Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Акселерація - прискорений фізичний і частково психічний розвиток в дитячому та підлітковому віці.

Алгоритм - система послідовних дій, виконання яких веде до правильного результату.

Анкетування - метод масового збору матеріалу за допомогою спеціально розроблених опитувальників (анкет).

Асоціація - будь-яка більш-менш стійкий зв'язок між тим, що вже існує у свідомості, і тим, що людина сприймає за допомогою своїх органів чуття.

Вид (навчання, виховання) - своєрідність моделей процесу, які існують всередині типів.

Види навчання - пояснювально-ілюстративне (ОІ); проблемне (ПБО); программированное (ПО); комп'ютерне (комп'ютеризоване) навчання (КО); нові інформаційні технології навчання (НІТ).

Вікові особливості - характерні для певного періоду життя анатомо-фізіологічні, психічні та духовні якості.

Виховання (в педагогічному сенсі) - процес і результат всіх впливів на людину; спеціально організований процес впливу на людину з певною метою; спеціально організоване, цілеспрямоване і кероване вплив колективу, вихователів на воспитуемого з метою формування у нього заданих якостей, здійснюване в навчально-виховних установах.

Виховання (у соціальному сенсі) - передача досвіду життя і поведінки від старших поколінь до молодших.

Виховання (у філософському сенсі) - пристосування людини до середовища і умов існування.

Виховне справу (ВД) - форма організації та здійснення конкретної діяльності вихованців.

391

Виховний процес (процес виховання) - рух процесу виховання до своєї мети.

Гендерні особливості розвитку - відмінності, що характеризують процеси, особливості та результати розвитку чоловіків і жінок.

Гуманітаризація - загальна спрямованість змісту освіти на пріоритетний засвоєння тих знань, умінь, які необхідні всім людям, кожній людині, незалежно від того, чим він займається.

Дидактика - частина педагогіки, що розробляє проблеми навчання та освіти.

Дистанційне навчання - різновид нової інформаційної технології доставки знань, створення навчального середовища та організації процесу засвоєння знань.

Диференціація - створення сприятливих умов для навчання учнів з різними здібностями, потребами і ставленням до навчання.

Дух (лат. Брі ^ Б - дух, дихання) - першооснова життя.

Духовний розвиток - пов'язане з вихованням душі, духовності, моральності, формуванням етичних цінностей. Справжній сенс розвитку - в духовному возвеличення.

Духовність - одна з двох натур людини. На відміну від тілесної, видимої натури, духовність невидима, але головна сутність людини; це стан душі.

Душа (за Аристотелем) - гармонія, складова частина Всесвіту, причина життя.

Душа (у сучасному розумінні) - енергетичний згусток, життя, енергія організму, сутність людини.

Душа (релігійне тлумачення) - нематеріальна, незалежна від тіла безсмертна сутність, яка дається людині при народженні. Душа не народжується і не вмирає.

Закон - відображення об'єктивних, істотних, необхідних, загальних, стійких і повторюваних за певних умов зв'язків між явищами дійсності.

392

Закон мінімуму - продуктивність навчання, детермінована мінімальним фактором.

Закон збереження (Е. Торндайк): якщо протягом деякого часу зв'язок між ситуацією і відповіддю, що має мінливий характер, не поновлюється, інтенсивність її слабшає, і тому при інших рівних умовах ймовірність виникнення пов'язаного з ситуацією відповіді зменшується.

Закон ефекту (Е. Торндайк): якщо процес встановлення зв'язку між ситуацією і відповідною реакцією супроводжується або змінюється станом задоволення, міцність зв'язку зростає.

Закономірність - об'єктивна, необхідна, істотна, що повторюється зв'язок, виражена в узагальненій формі. Закономірність - це не до кінця пізнаний закон.

Закономірності загальні - сфера дії яких виходить за межі педагогічної системи.

Закономірності загальні - охоплюють своєю дією всю педагогічну систему.

Закономірності приватні - дія яких поширюється на окремий компонент (аспект) системи.

Знання - сукупність ідей людини, в яких виражається теоретичне оволодіння цим предметом. Відображення внутрішнього і зовнішнього світу в свідомості людини.

Інновації (педагогічні) - нововведення в педагогічній системі, якісно поліпшують перебіг і результати навчально-виховного процесу.

