Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 13 ТЕМА: СУТНІСТЬ І ДИАЛЕКТИКА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Основні поняття: соціалізація, виховання, самовиховання, рушійні сили виховання, виховний процес, закономірності та принципи виховання, гуманістичний характер виховання.

Вимоги до компетентності:

- знати сутність виховання як соціального та педагогічного явища;

- вміти аналізувати виховання як процес, засіб і результат;

- знати і вміти обгрунтовувати завдання і функції виховання;

- знати загальні закономірності виховання і вміти аналізувати педагогічну реальність з позиції закономірностей;

- знати принципи виховання і вміти конкретизувати їх прикладами з практики;

- вміти обгрунтовувати взаємозв'язок між вихованням і самовихованням.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Виявіть специфіку понять «соціалізація» та «виховання». Знайдіть взаємозв'язок між ними.

2. Визначте сутність виховання в широкому і вузькому сенсі.

3. Зробіть порівняльний аналіз підходів різних педагогів до процесу виховання.

4. Розгляньте виховання як процес, як засіб, як результат. Покажіть складність виховного процесу.

5. Проаналізуйте функції виховного процесу.

6. Розкрийте діалектику процесу виховання і охарактеризуйте його основні протиріччя.

7. Розкрийте психологічний механізм виховання людини. Проілюструйте цей механізм на прикладах з шкільної практики.

8. Проаналізуйте таблицю на с.103-104 «Загальні закономірності і принципи виховання» в посібнику «Педагогіка в схемах і таблицях».

9. Наведіть конкретні приклади реалізації принципів виховання у роботі педагога.

10. Складіть власну систему принципів виховання і обгрунтуйте необхідність кожного з них у практичній діяльності.

II. Завдання для поглибленого вивчення теми

171

1. Порівняйте визначення процесу виховання і педагогічного процесу. Про що свідчать результати порівняльного аналізу? Дайте характеристику виховання як складової частини цілісного педагогічного процесу.

2. Підготуйте повідомлення на тему «Гуманізація відносин вчителів до учнів» (по книзі К.В. Гавриловец «Гуманістичне виховання в школі»).

3. Напишіть твір-роздум «Вихованість - засіб або результат формування людини?».

4. Напишіть реферат на тему:

- Принципи виховання в практичній роботі педагога.

- Опір вихованню: його прояви, способи подолання.

III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

1. Що таке виховний процес?

2. Що обумовлює складність виховного процесу?

3. У чому сутність виховання як процесу інтеріоризації загальнолюдських цінностей?

4. У чому неспроможність розуміння виховання як процесу безконфліктного?

5. Які критерії ефективності виховного процесу?

6. Хто з сучасних російських і білоруських учених займається розробкою нових концепцій виховання?

7. Осмисліть ще раз поняття принципу. Назвіть принципи вашої персональної життя, виділіть принципи вашої поведінки в навчальній аудиторії, в транспорті; визначте ваші принципи в ставленні до навчання, дозвіллю, друзям, батькам. Переконуєтесь ви, що суть особистості виявляється в тих принципах, які вона для себе висуває.

8. Якщо ви згодні з тим, що конкретний педагог не ідеальна людина, то не турбує чи вас положення про те, що ваш власний образ - найсильніший фактор виховання?

9. Якби ви захотіли визначити міру вихованості вашого знайомого, то що обрали б критеріями вашої оцінки?

ЕТАПИПРОВЕДЕНІЯ ЗАНЯТТЯ

1. Визначення завдань заняття і змісту діяльності його учасників.

2. Робота з групою студентів (3-4 людини), які запрошуються «на ринг» (до відповіді).

- Поясніть, чому виховання є суто людським способом буття?

- Обгрунтуйте правомірність розгляду виховання в широкому, середньому і вузькому сенсі слова.

- Опишіть виховання як педагогічне явище.

3. Виконання індивідуальних письмових занять.

172

Завдання 1. Обгрунтуйте мета та актуальність завдань виховання школярів у сучасних умовах.

Завдання 2. У чому принципова відмінність процесу виховання від процесу навчання?

Завдання 3. Вирішіть завдання № 3 с. 34 («Педагогіка в ситуаціях, питаннях, завданнях»).

4. Робота в мікрогрупах.

- Аналіз визначень процесу виховання (визначення В.А.Сластенина, И.Ф.Харламова, І.П.Подласого, Г.М.Каджаспіровой тощо) і вибір одного, яке найбільшою мірою відображає його сутність у педагогічному процесі.

- Моделювання діяльності вчителя згідно ситуації.

... У педагогіці давно помічено, що «боротьба проти» завершується порожнечею, «боротьба за» - позитивним результатом. Ще великий Ушинський пропонував замість боротьби з недоліками формувати гідності, які витісняють недоліки. І сьогодні стало правилом роботи багатьох педагогів наступне: кожен раз, помічаючи в дитині погану рису характеру, поспішаємо відзначити і гарну, дати йому знати, що ми її бачимо.

Враховуючи вищесказане, змоделюйте організацію роботи, реалізуючи принцип опори на гідності вихованців.

5. Дискусійне обговорення питань.

- На яких ідеях грунтується сучасна теорія виховання?

- Які закономірності визначають розвиток особистості у вихованні?

- Які принципи супроводжують даними закономірностям?

- Дотримання яких умов організації виховного процесу сприяє його результативності.

6. Підсумок заняття - побажання собі і групі.

7. Рекомендації до наступного заняття.

Література

1. Гавриловец, К.В. Гуманістичне виховання в школі / К.В. Гавриловец. - Мн., 2000.

2. Гриценко, Л.І. Теорія і методика виховання: особистісно-соціальний підхід / Л.І. Гриценко. - М., 2008. - С. 6-40.

3. Кабуш, В.Т. Система гуманістичного виховання школярів / В.Т. Кабуш. -

Мн., 2000.

4. Коджаспірова, Г.М. Педагогіка / Г.М. Коджаспірова. - М., 2004. - С. 141-151.

5. Концепція безперервного виховання дітей та учнівської молоді в Республіці Білорусь / / праблєми вихаванне. - 2007. - № 2.

6. Маленкова, Л.І. Виховання в сучасній школі. / Л.І. Маленкова. - М., 1999. -С.7-109.

7. Педагогіка: педагогічні теорії, системи, технології / під ред. С.А. Смирнова.

- М., 1999. - С. 38-59.

8. Програма виховання дітей та учнівської молоді в Республіці Білорусь. - Мн.,

2001.

9. Рожков, М.І. Теорія і методика виховання / М.І. Рожкова, Л.В. Байбородова. -

М., 2004. - С. 36-53.

10. Сластенін, В.А. Педагогіка / В.А. Сластенін, І.Ф. Ісаєв, Є.М. Шиянов. - М.,

2006. - С. 282-299.

173

11. Степаненков, Н.К. Педагогіка / Н.К. Степаненков. - Мн., 2007. - С. 208-230.

12. Степанов, Е.Н. Педагогу про сучасні підходи і концепціях виховання / О.М. Степанов, Л.М. Лузіна. - М., 2003.

13. Турківський, В.І. Педагогіка в схемах і таблицях. / В.І. Турківський, Є.В. Попкова. - Вітебськ, 2001. - С.101-106.

14. Харламов, І.Ф. Педагогіка. / І.Ф. Харламов. - М., 2002. - С. 316-327.

15. Щуркова, Е.Н. Прикладна педагогіка виховання. / О.М. Щуркова. - СПб, 2005. -

С. 15-42.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАНЯТТЯ № 13 ТЕМА: СУТНІСТЬ І ДИАЛЕКТИКА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ "
 1. ЗМІСТ
  процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146 Тема 10. Позовна виробництво в арбітражному суді 1-ї інстанції 149 Тема 11. Особливості
 2. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 3. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1. Гуманістично-орієнтований діалог як основна форма співпраці рівнозначні і рівноцінних суб'єктів. 2. Психологічний механізм взаєморозуміння, регулюючий процес
 4. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 5. Тема семінарського заняття № 18
  заняття №
 6. Тема семінарського заняття № 7
  заняття
 7. Тема семінарського заняття № 17
  заняття №
 8. Тема семінарського заняття № 13
  заняття
 9. Тема семінарського заняття № 4
  заняття
 10. Тема семінарського заняття № 3
  заняття
 11. Тема семінарського заняття № 14
  заняття №
 12. Тема семінарського заняття № 2
  заняття
© 2014-2022  ibib.ltd.ua