Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І. . Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

28. Поняття і види господарських товариств за Законом України «Про господарські товариства».Стаття 1. Господарські товариства
Господарськими товариствами цим Законом визнаються підприємства,
установи, організації, створені на засадах договору юридичними особами
і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької
діяльності з метою отримання прибутку.
До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з
обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою
відповідальністю, повні товариства, командитні товариства .
Товариства є юридичними особами.
Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не
суперечить законодавству України.
Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих
немайнові права, вступати в зобов'язання, виступати в суді,
арбітражному суді і третейському суді від свого імені.
Придбання господарським товариством часток (акцій), активів інших
господарських товариств має здійснюватися з дотриманням вимог
антимонопольного законодавства.
Стаття 24. Поняття акціонерного товариства
Акціонерним визнається товариство, що має статутний фонд, поділений на
певну кількість акцій рівної номінальної вартості і несе
відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
Акціонери скуштують за зобов'язаннями товариства тільки в межах
належних їм акцій.
У випадках, передбачених статутом, акціонери, які не повністю оплатили акції,
несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства також у межах
несплаченої суми .
Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд
акціонерного товариства, який не може бути менше суми, еквівалентної 1250
мінімальним заробітним платам , виходячи із ставки мінімальної заробітної плати,
діючої на момент створення акціонерного товариства.
Стаття 25. Види акціонерних товариств
До акціонерних товариств належать: відкрите акціонерне товариство, акції
якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на
біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між
засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися і
продаватися на біржі.
Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом
реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавством про цінні
папери і фондову біржу , і внесенням змін до статуту товариства.
Стаття 50. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю
Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має
статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається
установчими документами.
Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.
У передбачених установчими документами випадках учасники, що не
повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями товариства також у
межах невнесеної частини вкладу .
Стаття 65. Поняття товариства з додатковою відповідальністю
Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний
фонд якого поділений на частки визначених установчими документами
розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до
статутний фонд, а при недостатності цих сум - додатково
належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі
до внеску кожного учасника.
Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в
установчих документах.
До товариства з додатковою відповідальністю застосовуються норми статей 4, 11,
52-64 цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених даною
статтею.
Стаття 66. Поняття повного товариства
Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються
спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну
відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.
Стаття 75. Поняття командитного товариства
Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або
більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку
діяльність і несучих відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм
майном, є один або більше учасників, відповідальність яких
обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).
Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з
повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами
суспільства.
29. Державні установи як юридичні особи.
30. Правове становище кооперативів
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "28. Поняття і види господарських товариств за Законом України« Про господарські товариства »."
 1. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Поняття юридичної особи. Разом з тим, тут залишилося досить багато неясностей. Зокрема не визначено співвідношення понять "організація", "підприємство", "установа", якими оперує законодавець. Немає і самого визначення цих категорій. Кодекс не містить норм, спеціально присвячених визначенню об'єктів права. Велика частина їх розміщена в тих чи інших главах розділу "Право
 2. 11. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків. Наслідки неналежного здійснення права.
  Поняття зміст залежить від пануючої в суспільстві доктрини права взагалі і концепції цивільного права, зокрема. Принаймні, в даний час суди виходять з положення про неприпустимість зловживання правом (шикани), розуміючи під цим здійснення його з використанням недозволених форм, застосовуваних у рамках загального правомірного типу поведінки. Наприклад , як зловживання
 3. 47. Поняття, види і значення представництва. Представництво без повноваження.
  види діяльності неуполномоченного представника: 1) навмисне здійснення діяльності в інтересах іншої особи без повноважень в надії отримати схвалення репрезентованою проведених дій; 2) виступ від імені іншої особи без повноважень в результаті помилкового припущення про їх існування; 3) навмисна діяльність від імені іншої особи без повноважень з метою отримати вигоду
 4. 62. Поняття, значення і види представництва.
  господарські товариства ". Наприклад, ст. 48 цього Закону передбачає, що голова правління акціонерного товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Під добровільною представництвом розуміється представництво від імені дієздатного громадянина або юридичної особи, які, маючи можливість до самостійного ведення своїх справ, використовують послуги
 5. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 6. 46. Форми міжвідомчого контролю: поняття, види, характеристика діяльності.
  Господарського, газового, ветеринарного, рибного, гірського, технічного нагляду тощо. Відповідно до Закону України від 26.01.93 р. «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» при Міністерстві фінансів створено і діє Головне контрольно-ревізійне управління України для здійснення державного контролю за витрачанням коштів, матеріальних цінностей, їх
 7. 48. Суб'єкт і об'єкт правовідносини. Юридичні особи.
  Види, що володіють громадянством цієї країни; іноземні громадяни; - особи без громадянства (апатриди); - особи з подвійним громадянством (біпатриди), 2) колективні суб'єкти (юридичні особи): - державні органи, організації , установи, підприємства; - органи місцевого самоврядування; - комерційні організації (акціонерні товариства, приватні фірми і т. п. - вітчизняні, іноземні,
 8. Явище організованої злочинності.
  поняття організованої злочинної групи, а саме "Організована злочинна група - структурно оформлена група у складі трьох або більше осіб Існуюча в перебігу певного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів визнаних такими відповідно до цієї конвенції, з тим щоб отримати прямо або
 9. Список використаної літератури.
  поняття, види, тенденції, проблеми кримінально-правової боротьби. - М., 1993. Гараєв Р.Ф. , Селіхов Н.В. Поняття корупції / / Слідчий. 2001. № 2 Гладких Р. Б. Кримінологічна характеристика злочинів, вчинених у сфері малого підприємництва / / Слідчий. 1999. № 1. 13.Дементьева Е.Е. Економічна злочинність і боротьба з нею в країнах з розвиненою ринковою економікою (на матеріалах
 10. § 2. Цілі покарання
  поняття, цілі, система, види Разом в тим, не менш значуще і належне виконання призначеного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua