Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 3. Застосування цивільного законодавстваДиспозитивні імперативні норми цивільного права. Вміщені в актах цивільного законодавства правові норми застосовуються як самими учасниками суспільних відносин, так і правозастосовними органами, наприклад, у випадку суперечки, що виникла між сторонами цивільних правовідносин. Правильне застосування норми цивільного права передбачає виявлення її - характеру і змісту Характер цивільно-правової норми залежить від ступеня обов'язковості для учасників цивільних правовідносин містяться в ній правил поведінки. З цієї точки зору необхідно розрізняти диспозитивні і імперативні норми цивільного права.
Якщо норма цивільного права містить в собі правило, яке учасники цивільного обороту не можуть змінювати на свій розсуд, то дана норма є імперативною. Якщо ж норма цивільного права містить в собі правило, яке учасники цивільного обороту можуть змінювати на свій розсуд, то така норма є диспозитивною. У силу специфіки регульованих цивільним законодавством суспільних відносин більшість норм цивільного права носить диспозитивний характер. Так, ст. 223 ЦК передбачає, що право власності у набувача речі за договором виникає з моменту її передачі, якщо інше не передбачено законом або договором. Це диспозитивним норма цивільного права, так як міститься у ній правило про момент виникнення права власності може бути змінено угодою сторін у договорі. Наприклад, сторони можуть домовитися про те, що право власності на відчужувану річ виникає у набувача в момент укладення договору або в момент сплати покупної ціни.
Однак у цивільному законодавстві зустрічаються і імперативні норми. Так, ст. 198 ЦК передбачає, що строки позовної давності та порядок їх обчислення не можуть бути змінені угодою сторін. Це означає, що правила ст. 196-204 ГК носять імперативний характер. У більшості випадків визначити диспозитивний або імперативний характер тієї чи іншої цивільно-правової норми не складає особливих труднощів. У статтях, що містять диспозитивні норми цивільного права, зазвичай є застереження "якщо інше не передбачено договором". На імперативний характер норми вказують містяться у відповідних статтях правових актів заборони типу "не допускається", "не можуть", "недійсна" і т.п. У тому випадку, якщо у статтях нормативних актів цивільного законодавства відсутні будь орієнтири, що дозволяють виявити характер правової норми, останній визначається виходячи з застосовних до неї способів тлумачення.
Тлумачення цивільно-правових норм. Під тлумаченням цивільно-правової норми розуміється з'ясування її змісту (сенсу) шляхом усунення виявлених у ній неясностей. Неясності змісту тієї чи іншої норми цивільного права можуть виникнути в силу різних причин. Це може відбутися в силу стислості формулювань нормативного акта, що не маже бути багатослівним і всеосяжним через самої природи правового акту. Це може статися і в силу того, що знову з'являються суспільні відносини і життєві факти не можуть отримати точного словесного опису в нормативному акті, прийнятому задовго до їх появи. Однак вони можуть охоплюватися сенсом цього нормативного акту, який і необхідно виявити при застосуванні відповідної норми права до даного випадку. Цьому і служать різні види тлумачення цивільно-правових норм.
Залежно від суб'єкта тлумачення розрізняють автентичне, легальне, судове і наукове тлумачення. Автентичне тлумачення має місце тоді, коли зміст правової норми роз'яснюється тим же органом, який прийняв правовий акт, що містить в собі дану норму. Тому автентичне тлумачення має таку ж силу, як і тлумачиться норма права.
Легальне тлумачення має місце тоді, коли зміст правової норми роз'яснюється не тим органом, який прийняв відповідний нормативний акт, а тим, який в силу існуючого законодавства має право роз'яснювати зміст даного нормативного акту. Так, відповідно сост. 13 Федерального Конституційного закону РФ "Про арбітражних судах Російській Федерації" Пленум Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації дає роз'яснення з питань судової практики. Таке тлумачення має обов'язкову силу для всіх арбітражних судів у Російської Федерації.
Судове тлумачення має місце тоді, коли зміст правової норми виявляється судовим органом у виносяться їм рішенні або ухвалі у справі. Судове тлумачення має обов'язкову силу тільки для учасників того конкретної справи, за якою винесено відповідне рішення або ухвалу.
Наукове (доктринальне) тлумачення має місце тоді, коли зміст правової норми роз'яснюється вченим в юридичній літературі, в коментарях до цивільним законам, на наукових конференціях і т. п. Наукове тлумачення не має обов'язкової сили. Однак значення його велике, оскільки наукове тлумачення робить істотний вплив на з'ясування змісту закону тими органами, тлумачення яких має обов'язкову силу.
Залежно від способу тлумачення розрізняють граматичне, логічне, систематичне і історичне тлумачення. Граматичне тлумачення характеризується тим, що зміст норми цивільного права виявляється за допомогою правил граматики. Так, у ст. 29 ЦК йдеться, що громадянин може бути визнаний судом недієздатним, якщо він внаслідок психічного розладу не може розуміти значення своїх дій або керувати ними. Оскільки законодавець використовує тут розділовий союз "або", то для визнання громадянина недієздатним внаслідок психічного розладу досить одного з двох наслідків: або нерозуміння значення своїх дій, або нездатності керувати ними.
Логічне тлумачення характеризується тим, що зміст норми цивільного права з'ясовується за допомогою правил формальної логіки. Так, ст. 1080 ЦК встановлює, що особи, які спільно заподіяли шкоду, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим. Для відповіді на питання, чи маються на увазі в даній статті тільки юридичні особи або ж і інші суб'єкти цивільного права, потрібно вдатися до відповідних логічних міркувань. Оскільки підрозділ 2 розділу 1 ГК названий "Лица" і включає в себе громадян, юридичні особи, Російську Федерацію, суб'єктів Російської Федерації та муніципальні освіти, то неминучий логічний висновок про те, що поняттям "особи" охоплюються всі суб'єкти цивільного права. Тому ст. 1080 ЦК застосовується не тільки до юридичних осіб, але і до будь-яким іншим суб'єктам цивільного права.
Систематичне тлумачення характеризується тим, що зміст норми цивільного права визначається шляхом з'ясування місця даної норми в системі цивільного законодавства і її співвідношення із суміжними нормами права. Так, зі змісту абз. 1 п. 1 ст. 572 ГК випливає, що договір дарування може вважатися укладеним або в момент передачі майна, або в той момент, коли одна сторона (дарувальник) зобов'язується безоплатно передати майно у власність іншої сторони (обдаровуваного). Правильно зрозуміти зміст даної норми можна тільки шляхом зіставлення її з правилом ст. 224 ГК, де говориться, що передачею визнається вручення речі набувачеві, а так само здача перевізникові для відправлення набувачу або здача в організацію зв'язку для пересилання набувачеві речей, відчужених ^ ез зобов'язання доставки. Річ вважається врученою набувача з моменту її фактичного надходження у володіння набувача або вказаної ним особи.
Історичне тлумачення характеризується тим, що зміст норми цивільного права виявляється шляхом зіставлення її з тими історичними умовами, при яких вона була прийнята.
Так, ст. 472 ЦК 1964 р., що передбачає відшкодування шкоди, понесеного при рятуванні соціалістичного майна, приймалася в умовах панування соціалістичної власності, який передбачає підвищену ступінь її захисту. Тому дана норма не могла застосовуватися у випадку рятування особистої власності. Нині, оскільки жодна з форм власності не визнається соціалістичної, зазначена норма не може застосовуватися не тільки тому, що її дія на території Російської Федерації не допускається, а й з самого суті справи.
Залежно від обсягу тлумачення розрізняють буквальне, обмежувальне і розширювальне тлумачення. Буквальне тлумачення цивільного закону застосовується тоді, коли сенс закону точно відповідає його тексту. Оскільки законодавець прагне до того, щоб справжній сенс цивільно-правової норми точно збігався з її буквальним текстом, в більшості випадків застосовується саме буквальне тлумачення.
Разом з тим зустрічаються і такі ситуації, коли зміст правової норми вже, ніж її буквальний текст. У таких випадках застосовується обмежувальне тлумачення. Так, у ст. 533 ЦК 1964 р. говориться про те, що предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку переходять за законом до спадкоємців, які проживали разом із спадкодавцем до його смерті на менше одного року, незалежно від їх черги і спадкової частки. З буквального тексту цієї статті випливає, що правило про спадкування предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку застосовується до всіх спадкоємцям, які проживали зі спадкодавцем не менше одного року до його смерті. Однак з справжнього сенсу ст. 533 ЦК 1964 р. випливає, що правило про спадкування предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку повинно застосовуватися тільки до тих спадкоємців, які не тільки спільно проживали зі спадкодавцем не менше одного року до його смерті, але й за життя спадкодавця користувалися цими предметами для задоволення повсякденних побутових потреб. В іншому випадку немає сенсу встановлювати особливий правовий режим спадкування для предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку. Тому ст. 533 ЦК 1964 р. повинна застосовуватися до більш вузького кола випадків, ніж це випливає з її буквального тексту.
У тому випадку, коли сенс цивільно-правової норми ширше, ніж її буквальний текст, застосовується розширене тлумачення. Так, з буквального тексту ст. 17 ГК РФ слід, що громадянська правоздатність включає в себе здатність мати цивільні права і нести обов'язки. Тим часом з справжнього сенсу цієї статті випливає, що за межі цивільної правоздатності не можна винести саме здійснення прав і виконання обов'язків, хоча для цього і можуть бути необхідні юридичні акти інших осіб. Тому справжній сенс даної статті ширше її буквального тексту.
Слід мати на увазі, що розширене тлумачення не допускається, якщо мова просунуті про виключення із загального правила. Це й зрозуміло, оскільки розширене тлумачення, будучи винятком із загального правила, підриває саме загальне правило цивільного законодавства, в якому закріплені найбільш суттєві закономірності в цивільно-правовому регулюванні суспільних відносин. Так, за загальним правилом п. 1 ст. 26 ГК неповнолітні у віці від 14 до 18 років здійснюють операції з письмової згоди своїх законних представників. Як виняток з цього правила п. 2 ст. 26 ЦК встановлює, що неповнолітні вправі самостійно, без згоди своїх законних представників, розпоряджатися своїм заробітком, стипендією та іншими доходами. Оскільки це виняток із загального правила, його не можна тлумачити розширено і розуміти під заробітком, стипендією та іншими доходами те майно, яке на них придбано, або майбутні заробітки, стипендії та інші доходи, які неповнолітній може отримати як до, так і після досягнення повноліття. В іншому випадку можна легко обійти загальне правило, що вимагає згоди законних представників на вчинення правочинів неповнолітніми. Розширене тлумачення не допускається і тоді, коли в цивільно-правовій нормі дається вичерпний перелік обставин, за яких вона застосовується. Так, ст. 203 ЦК дає вичерпний перелік обставин, які переривають перебіг строку позовної давності. Тому зазначені обставини не підлягають розширювальному тлумаченню.
Застосування цивільного законодавства за аналогією. Законодавець не в змозі передбачити правові норми на всі випадки життя. Нерідко виникають такі майново-вартісні та особисті немайнові відносини, які або не мали місця в момент прийняття відповідного цивільного закону, або не були враховані законодавцем, коли такий закон приймався. У цьому випадку говорять про прогалині в цивільному законодавстві, який необхідно усунути. Однак надалі до усунення зазначеного пробілу відповідні суспільні відносини не можуть залишатися неврегульованими. Тому ст. 6 ЦК встановлює, що в тих випадках, коли входять у предмет цивільного права суспільні відносини не врегульовані законодавством або угодою сторін і відсутня Прімененяются до них звичай ділового обороту, до таких відносин, оскільки це не суперечить їх суті, застосовується громадянське законодавство, що регулює подібні відносини (аналогія закону). Для застосування аналогії цивільного закону необхідні наступні умови:
 1. Має місце суспільне ставлення, яке за своїми ознаками входить у предмет цивільного права, тобто або майново-вартісне, або особисте немайнове ставлення.
 2. Дане суспільне ставлення неврегульоване нормою цивільного права, угодою сторін або звичаєм ділового обороту. При цьому правове регулювання суспільних відносин не передбачено не лише буквальним текстом якого-небудь цивільного закону, але й не охоплюється його справжнім сенсом, тобто не можна врегулювати це громадське ставлення шляхом розширювального тлумачення будь-якої норми цивільного права.
 3. Мається норма права, регулююча подібне суспільне ставлення.
 Так, якщо рішенням суду про ліквідацію юридичної особи на його засновників (учасників) або уповноважені Сага покладено обов'язки з ліквідації, але у встановлений термін ліквідація не зроблена, суд призначає ліквідатора і доручає йому здійснити
 ліквідацію юридичної особи. Оскільки підставою для ліквідації юридичної особи не є в даному випадку його банкрутство, суд при вирішенні питань, пов'язаних з призначенням ліквідатора, визначенням порадков ліквідації тощо, відповідно до п. 1 ст. 6 ЦК за аналогією закону застосовує відповідні положення про банкрутство (див. п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. № 6/8).
 При неможливості використання аналогії закону права та обов'язки сторін визначаються виходячи з загальних засад цивільного законодавства (аналогія права) та вимог сумлінності, розумності та справедливості (п. 2 ст. 6 ЦК). Для застосування аналогії права окрім двох перших умов, про які йшла мова при аналогії закону, потрібно таке третя умова: відсутня норма права, регулююча подібні суспільні відносини. Загальні засади цивільного законодавства, тобто принципи цивільного права, сформульовані в ст. 1 ЦК (див. § 3 гл. 1). Загальний же сенс цивільного законодавства випливає з усієї маси цивільно-правових норм, закріплених у цивільному законодавстві. Вимоги добросовісності, розумності та справедливості носять оцінний характер і залежать від конкретної ситуації, при якій доводиться вдаватися до аналогії права. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Застосування цивільного законодавства"
 1. ГЛАВА 4 ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ суб'єктивних цивільних прав У СВІТЛІ ТЕОРІЇ регулятивні та охоронні суб'єктивних прав
    застосування цивільного законодавства. Для ілюстрації сказаного наведемо конкретний приклад із судової практики. Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація АВС" звернулося до Ярославський обласний арбітражний суд з позовом до Ощадному банку РФ про стягнення грошової суми, списаної в безакцептному порядку Пере-Славська відділенням СБ РФ з розрахункового рахунку свого клієнта - АТЗТ
 2. ЗМІСТ:
    цивільного права 4 § 2. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права 12 § 3. Принципи цивільного права 16 § 4. Система цивільного права 21 Глава 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 24 § 1. Цивільне законодавство та його система 24 § 2. Дія цивільного законодавства 36 § 3. Застосування цивільного законодавства 43 Глава 3. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА
 3. § 1. Цивільне законодавство та його система
    застосування цього нормативного акту потребує ряді застережень. Основи цивільного законодавства були затверджені Верховною Радою СРСР 31 травня 1991 і мали увійти в дію з 1 січня 1992 р. Проте до 1 січня 1992 СРСР, на території якого повинні були вступити в дію Основи цивільного законодавства 1991 р., розпався на ряд незалежних держав. Тому на території
 4. § 5. Підстави цивільних правовідносин
    застосуванню цивільного законодавства суб'єктами цивільного права та правоохоронними органами. Залежно від характеру плину юридичні факти в цивільному праві діляться на події та дії. До подій належать обставини, що протікають незалежно від волі людини. Наприклад, стихійне лихо, народження і смерть людини, витікання певного проміжку часу і т.д.
 5. Зміст
    цивільного права. Предмет і метод регулювання 4 § 2. Принципи цивільного права 14 § 3. Структура галузі цивільного права. Функції цивільного права 16 § 4. Наука цивільного права 19 Глава 2. Джерела цивільного права 21 § 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права 21 § 2. Дія цивільного законодавства. Застосування цивільного
 6. § 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права
    застосування законодавства Союзу РСР на території Російської Федерації "застосовуються лише остільки, оскільки вони не суперечать частинам першій і другій Цивільного кодексу РФ. Крім федеральних конституційних законів і ГК в систему цивільного законодавства входять також федеральні закони, що регулюють окремі види суспільних відносин, що включаються в предмет громадянського права. До
 7. § 2. Дія цивільного законодавства. Застосування цивільного законодавства за аналогією
    застосування аналогії права, крім першого і другого умови, про які говорилося вище, необхідно третє: відсутність норми права, регулює подібне суспільне ставлення. Потреба в застосуванні аналогії закону виникає на практиці рідко. У ще більшій мірі це відноситься до аналогії
 8. 4. Застосування цивільного законодавства за аналогією
    застосування аналогічного закону до регульованих відносин повинно не суперечити їх суті. Не можна, наприклад, застосовувати загальні положення про угоди до більшості особистих немайнових відносин. Чи не є аналогією закону відсилання до регламентації східних відносин, встановлена законодавчим порядком, наприклад поширення правил про статус товариств з обмеженою відповідальністю на
 9. Адміністративний процес
    застосовані адміністративні стягнення у вигляді попередження і штрафу, які вносяться головним державним лікарем або його заступником у письмовій формі. (Ст. 31, ст. 216) 3. Відповідно до Федерального закону РФ "Про наркотичні засоби і психотропні речовини" від 8 січня 1997 (ст. 10) забороняється-ється споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря.
 10. Види і стадії адміністративного права
    застосування заходів стягнення у вигляді попередження, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адмініст-ративного правопорушення. ст. 280 ч. 1 ст. 282, 281 3. закінчення справи Після реального виконання або у випадках, якщо неможливо ви-конати постанову (неспроможність особи, відсутність речей, під-лежать конфіскації, закінчення терміну давності і т.д.) виконання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua