Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.4. Етапи стадії


Стадія перегляду судових рішень у порядку виключного провадження має різні за змістом етапи залежно від того, які обставини є підставою для перегляду.
Якщо підставою є нововиявлені обставини, то стадія має такі етапи: І. Досудовий етап (порушення питання про перегляд судового рішення). Зміст цього етапу становлять такі процесуальні дії:
прийняття районним (міським) прокурором заяв заінтересованих осіб, підприємств, установ, організацій і посадових осіб проперегляд справи;
витребування прокурором справи із суду;
призначення прокурором розслідування нововиявлених обставин (а не порушення кримінальної справи), про що він складаєпостанову. Якщо щодо свідка, потерпілого, судового експерта,перекладача у зв'язку з його завідомо неправдивими показаннями,завідомо неправдивим висновком, поясненнями чи перекладом,щодо прокурора, дізнавача, слідчого, судді у зв'язку з допущенимними зловживанням, а також щодо інших осіб у зв'язку з фальсифікацією ними доказів набрав чинності вирок суду, то розслідуванняпрокурор не призначає;
розслідування нововиявлених обставин особисто прокуроромабо через органи дізнання чи слідчих:
здійснюється за правилами провадження досудового слідства;
строк розслідування законом не встановлено, але тут застосовується кримінально-процесуальний закон за аналогією - до 2 місяців(саме скільки становить строк досудового слідства);
особу не притягають як обвинуваченого, не складають обвинувальний висновок;
5) складання прокурором (і тоді, коли розслідування здійснювали органи дізнання або слідства) за результатами розслідуваннявисновку.
Висновок прокурора - процесуальний документ, в якому прокурор викладає результати розслідування нововиявлених обставин і формулює пропозиції щодо скасування судового рішення.
У висновку прокурор зазначає:
кому направляє висновок;
стислий зміст вироку і наступних рішень, якщо їх ухвалювали;
нововиявлені обставини і яким чином їх встановлено;
яке рішення у справі пропонує ухвалити;
ким складено висновок;
час і місце складення висновку.
Якщо прокурор не вбачає підстав до перегляду справи у зв'язку з нововиявленими обставинами, він:
відмовляє в цьому своєю постановою;
повідомляє про це осіб та підприємства, установи, організації,які подали заяви.
Постанову прокурора може бути оскаржено прокуророві вищого рівня;
направлення справи (за наявності підстав для її відновлення)разом із матеріалами розслідування і своїм висновком прокуророві області;
принесення прокурором області подання про перегляд справидо апеляційного суду. Справи, в яких вирок винесено апеляційнимсудом, прокурор області направляє Генеральному прокуророві України,який вирішує питання про принесення подання до касаційного суду.
II. Судовий етап полягає в розгляді подання, внесеного відповідним прокурором, за правилами, встановленими для перегляду справ в касаційному порядку.
Якщо підставами є неправильне застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які суттєво вплинули на правильність судового рішення, то стадія має такі етапи.
I. Досудовий етап (порушення питання про перегляд судового рішення). Змістом цього етапу є подання до касаційного суду клопотання:
засудженим, його захисником чи законним представником, прокурором, який брав участь у розгляді справи судом першої, апеляційної чи касаційної інстанції або
Генеральним прокурором України та його заступниками, прокурором області та його заступниками в межах їх повноважень -незалежно від їх участі в розгляді справи судом.
II. Судовий етап. Зміст його становить сукупність таких дій ірішень:
розгляд суддею апеляційного або касаційного суду клопотання;
витребування ним справи із суду;
підготовка подання про розгляд клопотання щодо переглядусудового рішення, яке мають підписати не менше 5 суддів касаційного суду;
розгляд подання суддів про судовий розгляд клопотання наспільному засіданні судових палат Верховного Суду України (неменше 2/3 складу кожної з палат) під головуванням голови судовоїколегії в кримінальних справах чи іншого судді;
прийняття рішення за поданням. Ухвалу спільного засіданняприймають більшістю голосів відкритим голосуванням. її складаютьсуддя-доповідач і підписують головуючий та цей суддя.
Законодавець визначив, що перегляд справ у зв'язку з порушеннями законів (кримінального та кримінально-процесуального) має здійснюватися лише в Верховному Суді України і лише на спільному засіданні палат, що мають право розглядати кримінальні справи.
Оскільки кримінально-процесуальним законом процедуру перегляду судових рішень у порядку виключного провадження врегульовано не досить повно і ґрунтовно, заступник Голови Верховного Суду України 16 липня 2001 р. видав розпорядження про порядок проходження клопотань про перегляд судових рішень в порядку виключного провадження в судовій палаті з кримінальних справ Верховного Суду України. З метою однакового застосування положень глави 32 КПК встановлено такий порядок проходження цих клопотань:
1. Після реєстрації в канцелярії консультант із загального масиву звернень виділяє клопотання про перегляд судових рішень у порядку виключного провадження.
2. Клопотання реєструють і передають до провадження суддіВерховного Суду України.
