Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ


2.1. Завдання стадії
Завдання касаційного провадження зумовлено контрольною (перевірною) функцією цієї стадії щодо рішень, ухвалених місцевими судами як судами першої інстанції та апеляційними судами як судами першої або другої інстанції. Такими завданнями є:
виявлення помилок матеріального (кримінально-правового)і процесуального характеру, допущених місцевими і (або) апеляційними судами при постановленні рішень у кримінальних справах;
вжиття передбачених законом заходів до усунення виявленихпомилок шляхом скасування або зміни незаконних і необгрунтованих рішень місцевих та (або) апеляційних судів.
2.2. Коло учасників стадії
У стадії апеляційного провадження беруть участь: 1. Суд у складі трьох професійних суддів (ч. 4 ст. 17 КПК): - колегія суддів палати Верховного Суду України з кримінальних справ (п. 1 ст. 385 КПК);
- колегія суддів військової палати Верховного Суду України(п. 2 ст. 385 КПК).
2. Особи, які мають право подати касацію.
Касаційні скарги на: вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом першої інстанції; вироки і постанови апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку мають право подати:
особи, яким надано право на подання апеляцій (ст. 348 КПК);
прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чиапеляційної інстанції, чи прокурор, який затвердив обвинувальнийвисновок.
Касаційні скарги на: вироки та постанови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів; ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків та постанов, мають право подати:
особи, заінтересовані у вирішенні справи на свою користь:засуджений, його законний представник і захисник - у частині, щостосується інтересів засудженого; виправданий, його законний представник і захисник - у частині мотивів і підстав виправдання; позивач, відповідач або їх представники - у частині, що стосуєтьсявирішення позову; потерпілий, його представник - у частині, щостосується інтересів потерпілого.
прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першоїчи апеляційної інстанції, а також Генеральний прокурор Українита його заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, міст Києва і Севастополя, прирівняні до них прокурори та їх заступники в межах їх повноважень - незалежно від їхучасті в розгляді справи судом першої чи апеляційної інстанції.
3. Прокурор, який є обов'язковим учасником стадії касаційногопровадження.
За учасниками касаційного провадження зберігаються всі ті права, що вони їх мали на попередніх стадіях кримінального процесу, в тому числі й у стадії апеляційного провадження.
Окрім того, учасників наділено правами, які дозволяють їм обстоювати власні інтереси в цій стадії:
право давати пояснення з приводу поданих касацій;
право підтримувати касації або відмовитися від них.
2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
У стадії касаційного провадження для виконання її завдань застосовують такі процесуальні засоби:
- ознайомлення сторін із матеріалами кримінальної справи (ч. 5 ст. 384 КПК);
повідомлення про надходження касаційних скарг і подання насудові рішення (ч. З ст. 387, ч. 2 ст. 394 КПК);
давання пояснень (ч. 2 ст. 391 КПК);
витребування і прийняття нових матеріалів (ст. 393 КПК);
підготовчі дії (ч. З ст. 394, ч. 1 ст. 362 КПК);
роз'яснення прав учасникам (ч. 1 ст. 362 КПК);
вирішення касаційним судом клопотань учасників (ч. 1 ст. 362КПК);
доповідь головуючого або одного із судців (ч. 2 ст. 362 КПК);
інші процесуальні засоби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ"
 1. 2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
  характеристика прокурора. 1. Прокурор - це суб'єкт кримінально-процесуального права,який виконує функцію кримінального переслідування осіб, обвинувачених у вчиненні злочину, шляхом давання на досудовому провадженні вказівок органам дізнання та досудового слідства щодовикриття винних і підтримання у суді державного обвинувачення*. Підставою участі прокурора у конкретній кримінальній справі€ факт
 2. 5. ПРЕДМЕТ, МЕЖІ ТА СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ
  характеристики, класифікація: Конспект проблемної лекції. - Дніпропетровськ, 2002. Громов Н. А., Зайцева С. А. Оценка доказательств в уголовном про-цессе. - М., 2002. Грошевий Ю., Дідоренко Е., Розовський Б. Кримінально-процесуальніаспекти оперативно-розшукової діяльності // Право України. - 2003. -№ 1. Зеленецкий В. С. Проблеми формирования совокупности доказа-тельств в уголовном процессе. -
 3. Виклик до суду
  характеристика позовного провадження та провадження по справах, що виникають з адміністративних правовідносин. Порівняльна характеристика провадження по справах, що виникають з адміністративних правовідносин, та окремого провадження. Порівняльна характеристика окремого та позовного провадження. Принципи цивільного процесуального права. Конституційні принципи цивільного процесуального права.
 4. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  характеристика. 3. Функції державного управління. 4. Рівні державного управління. 5. Стадії державного управління. Література: 1, 2, 9,17, 42, 72, 76, 80, 82, 88 та ін. Тема 6. Форми державного управління 1. Поняття і види форм державного управління. 2. Поняття та особливості актів державного управління. Відмінність актів державного управління від інших юридичних документів. 3. Класифікація
 5. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  характеристика. Обставини, що впливають на коло суб'єктів адміністративного права. 20. Адміністративно-правовий статус громадян України. 21. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадян ства і біженців. 22. Центральні органи державної виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права. 23. Місцеві органи державної виконавчої влади як суб'єкти адміні стративного права. 24.
 6. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  характеристики посад. На основі класифікації державних органів слід законодавче визначити такі групи державних посад: - політичні; - адміністративні; - патронатні. На основі наведеної класифікації адміністративні і патронатні посади в державних органах доцільно віднести до державної служби. Радикальним заходом реформування державної служби має стати чітке законодавче розмежування двох
 7. 77. Державні кордони
  характеристик (розміри, колір, характеристики вогнів і т.д.). Повітряні і підземні кордони не позначаються. В даний час йде процес демаркації українсько-білоруського й українсько-молдавського кордону. При позначенні лінії кордону на місцевості можливі невеличкі відхилення від делімітаційного опису (особливо поблизу населених пунктів), виникаючі розбіжності вирішуються змішаними комісіями, а в
 8. Підстави для закриття кримінальної справи у стадії попереднього розслідування:
  провадження у справі (ст.6 КПК); 2) обставини, які надають слідчому право закрити кримінальну справу (ст.7-10 КПК); 3) недоведеність участі обвинуваченого у вчиненні злочину (п.2 ст.213 КПК). Кримінальна справа також може бути закрита в зв'язку із зміною обстановки (ст.7 КПК), притягненням особи до адміністративної відповідальності (ст.7-2 КПК), передачею матеріалів справи на розгляд товариського
 9. 4. Провадження і стадії цивільного процесу.
  провадження в цивільних справах, що визначається системою взаємопов'язаних цивільних процесуальних прав та обов'язків, а також цивільних процесуальних дій, за допомогою яких вони реалізуються їх суб 'ектами - судом і учасниками процесу. Відповідно до сг. 1 ЦПК завданнями цивільної о судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного справедливого,
 10. 22. Суд - обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи.
  провадження та в інших випадках, передбачених законом, здійснюється судом колегіально: - у судах апеляційної інстанції цивільні справи розглядаються колегією у складі трьох суддів, з числа яких в установленому законом порядку визначається головуючий; у суді касаційної інстанції - колегією у складі п'яти суд дів; у зв'язку з винятковими обставинами - колегією суддів судової палати у цивільних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua