Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

27. Правове становище підприємства згідно із Законом України «Про підприємства в Україні».Підприємство - це самостійний господарюючий статутний суб'єкт,
обладающій'правамі юридичної особи та здійснює виробничу,
науково-дослідну та комерційну діяльність з метою отримання
відповідного прибутку (доходу). Підприємство має самостійний баланс,
розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм
найменуванням, а також знак для товарів і послуг.
Ознаками підприємства є те, що воно:
1) є юридичною особою; 2) діє на підставі статуту; 3) може
здійснювати різні види господарської діяльності, якщо вони не
заборонені законодавством України і відповідають статутним цілям підприємства;
4) має на меті отримання прибутку; 5) не має в своєму складі інших
юридичних осіб.
Відповідно до ст. 3 Закону «Про підприємства в Україні» підприємства можуть
об'єднуватися в:
- асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної
координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися
у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її учасників;
- корпорації - договірні об'єднання, створювані на основі поєднання
виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих
повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з її
учасників;
- консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і
банківського капіталу для досягнення спільної мети;
- концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових
організацій, транспорту, банків, торгівлі і т. д. на основі повної фінансової
залежності від одного або групи / підприємців.
Слід підкреслити, що перелік можливих видів об'єднань підприємств
Не-є вичерпним. Можливі й інші об'єднання за галузевим,
територіальним та іншими принципами.
Крім того, потрібно відзначити існування в цьому випадку двох видів юридичних
осіб. По-перше, підприємства, що входять до складу об'єднання, зберігають статус
юридичної особи, і на них поширюється дія Закону про підприємства.
По-друге, юридичною особою є і об'єднання в цілому. Воно може мати
самостійний і вільний баланси, розрахунковий та інші рахунки в установах
банків, печатку із своїм найменуванням. Як і всяке юридична особа,
об'єднання не відповідає за зобов'язаннями інших суб'єктів громадянського
права. Зокрема, воно не відповідає за зобов'язаннями входять до його складу
підприємств, а підприємства не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, якщо
інше не передбачено установчим договором (статутом).
Створюються і припиняються підприємства та їх об'єднання з дотриманням загальних
умов, потрібних для створення і припинення юридичних осіб.
Стаття 1. Підприємство і його основні цілі
1. Підприємство - основна організаційна ланка народного господарства України.
Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт, що володіє правами
юридичної особи та здійснює виробничу, науково-
дослідницьку і комерційну діяльність з метою отримання
відповідного прибутку (доходу).
Підприємство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші
рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для
товарів і послуг. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
2. Підприємство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо
вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям,
передбаченим статутом підприємства.
Стаття 2. Види підприємств
1. В Україні можуть діяти підприємства наступних видів:
приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;
колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу
підприємства;
господарське товариство;
підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;
комунальне підприємство, засноване на власності відповідної
територіальної громади;
державне підприємство, засноване на державній власності, в
тому числі казенне підприємство. Особливості створення, ліквідації,
реорганізації, управління та діяльності казенного підприємства
встановлюються розділом VIII цього Закону.
2. Відповідно до обсягів господарського обороту підприємства і
чисельності його працівників (незалежно від форм власності) воно може бути
віднесено до категорії малих підприємств.
До малих підприємств належать новостворювані та діючі підприємства:
в промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до 200 чоловік;
в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих до 50
чоловік;
в науці та науковому обслуговуванні - з чисельністю працюючих до 100 чоловік;
в галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих до 25
чоловік;
у роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до 15 осіб.
Особливості створення і діяльності малих підприємств встановлюються
законодавством України.
У республіці можуть діяти інші види та категорії підприємств, у тому
числі орендні, створення яких не суперечить законодавчим актам
Україна.
Стаття 5. Загальні умови створення підприємства
4. Підприємство набуває права юридичної особи з дня його
державної реєстрації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 27. Правове становище підприємства згідно із Законом України «Про підприємства в Україні». "
 1. 1.Економіка і соціальна структура
  правовими буржуазно-інформаційними передумовами. Становлення буржуазних структур в Росії проходило в більш стислі терміни з інтенсивним участю іноземного капіталу. Все це вело суспільство до великому і тривалому соціального напруження, перманентним протиріччям і конфліктів. Історична наука накопичила величезний фактичний та історіографічний матеріал з історії Росії кінця XIX-початку XX
 2. Види і стадії адміністративного права
  правового режиму. 3. Застосування до особи, щодо якої винесено постанов-лення про накладення даного адміністративного стягнення, заходів вихованням ня і трудового впливу. ст. 304 Режим утримання забезпечує: 1) сувору ізоляцію, охорону і постійний нагляд за заарештованого-ми з метою запобігання вчинення ними нових злочинів. 2) роздільне утримання заарештованих в залежності від
 3. Драма «розселянення»
  положення її не виходили за рамки «Короткого курсу». У другій половині 50-х-70-і рр.. відбувається істотне розширення кола досліджуваних проблем: детальному дослідженню був підданий ленінський кооперативний план і політика партії на селі (С.П. Трапезников, В.М. Селунс-кая), почалося вивчення розвитку кооперації в 20-і роки і її ролі у підготовці колективізації (І.Г. Булатов, В.А. Голіков),
 4. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових суперечках підлягали вирішенню суддею оди-нолічно при непарному числі присяжних. Вперше торгові суди в найбільш явному і поширеному вигляді виникли в Італії як вузько-спеціальні морські торгові суди. Життя
 5. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  правових систем різних держав 1. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латина-ми встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових суперечках підлягали вирішенню суддею одноосібно при непарному числі присяжних. Вперше торгові суди в найбільш явному і поширеному вигляді виникли в Італії як вузько-спеціальні морські торгові суди. Життя
 6. 3. Метод адміністративного регулювання: значення, зміст і практичне застосування.
  Правового регулювання, що характеризує становище сторін в даних правовідносинах. Він пов'язаний з встановленням і забезпеченням прав і обов'язків сторін. У найбільш загальному вигляді метод адміністративно-правового регулювання можна позначити як нерівність сторін, тобто як метод влади і підпорядкування. Один з учасників відносин - суб'єкт управління, інший - об'єкт управління. Об'єкт, як
 7. 7. Джерела адміністративного права.
  Правова норма відрізняється від норм інших галузей права тим, що регулює відносини управлінського характеру. Нормами адміністративного права визначаються межі відповідного поведенід органів виконавчої влади, їх службовців, громадян, а також громадських організацій (їхніх органів) у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності держави. За допомогою адміністративно-правових норм
 8. 17. Комплектування посад державних службовців. Порядок проходження державної служби. Припинення державної служби.
  Підприємству, установі, об'єднанню громадян. Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати тривалості службового розслідування - двох місяців. Якщо правомірність даного рішення не підтверджується результатами службового рішення, воно
 9. 22. Адміністративні звернення громадян: основні види звернень.
  Правових принципів державного і суспільного життя, соціально-культурних та інших сфер діяльності держави і суспільства. Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння-в реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств,
 10. 30. класифікація актів управління.
  Правові - основний вид актів управління не тільки називає а й встановлює загальне правило поведінки правові норми будь-якої галузевої приналежності регламентують суспільні відносини в конкретних сферах. Нормативним актам притаманні невизначене коло осіб інеограніченний термін дії. Індивідуальні - для дозволу можливостями адміністративного права конкретних управлінських дій
© 2014-2022  ibib.ltd.ua