Головна
ГоловнаCоціологіяСоціологія особистості → 
Наступна »
Ю.А.Замошкін. ОСОБИСТІСТЬ В СУЧАСНІЙ АМЕРИЦІ. Досвід аналізу ціннісних та політичних орієнтацій, 1960 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Дослідження поглядів, умонастроїв, почуттів, життєвих очікувань і форм поведінки американців показує крайню складність і суперечливість еволюції ціннісних і політичних орієнтацій ОСОБИСТОСТІ в США. Це й не може бути інакше у найбільшій капіталістичній країні. У США розгортається гостра боротьба різних класів, соціально-політичних угруповань і сил. Відбуваються істотні зміні в продуктивних силах, соціальній структурі та формах організації суспільства, в умовах праці та побуту. Змінюється положення США в системі міжнародних відносин і загальне співвідношення сил на світовій арені. Разом з тим в США у свідомості людей міцно вкоренилися звички і традиції, створені в попередні періоди розвитку країни.

На ціннісні та політичні орієнтації особистості в США і в інших капіталістичних країнах впливає загальна криза капіталізму, який викликає все більш і більш серйозні економічні проблеми, зростання безробіття та інфляції, який «вражає інститути влади, буржуазні політичні партії, розхитує елементарні моральні норми »Одночасно під впливом об'єктивного і незворотного процесу розвитку в національному та міжнародному масштабі виробничих, соціальних, політичних та ідеологічних відносин відбувається оновлення особистості, її свідомості, почуттів, орієнтацій.

Ця робота представляє собою спробу аналізу складних і суперечливих процесів, що відбуваються у свідомості мас, в особистості рядового американця

1 Матеріали XXV з'їзду КПРС. М., 1976, с. 29. під впливом подій і процесів, що характеризують общесоциальную і політичне життя суспільства. Цей аналіз одночасно і соціально-психологічний та соціологічний, оскільки особистість як динамічна система розглядається в її живою, органічному зв'язку з соціальною системою, з суспільством в цілому, досліджуваним в його динаміці, тому даньое дослідження виявляється в якійсь мірі історичним, виявляє типи особистості , що виникали в історії країни. Щоб зрозуміти діалектику еволюції ціннісних і політичних орієнтацій людей в сучасній Америці, необхідний аналіз історичних доль і особистості, і суспільства в цілому.

Для дослідника-американіста рішення цього завдання дещо полегшується тим, що історія США порівняно коротка і до того ж в основному протікала в рамках однієї суспільно-економічної формації. Це - історія капіталізму, що виявив і загальні та специфічні риси. Основні типи ціннісних та політичних орієнтацій, які виникли в процесі становлення американського капіталізму і відобразили його особ * арюсті і практичні потреби, визначилися дуже чітко, придбали значну стійкість, стали дійсно пануючими. Ці типи орієнтації можуть бути розглянуті в процесі становлення і перетворення в панівні, пристосування до мінливих реальностям історії, нарешті, в процесі внутрішньої кризи, що відображає загальну кризу формації.

На прикладі США дослідник, що вивчає найбільш масовидні стану особистості, може дуже чітко виявити і силу традицій, що чинять опір динамізму історії, і різкі, драматичні форми конфліктів, кризових ситуацій, що виникають у системі ціннісних та політичних орієнтацій, традиційних для американського капіталізму. У США наочно виявився широкий спектр ідейно-психологічних тенденцій і внутрішніх станів, які можуть мати місце при загостренні протиріч між традиційними способами орієнтації особистості і об'єктивними історичними змінами. Різноманітні соціологічні та соціально-психологічні дослідження, опитування громадської думки, що проводяться в США, фіксують Невідповідність крнфлікт між об'єктивними умови »ми життя і тими типами орієнтацій, які спираються на стійкі традиції суспільної психології, ідеології, культури в США і все ще виявляються важливим елементом у структурі особистості. Вчені в Сполучених Штатах констатують наявність різноманітних кризових, хворобливих станів і процесів, що характеризують внутрішню структуру особистості БАГАТЬОХ американців.

Саме ці стани і процеси є основним предметом даної роботи. Її центральною темою є тема кризи типових для Америки форм буржуазного і дрібнобуржуазного свідомості, ціннісних та політичних орієнтацій, історично пов'язаних з даними формами свідомості, отже, кризи особистості, усвоившей ці орієнтації та керується ними в житті.

Аналіз кризових станів і процесів, обнаруживающихся в особистості, здійснюється в роботі з урахуванням основних тенденцій сучасної епохи і перспектив світового революційного процесу.

Робиться спроба вивчення тих змін у масовій свідомості американців, які можуть розглядатися як передумови і симптоми становлення якісно нової системи цінностей, нових форм політичної свідомості і типів особистості. Однак сучасна ідейно-політична ситуація в США в певній мірі ускладнює виявлення в цілісному вигляді і в дійсно широких масштабах нових типів орієнтацій особистості, що принципово відрізняються від тих, які представляють традиції американського капіталізму. Панівні орієнтації тісно пов'язані з формами практики, народженими в ході еволюції капіталістичної суспільно-економічної формації.

У США існують і посилюються комуністична партія та інші організації, позиції яких активно сприяють революціонізації свідомості трудящих, становленню особистості, послідовно бореться за мир і соціалізм. Проте їх вплив в силу багатьох причин, про які йтиметься далі, поки що суттєво обмежена. І з цією обмеженістю безпосередньо стикається насамперед той дослідник, який зайнятий вивченням найбільш масовидність явищ і тенденцій, що характеризують сьогодні особистість в США.

І все-таки в сучасну епоху - епоху подальшого поглиблення загальної кризи капіталізму, зміни співвідношення сил в світі на міжнародній арені на користь світу і соціалізму, коли всередині США відбувається загострення боротьби різних класів і політичних угруповань, - в структурі особистості, у сфері масової свідомості, громадської думки, суспільної психології. в духовному житті, в думках і почуттях багатьох американців можна виявити різноманітні симптоми оновлення.

Процес оновлення складний і важкий. Тому в роботі особливу увагу приділено аналізу реальних труднощів, що виникають перед рядовим американцем, який щиро прагне зрозуміти і вирішити виникаючі проблеми і перебудувати систему своїх внутрішніх орієнтацій. Спеціальним предметом дослідження виступають різноманітні стадії і етапи, які може проходити особистість в пошуках нової системи ціннісних і політичних орієнтацій, ті страждання і муки, які ця особистість може відчувати, якщо пошуки виявляються невдалими і заводять людину в глухий кут.

На внутрішній перебудова ціннісних і політичних орієнтацій особистості - дуже суперечливий процес, особливо якщо мова йде про орієнтаціях широко поширених і стійких, еволюція яких в основному відбувається стихійно, випробовуючи одночасно вплив багатьох різноспрямованих тенденцій і сил. У ході цього процесу можуть не тільки руйнуватися старі, але і створюватися нові ілюзії. Старе може проявлятися в нових формах, а нове нести на собі печатку старого або химерно поєднуватися з ним, викликаючи різноманітні хворобливі стани особистості, стимулюючи в той же час різні способи психологічного захисту. На певних етапах даного процесу можуть панувати міфологічні та утопічні форми свідомості. Руйнування старих форм особистісної орієнтації може істотно випереджати виникнення нових форм, породжуючи в структурі особистості свого роду «вакуум» орієнтацій; можуть мати місце хвилеподібні або «маятнікообразние» коливання між різними станами і позиціями.

У роботі робиться спроба показати, як через всі ці стадії, труднощі і протиріччя в США йде незворотний процес якісного оновлення і внутрішнього розвитку особистості, і виявити ті реальні сили і фактори сучасної історії, які цьому процесу допомагають .

Книга складається з двох частин. У першій частині докладно розглядається діалектика відтворення, модифікації, перетворення, кризи і розпаду основних типів ціннісних орієнтацій особистості, що сформувалися в США в руслі індивідуалістичної традиції, але в сучасну епоху зіткнулися з об'єктивними зрушеннями в класовій структурі, в життєдіяльності класів, груп і верств населення, з фактом розвитку авторитарно-бюрократичної державно-монополістичної організації. У другій частині увага зосереджена на дослідженні суперечливого процесу еволюції основних, найбільш характерних для США типів політичних орієнтацій особистості, на дослідженні кризових процесів і змін у формах політичної свідомості, що мають найбільш широке поширення.

Обидві частини закінчуються коротким аналізом нових рис, що характеризують особистість в США, нових моментів у відносинах пересічних американців до найбільш актуальних питань суспільного життя, найбільш гострим проблемам внутрішньої і зовнішньої політики. І в першій і в другій частинах робиться спроба вирішити по суті одні й ті ж дослідницькі завдання, хоча і стосовно до різних сторін системи орієнтацій особистості.

Прагнучи до максимальної конкретності і доказовості твоїх висновків і узагальнень, що стосуються доль особистості в США, динаміки її ціннісних і політичних орієнтацій, ми широко використовуємо фактичні дані, що містяться в дослідженнях американських філософів, соціологів, соціальних психологів, істориків, політологів, в опитуваннях громадської думки, а також свідчення видних громадських, політичних діячів і найбільш авторитетних журналістів. Природно, мова йде про дані і свідченнях, що містять цінну і об'єктивно значиму інформацію про процеси і зрушення, що відбуваються в особистості, в її відносинах з суспільством і його інститутами. Виявлення п відбір таких даних та свідчень у величезному потоці американської літератури - академічної, ської політичної, публіцистичної - справа дуже складна. Воно вимагає критичної оцінки теоретико-методологічних позицій, ідеологічних поглядів тих, хто ці дані в США отримує і інтерпретує, хто наводить ті чи інші свідоцтва.

Радянський дослідник, що вивчає американські джерела, стикається з фактом явної залежності та академічних досліджень і опитувань громадської думки, і тим більше політичної думки, і публіциста 'ки в США не тільки від стійких стереотипів панівної в США ідеології , але також від кон'юнктури ідейно-політичних ситуацій, помітно і різко мінялися в цій країні протягом останніх десятиліть. Це обов'язково треба мати на увазі, використовуючи роботи американських дослідників.

Залежно від змін в ідейному і політичному кліматі ті чи інші сторони духовного життя особистості, ті чи інші соціальні процеси, що впливають на її орієнтації, розвиток і самопочуття, то ставали об'єктом уваги і поглибленого дослідження, то ісчезалі'із поля зору або свідомо замовчувалися. Різко змінювалися інтерпретація та оцінка різних вже помічених і встановлених фактів: критичний підхід, що виявляє кризові, хворобливі процеси в житті особистості, нерідко поступався місцем підходу апологетичних.

Наприклад, наприкінці 50 - початку 60-х років, у період гострої боротьби з наслідками маккартизму, в США був здійснений цілий ряд цікавих і великомасштабних досліджень, чітко показали поглиблення кризи традиційного індивідуалізму і руйнівний вплив на особистість авторитарно-бюрократичної організації, створеної державно-монополістичним капіталізмом США. Однак починаючи з середини 60-х років такі дослідження поступово припиняються, зате з'являється безліч робіт, присвячених вдосконаленню техніки командування і маніпуляції людьми, їх думками і почуттями.

Помітна критична тенденція, обнаружившаяся в США в кінці 60 - початку 70-х років насамперед у соціально-філософських і публіцистичних роботах, у виступах лівих радикалів, вже до середини 70-х років явно пішла на спад; на перший план виступили роботи апологетического, традиційно-моралистских толку.

Хоча протягом 70-х років різні прояви масового невдоволення і критицизму пересічних американців, кризові процеси в системі їх політичних орієнтацій постійно фіксувалися в опитуваннях громадської думки і свідченнях багатьох громадських і політичних діячів, проте в цей період в США по суті справи відсутні великі академічні дослідження, які можна було б порівняти за глибиною і значимості інформації про зрушення в ціннісних орієнтаціях особистості з найбільш цікавими роботами 50-60-х років, до цих пір зберігають актуальність. Ось чому читач виявить у різних розділах цієї роботи інформацію, отриману з різних джерел, і посилання на дослідження, проведені в різні роки.

Автор сподівається, що здійснене ним дослідження буде корисним для читачів, які цікавляться розвитком особистості в сучасній Америці, процесами, що відбуваються в духовному житті і громадській думці Сполучених Штатів, а також питаннями ідеологічної боротьби, що ведеться сьогодні між капіталізмом і соціалізмом, між силами, які виступають за мир і розрядку міжнародної напруженості, і силами, що відстоюють позиції мілітаризму й імперіалізму. У цій боротьбі на одне з перших місць висуваються проблеми особистості. Все більшу практичну значимість набувають проблеми духовного і морального здоров'я особистості, її ціннісних і політичних орієнтацій, її відносини до класів і силам, протиборство яких характеризує нашу епоху, її готовності відстоювати справу миру і соціального прогресу.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ВСТУП"
 1. Основні прямі правила
    - Правило введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД): AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ): А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В'В ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення
 2.  Введення
    Введення
 3.  Введення *
    Введення
 4. Запитання і завдання для повторення:
    У чому полягали основні функції Боярської думи? Як в Боярської думи проявлялося витіснення родового початку служивим? Які особливості мала система обласного управління? Які результати діяльності Собор 1549? У чому полягають основні статті Царського Судебника? У чому полягає сенс губних і статутних грамот? Як організовувалося селянське господарство? Які групи заходів включало
 5.  Розділ 1. Введення в криміналістику.
    Розділ 1. Введення в
 6.  Розділ I. Введення в цивільне право
    Розділ I. Введення в цивільне
 7.  Глава 1. Введення у воєнний право1
    Глава 1. Введення у воєнний
 8. Таблиця змін і доповнень, внесених у Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
    ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ? N? Змінена? Федеральний закон,? Офіційний? Суть зміни? ? ? стаття? що вніс зміну? джерело? ? ? ? ? ? ("Російська?????? Газета")? ?
 9.  X. Плеснер Сходинки органічного і людина. Введення у філософську антропологію '
    X. Плеснер Сходинки органічного і людина. Введення у філософську антропологію
 10.  Е. Кассірер. Досвід про людину: Введення у філософію людської культури
    Е. Кассірер. Досвід про людину: Введення у філософію людської
 11. Література
    Введення християнства на Русі. М., 1987 Як хрещена Русь. М. 1990 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Шапова Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Шапова Я.М. Церква в
 12. Література
    Введення християнства на Русі. М., 1987. Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Як хрещена Русь. М. 1990 Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Щапов Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Щапов Я.М. Церква в
 13. Аутсайдер (генератор).
    Нерідко, це - людина зі сторони, навмисне введений для подачі
 14. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
    [Інааігд r-цнааііздд ^ онаііїді ^ гдцкй »^ Представляємо Вам наші найкращі книги: URSS Підручники з вищої математики Краснов М.Л. та ін Вся вища математика. Т. 1-7. Краснов М.Л. та ін Збірники завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5:
 15. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
    в дитячому віці ДС.02 Дитяча психіатрія ДС. ОЗ Нейропсихологический підхід до корекційно-розвивального навчання ДС.04 Диференціальна нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС.08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая
 16. Рекомендована література 1.
    Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 17. 42. Правовий режим воєнного стану
    У 2002 р. вступив в силу Федеральний конституційний закон «Про воєнний стан». Воєнний стан - особливий тимчасовий правовий режим - вводиться в разі агресії проти РФ або її безпосередньої загрози (наприклад, блокада портів або берегів РФ збройними силами іноземної держави, засилання іноземною державою в Росію збройних банд найманців). Воєнний стан (як на всій
 18. Література:
    1. Вороніна Н.Ю., Лішаева С. А. Введення у філософію, - Самара, 1999. 2. Глядков В. А. Філософський практикум. - М., 1994. 3. Горєлов А.А. Древо духовного життя. - М., 1994. 4. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 5. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ,
 19. Програма введення в посаду.
    Якщо Ваша організація вже настільки велика, щоб покладатися тільки на особисті контакти, один із способів забезпечити найкращий старт новому члену колективу полягає в розробці та реалізації програми введення в посаду. В ідеалі програма повинна контролюватися співробітником, який безпосередньо підпорядковується роботодавцю, хоча залежно від розмірів Вашої організації ці функції можуть
© 2014-2022  ibib.ltd.ua