Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
Коренев А.П.. Адміністративне право Росії. Підручник. У 3-х частинах. Частина I. M.: МЮИ МВС Росії. Вид-во «Щит-М». - 280 с., 1999 - перейти до змісту підручника

§ 1. Функції державного управління

Зміст державного управління становить діяльність щодо реалізації його функцій, здійснювана у встановлених формах і відповідними методами. У функціях виявляються сутність, зміст, цілі та завдання управління. Місце, займане функціями в системі управління, можна схемою: цілі - завдання - функції - структура. За допомогою функцій досягаються цілі управління, бо саме вьшолненіе функцій, різних за змістом, але взаємопов'язаних, становлять сутність управління соціальною системою. Функція як певний вид діяльності з управління характеризується відомою самостійністю, однорідністю та повторюваністю. Вона допомогою відповідної їй організаційної структури забезпечує вьшолненіе завдань управління. Кожна функція має свою сферу дії і здійснюється відповідними методами. У зв'язку з цим функції управління за змістом виконуваних робіт поділяються на загальні функції управління, притаманні всій системі державного управління в цілому й окремих її ланкам; спеціальні функції управління, що впливають на окремі сфери соціальної діяльності; забезпечують (допоміжні) функції управління, обслуговуючі процеси реалізації спільних і спеціальних функцій.

Загальні функції управління. До даної групи функцій відносяться: облік, аналіз, прогнозування, планування, організація, регулювання, контроль.

157

158>

Облік - це систематичний збір відомостей даних про статиці (структурі) і динаміці (зміні) об'єкта управління, здійснюваний шляхом реєстрації, порівняння і зіставлення конкретних фактів, що характеризують з кількісної та якісної сторін стан і розвиток соціальних процесів. За допомогою обліку провадиться забезпечення суб'єктів управління інформацією про хід досягнення цілей управління, реалізації управлінських рішень.

Аналіз. Дані, отримані в результаті здійснення функцій обліку, підлягають аналізу, під яким розуміється пізнавальний вид діяльності з обробки та осмислення інформації, здійснюваної в цілях глибокого вивчення та розуміння стану об'єкта управління, об'єктивної оцінки цього стану, з тим щоб своєчасно надавати на об'єкт управління відповідне управлінське вплив. Аналізу піддаються соціальні управлінські процеси, що відбуваються в системі управління, колективі, галузі, сфері.

Він дає можливість правильно визначити мету і вибрати засоби її досягнення. На основі результатів аналізу здійснюється прогнозування.

Прогнозування - це науково обгрунтоване судження про можливі стани об'єкта управління в майбутньому або шляхи і терміни досягнення цих станів. Зрозуміло, прогнозування може характеризувати стан майбутнього лише приблизно, тому що соціальна детермінація на відміну від детермінації в природі не настільки прямолінійна. На практиці прогноз - це документ, що фіксує можливу ступінь досягнення тих чи інших цілей залежно від способу майбутніх дій. Прогнозування виступає як щаблі передпланових розробок, вибору планового рішення.

Планування - це розробка загальної концепції розвитку системи управління, обгрунтування конкретних завдань, строків, цілей та шляхів їх реалізації, тобто програми дій (заходів) на перспективний період.

Організація - суть її полягає в розробці і здійсненні конкретних заходів щодо реалізації прийнятого рішення (плану, програми). До їх числа належать формування керуючої і керованої систем, забезпечення упорядкування системи управління за допомогою створення відповідної структури та регулювання відбуваються в ній. Організація означає утворення, реорганізацію, скасування органів, підприємств,

158 f

159>

I установ, організацій, визначення їх обов'язків і прав, порядку взаємовідносин, підбір і розстановку кадрів та ін У кінцевому рахунку призначення організації полягає в тому, щоб сформувати в системі управління такі організаційні відносини, які могли б забезпечити досягнення її цілей з мінімальними витратами сил, коштів і часу.

Регулювання - це дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення тих чи інших управлінських відносин, що складаються між учасниками державного управління, на впорядкування їхньої поведінки. Завдяки регулюванню зберігається встановлена організація, що підтримує існуючі зв'язки між різними елементами системи управління, своєчасно ліквідуються можливі відхилення від програми завдань у поведінці об'єкта управління. За допомогою регулювання здійснюється безпосереднє оперативне управління системою.

Без регулювання неможливо цілеспрямоване поведінку об'єкта управління відповідно до заданої програми, з наміченими цілями.

Контроль - це дія, що встановлює відповідність виконання прийнятого рішення шляхом зіставлення фактично досягнутих проміжних або кінцевих результатів і завдань (завдань), передбачених рішенням (програмою, планом). Успішне здійснення намічених заходів неможливо, якщо постійно не стежити, наскільки зроблене відповідає поставленим завданням.

Всі вищевказані загальні функції державного управління здійснюються у взаємозв'язку.

Спеціальні функції управління. Види і зміст спеціальних функцій обумовлюються відповідної сферою або галуззю управління. Ці функції називаються основними, тому що для їх реалізації утворюються системи управління.

