Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

1. Поняття конституційного пра-ва його сутність і на-зна-чення.


Предметом науки конституційного (державного) права зарубіжних країн є державами-ве право конкретних країн. Державне право в кожній країні є основною, головною галуззю національної системи права. Як і всяка інша галузь права, воно перед-ставлять собою сукупність юридичних норм, що виражають волю або правлячих політичних еліт, або певних соціальних груп суспільства. Конституційне (державне) право закріплює основні принципи про народний суверенітет, верхової-стве парламенту, рівність усіх перед законом, панування права і т.д. Конституційне (державне) право закріплює так-же
механізми політичної влади, її організацію і форми здійснення. При цьому головною ідеєю, покладеною в основу організа-ції влади, є принцип поділу влади. Конституційне (державне) право є основна від-
галузь права країни, що представляє собою сукупність юридиче-ких норм, що закріплюють економічну основу суспільства, форму правління і форму державного-венного пристрої, визна-
ляющих організацію, компетенцію і порядок діяль-ності вищих і місцевих органів державної влади і управ-
лення, права і зобов'язаний-ності громадян і підданих, виборче право і виборчу систему . Призначення: конституційне (державне) право закріплює державно-територіальну організацію влади, максимально відпо-вующую конкретним історичним умовам розвитку даної країни, визначає основи інших її галузей - адміністративного, фінансового, кримінального, цивільного і т.д. Підрозділ конституційного (державного-венного) права на окремі інститути визначає систему курсу державного права зарубіжних країн.
Предметом право-вого регулювання державного права зарубіжних країн є при-ляють певні групи суспільних відносин, склади-тужавіючі в процесі здійснення державної влади. Буду-чи врегульовані нор-мами державного права, ці гро-ні відносини стано-вятся конституційно-(державно-) пра-вовимі. Конституци-Онно-(державно-) правові відносини являють собою таку групу гро-ських відносин, що складаються в процесі здійснення державної вла-сті, які регулюють-ються нормами держав-ного права. Суб'єктів незалежно єктами державно-правових відносин є центральні органи державної влади та управ-ня, органи констатує-Ціон нагляду, чле-ни федерації, місцеві органи державної влади і муніципії-літети, депутати цін-тральних і місцевих представницьких уч- реждений, гражда-ні
і піддані. У деяких країнах суб'єктами державно-правових відносин можуть бути центральні та місцеві пар-
Тійн органи. У суспільстві існує безліч видів конституційно-(державно-венно-) правових відносин, що складаються між різними суб'єктами. Всі ці правовідносини мають багато спільних, совпа-дають рис, так як вони виникають на основі норм, що входять в одну галузь права.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Поняття конституційного пра-ва його сутність і на -значен-ня. "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 2. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 3. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
  Поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу. Правовий статус особистості - це правове становище людини, що відбиває його фактичний стан у взаємовідносинах з
 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  поняття громадського порядку / І.І. Веремеєнко / / Радянська держава і право. - 1982. - № 3. 34. Доповідь начальника УООП Ташгорісполкома на зльоті відмінників міліції в січні 1967 г.: Архів УВС Ташгоріс-полкома за 1967 р. 35. Доповідь на Всеросійському зборі з підведення підсумків діяльності РСЧС, виконання заходів цивільної оборони в 2004 році та постановці завдань на 2005 рік / /
 5. § 1. Поняття об'єкта злочину
  понятті. У цьому плані характерно, з одного боку, те, що протягом кількох десятиліть майже у всіх роботах, так чи інакше розглядають дане питання, одностайно проводиться думка, згідно з якою об'єктом злочину повинні визнаватися певні суспільні відносини, і лише вони. Посилаючись на законодавство і общепризнанность в літературі, багато авторів підкреслюють
 6. 3. Поняття підприємницького права
  конституційного права на підприємницьку діяльність. Таке функціональне єдність підприємницького права можна вважати його системоутворюючим ознакою. Підприємницьке право як галузь права - сукупність правових норм, яка регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність. Підприємницьке
 7. 1.Поіск в галузі методології
  понять, як формація і цивілізація, культура, про те, що дає кожне з них окремо і разом узяті для розуміння історичного процесу, чи можна об'єднати при аналізі суспільства формаційний і цивілізаційний підходи. Більшість дослідників при цьому зазначає, що розробка К. Марксом і Ф. Енгельсом теорії формацій означала не тільки боротьбу проти ідеалістичного тлумачення
 8. 4.Питання вивчення народних рухів
  поняттю класова боротьба. Ряд авторів повністю виключає з цього середовища соціальні конфлікти відбувалися в Київській Русі і в цілому в домонгольський період російської історії. Характеризуючи народні рухи Стародавньої Русі І. Я. Фроянов відзначає складність їх характеру, вони часто не піддаються однозначній трактуванні. Нерідко в одних і тих же подіях були присутні елементи соціальних, політичних і
 9. Петро Великий
  конституційних демократів. У 1892 р. він опублікував роботу «Державне господарство Росії в першій чверті XVIII століття і реформа Петра Великого». Як і В. О. Ключевський, П.Н.Милюков вважав, що головною причиною реформ стала Північна війна і пов'язані з нею фінансові труднощі. Ніякого єдиного плану перетворень у царя, на думку цього автора, не було. Більш того, багато реформ
 10. 2.Самодержавіе і самодержці
  поняття «самодержавство» ширше поняття «самодержець», хоча у свідомості людей ці поняття ототожнювалися. Під самодержавством слід розуміти не тільки (а іноді навіть не стільки!) Царя, але і державний апарат в особі бюрократичного чиновництва, консервативно-реакційну масу дворянства, каральну систему, генералітет і аристократію. Ці сили дуже обмежували абсолютну владу монархів,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua