Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

Тема 2. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Поняття: базова фізична культура, спортивна фізична культура, професійно-прикладна фізична культура, рекреаційна фізична культура, реабілітаційна фізична культура, адаптивна фізична культура.

Будь-яке складне суспільне явище і кожна область людської діяльності має свою структуру. Під СТРУКТУРОЮ явища розуміють, по-перше, склад його компонентів (частин, видів), і, по-друге, зв'язки і відносини між цими компонентами, їх внутрішню організацію, впорядкованість.

Фізична культура, будучи складним соціальним явищем, також має власну структуру. У ній виділяють різні розділи, компоненти, види і форми. Так, В.М. Видрін (1970-1999) виділяє фізичне виховання, спорт, фізичну рекреацію і рухову реабілітацію.

Л. П. Матвєєв (1983) поділяє фізичну культуру на базову фізичну культуру, спорт, професійно-прикладну, оздоровчо-реабілітаційну та фонову фізичну культуру. При цьому Л. П. Матвєєв не визначає класифікаційний ознака (критерій) такого підрозділу, а поділ на види проводить у відповідність з найбільш загальними розв'язуються ними завданнями (специфічної спрямованістю в процесі використання). Кожен з виділених видів фізичної культури або забезпечує щось (наприклад, спеці

15

альную фізичну підготовленість до трудової діяльності), або сприяє чому-небудь (наприклад, відновленню функцій організму, порушених або втрачених внаслідок захворювань або травм).

Розглядаючи структуру фізичної культури, В.М. Видрін зазначає, що вона сформувалася історично і критеріями виділення видів (компонентів) є потреби суспільства і особистості. До числа найбільш загальних потреб суспільства він відносить необхідність створення здорової, життєдіяльності та мобільного нації, здатної ефективно працювати і захищати себе у випадку необхідності. Говорячи про потреби особистості, В.М. Видрін припускає, що у кожного індивідуума існує потреба у власному всебічному, безмежному і гармонійному розвитку.

Пізніше М.Я. Віленський (1996) виявив, що формулювання потреби особистості у власному всебічному, гармонійному розвитку та зміцненні здоров'я не виступає як дієвого мотиватора - важливо говорити про мотиви, що спонукають особистість до фізкультурної діяльності. Мотивами до занять фізичною культурою можуть бути: перспективи професійного зростання та мобільності, матеріального благополуччя, боязнь неуспіху, прагнення до розширення кола спілкування, підвищення соціального статусу, підвищення самооцінки, самосовершеностованіе та ін

Так, зупинимося докладніше на компонентах фізичної культури, виділених Л. П. Матвєєвим.

Базова фізична культура становить фундамент фізичної культури. Вона є одним з найважливіших компонентів освіти і виховання, тому що спрямована на забезпечення базового рівня загальної фізичної підготовленості, необхідного в кожній із сфер людської діяльності.

Зміст базової фізичної культури сприяє придбанню основного фонду знань, життєво важливих рухових умінь і навичок, досягненню необхідного в житті рівня загального різнобічного фізичного розвитку, тобто є «базою» для обраної діяльності (професійної, спортивної та тощо) і являє собою базове фізичне виховання.

16

Базовими, неодмінними руховими навичками є ходьба, біг, стрибки, метання, плавання. В основі їх формування лежать природні фізичні здібності: сила, швидкість, витривалість, спритність, гнучкість.

Основним видом базової фізичної культури є шкільна фізична культура, формою організації якої є урок, покликаний послідовно створювати сприятливі умови для фізичного розвитку учнів.

Залежно від етапів вікового розвитку та умов життя, а також особистих інтересів і потреб окремих людей зміст базової фізичної культури може змінюватися.

Її завдання можуть також вирішуватися у формі секційних і самостійних занять з загальної фізичної підготовки. Для базової фізичної культури характерно, що зміст занять забезпечує комплексне вдосконалення фізичних можливостей займаються.

До складу базової фізичної культури включені і елементи спорту, спрямовані переважно на досягнення базової фізичної підготовленості.

Отже, в базовій фізичній культурі виділяють основні види (різновиди) фізичної культури: - це «шкільна фізична культура» і «базовий спорт»

Спорт як компонент фізичної культури . Основу спорту становить змагальна діяльність.

Виділяють «спорт вищих досягнень» і «базовий спорт». Спорт вищих досягнень орієнтований на досягнення найвищих результатів на рівні граничних і біля граничних людських можливостей. Базовий спорт забезпечує досягнення масового рівня і широко використовується для підвищення і збереження загальної фізичної підготовленості.

Професійно-прикладна фізична культура. Цей компонент фізичної культури спрямований на формування та вдосконалення таких специфічних рухових навичок, які дозволяють людині виконувати професійні функції ефек

17

але, економно, зберігаючи досить тривалий час високу працездатність .

Видами цього напрямку є:

- професійно-прикладна фізична підготовка (в тому числі проізводственнопрікладную і військово-прикладну), переважно спрямована на вдосконалення тих властивостей організму, від яких безпосередньо залежить якість професійної праці, завдяки чому скорочується час, необхідний для освоєння професії (особливо військові професії висувають високі вимоги до фізичних якостей людини).

- Виробнича фізична культура покликана сприяти підвищенню продуктивності праці і попереджати можливий негативний вплив характеру та умов праці на фізичний стан людини. Формами виробничої фізичної культури можуть бути вступна гімнастика, фізкультпаузи, фізкультхвилинки, по-слерабочіе реабілітаційні вправи та ін

Оздоровчо-реабілітаційна фізична культура, що представляє собою відносно самостійне напрями використання фізичної культури в якості засобу лікування захворювань і відновлення функцій організму, порушених внаслідок захворювань, травм, перевтоми.

Виділяють наступні види оздоровчо-реабілітаційної фізичної культури: лікувальна фізична культура та спортивно-реабілітаційна фізична культура. Перша (ЛФК) включає великий комплекс засобів і методів (лікувальна гімнастика, дозована ходьба, біг і ін), спеціалізованих залежно від характеру порушення функцій, захворювань і травм. Друга (спортивно-реабілітаційна) входить в систему підготовки спортсмена, де грає важливу роль у відновленні функціональних можливостей спортсмена після напружених тренувальних і змагальних навантажень, при перетренировке і ліквідацій наслідків спортивних травм.

Фонова фізична культура. Під цим умовною назвою об'єднані гігієнічна фізична культура (заняття фізичними

18

вправами в режимі повсякденного побуту, не пов'язані зі значними навантаженнями: ранкова гімнастика, прогулянки та ін.) і рекреативная фізична культур (використання фізичних вправ для розваг: ігри на пляжі, веслування, туристичні походи та ін.)

Як правило, в фонової фізичної культури навантаження незначна і тому корекції процесу фізичного розвитку не відбувається. Проте рухова активність створює сприятливий функціональний і емоційний фон для жінедеятельності організму.

Отже, вище були розглянуті найбільш великі компоненти (види) фізичної культури. Фактично ці компоненти не тільки взаємопов'язані, але почасти збігаються.

У той же час вони мають певні відмінності по цілях, функціям, специфіці завдань.

За визначенням Л.П. Матвєєва (1984), «ФУНКЦІЇ фізичної культури - це об'єктивно притаманні їй властивості впливати на людину і людські відносини, задовольняти і розвивати певні потреби особи і суспільства». Реалізуються функції в процесі фізкультурної діяльності, в них розкривається справжній зміст фізичної культури.

Оскільки фізична культура є видом культури особистості і суспільства, то їй притаманне, насамперед загальнокультурні функції. До них можна віднести загальноосвітню, виховну, перетворювальну, комунікативну, нормативну та ін

Фізична культура, будучи відносно самостійним видом культури, має свої специфічні функції, які випливають із сутності фізичної культури і відображають її структуру.

Під специфічними функціями розуміють ті, які дозволяють задовольняти потреби людини в руховій активності, оптимізувати свій фізичний стан і розвиток організму відповідно закономірностям зміцнення здоров'я і забезпечення фізичної дієздатності, необхідної в житті. Л.П. Матвєєв (1983) виділяє наступні специфічні функції:

- освітні функції - найбільш повно виражені при використанні досягнень фізичної культури в загальній системі про

19

разования для систематичного формування життєвого фонду рухових умінь, навичок і знань, загальнофізичному розвитку та зміцненні здоров'я людей незалежно від статі, віку, ступеня фізичного розвитку, при створенні основи для здорового способу життя, при стримуванні процесів інволюції т.п.

- прикладні функції покликані використовувати фізичну культуру в системі підготовки до трудової діяльності та захисту Батьківщини (підвищення працездатності, стійкості до несприятливих умов праці гіпокінезії та гіподинамії).

- спортивні функції найбільш яскраво виражені у сфері спорту вищих досягнень, де вони виявляються в тому, що фізична культура служить головним фактором досягнення максимальних результатів у реалізації фізичних здібностей.

- рекреативні і оздоовітельно-реабілітаційні функції, які виражені під час використання фізичної культури у сфері організації дозвілля і в системі спеціальних відновлювальних заходів при втомі, захворюванні, травмі.

Таким чином, фізичній культурі притаманне дві категорії функцій: загальнокультурні та специфічні. Розуміння сутності цих функцій дає можливість правильно визначити роль і значення фізичної культури в житті особистості і суспільства, сформулювати їх цілі, систему завдань, зміст, засоби і методи їх використання.

Контрольні питання:

1. Які критерії покладені Л. П. Матвєєвим в основу виділення тих чи інших розділів (видів) фізичної культури?

2. На підставі яких ознак структурує В.М Видрін фізичну культуру?

3. Перерахуйте потреби суспільства у сфері фізичної культури.

4. Які потреби особистості задовольняють ті чи інші компоненти (види) фізичної культури?

5. Назвіть основні види фізичної культури.

20

6. Перерахуйте відмінні ознаки базової фізичної культури.

7. Розкрийте поняття оздоровчо-реабілітаційної фізичної культури.

8. На що спрямовано зміст фонової фізичної культури?

9. Які дві категорії функцій фізичної культури ви знаєте?

10. У чому полягають загальнокультурні функції фізичної культури?

11. Що розуміють під специфічними функціями фізичної культури?

12. Розкрийте зміст освітньої функції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 2. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ "
 1. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 2. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 3. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 4. ТЕМА 8 Оформлення феодальних структур (IX-X) Регіональні особливості процесу становлення феодальних структур Становлення основ культури феодального часу
    структур (IX-X) Регіональні особливості процесу становлення феодальних структур Становлення основ культури феодального
 5. Програмні тези
    структурі політичної культури. Різноманітність і рівні ціннісних орієнтацій людини політичного. Універсальні та приватні параметри політичної культури. - Базові та специфічні підстави типологій та диференціації політичної культури. - Цивілізаційні підстави особливостей політичної культури західного і східного типів. Відмінності в ставленні людей цих формацій до влади,
 6. ВСТУП
    функції; фізична вправа як основне специфічний засіб фізичної культури, що використовується для розвитку фізичних здібностей, органів і систем, для формування та вдосконалення рухових навичок; закономірності формування умінь і навичок як основа навчання рухових дій; рухові здібності як комплекс морфофунк-нальних властивостей організму, які обумовлюють
 7.  ТЕМА 6 Історичні долі античної культури в V-VII ст.
    культури в V-VII
 8.  ТЕМА 19 Неміцність доцентрових тенденцій Західноєвропейська культура
    культура
 9. Контрольні питання
    структура норми права? Які її основні елементи? 3. Які види елементів структури норми права розрізняють? 4. Які основні види норм права? Список літератури Васильєв А. В. Теорія права і держави: Курс лекцій. М.: Изд-во РАГС, 2000. Тема 8. Лазарєв В.В., Ліпен' С.В. Теорія держави і права: Підручник. М., 2000. Тема 10. Розділ
 10. І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004

 11.  ТЕМА 7 Держава Каролінгів. Периферія каролингского світу. Західноєвропейська культура в епохуКаролінгов (VIII-сер.ІХв)
    культура в епохуКаролінгов
 12. СПИСОК
    фізичного виховання. Підручник. М.: Просвещение, 1990. 287 с. 2. Балихін Т.М. Словник термінів і понять тестології. М.: МГУП, 2000, 160 с. 3. Берштейн Н.А. Про спритність і її розвиток. М.: Фізкультура і спорт, 1991. 228 с. 4. Боген М.М. Навчання руховим діям. М.: Фізкультура і спорт, 1985. 193 с. 5. Курамшін Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури. Підручник. М.: Радянський
 13. Принцип найпростіших конструкції
    структура або конструкція живої системи, яку ми дійсно знаходимо в природі, є найпростішою з можливих структур або конструкцій, здатних виконувати цю функцію чи структуру функцій
© 2014-2020  ibib.ltd.ua