До спеціальних (основним) функціям державного управління належать:

- захист прав і свобод людини і громадянина, забезпечення особистої безпеки громадян та громадської безпеки, охорона громадського порядку та власності ;

- забезпечення обороноздатності країни;

- охорона державного кордону;

- здійснення соціально-економічної політики, зовнішньої політики і міжнародних відносин ;

159

160>

- забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і охорони природних багатств в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь;

- розвиток освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту;

- створення умов для всебічного розвитку особистості;

- захист сім'ї, материнства, батьківства та дитинства; соціальний захист, включаючи соціальне забезпечення та ін

Забезпечуючі функції управління. До даного виду функцій відносяться: кадрова, матеріально-технічна, фінансова, діловодна та ін Оскільки забезпечити функції покликані обслуговувати реалізацію загальних і спеціальних (основних) функцій, то від них багато в чому, а нерідко і повністю залежить ефективність управлінської діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Функції державного управління "
 1. 84. Номенклатура функцій д-ва, форми і методи їх здійснення.
  Функцій). Методи здійснення функцій держави - це способи і прийоми за допомогою яких органи держави реалізують свої функції. Існують наступні методи реалізації функцій держави: - переконання; - примус; - заохочення; -
 2. 4. Державне управління
  функції державного управління в галузях і сферах господарського, соціально-культурного та адміністративно-політичного (пристрої) будівництва. Існує 2 підходи до визначення розуміння державного управління. 1. Широке розуміння - це регулююча діяльність государ-ства в цілому, тобто діяльність з управління представницької (або за-чих) органами влади,
 3. Процесний підхід.
  Функцій управління персоналом як взаємопов'язані і взаємообумовлені (процес управління - загальна сума всіх
 4. 85. Державна служба. Проходження державної служби.
  функцій держави та одержують ЗП за рахунок державних коштів. Види ГС: - громадянська (в державних органах та їх апараті) - мілітаризована (військова та воєнізована - в органах міліції) Державний службовець - працівник державної організації, установи, підприємства, що здійснює в установленому законному порядку трудові функції на професійних засадах на основі
 5. 3. Сучасна система адміністративно державного управління: структура та функції
  функції
 6. 8. Державне управління як об'єкт адміністративно-правових відносин: поняття, структура, функції.
  функції та інтереси держави. Для його здійснення створюються спеціальні органи (засновуються посади), що діють в рамках закону і в межах своїх повноважень. Виконавча діяльність є основним призначенням державного управління і складає найбільш важливу його сторону. Разом з тим для безпосереднього керівництва економікою, соціально-культурним будівництвом і
 7. § 1. Класифікація адміністративно-правових відносин по їх конкретному соціальному змісту
  функцій органів державного управління (управління санаторіями, будинками відпочинку, курортними лікарнями і поліклініками, пансіонатами, готелями на курортах, передане у ведення профспілок, управління лекційної пропагандою, здійснюване органами товариства «Знання», і т. д.) . Третю групу складають змішані адміністративно-правові відносини, що виникають у сфері спільної компетенції
 8. Лекція 3 Державне управління у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища
  функцій державного контролю у галузі охорони навколишнього середовища, є Міністерство охорони навколишнього середовища. Міністерство має територіальні органи в організаційно-правовій формі державних установ - обласні, міст Астани і Алмати управління охорони навколишнього середовища і республіканське інспекційне управління. Центральний виконавчий орган РК в галузі охорони навколишнього
 9. Командно-адміністративна система управління
  функцій управління і не допускає відхилень від заздалегідь намічених планів, фактично побудована по армійському зразком. Методи командно-адміністративного управління виправдані в екстремальних ситуаціях - у воєнний час, при відновленні зруйнованого господарства і т.п. У звичайній ситуації необхідне поєднання командно-адміністративного та демократичного принципів управління із залученням до
 10. § 2. Форми державного управління та їх класифікація
  функції державного управління реалізуються в конкретних діях органів і посадових осіб, які здійснюють управління. Ці дії знаходять зовнішнє вираження в певних формах управлінської діяльності. Отже, форма є об'єктивувати вираження сутності діяльності органів і посадових осіб, які здійснюють управління. Так як за допомогою форм практично реалізуються
 11. Чичерін Б.М.. Курс державної науки. Том I., 1894

 12. Управління
  функція організованої системи (суспільства), що забезпечує збереження її структури, підтримання режиму діяльності та реалізацію програми по досягненню мети діяльності. У суспільстві мети управління визначаються інтересами пануючого класу. Структура управління може бути реалізована у вигляді одного з варіантів - анархічного, авторитарного та ієрархічного. Анархічна структура
 13. 1. Виконавча влада
  функцій і встановленої законом компетенції. Ознаки виконавчої влади: 1. Самостійність і взаємозв'язок із законодавчою і судовою гілками державної влади. 2. Підконтрольність законодавчої та судової гілок державної влади. 3 . Здійснюється спеціальними державними органами та органами місцевого самоврядування, які мають у встановленому нормативному порядку
 14. 2000 Концепція пріоритету управління персоналом - «Заповзятливий людина».
  управління персоналом . Принципи - спільне рішення, самонавчальна організація. Стиль керівництва - солідарний. Функції управління персоналом - стратегічний розвиток кадрового потенціалу і ресурсів
 15. 20-і рр.. ХХ в. Концепція адміністративного управління - «Економічна людина».
    функцій з психофізичними особливостями працівників. Націлений на задачу авторитарний стиль керівництва. Основні функції управління персоналом - найм, звільнення, розрахунок та виплата заробітної плати, техніка
 16. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
    функції та організаційні структури (органи управління). Методи управління - це способи впливу на поведінку і діяльність керованих об'єктів з метою забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. Основні з них:? адміністративні (командно-розпорядчі) - забезпечувані можливістю державного примусу;? економічні -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua