Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 1. Поняття та ознаки корпоративного права

Корпоративне право - це система правил поведінки, розрив-

блених на підприємстві, в організації, що виражають волю її

колективу і регулюють різні сторони діяльності даної

організації. Інакше корпоративне право можна назвати внутріор-

нізаційної, внутріфірмовим правом. Будь-яка організація, перед-

складова собою автономне утворення, об'єднання людей для

здійснення будь-якої соціально корисної діяльності і име-

ющая відокремлене майно для її виконання, вправі форму-

лировать для своїх членів певні правила поведінки, з тим

щоб максимально ефективно організувати їх роботу і досягти

поставлених перед організацією цілей і завдань. Таким є розуміння

корпоративного права в широкому сенсі.

Існує й інше, більш вузьке, розуміння корпоративного

права. Воно використовується в США, Канаді та деяких інших

англомовних країнах. Корпоративне право там прирівнюється до

праву акціонерному, тобто системі правил поведінки, що регулюють

відносини, що складаються всередині акціонерного товариства, - перед-

ємства, статутний капітал якого розділений на рівні частини. Це

пов'язано з тим, що в цих країнах традиційно держава лише в

мінімальному обсязі втручалася в економіку, а створення

підприємств , заснованих на державній формі власності,

там практикувалося вкрай незначно. Акціонерні товариства в

епоху технологічної революції стали домінувати навіть по

відношенню до підприємств, заснованим на приватній (индивидуаль-

ної) власності .

У європейських країнах, особливо в Німеччині і тим більше в

Росії, держава завжди була потужною організуючою силою в

суспільстві. Ймовірно, однією з найважливіших причин цього є

кліматичні чинники. Північні країни європейського континенту

знаходяться в суворих природних умовах, в яких людині

практично неможливо вижити поодинці. Колективне вироб-

!! 2

ництво, підтримуване до того ж державою, завжди займало

більшу частку в економіці цих країн. Багатьма підприємствами

держава сама володіло й здійснювало управління ними.

У Росії вкрай суворі кліматичні чинники ще більше

посилювали необхідність ведення виробництва спільно. Зовсім не випадково колгоспи як різновид общинного способу виробниц-

ства існують і понині.

До того ж Росія відрізняється специфічним географічним

положенням: рівнинний характер її території здавна спосіб-

ствовал різним військовим навалам і завоювань. Стурбований-

ність влади військовою справою існувала постійно. Але саме

це вимагало вагомості податкової маси, її гарантованості і

оперативності в зборі. Для цієї мети держава воліло

створення казенних підприємств, які в загальній масі промисло-

них підприємств займали велике місце.

У Радянській Росії державна власність опинилася

практично єдиною і безальтернативною формою собственнос-

ти. В даний час йде процес її роздержавлення, але він

ще далекий від своєї завершеності.

Серед організацій, що регулюють свої внутрішньоорганізаційні

питання, можна зустріти самі різні: акціонерні товариства,

товариства, казенні підприємства, кооперативи, наукові, навч-

ві установи.

Однак потреба в корпоративному регулирова-

нии і ступінь його не у всіх з них однакова. Саме акціонерні

суспільства, що об'єднують багатьох і багатьох людей, причому на основі

дуже значущих для них інтересів (майнових), потребують

детальному і об'ємному юридичному корпоративному регулюванні.

І проте вузьке розуміння корпоративного права як права

акціонерного для Росії, як, втім, і для багатьох інших єв-

ропейскіх країн, виявляється недостатнім і тому навряд чи

прийнятним.

Однак акціонерне право в системі континентального права

має право на існування. Воно може бути представлене як

система норм, що регулюють діяльність акціонерних товариств.

Акціонерне право є доданок двох частин:

1) норми, що видаються самими акціонерними товариствами та регу-

лирующие їх внутрішнє життя ( акціонерні корпоративні норми);

2) норми, що видаються державними органами та уперед-

Чіва діяльність акціонерних товариств.

У тому, що такі норми необхідні, доводиться останнім

час переконуватися все більш і більш, оскільки ряди ошуканих

вкладників у нашій країні все збільшуються і збільшуються.

!! 3

Акціонерні товариства на відміну від інших видів корпорацій за-

щоМ трагивающим інтереси значного кола людей. Тому державного-

во, у відповідності зі своїм призначенням у суспільстві, зобов'язана

захистити ці інтереси від посягань людей нечесних, а то й

нечистоплотних, встановлюючи найбільш загальні і принципові

правила відносно акціонерних товариств.

Співвідношення акціонерного та корпоративного права може бути

проілюстровано (рис. 1).

Корпоративне право характеризується наступними ознаками.

1. Корпоративне право складається з норм, тобто правил пове-

дення загального характеру. Нормативність - явище не суто право-

витті і означає воно, по-перше, те, що норми корпоративні регу-

лируют поширені, типові, часто зустрічаються в органі -

зациях відносини, по-друге, те, що вони поширюються на всіх

або багатьох її членів. Наприклад, правила про порядок списання

матеріальних цінностей, що прийшли в непридатність, застосовуються всякий

раз, коли такі виявляються, і стосуються вони всіх працівни-

ков, здійснюють цю процедуру.

2. Корпоративне право являє собою систему норм,

регулюють різні сторони діяльності організації. Мож-

але виділити, принаймні 4 види корпоративних норм: фінан-

сово-правові, адміністративно-правові, трудові та цивільно-

!! 4

правові норми. Останнім часом все виразніше формується

блок корпоративних норм, регулюючих інформаційні ставлення-

ня на підприємстві, наприклад, положення, що стосуються забезпечення

конфіденційності інформації, комерційної таємниці та ін

3. Корпоративні норми обов'язкові для членів організації,

працівників підприємства. Це означає, що вони повинні ними використан-

няться незалежно від того, подобаються вони їм чи ні, схвалюють вони

їх існування або не схвалюють, одним словом, незалежно від

суб'єктивного ставлення до них. Однак різниця в кількості

працівників, їх схвалюють і не схвалюють, як правило, незна-

чительно, оскільки більшість корпоративних норм приймається

за участю осіб, зобов'язаних потім їм підкорятися.

4. Корпоративні норми, як правило, знаходять письмове

вираз і формою їх закріплення служать корпоративні акти.

На підприємстві зазвичай виділяється кілька рівнів корпоратив-

них актів залежно від їх юридичної сили (акти загальних

зібрань, акти правлінь , рад підприємств та ін.) Щоб

запобігти колізії між ними, виробляється чітке розподіл-

ня компетенції між суб'єктами правотворчої діяльності

в тій чи іншій організації.

5. Корпоративні норми видаються на підприємстві, в органі-

зації і виражають волю колективу певного автономного

об'єднання. Навіть тоді, коли колектив делегує свої право-

творчі повноваження органам управління підприємства, його воля

з принципових питань (розподіл прибутку, режим рабо-

чого часу та ін) так чи інакше знаходить вираження. А ці

принципові рішення задають тон всім іншим рішенням, прини-

травнем на підприємстві.

6. Корпоративні норми забезпечуються примусом в

разі їх порушення. З боку кого? Насамперед сама орга-

низация впливає на порушника, використовуючи санкції, передбачені-

ренние в корпоративних актах. При недостатності коштів цілком

можливе звернення за захистом до судових органів. Так, наприклад,

якщо адміністрація, оголосивши розмір дивіденду, з яких-небудь при-

чинам не виплачує його акціонеру, то звернення до суду з требо-

ванием стягнення дивідендів буде цілком доречним і виправданий-

вим.

Корпоративне право не можна безпосередньо пов'язувати або ставити

в пряму залежність від існування виробничих одиниць,

заснованих на спільному (колективному) труде. Не всяке пові-

щество людей, об'єднаних єдиною метою, створює корпоративні

норми. Управління підприємствами, де застосовується праця багатьох,

!! 5

може проводитися і на основі індивідуальних, а не норматив-

них розпоряджень, як, наприклад, в невеликому кооперативі. І

лише тоді, коли з'являється якась критична маса людей і

виявляється, що управління нею недостатньо ефективно, возника-

ет потреба в нормативних положеннях, зафіксованих до того

ж у письмовому вигляді.

Але не тільки масштаби організації впливають на

поява корпоративних норм. Іноді вирішальне значення має

характер виконуваної діяльності: чим вона складніша, тим настою-

тельнее виявляється потреба у створенні корпоративних норм.

Розвиненість корпоративного права безпосередньо залежить від політи-

чеського режиму, існуючого в тій чи іншій країні. Чим ширше

свобода в тій чи іншій державі, тим вагомішим масив корпора-

тивного права. І навпаки. Тоталітарна держава може звести

нанівець корпоративне-право і замінити його централізованими

нормами, заурегуліровав життя підприємств зверху по всьому її

параметрам . Прикладом тому є Росія в період сталінізму.

Наступна »

= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна"? 1. Поняття та ознаки корпоративного права "
5. Корпоративні правовідносини
 1. ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам учасники корпорації (господарського товариства, суспільства, кооперативу і т. д.)
  § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
 2. корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
  Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995
 3.  Глава 1. Поняття і предмет корпоративного права

 4.   корпоративного
   Реєстр корпоративних прав держави.
 5.   корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
   Управление корпоративними правами держави.
 6.   корпоративних прав держава потребує создания спеціальної системи управління ними. Відповідно до ст. 172 ГК України, отношения, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Цім кодексом, іншімі законами та нормативно-правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на
   § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
 7.   корпоративних прав внаслідок: корпоратізації (Перетворення на акціонерні товариства) державних, Орендного предприятий та других предприятий з державною частко власності в статутному фонді (Майні); придбання корпоративних прав Вже існуючіх господарських організацій; Заснування (співзаснування) новіх господарських організацій. На початок 2004 року державі належали Корпоративні права в 1427
   Глава 6. Форми (джерела) корпоративного права
 8.   корпоративного
   Додаток 1 Історія корпорацій і корпоративного права
 9.   корпоративного
   Глава 10. Відповідальність за порушення норм корпоративного права
 10.   корпоративного
   § 4. Корпоративні права
 11.   Поняття «Корпоративні права» містіть ч. 1 ст. 167 ГК, згідно з Якою Корпоративні права - це права особини, Частка Якої візначається у статутному фонді (Майні) господарської організації, что включаються правомочності на участь цієї особи в управлінні господарсько організацією, Отримання певної Частки прибутку (дівідендів) даної організації та актівів у разі ліквідації Останньоі відповідно до закону, а
   Ставлення протилежності
 12.   понять містить деякі ознаки, а інше - ознаки, несумісні з ним. Наприклад, відносини між поняттями «високий» (А) і «низький» (В) (рис. 6). Пунктиром і суцільний кривої зображено родове поняття «зростання». Поняття В містить ознаки, несумісні з ознаками поняття А. Рис.
   ? 2. Загальні ознаки корпоративних норм
 13.   ознаки, загальні для всіх соці-альних норм без винятку. !! 86 1. Корпоративні норми регулюють не окремий випадок чи конкретні суспільні відносини, а типові ситуації або вид відносин, що мають місце на підприємстві, в організації, і в цьому плані можна говорити про створення моделі корпоративних відносин. Типовість відноситься, як правило, до існуючих ставлення-ніям, однак
   Фінансова інвестіція
 14.   корпоративних прав, ЦІННИХ ПАПЕРІВ, деривативів та других ФІНАНСОВИХ інструментів. Фінансові інвестиції, своєю Божою черго, поділяються на Прямі та портфельні. Прямі інвестиції - господарська Операція, яка передбачає Внесення коштів до статутного фонду Юридичної особини в обмін на Корпоративні права, емітовані такою юридичною особою (іноді таку форму ще назівають корпоративних). Портфельні інвестиції -
   Оцінка державних корпоративних прав.
 15.   корпоративних прав є Неможливо без володіння достовірною інформацією Щодо вартості ціх прав (як и вартості бізнесу товариства в цілому). Така інформація может буті необхідною в багатьох випадка - при візначенні напрямків Використання прибутку товариства та розміру дівідендів, у зв'язку з Залучення інвестіцій, Укладення товариством других значний угідь, при прійнятті решение про продажів державних
   Обмеження Щодо володіння корпоративними правами.
 16.   корпоративними правами та / або їх Здійснення. На сьогоднішній день єдине обмеження володіння корпоративними правами встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про впорядкування ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, створеня за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 року № 24-92, згідно Зі ст. 1 Якого Державні підприємства (за вінятком будівельних організацій,
   Етап 5. Автоматизація.
 17.   корпоративному університету.) Починаючи з певного рівня в компанії виникає необхідність автоматизувати роботу з управління персоналом, у тому числі і за його навчання. Існують спеціальні програмні рішення, які за певними критеріями виявляють потребу в навчанні, допомагають планувати навчальні групи, розсилають запрошення учасникам, фіксують результати, а також
   Глава 7. Корпоративне нормотворчість
 18.   Глава 7. Корпоративне
  Глава 7. Корпоративное