3. Помічник судці насамперед перевіряє, чи немає перешкод длявирішення суддею питання про витребування справи. Зокрема, вінз'ясовує:
чи подано клопотання особою, яка має право це робити (ч. 2ст. 400-9 КПК);
чи додано до клопотання належним чином завірені копіїсудових рішень, які оскаржуються;
чи не ставиться у клопотанні питання про перегляд судовихрішень за нововиявленими обставинами або з метою погіршитистановище засудженого;
чи ставиться у клопотанні питання про перегляд судовихрішень з підстав неправильного застосування кримінального законучи істотного порушення вимог кримінально-процесуальногозакону, які суттєво вплинули на правильність судового рішення.
Встановивши наявність хоча б однієї із зазначених перешкод, помічник доповідає матеріали судді.
Якщо наявність відповідної перешкоди підтверджено, суддя своєю резолюцією з наведенням відповідних мотивів залишає клопотання без розгляду чи без руху або, якщо у ньому ставиться питання про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, надсилає його прокуророві за належністю.
Про прийняте рішення суддя повідомляє особі, яка направила клопотання.
4. Встановивши, що перешкод для вирішення суддею питанняпро витребування справи немає, помічник доповідає клопотаннясудді, який залежно від тих чи інших підстав своєю резолюцією знаведенням відповідних мотивів витребовує справу або відмовляє вцьому.
Про відмову у витребуванні справи суддя повідомляє особі, яка направила клопотання.
У разі витребування справи заявнику відповідь не направляють.
Відмова у витребуванні справи не є перешкодою для витребування справи за повторним клопотанням.
Справу після відповідної реєстрації передають судді, який їївитребував, або іншому судді. Одночасно справу призначають дорозгляду у судовому складі, визначеному керівництвом палати, вкількості не менше 5 чоловік. Справу вивчають помічник судді,суддя-доповідач, інші судді та їх помічники.
Суддя-доповідач доповідає справу судовому складу. За результатами розгляду справи судді підписують подання про внесення насудовий розгляд клопотання про перегляд судового рішення абовідмовляють у цьому. Мотиви невнесення подання викладаютьсяза підписом всіх суддів у вигляді резолюції або окремого висновку,який зберігається у провадженні за клопотанням.
7. Про відмову у внесенні подання суддя-доповідач повідомляєособі, яка подала клопотання.
Якщо при прийнятті рішення про відмову у внесенні подання хтось із суддів вважав, що підстави для внесення подання є, він може поставити перед керівництвом палати питання про створення іншого судового складу для розгляду цього питання.
8. Повторні клопотання розглядають у такому самому порядку.
2.5. Кінцеві рішення
У результаті перегляду рішення в порядку виключного провадження суд приймає одне із таких рішень:
залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а подання проперегляд справи без задоволення - якщо нововиявлені обставиниабо факти неправильного застосування чи порушення закону непідтверджено або вони не можуть вплинути на правильність рішення суду;
скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу нанове розслідування або новий судовий, апеляційний чи касаційнийрозгляд - якщо це необхідно у зв'язку з виявленими обставинами;
скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу, якщобуде встановлено обставини, за яких справа підлягає закриттю.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
Підставами до перегляду судових рішень у порядку виключногопровадження можуть бути: 1) нововиявлені обставини; 2) неправильне застосування кримінального закону та істотне порушеннявимог кримінально-процесуального закону, які суттєво вплинулина правильність судового рішення.
Не допускається перегляд судових рішень із метою погіршитистановище засудженого в разі виявлення факту неправильного застосування кримінального закону або істотного порушення вимогкримінально-процесуального закону.
Перегляд судових рішень за першою підставою здійснюєтьсясуддями апеляційного суду або Верховного Суду України у складіне менше 3 осіб, а за другою підставою - на спільному засіданнідвох палат Верховного Суду України з обов'язковою присутністюне менше 2/3 складу палат.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
1. Стадія перегляду судових рішень у порядку виключного провадження є гарантією відновлення прав незаконно засуджених.
Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинамиз метою погіршити становище засудженого можливий лише в межах строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, а з метою реабілітації - строками не обмежено.
У результаті перегляду відповідний суд може залишити судоверішення без змін або скасувати його, направивши на додатковерозслідування, новий судовий, апеляційний чи касаційний розгляд.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Нормативно-правові акти
1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 березня 1988 р. № 3 "Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування".
2 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 7 "Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина" // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.
3. Розпорядження заступника Голови Верховного Суду України від 16 липня 2001 р. "Про порядок проходження клопотань про перегляд судових рішень в порядку виключного провадження в судовій палаті з кримінальних справ Верховного Суду України".
Наукові та навчально-методичні джерела
Анашкин Г. 3., Перлов И. Д. Возобновление дел по вновь открьів-шимся обстоятельствам. - М., 1982.
Блинов В. М. Возобновление дел по вновь открьівшимся обстоятельствам. - М., 1968.
Бобечко Н. Заборона "повороту на гірше" при перегляді судовихрішень у порядку виключного провадження // Право України. - 2003. -№ 12.
Громов Н. А. Система конституционньїх принципов при возобнов-лении дел по вновь открьівшимся обстоятельствам. - Саратов, 1992.
Громов Н. А., Николайченко В. В. Пересмотр приговоров ввиду от-крьітия новьіх обстоятельств. - Саратов, 1997.
Омельяненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов,ухвал суду в кримінальних справах // Право України. - 2003. - № 10.
Посник В. С. Возобновление уголовннх дел по вновь открнвшимсяобстоятельствам. - Волгоград, 1976.
Рьіжаков А. П. Возобновление уголовньїх дел по вновь открнвшимся обстоятельствам. - М., 1997.
Темушкин О. П. Организационно-правовьіе формьі проверки законносте и обоснованности приговоров. - М., 1978.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.4. Етапи стадії"
 1. процесуальні засоби
  етапи. Загальним же для них є те, що вони, по-перше, відображають рух кримінальної справи всередині тієї чи Іншої стадії; по-друге, - завжди пов'язані Із вирішенням певних завдань стадії. Завдання можуть бути вихідними, проміжними та кінцевими. Тому в більшості стадій, як правило, є три етапи - вихідний, проміжний і кінцевий, які можуть мати в різних стадіях різні назви. Наприклад, стадія
 2. 2.4. Етапи стадії
  етапи цієї стадії: провадження після порушення справи невідкладних та іншихслідчих дій для з'ясування події злочину та участі в ньому конкретної особи; виконання процесуальних дій, пов'язаних із притягненнямособи як обвинуваченого, пред'явленням їй обвинувачення, її допитом, застосуванням до неї запобіжних заходів та інших заходів процесуального примусу (усунення обвинуваченого від посади тощо);
 3. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  стадії не дозволено використовувати матеріальні засоби пізнання обставин вчиненого злочину (слідчі дії, витребування документів, призначення ревізій тощо). ; 2.4. Етапи стадії . ч ,; - 1-й етап - прийняття до свого провадження кримінальної справи, Що надійшла від слідчого. 2-й етап - реалізація прокурором своїх наглядових повноважень. Прокурор перевіряє наявність обставин, зазначених у ст. 228
 4. 2.4. Етапи стадії
  етапи. Перший (обов'язковий) пов'язанийіз вирішенням питання про можливість призначення справи досудового розгляду. На другому (необов'язковому) забезпечуєтьсяреалізація підготовчо-організаційної функції стадії. ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 1. Стадія попереднього розгляду справи суддею є гарантією недопущення до судового розгляду кримінальних справ, розслідуваних неповно. 2. У цій стадії суддя вирішує
 5. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  стадії судового розгляду кримінальної справи законодавець передбачив специфічні процесуальні засоби Діяльності суду. Як і в стадії досудового слідства, стрижнем кри-мінально-процесуальної діяльності під час судового розгляду є доказування обставин злочину. З огляду на це переважна більшість процесуальних засобів - це засоби пізнавальної діяльності, а саме: - судові слідчі дії: допит підсудного
 6. 2.4. Етапи стадії , 1-й етап. Набрання вироком законної сили і звернення його до виконання (обов'язковий етап)
  . Змістом цього етапу є: 1) набрання вироком (ст. 401 КПК), ухвалою та постановою суду (ст. 402 КПК) законної сили; 2) звернення вироку до виконання: суд через 3 доби з дня набрання вироком законної сили абоповернення справи із суду апеляційної чи касаційної інстанціїзвертає обвинувальний вирок до виконання, про що видає розпорядження; суд направляє разом зі своїм розпорядженням копію вироку:
 7. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  етапи. Перша стадія - стадія адміністративного розслідування включає в себе такі етапи, як: а) порушення справи; б) встановлення фактичних обставин; в) процесуальне оформлення результатів розслідування; г) направлення матеріалів для розгляду за підвідомчістю. Підставою для порушення адміністративної справи є скоєння особою діяння, яке має ознаки адміністративного проступку. Від підстави слід
 8. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  етапи провадження у справах про адміністративні проступки, їх характеристика. 3. Учасники провадження у справах про адміністративні про ступки та їх адміністративно-процесуальний статус. 4. Поняття і види доказів. Докази і джерела доказів. Поняття, сутність і предмет доказування у справах про адміністративні про ступки. 5. Строки у провадженні. Органи, уповноважені розглядати спра ви про
 9. 77. Державні кордони
  етапи: - делімітація - це визначення в договірному порядку загального напрямку проходження лінії державного кордону з позначенням її на картах, схемах і планах. При делімітації складається докладний опис проходження лінії кордону, що виключє двояке тлумачення, із нанесенням її на карти і схеми (делімітаційні карти) за спеціально обраними і узгодженими природними або штучними точками або
 10. Завдання стадії полягають у
  стадії є підставою для винесення органом попереднього розслідування рішення про передачу справи до наступної, вже судової стадії кримінального процесу, або ж про закінчення провадження шляхом закриття справи (ст.212 КПК). Помилки попереднього розслідування можуть призвести до судової помилки. Етапи попереднього розслідування: 1) провадження після порушення справи невідкладних та інших слідчих дій
© 2014-2022  ibib.ltd.ua