Головна
ГоловнаПолітологіяІсторія політичних і правових вчень → 
« Попередня Наступна »
Доржиев Ж.Б., Хлистов Е.А., Мадай Е.О., Ускеев С.Ш.
. Історія політичних і правових вчень. Навчально-методичний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція». - Улан-Уде: Видавництво ВСГТУ, 2004. - 124 с., 2004 - перейти до змісту підручника

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Теми семінарів з історії політичних і правових вчень відповідають тематиці лекцій та навчальній програмі дисципліни і тому що виносяться на обговорення питання сконцентровані на найбільш важливих аспектах лекційного курсу.
Навчальні цілі семінарів при вивченні даного курсу спрямовані на формування:
знань основних напрямків політико-правової думки, термінів, понять і т.д.;
умінь користуватися першоджерелами та іншими джерелами інформації з предмета;
умінь робити обгрунтовані висновки, володіти технологією міркувань і аргументації своєї позиції з конкретного питання;
умінь користуватися отриманими знаннями у професійній діяльності.
Одним з основних засобів досягнення цих цілей є робота на семінарських заняттях. Тут більш ефективна групова робота, яка активізує діяльність студентів на основі потреби самовираження і полемічного азарту і дозволяє порівняти свої знання зі знаннями товаришів.
Доцільно на кожному семінарі розглядати одну тему. У зв'язку з недоліком навчальних годин, що відводяться на практичні заняття, ми порахували можливим кілька споріднених тим об'єднати і винести на одне заняття. Викладач із запропонованих варіантів може вибрати один, найбільш важливий і значущий.
При підготовці до семінарського заняття студенти опрацьовують лекційний матеріал, потім вивчають основну та додаткову літературу. Після цього слід власне робота на се-Мінар, в ході якої відбувається поглиблення та закріплення отриманих знань. На наступному етапі в ході проміжного контролю повторюється і закріплюється ряд вивчених тем курсу. Така в цілому технологія вивчення курсу «Історія політичних і правових вчень», апробована на кафедрі державно-правових дисциплін Інституту економіки і права ВСГТУ.
Специфіка дисципліни обумовлює проведення семінарських занять в основному в дискусійній формі або у вигляді спеціально підготовлених доповідей (2 доповіді на одне заняття). В останньому варіанті до основного доповідачу заздалегідь призначаються за два опонента, які повинні об'єктивно оцінити виступ, при необхідності його доповнити, висловити свою точку зору з того чи іншого аспекту розглянутого вчення. Решта питання розглядаються у формі фронтального опитування.
Доповіді, які студенти готують до семінарів, є дослідницькою роботою і тому повинні більш докладно розглядати виносяться на обговорення питання. Доповіді оформ-ляють відповідно до правил (на аркушах А4, титульний лист і т.д.). При цьому студент не повинен «читати» доповідь в буквальному сенсі слова. Він виходить перед аудиторією і переказує підготовленість матеріал повідомлення своїми словами із залученням цитат і витягів з тексту. Після закінчення виступу організовується його обговорення. Студенти групи можуть задавати док-ладчіку питання по темі, попросити роз'яснити незрозумілі моменти.
Як вже зазначалося, на семінарських заняттях також реалізується поточний контроль знань студентів, який може прохо-дить у вигляді короткої перевірочної письмової роботи. Для цієї мети пропонується ряд тем контрольних робіт до кожного практичного заняття. Для більш ефективної роботи ці ж теми можна використовувати і для написання рефератів. Проміжний контроль може проводитися у вигляді аудиторних контрольних робіт або тестування для всієї групи.
До кожної теми семінару рекомендується додаткова література, за допомогою якої досягається придбання необхід-екпортувати знань і умінь. Крім того, запропоновані питання для самоперевірки з теми, підготовка відповідей на які дає можливість проявити свої професійні вміння. Це є і найважливішою умовою для виникнення діалогу як найбільш перспективної форми роботи на семінарі, як форми спілкування між викладачем і студентом.
Залік по курсу предпосилаєтся проведенням підсумкового тестування, яке багато в чому є визначальним фактором для виставлення підсумкової оцінки. Запропоновані в тесті питання спрямовані на перевірку знання основних ідей і концепцій, назв найбільш великих робіт мислителів та ін Саме ці моменти є головними, що повинен засвоїти студент з навчального курсу. Список підсумкових питань для підготовки до заліку (іспиту) включає всі необхідні елементи програми курсу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять "
 1. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
  методичному посібнику наводяться теми по всьому курсу криміналістики, плани лекційних, семінарських та практичних занять, вказана основна і додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на основі
 2. Зміст
  семінарських, практичних (лабораторним) заняттям 26 Плани семінарських, практичних (лабораторних) занять 27 Методичні рекомендації з написання курсових робіт 79 Тематика курсових робіт з криміналістики 82 Словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів 84 Методичні рекомендації з підготовки та здачі заліку та іспиту 90 Питання, що виносяться на залік (іспит) за
 3. ВСТУП
  методичні та є відповідно самостійними розділами криміналістичної науки (криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, криміналістичної методики). За цілями застосування розрізняють (певною мірою умовно) криміналістичні засоби і методи судового дослідження та методи профілактики злочинів. По суб'єкту їх застосування зазвичай мають на увазі засоби і методи,
 4. Зміст
  методичний розділ 4 Тематичні плани лекцій, семінарських та практичних занять 6 Зміст дисципліни 8 Теми практичних занять 14 Тести 14 VI. Питання для підсумкового контролю 16 VII. Рекомендована
 5. 1. Акції
  методичного характеру, облік яких проте стає для цього органу практично обов'язковим: - у разі якщо майно, вартість якого потрібно визначити, є звичайними акціями товариства, для визначення їх ринкової вартості можуть бути також прийняті до уваги розмір чистих активів товариства, ціна, яку згоден сплатити за всі звичайні акції суспільства
 6. 1. Поняття і зміст договору продажу підприємства
  методичних вказівок М, 1995 4 Основні критерії (система показників) діяльності економічних суб'єктів, за якими їх бухгалтерська (фінансова) звітність підлягає обов'язковій щорічній аудиторській перевірці, затверджені Урядом РФ (см постанова Уряду РФ від 7 грудня 1994 р № 1355 / / СЗРФ 1994 № 33 Ст 3451) 1. по-друге, перевірка законності здійснених господарських операцій1.
 7. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  методично досить обмежене, зійшло майже нанівець, і зараз не чутно, щоб десь проводилися великі правові соціологічні дослідження, до тому числі з вивчення ефективності дії права. А потреба - і велика в них мається на новому витку історії Росії. Низька якість багатьох законів, прийнятих Федеральними Зборами, законодавчими органами суб'єктів федерації, і пояснюється в тому
 8. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  методичні матеріали, ГОСТи та інші регулятивні документи. Як і правовий регулятор, юридико-технічний визначає відносини учасників громадського вироб-ництва, встановлюючи їх взаємні права та обов'язки, тобто регулює відносини між людьми. Однак на відміну від власне правового, він включає технічні норми (в сукупності і в соче-Британії з правовими) і забезпечує їх
 9. Порядок проведення атестації.
  Методичну допомогу підрозділам з проведення атестації службовців. Організація атестації в підрозділах покладається на їх керівників. Організація атестації керівників підрозділів АТ покладається на його правл-ня. На кожного підлягає атестації кадрова служба готує необхідну документацію: бланк Доповіді-оцінки діяльності працівника, інструкцію щодо його заповнення і
 10. ГЛОСАРІЙ
  методичного забезпечення системи управління персоналом. Підходи «зверху вниз» і «знизу вгору» в корпоративному тайм-менеджменті (варіант: «системна» і «людська» «сюжетні лінії» в методах корпоративного тайм-менеджменту). Підхід «згори вниз» - оптимізація систем управління з метою більш ефективного використання часу співробітників. Підхід «знизу вгору» - натхнення співробітників на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua