхом використання у банківських розрахунках між організаціями фальшивих кредитових авізо і різного роду чекових документів; 2) з метою заволодіння індивідуальним майном громадян: підміна предметів продажу, обміну і грошових коштів, що
 2. Словник-довідник
  договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані. Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою
 3. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  договором. Кредити позичальникові надаються з позичкового рахунка, як правило, у безготівковому порядку перерахуванням на поточний рахунок позичальника або шляхом прямої оплати розрахунково-грошових документів за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, придбані (надані) на умовах договорів і контрактів з постачальниками. Позичкові кошти можуть бути перераховані на розрахунковий рахунок
 4. 3. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредиту
  договору поручительства або страхування: Д-т 9819 «Інші цінності і документи»; К-т 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96-98». При оприбуткуванні договору застави можливі два випадки: 1)якщо застава залишається у заставника, тоді банком буде зроблено позабалансовий бухгалтерський запис: Д-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90-95»; К-т 9500 «Застава, за якої предмет застави
 5. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  договору; вантажна митна декларація; акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт; документи, передбачені за документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо); довідка державної податкової адміністрації (інспекції), у якій резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням суми іноземної валюти, що
 6. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  договору. Література: 1, 2, 9,17, 42,43, 72, 76, 82,88,101,133,144,174,184, 208, 220, 244, 290, 298, 304 таін. 104 Тема 7. Адміністративно-правові методи 1. Поняття і види методів державного управління. 2. Переконання як метод державного управління. 3. Стимулювання як метод державного управління. 4. Методи прямого і непрямого адміністративного впливу. Література: 1, 2, 9,17, 72, 76, 82,
 7. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  договор как источник администра тивного права // Государство и право. - 1998. - № 2. 44. Державний контроль у сфері виконавчої влади. Наукова доповідь / За заг. редак. проф. В.Б.Авер'янова. К., 2000. 45. Додин Е.В. Административная ответственность в свете Консти туции Украины // Юридический вестник. - 1997. - № 3. 46. Додин Е.В. Аминистративная деликтология в системе юриди ческих наук // Сов.
 8. 6. Держави - основні суб'єкти міжнародного права
  договори з іноземними державами; штати США в цьому відношенні мають меншу правосуб'єктність. Міжнародна діяльність суб'єктів федерацій розвивається в таких основних напрямках: укладання міжнародних угод; відкриття представництв в інших державах; участь у діяльності міжнародних міжурядових організацій макро- і субрегіонального характеру (наприклад, Спілка регіонів Європи, рух Єврорегіонов і
 9. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  договорів, що укладлися між державою-сюзереном і державою-васалом. Водночас зустрічалися випадки певної автономії васала стосовно сюзерену. Так, наприклад, Єгипет, хоча і був васалом Туреччини, але мав право укладати міжнародні договори. Історично колонії - це заморські володіння якоїсь держави, території поселень у чужих землях, залежні в більшій або меншій мірі від метрополії - країни, що
 10. 14. Визнання держав і урядів.
  договорів, праві міжнародних організацій і т.д. У міжнародному праві існують такі форми визнання: - de facto; - de jure; - ad hoc. Визнання de facto - це визнання офіційне, але не повне. Воно означає вираження непевності в тому, що дана держава або уряд достатньо довговічні або життєздатні. Воно може спричинити встановлення консульських відносин, але це не є обов'язковим. Визнання de facto є