Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

5. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.Відповідно до статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є:
1) антиконкурентні узгоджені дії;
2) зловживання монопольним (домінуючим) становищем;
3) антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю;
4) невиконання рішення, попереднього рішення органів Антимонопольного комітету України або їх виконання не в повному обсязі;
5) здійснення учасниками узгоджених дій - суб'єктами господарювання дій до отримання в установленому порядку дозволу органів Антимонопольного комітету України;
6) делегування повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування у випадках, якщо це призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції;
7) вчинення дій, бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), що полягають у схиленні суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю до порушень законодавства про захист економічної конкуренції, створенні умов для вчинення таких порушень чи їх легітимації;
8) обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, які отримали дозвіл відповідних органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії, суб'єктів господарювання, узгоджені дії яких дозволені, яка стосується заборони встановлювати щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання обмеження, які, як правило, не застосовуються до інших суб'єктів господарювання, або застосовувати без об'єктивно виправданих причин різний підхід до різних суб'єктів господарювання, а також обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, які отримали дозвіл Кабінету Міністрів України на узгоджені дії незалежно від наявності в них монопольного становища щодо заборони вчиняти дії, що вважаються зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, а також суб'єктів господарювання, що мають значно більший ринковий вплив порівняно з малими або середніми підприємцями, які є їх конкурентами щодо заборони створення перешкод у господарській діяльності малим або середнім підприємцям;
9) обмежувальна діяльність суб'єктів господарювання, їх об'єднань щодо схиляння інших суб'єктів господарювання до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяння вчиненню таких порушень;
10) недотримання умов щодо придбання часток (акцій, паїв) суб'єкта господарювання особою, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, якщо це придбання здійснюється з метою їх наступного перепродажу за умови, що зазначена особа не бере участі в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління суб'єкта господарювання;
11) порушення положень погоджених з органами Антимонопольного комітету України установчих документів суб'єкта господарювання, створеного в результаті концентрації, якщо це призводить до обмеження конкуренції;
12) концентрація без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна;
13) неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки;
14) подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки;
15) подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню;
16) створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його територіального відділення у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації;
17) надання рекомендацій суб'єктами господарювання, об'єднаннями, органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, що схиляють до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяють вчиненню таких порушень;
18) обмеження в господарській діяльності суб'єкта господарювання у відповідь на те, що він звернувся до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
19) невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов'язань, якими було обумовлене рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію;
20) обмежувальна діяльність об'єднань шляхом відмови суб'єктові господарювання у прийнятті до такого об'єднання, яка ставить його у невигідне становище в конкуренції, якщо така відмова є необґрунтованою і невиправданою, якщо стосовно об'єднань виконуються такі умови:
об'єднання може об'єднати всіх учасників певного ринку чи території;
об'єднання створюється чи діє для досягнення цілей, що не передбачають отримання прибутку;
створення та діяльність об'єднання не призводить до економічної концентрації та антиконкурентних узгоджених дій.
Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються:
1) встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;
2) обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;
3) розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;
4) спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;
5) усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;
6) застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції;
7) укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод;
8) суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин.
Особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але раніше за інших учасників цих дій добровільно повідомила про це Антимонопольний комітет України чи його територіальне відділення та надала інформацію, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі, звільняється від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій.
Не може бути звільнена від відповідальності особа, якщо вона:
1) не вжила ефективних заходів стосовно припинення нею антиконкурентних узгоджених дій після повідомлення про них Антимонопольному комітету України;
2) була ініціатором чи забезпечувала керівництво антиконкурентними узгодженими діями;
3) не надала всіх доказів або інформації стосовно вчинення нею порушення, про які їй було відомо та які вона могла безперешкодно отримати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції."
 1. ЗЗ.Види і прояви антиконкурентних дій (монополістичних зловживань).
  порушень законодавства про захист економічної конкуренції: - антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання. Це дії, які стосуються: 1) встановлення цін чи інших умов придбання або реа лізації товарів; 2) обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-тех нологічного розвитку, інвестицій або встановлення конт ролю над ними; 3) розподілу ринків чи джерел постачання за територі альним
 2. 34.Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
  види санкцій: 1. Штрафи відповідно до ст. 52 Закону «Про захист економічної конкуренції» накладаються органами Антимоно польного комітету на об'єднання, суб'єктів господарюваньня за такі порушення: а) антиконкурентні узгоджені дії; зловживання моно польним (домінуючим) становищем; невиконання рішені ня, попереднього рішення органів Антимонопольного ко мітету або їх виконання не в повному обсязі -
 3. Зміст
  види господарської діяльності 7 § 2. Поняття та види господарських відносин 14 § 3. Поняття та система господарського законодавства 18 РОЗДІЛ 2. Засади державного регулювання господарської діяльності 26 § 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки 26 § 2. Державна регуляторна політика у сфері господарської
 4. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  види і типи; 2) одиниці ваги, міри і часу; порядок установлення державних стандартів; 3) порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального. Господарський кодекс України Після Конституції України головним джерелом господарського законодавства є Господарський кодекс України (далі - ГК) від 16.01.2003 (набрав
 5. § 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки
  види і типи; порядок встановлення державних стандартів; порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних економічних зон; засади зовнішньоекономічної діяльності, митної справи; засади та інші питання юридичної відповідальності; засади соціального захисту, засади регулювання праці й зайнятості; інші питання управління господарством, передбачені Конституцією і законами України. У
 6. Словник-довідник
  види заліку та погашення взаємної заборгованості, у результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг). Благодійна організація - недержавна організація, яка здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства або окремих категорій осіб без мети одержання прибутків від цієї діяльності. Валовий дохід - загальна сума
 7. 2. Система господарського законодавства.
  види підприємств; 12) об'єднання підприємств; 13) громадянин як суб'єкт господарювання. Особливості статусу інших суб'єктів господарювання. Третій розділ ГК України називається "Майнова основа господарювання" і містить такі глави: 14) майно суб'єктів господарювання; 15) використання природних ресурсів у сфері господарювання; 16) використання у господарській діяльності прав інтелектуальної
 8. 3. Правове регулювання обмеження монополізму.
  порушення прав споживачів або обмежує права окремих споживачів; 5) встановлення монопольно низьких цін (тарифів) на свої товари, що призводить до обмеження конкуренції. Види монополій: 1) природна монополія; 2) монополія, яка виникла внаслідок концентрації суб'єктів господарювання; 3) монополія, яка виникла внаслідок недобросовісної конкуренції. Відповідно до Закону України «Про природні
 9. 7. Система господарського законодавства.
  види підприємств; 12) об'єднання підприємств; 13) громадянин як суб'єкт господарювання. Особливості статусу інших суб'єктів господарювання. Третій розділ ГК України називається "Майнова основа господарювання" і містить такі глави: 14) майно суб'єктів господарювання; 15) використання природних ресурсів у сфері господарювання; 16) використання у господарській
 10. Поняття екологічного права України
  види використання об'єктів тваринного світу. Найважливі-шими названі використання тварин у наукових, культурно-освітніх, виховних та есте-тичних цілях; використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - ґрунто-утворювачів, природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо; використання тварин з метою одержання продуктів їх життєдіяльності; добування диких тварин з метою утримання і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua