Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 4. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ)

Товариство з обмеженою відповідальністю - це корпорація,

первісний капітал якої розділений на конкретні, заздалегідь

певні частки учасників, які несуть відповідальність, обмежений-

ную цими частками.

Даний вид корпорацій - це винахід німецьких юристів,

зроблене наприкінці XIX століття і викликане наполегливими требова-

нями практики, що показала недостатню еластичність акціонер-

них компаній, з одного боку, і обмежені можливості повних

товариств, що перешкоджають їх широкому поширенню, з дру-

гой. У 1892 р. рейхстаг прийняв Закон "Про товариства з обмеженою

відповідальністю".

Вважала можливим запозичити цей інститут і Австрія, со-

зберігаються всі суттєві риси німецького закону. Кілька

пізніше товариства з обмеженою відповідальністю отримали рас-

пространение в Росії.

Цікаво, що в США, Англії, Голландії, Бельгії товариств

з обмеженою відповідальністю до появи їх в Німеччині не

існувало. Там вже давно вкоренилися акціонерні товариства,

яких ставало все більше. Німеччина і Росія стали исклю-

чением. Німеччина і Росія в силу своїх географічних та інших

особливостей спізнилися в територіальному переділі світу. Вони прак-

тично не мали колоній, які дозволили б нагромадити багатий-

ства. Концентрація капіталу в цих країнах поступалася зосереджена-

нию матеріальної мощі в Англії і подібних їй країнах. Ось

чому акціонерні товариства, придатні для використання дово-

льно великої маси капіталу, в країнах континентальної Європи

!! 55

виникли пізніше, та й, виникнувши, вони спочатку були екзо-

тическим явищем. Та й зараз у Німеччині, Франції число товариств

з обмеженою відповідальністю значно перевищує число

акціонерних товариств.

У чому ж достоїнства товариств з обмеженою відповідаль-

ністю порівняно з іншими корпораціями?

Акціонерне товариство - дуже складна форма, застосування

якої пов'язане зі значними витратами, непосильними

для підприємства середнього розміру. Крім того, переважання в АТ

капіталістичного елементу відсуває на задній план елемент

особистісний, який в цих організаціях зводиться до службового.

Товариства же з обмеженою відповідальністю дозволяють більш

гармонійно поєднувати особистісний елемент і елемент матеріальний.

Крім того, самих учасників товариства не турбує думка про те,

що в разі невдачі доведеться позбутися багато чого і це істотно

позначиться на їх благополуччя. Вони ризикують всього лише своєю часткою,

внесеної при вступі до товариства. Певною мірою оказ-

вають гарантовані і кредитори: характер відповідальності учас-

ників їм стає відомим при вступі в ділові ставлення-

ня з товариством з обмеженою відповідальністю: ГК РФ містить

вимогу про те, щоб фірмове найменування товариства содер-

жало слова "з обмеженою відповідальністю". Саме ж суспільство

несе повну майнову відповідальність за своїми зобов'язання-

ствам перед кредиторами.

Звичайно, найменування - гарантія явно недостатня і при-

ходится насамперед розраховувати на сумлінність і чесність

людей, керівних товариством з обмеженою відповідальністю.

Статистика свідчить, що на перших порах ОсОО недовговічний-

ни. Так, у Німеччині в період появи такого роду корпорацій

відсоток товариств з обмеженою відповідальністю, що знаходяться в

стадії ліквідації, був дуже великий, і при цьому особливо багато

було підприємств, при ліквідації яких не виявлялося виріши-

тельно ніякого стану. (* 1) Та ж хвороба з'явилася зараз в

Росії , де принцип відповідальності в діловому обороті ще не пустив глибокого коріння. Тому законодавець, намагаючись запобігати-

тить можливі зловживання, пов'язані з обмеженою відповідь-

ственностью, ввів норми (ст. 93 ГК РФ), що утрудняють учасникам

при виході відчуження своєї частки третім особам. Згідно з першою

з них (п. 2 ст. 93 ГК РФ) учасники товариства користуються

переважним правом купівлі частки учасника (її частини) про-

(** 1) Див: Камінка А.І. Нариси торгового права.

СП6, 1911. С. 274.

!! 56

порціонально розмірів своїх часток, якщо інше не передбачає-

ся установчим договором і угодою. Згідно з другою (п. 3

ст. 93 ГК РФ) суспільство саме може викупити частку особи, поже-

Лавше його покинути. Третя норма надає суспільству право

у разі переходу частки у спадщину (чи з правонаступництва)

передбачити на цей випадок необхідність отримання згоди

інших учасників товариства, в іншому випадку воно зобов'язане

саме викупити частку (п. 6 ст. 93 ГК РФ).

Суттєвою особливістю товариства з обмеженою відповідь-

ственностью є можливість без особливих проблем збільшити

або зменшити статутний капітал. В акціонерному ж суспільстві це:

пов'язане з великими труднощами, а в повних товариствах

досяжно тільки одностайним. Однак закон, страхуючи креди-

торів, встановлює обов'язок у разі зменшення статутного,

капіталу повідомити про це всіх своїх кредиторів (п. 5 ст. 90;

ГК РФ). Останні в цьому випадку має право вимагати дострокового-

припинення або виконання відповідних зобов'язань громад-

тва та відшкодування їм збитків.

Положення закону про статутний капітал, розбитому на рівні

частини (паї), ??спрямовані на те, щоб хоч якось гарантувати

права кредиторів у правовідносинах. Саме з цією метою зако-

нодатель при установі ОсОО встановлює мінімум статутного ^

капіталу, вимагає його оплати учасниками не менш ніж наполовину ..

І зобов'язує протягом першого року сплатити його повністю. \

Слід зауважити, що товариство з обмеженою відповідаль-

ністю як правова форма більш слушно для малих і навіть

сімейних підприємств, а також і середніх. Ці підприємства вовле-

кают в свій оборот незначна кількість людей, і тому в '

процесі правового регулювання законодавець, втручаючись в де-

ятельность товариств з обмеженою відповідальністю і ставлячи їй

межі, все ж використовує частіше норми диспозитивного характеру.

("Якщо інше не передбачено установчими документами"), i

В установчих документах, якими є установчий

договір і статут, крім звичайних відомостей (найменування, місце-

знаходження і т.п.), містяться відомості про розмір статутного капі-

тала суспільства, про розмір часток кожного учасника, про розмір,

склад та строки внесення статутного капіталу, відповідальності за

порушення обов'язку щодо внесення вкладів, про порядок розподіл-

лення прибутку і збитків, про органи управління товариством та їх

компетенції. Якщо передбачаються майнові вклади, на-

приклад, пайова участь визначається патентом, земельною ділянкою

або функціонуючим підприємством, то предмет майнового

!! 57

вкладу та його грошове вираження, що характеризує відповідними-

ющее пайову участь, повинні зазначатися в статуті (установчому

договорі ). Крім того, учасники товариства повинні викласти в

звіті про його створення обставини, істотні для встановлен-

ня пропорційності оцінки майнових внесків, а при передачі

підприємства в якості внеску до ОсОО привести результати його

роботи за два останні роки. У статуті, крім обов'язку внести

внесок у статутний капітал, можуть передбачатися будь-які до-

вальні обов'язки, наприклад, обов'язок щодо постачання, співро-

бітництва і насамперед обов'язки щодо належного виконання

своїх функцій. Можуть бути передбачені й інші положення,

якщо учасники товариства вважатимуть їх важливими.

Управління товариством з обмеженою відповідальністю не

відрізняється особливою складністю, оскільки коло осіб, об'єднаних

в корпорацію, невеликий. І проте законодавець вважає своїм

боргом його окреслити хоча б пунктиром.

Згідно ст. 91 ГК РФ вищим органом управління товариства

з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учас-

ників. Перераховується коло питань, що відносяться до исключитель-

ної компетенції даного органу.

Компетенція загальних зборів може поширюватися на всі

питання суспільства, якщо закон і статут не встановлюють інше. У його

компетенцію в першу чергу входить затвердження річного балан-

са і визначення напрямів використання прибутку, призначення і

відгук керуючих, а також контроль і ревізія господарської

діяльності підприємства.

Рішення приймаються на зборах регу-

лярно. За згодою всіх учасників ОсОО допускається письмове

голосування з відповідних питань.

Менш жорстко законодавець висловлюється про орган виконавчої

тельном; він обирається або з числа учасників, або не з їх

числа, може бути колегіальним чи одноосібним, але зобов'язаний бути

підзвітним загальним зборам. Створюється він для вирішення поточних

питань діяльності товариства. Однак на відміну від, припустимо,

акціонерного товариства керуючий (керуючі) не керує

суспільством під свою особисту відповідальність. Він лише в рамках

статуту має виконувати вказівки учасників. Однак керуй-

тель на практиці користується великими розпорядчими полномо-

чіямі крім, як правило, необмежено їм здійснюваних

представницьких функцій в відносинах з третіми особами. Про-

тривалість виконання цих функцій не встановлюється. От-

відзив керуючого можливий у будь-який час. Керуючим може

бути, звичайно, особа з необмеженою дієздатністю.

!! 58

Керуючі зобов'язані виконувати свої функції добросовісний-

але. Така презумпція, діюча не тільки щодо них.

Це означає, зокрема, що вони не можуть надавати ніякі

кредитів з майна товариства, необхідного для збереження

статутного капіталу. Протизаконно наданий кредит подле-

жит негайному поверненню, незважаючи на наявність на цей рахунок

двосторонніх угод.

Закон не зобов'язує створювати інші органи управління ^

Він лише рекомендує (точніше, фіксує право) щорічно залу-

кати професійного аудитора , не пов'язаного майновими

інтересами з товариством чи його учасниками. Однак за бажанням

учасників можуть бути створені ще й інші органи управління,

компетенція яких має бути визначена в статуті (наприклад,

дорадчі, наглядові, консультативні, контрольні

органи та ін.) Наглядова рада в товариствах з обмежений-

ної відповідальністю створюється, якщо його колектив численний.,

Є ще одна особливість ОсОО порівняно з акціонерним

суспільством. Воно не зобов'язане публікувати відомості про результати

ведення справ. З одного боку, якби такий обов'язок 6ила

 встановлена, то це, можливо, в якійсь мірі оберегти б

 кредиторів від можливих невдач, пов'язаних з набуттям

 правовідносини з суспільством. Але, з іншого боку, виконання

 цього обов'язку поглинуло б масу енергії і грошових коштів

 даної корпорації і зменшило її можливості вести справу ефек-

 тивно. Принаймні, протиотрутою, хоча і слабкий, в цьому

 відношенні можна вважати особисту участь (трудове, организацион-

 ве, розпорядницьке, представницьке і т.д.) членів суспільства і,

 як наслідок, більш сильний контроль за органами управління,

 ніж в акціонерному товаристві,

 На закінчення слід зазначити, що в порівнянні з корпора-

 ціями, розглянутими раніше (повне товариство, командитне

 товариство), у правовому регулюванні ОсОО значну частку

 займає законодавче регулювання. Так, наприклад, якщо пи-1

 си управління в повному товаристві вирішуються його учасниками

 самостійно (корпоративно), то ОсОО зобов'язане виняткові

 питання вирішувати на загальних зборах, а всі інші може передати

 до компетенції виконавчого органу, який неодмінно, соглас-

 але закону, повинен бути створений. Або, якщо закон обходить мовчанням

 питання, про основне капіталі як повного, так і командитного

 товариства, то відносно ОсОО визначає його мінімум,

 звертає увагу на рівність паїв, з яких складаються частки

 учасників, фіксує терміни і порядок її оплати та т.д. Йде

 !! 59

 поступове звуження сфери корпоративного (самостійного) ре-

 лювання і розширення законодавчого.

 Отже, чим складніше стає корпорація, тим більше ускладнилася-

 ється її правове регулювання.

 « Попередня

 Наступна »  = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? 4. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ)"
 5. Товариство з додатковою відповідальністю
 1.   товариство, учасники якого солідарно несуть відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їх внесків (п. 1 ст. 95 ЦК). Така відповідальність настає лише при недостатності майна самого товариства для покриття виниклих у нього боргів, тобто в субсидіарної порядку. В іншому статус цього господарського товариства аналогічний статусу
   Які види матеріальної відповідальності працівників, передбачені законодавством України?
 2.   обмежену і повну. Основним видом є обмежена матеріальна відповідальність, яка полягає в тому, що на працівника може бути покладено обов'язок відшкодувати збиток у межах, але не більше місячного заробітку. Повна матеріальна відповідальність означає, що збиток підлягає відшкодуванню в повному обсязі. Залежно від форми організації праці трудове законодавство
   Стаття 5. Відповідальність суспільства
 3.   суспільства, так само як і суспільство не відповідає за зобов'язаннями держави та її
   67. Штрафна і право-відповідальність: поняття, цілі і результати.
 4.   суспільстві України, як і країн СНД, було все огосударствлено і головне значення надавалося штрафної (каральної) відповідальності. Нерідкими були ситуації, коли громадянин, чиї права були порушені протиправними діями працівників державних організацій і підприємств, замість відшкодування шкоди і збитків, отримував повідомлення про те, що на винних накладено дисциплінарні стягнення. Штрафна
   Обмеже матеріальна відповідальність
 5.   обмеженої матеріальної відповідальності працівників передбачені в КЗпП, відповідно до якого працівники несуть обмежену матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку за псування або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів, інструментів, вимірювальних приладів,
   28. Поняття і види господарських товариств за Законом України «Про господарські товариства».
 6.   суспільства Господарськими товариствами цим Законом визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах договору юридичними особами та громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку. До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою
   У яких випадках настає обмежена матеріальна отв етствеіность?
 7.   обмеженої матеріальної відповідальності. Деякі випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників передбачені в п. 1 ст. 133 КЗпП, відповідно до якого працівники несуть обмежену матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не свип ^ свого середнього місячного заробітку за псування або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів
   § 1. Поняття соціальної відповідальності
 8.   суспільним характером людської поведінки і відображає взаємозв'язки суспільства і окремої людини. Жити в суспільстві і бути вільним від нього не можна: у будь-яких життєвих ситуаціях людина повинна погоджувати свої вчинки з існуючими в суспільстві нормами і цінностями, з інтересами інших людей. Діючи відповідно до них, він надходить відповідально. У свою чергу суспільство (держава,
   ? 8. Об'єднання корпорацій
 9.   товариство або спілку, або створити таке для ведення підприємницької діяльності. Члени асоціацій (спілок) мають певні права та обо-занности, як то: право безоплатно користуватися послугами, оказ-ваемимі асоціацією, право по закінченні фінансового року вийти з неї. Однак член об'єднання може бути і виключений зі складу з підстав, встановлених в установчих
   Прийняті скорочення
 10.   суспільство; СОТ - Світова організація торгівлі; ЗЕД - зовнішньоекономічна діяльність; ЄС - Європейський Союз; ЗАТ - закрите акціонерне товариство; ІЧ - інвестиційна компанія; ІНКОТЕРМС - міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів; ІФ - інвестиційний фонд; МАК - Морська Арбітражна комісія при ТПП України ; МВФ - Міжнародний Валютний Фонд; МЗЕЗторг - Міністерство
   3. Відповідальність суспільства
 11.   товариства як юридичної особи є його відповідальність за своїми зобов'язаннями. Згідно з пунктом 1 статті 3 Закону та пунктом 1 статті 56 ГК РФ, суспільство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. При нестачі грошових коштів у суспільства для погашення своїх зобов'язань стягнення може бути звернено не лише на оборотні кошти - сировина,
  общества как юридического лица является его ответственность по своим обязательствам. Согласно пункту 1 статьи 3 Закона и пункту 1 статьи 56 ГК РФ, общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. При недостатке денежных средств у общества для погашения своих обязательств взыскание может быть обращено не только на оборотные средства - сырье,