Інтеграція - ущільнення, структурування, виділення головних, системоутворюючих знань, умінь, вилучення малоцінних, другорядних знань, умінь. Це не механічне усічення обсягу, а структурування матеріалу.

Інтерактивні методи (в педагогіці) - способи взаємодії між викладачем і учнями, усіма учасниками педагогічного процесу, що відрізняються підвищеною активністю і самостійністю прийняття рішень.

393

Якості (людини) - наявність істотних ознак, властивостей, особливостей, що відрізняють людину від інших біовідов.

Квалиметрия - діагностування професійних якостей педагогів.

Класифікація методів (навчання, виховання) - упорядкована за певною ознакою їх система.

Колектив - об'єднання вихованців (учнів), відмінне рядом важливих ознак: загальна соціально значуща мета; загальна спільна діяльність для досягнення поставленої мети, загальна організація цієї діяльності; відносини відповідальної залежності; загальний виборний керівний орган.

Комплексний характер - одночасне і сукупний вплив всіх факторів на результат.

Компоненти загальної середньої освіти: 1) система знань про природу, суспільство, способах діяльності, на яких грунтується світорозуміння людини; 2) досвід практичної діяльності, тобто система інтелектуальних і практичних умінь і навичок; 3) досвід творчої діяльності, що лежить в основі вміння самостійно переносити відомі знання, уміння, способи діяльності на нові області; 4) досвід оціночного (емоційно-ціннісного) відносини людини до навколишнього світу.

Контроль - перевірка діяльності навчально-виховного закладу та (або) його підрозділів (кафедр, відділень), окремих виконавців (адміністраторів, педагогів, обслуговуючого персоналу); процес забезпечення досягнення цілей навчально-виховного закладу за допомогою оцінки та аналізу результатів діяльності, оперативного втручання; механізм перевірки.

Коефіцієнт кореляції - кількісне значення зв'язку між факторами.

Крива зв'язку - наочне уявлення величини і характеру зв'язку між факторами.

Особистісно-орієнтована технологія передбачає побудову навчального процесу за схемою: учень - матеріал - результат.

394

Менеджмент (педагогічний) - процес оптимізації людських, матеріальних і фінансових ресурсів для досягнення організаційних цілей; управління (планування, регулювання, контроль), керівництво, організація педагогічним виробництвом; сукупність методів, форм, засобів управління для досягнення намічених цілей.

Метод (навчання, виховання) - упорядкована діяльність педагога і учнів, спрямована на досягнення заданої мети (навчання, виховання). Сукупність шляхів, способів досягнення цілей, вирішення завдань навчання, освіти, виховання.

Метод виховують ситуацій - організація діяльності та поведінки вихованців у спеціально створених умовах.

Метод - шлях досягнення (реалізації) мети і завдань навчання.

Методологія - система принципів і способів організації та побудови теоретичної і практичної діяльності.

Методи виховання поділяються на методи: формування свідомості особистості; організації діяльності та набуття досвіду суспільної поведінки; стимулювання поведінки і діяльності.

Методи дослідження - шляхи, способи пізнання об'єктивної реальності.

Модуль (навчальний) - змістовно-часова частина навчального процесу. Зазвичай це розділ (кілька тем) навчальної програми разом із зазначенням можливих способів його вивчення, розрахунком часу і тестовими питаннями.

Моніторинг - безперервне відстеження педагогічного процесу шляхом постійного, безперервно ведеться спостереження.

Мотивація - загальна назва для процесів, методів, засобів спонукання педагогів і учнів до продуктивної діяльності.

Спостереження - спеціально організоване сприйняття досліджуваного об'єкта, процесу або явища в природних умовах.

Навички - вміння, доведені до автоматизму, високого ступеня досконалості, завдяки багаторазовому виконанню.

395

Призначення виховання (у філософії) - добровільне обмеження вільної волі через найдоступніше людині - підпорядкування плоті духовному початку.

Покарання - метод педагогічного впливу, яке повинно попереджати небажані вчинки, гальмувати їх, викликати почуття провини перед собою та іншими людьми.

Спадковість - передача від батьків до дітей певних ознак і особливостей.

Освіта - система придбаних у процесі навчання знань, умінь, навичок, способів мислення.

Обучаемость - комплексний фактор, що характеризує здатність (придатність) учнів до вченню і можливість досягнення ними запроектованих результатів у встановлений час.

Навчання - спеціально організований, цілеспрямований і керований процес взаємодії педагогів і учнів, спрямований на засвоєння знань, умінь, навичок, формування світогляду, розвиток розумових сил і потенційних можливостей учнів, закріплення навичок самоосвіти у відповідності з поставленими цілями.

Оптимізація - процес і результат вибору найкращого варіанту з безлічі можливих.

Досвід оціночного (емоційно-ціннісного) відносини - сформована життєва позиція, ставлення до навколишнього світу, людям, знань, діяльності, моральним і соціальним нормам, ідеалам. Засвоєння досвіду відбувається шляхом емоційного переживання учнем того, що вивчається, сприйняттям об'єкта вивчення як цінності.

Досвід творчої діяльності - самостійне перенесення засвоєних знань, умінь на нові ситуації; бачення і розуміння нової проблеми в відомої; бачення нових функцій об'єктів; самостійне застосування відомих способів діяльності в нових умовах; розуміння структури систем; альтернативне мислення.

396

Організаційно-педагогічний вплив (ОПВ) - комплекс факторів, що характеризують діяльність вчителів, якісні рівні організації навчального процесу, умови навчального та педагогічної праці.

Організація - впорядкування дидактичного процесу за певними критеріями, надання йому необхідної форми з метою найкращої реалізації поставленої мети.

Відхиляється поведінка - природна захисна реакція людини на виклик ворожої йому середовища або оточення (або середовища, оточення, які він розглядає як ворожі).

Парадигма - пануюча теорія, покладена в основу вирішення теоретичних і практичних проблем.

Партнерська (предметно-і особистісно-орієнтована) технологія-однаково добре утримує в полі зору і навчальний матеріал, і розвивається особистість.

Педагогіка - наука про виховання.

Педагогічна діагностика - дослідницька процедура, спрямована на «прояснення» умов і обставин, в яких буде протікати педагогічний процес.

Педагогічна система - впорядкована за певною ознакою єдність складових компонентів.

Педагогічний експеримент - науково поставлений досвід перетворення педагогічного процесу в точно враховуються умовах.

Періодизація - виділення вікових особливостей, характерних для кожного віку, поєднання їх в систему.

Заохочення - вираз позитивної оцінки дій вихованців.

Правила (дидактичні) - вказівки вчителю, як потрібно вчинити в педагогічній ситуації.

397

Предметно-орієнтована технологія передбачає побудову навчального процесу за схемою: матеріал - учень - результат.

Викладання - упорядкована діяльність педагога з реалізації мети навчання (освітніх завдань), забезпечення інформування, виховання, усвідомлення та практичного застосування знань.

Прийом - елемент методу, його складова частина, разова дія, окремий крок у реалізації методу або модифікація методу в тому випадку, коли метод невеликий за обсягом або простий за структурою.

 Принципи (дидактичні) - основні положення, що визначають зміст, організаційні форми і методи навчального процесу відповідно до його загальними цілями і закономірностями. 

 Програмоване навчання - виконання послідовних дій (операцій) за заданою програмою, що підвищує управління ходом навчального процесу. 

 Продукт (навчання, освіти, виховання, розвитку) - те ж, що результат педагогічного та навчальної праці, створена в навчально-виховному процесі цілісна система знань, умінь, навичок, розвиненості та вихованості кожної окремо взятої людини; те, до чого приходить навчання, кінцеві слідства навчального процесу, ступінь реалізації наміченої мети.

 Розвиток - процес і результат кількісних і якісних змін людини. 

 Самовиховання - робота вихованця над собою з метою формування позитивних якостей і викорінення негативних. 

 Синергетичний ефект - результат додавання сил, діючих в одному напрямку; результат узгодженої взаємодії (використання) всіх ресурсів. 

 Система дидактичних принципів - їх впорядковане єдність, представлене в загальній концепції. 

 398 

 Система принципів виховання - громадська спрямованість виховання; його зв'язок з життям і працею; опора на позитивне у вихованні; гуманізація; особистісний підхід; єдність виховних впливів. 

 Система принципів - свідомість і активність; наочність; систематичність і послідовність; міцність; науковість; доступність; зв'язок теорії з практикою. 

 Зміст - система наукових знань, практичних умінь і навичок, способів діяльності і мислення, якими учням необхідно оволодіти в процесі навчання; осяжний обсяг систематизованих знань, умінь, запропонованих для вивчення в навчальному закладі. 

 Середа - реальна дійсність, в умовах якої відбувається розвиток людини. 

 Засіб - предметна підтримка навчального процесу. Засобами є голос (мова) педагога, його майстерність у широкому сенсі, підручники, класне обладнання і т.д. 

 Структура - розташування елементів у системі. 

 Структура уроку - його внутрішню будову, послідовність окремих етапів. 

 Суб'єктивно-прагматичний метод виховання - спосіб, заснований на прагненні людини прагматично і цілеспрямовано вирішувати свої проблеми. Грунтується на створенні умов, коли бути невихованим, неосвіченим, порушувати дисципліну і громадський порядок стає невигідно, економічно накладно. 

 Тестування (в педагогіці) - цілеспрямоване, однакове для всіх обстеження, що проводиться в строго контрольованих умовах, що дозволяє об'єктивно вимірювати характеристики і результати навчання, виховання, розвитку учнів, визначати параметри педагогічного процесу. 

 Технологія (виховна) - комплекс ув'язаних між собою методів, форм і засобів виховання, підтримуваний людськими і матеріальними ресурсами, спрямований на створення продукту. 

 399 

 Технологія (педагогічна) - комплексний, безперервний процес, що охоплює людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності з аналізу проблем і планування, забезпечення, здійсненню і керівництву в педагогічних процесах. 

 Тип (навчання, виховання) - відрізняється суттєвими ознаками модель організації процесу. 

 Тип пізнавальної діяльності (ТПД) - рівень самостійності (напруженості) пізнавальної діяльності, якого досягають учні, працюючи за запропонованою вчителем схемою навчання. 

 Типи уроків: комбіновані (змішані); вивчення нових знань; формування нових умінь; узагальнення та систематизації вивченого; контролю та корекції знань, умінь; практичного застосування знань, умінь. 

 Традиційні методи досліджень - шляхи і способи пізнання педагогічної дійсності, використовувані з давніх часів: спостереження, вивчення досвіду, першоджерел, аналіз шкільної документації, учнівської творчості, бесіди. 

 Уміння - оволодіння способами (прийомами, діями) застосування засвоєних знань на практиці. 

 Урок (навчальне заняття) - закінчений у смисловому, часовому й організаційному відношенні відрізок (етап, ланка, елемент) навчального процесу. 

 Умова - обставина, від якого щось залежить. 

 Навчальний матеріал - інформація, що зазнала дидактичної обробці з метою пристосування її для вивчення в даному віці. 

 Вчення - процес (точніше сопроцесс), в ході якого на основі пізнання, вправи і набутого досвіду виникають нові форми поведінки і діяльності, змінюються раніше придбані. 

 Фактор - вагома причина, що впливає на перебіг і результати дидактичного процесу. 

 Фактори розвитку - причини, що зумовлюють процес і результати розвитку. Розвиток детермінуються спільним впливом трьох генеральних факторів-спадковості, середовища і виховання. 

 400 

 Форма - спосіб існування навчального процесу, оболонка для його внутрішньої сутності, логіки та змісту. Форма перш за все пов'язана з кількістю учнів, часом і місцем навчання, порядком його здійснення і т.п. 

 Формування - процес становлення людини під впливом усіх без винятку факторів - екологічних, соціальних, економічних, педагогічних і т.д. 

 Форми (організації навчання, виховання) - зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється в певному порядку і режимі. 

 Функції методів - навчальна, розвиваюча, що виховує, спонукає (мотиваційна) і контрольно-корекційна. 

 Мета виховання - олюднити з'явилося на світ істота, допомогти йому розпізнати в собі людину, облагородити його душу, спонукати до добрих справ, розвинути духовність, дати сили протистояти злу - вічні та незмінні завдання правильного виховання. 

 Мета навчання (навчальна, освітня) - те, до чого воно прагне, майбутнє, на яке спрямовані його зусилля. 

 Людина (в педагогічному сенсі) - мета, засіб і продукт виховання. 

 Людина (у філософському сенсі) - частина природи, біологічний вид, «homo sapiens *. 

 Екологізація (освіти, виховання) - посилення уваги до екологічного виховання. У нинішніх умовах екологічний імператив переростає в моральний - гуманізацію суспільства, піднесення його культури, висування на перший план етичних, а не споживчих цінностей, духовний розвиток людини. 

 Етапи (педагогічного процесу) - послідовність його розвитку; виділяються підготовчий, основний, заключний. 

 401 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ"
 1. В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов. Короткий політологічний тлумачний словник, 2009
    словника "викликана тим, що, по-перше, довідкові матеріали подібного роду випускалися давно і вже не відображають ряду явищ, що проявилися в суспільному житті за останні десять років: йдеться про світову кризу капіталістичного способу виробництва і про спробу світової буржуазії вирішити свої проблеми за рахунок реставрації капіталізму в нашій країні; а по-друге, ці матеріали досить
 2. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
    короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на основі державного освітнього стандарту за фахом 02.11.00 - «Юриспруденція». Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних
 3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
    словник: У 2 т. М., 1968. 6. Біблійна енциклопедія. М., 1990. 147 Список рекомендованої літератури 7. Буддизм: Словник. М., 1992. 8. Індуїзм, джайнізм, сикхізм: Словник. М., 1996. 9. Іслам: Енциклопедичний словник. М., 1991. 10. Католицизм: Словник. М., 1991. 11. Класики світового релігієзнавства. М., 1996. 12. Кон-Шербок Д., Кон-Шербок А. Іудаїзм і християнство: Словник.
 4. Список використаної літератури
    1. Кемпбелл Р. Макконел,, Стенлі Л. Брю - "Економікс", 2т., М.: Республіка, 1992 2. Самуельсон П. - "Економіка", 2т., М.: Справа, 1991 3. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. - "Основи менеджменту", М.: Справа, 1992 4. Короткий Економічний Словник под. ред .. Ю.А.Беліка, М., Видавництво політичної літератури, 1989 5. Пол Хейне - "Економічний спосіб мислення", М.: Справа,
 5. Рекомендована література 1.
    короткому викладі. Пер. з чеського Богута І.І. - М., 1991. 2. Історія сучасної зарубіжної філософії. -СПб, 1997. 3. Дж. Реалі, Д.Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. -СПб, 1994. 4. Курбатов В.І. історія філософії. -Р / Д, 1997. 5. Переведенцев С.В. Практикум з історії західноєвропейської філософії (античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М., 1999. 6. Кузнецов
 6. Рекомендована література 1.
    словник, М., 1999. 4. Людина як об'єкт філософського дослідження: Античність. Середні століття. Хрестоматія. М., 1993. 5. Світ Росії - Євразія. -М.: Вища школа. -1995. 6. Франкл В. Людина в пошуках сенсу. М., 1990. 7. Блинников JI.B. Великі філософи: Словник-довідник. 2-е вид., Перераб. і доп. М.,
 7. Введення
    словника "викликана тим, що, по-перше, довідкові матеріали подібного роду випускалися давно і вже не відображають ряду явищ, що проявилися в суспільному житті за останні десять років: йдеться про світову кризу капіталістичного способу виробництва і про спробу світової буржуазії вирішити свої проблеми за рахунок реставрації капіталізму в нашій країні; а по-друге, ці матеріали досить
 8. План
    короткої редакції Руської
 9. Довідкові видання
    словник (автор - В. Д.Гладкій). М.: ЗАО Вид-во Центрполиграф. 2001. Словник античності. М.: Внешсигма. 1992 (переклад словника авторів НДР). Антична міфологія. Енциклопедія. М.: Ексмо - СПб.: «Надгард». 2004. Єгипетська міфологія. Енциклопедія. М.: Ексмо. 2002. Міфи народів світу. Енциклопедія. / Под ред. С.А.Токарева. 2-е вид. М., 1997. Наукові журнали, що публікують матеріали з історії Стародавнього
 10. Використана література
    словник. М, 1989. 7. Нібур Р. Вибрані праці X. Річарда Нибура і Райнхольд Нибура. М., 1996. 8. Плешаков К. В. Геоідеологіческая парадигма (взаємодія геополітики та ідеології на прикладі відносин між СРСР, США і КНР у континентальній Східної Азії. 1949-1991 рр..). М., 1994. 9. Радянський енциклопедичний словник. М., 1989. 10. Сорокін К. Е. Геополітика сучасності і
 11. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
    словник шкільного вчителя Республіки Башкортостан. - Уфа: Кітап, 1997. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Екологія Башкортостану: Учеб. для 9 кл. - Вид. 2-е. - Уфа: Кітап, 1999. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярний екологічний словник / За ред. А.М.Гілярова. Вид. 2-е, перераб. і доп. - М.: Тайдекс КО, 2003. (Бібліотека журналу «Екологія і життя») Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Екологія:
 12. СПИСОК рекомендованої літератури
    словник з логіки. М., 1991. Іванов Є.О. Логіка. М., 1996. Івін А.А. За законами логіки. М., 1983. Івін А.А. Мистецтво правильно мислити. М., 1986. Івін А.А. Практична логіка: Завдання і вправи. М., 1996. Івін А.А. Логіка. М., 1996; 2000. Івін А.А. Основи теорії аргументації. М., 1997. Івін А.А. Логіка: Загальний курс. М., 1999. Івін А.А., Никифоров А.Л. Словник з логіки. М., 1997. Івлєв Ю.В.
 13. Запитання і завдання для самоконтролю
    коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
 14. від редакції
    короткий характер, або дається через відсилання (напр.: Баденсько ШКОЛА - СМ. неокантианством). ЦЕ торкнулося і персоналій. Багатьма нам довелося пожертвувати. Це, насамперед, імена, які, будучи сьогодні «на слуху», можуть зникнути з філософського горизонту в найближчому майбутньому. Як не сумно, це і імена, безумовно, цілком гідні (скажімо, Пауль Наторп або Вільгельм Дільтей), але належать
 15. 4.1.Программная лекція 4.1 по модулю 4 "Основи неоекології" -Концептуальні засади неоекології.
    словник. - М.: Думка, 1983. -32 С. 3.Реймерс Н.Ф. Природокористування: Словник-довідник. - М.: Думка, 1990. - 637 с. 4.Карпачевскій Л.О. Проблеми екологічного грунтознавства / / Екологія і ноосферологія / 1995. - № 1-2. - С.48-55. 5.Малашевіч Є.В. Короткий словник-довідник з охорони пріроди.Мінск, -1987. 6.Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч.посіб.-К.:
 16. Казанська В. Г.. Психологія і педагогіка. Короткий курс. - СПб.: Пітер. - 240 е.: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2008

 17. Зміст
    термінів 84 Методичні рекомендації з підготовки та здачі заліку та іспиту 90 Питання, що виносяться на залік (іспит) з криміналістики 91 Додаток № 1 «Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи» 100 Додаток № 2 «Зразок оформлення титульного аркуша дипломної
 18. ДОДАТОК № 2
    коротко викласти зміст, який Ви вкладаєте в деякі поняття, відомі Вам не тільки за курсами теоретичних знань (психології, педагогіки, приватних методик), а й з повсякденного педагогічного спілкування. Виконуючи завдання, Ви можете користуватися додатковою літературою. Намагайтеся відповідати своїми словами, коротко, виділяючи саме, на Ваш погляд, головне. Якщо Ви не розумієте сенс якого-
 19. ЛІТЕРАТУРА
    словник. Кишинів: Гл.ред.Мол.Сов. Енциклопедії. 1990. - 408 с. 9.Довiднік з охорони природи. А.Л.Андрiенко та iн. Киiв, Урожай. 1985, 248 с. 10.Ситнік К.М. та ін Біосфера, екологія та охорона природи. Спр.пособіе, К., Наук.думка, 1987, 523 с. 11.Гродзінській М.Д. Основи ландшафтноi екологii. -К, Наук.думка. 1993 р. 12.Сочава В.В. Введення у вчення про геосистеми. М., 1978 г.
 20. Подколзин М. М.. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Екологія людини, 2010

© 2014-2022  ibib.ltd.ua